Īsinājumtaustiņi tīmekļa programmā PowerPoint Online

Šajā rakstā ir sniegta informācija par to, kā izmantot Ctrl un ALT kombināciju īsinājumtaustiņus un funkciju taustiņus, lai piekļūtu līdzekļiem tīmekļa programmā PowerPoint Online.

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu prezentāciju

 Padoms    Ja īsinājumtaustiņi norāda, ka vienlaicīgi ir jānospiež divi vai vairāk taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja īsinājumtaustiņi norāda, ka vairāki taustiņi ir jānospiež secīgi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Lasīšanas skats

Darbība Īsinājumtaustiņi
Nākamais slaids N
Iepriekšējais slaids P
Doties uz konkrētu slaidu G, ierakstiet skaitli, Tab, Enter

Slaidrādes skats

Darbība Īsinājumtaustiņi
Nākamais slaids N
Iepriekšējais slaids P
Doties uz konkrētu slaidu G, ierakstiet skaitli, Tab, Enter
Iziet no slaidrādes Esc

Rediģēšanas skats

Pārvietošanās lentē un rūtīs

Lai tīmekļa programmā PowerPoint Online pārvietotos pa uzdevumrūtīm, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Tālāk norādīts, kādā secībā notiek pārvietošanās pa uzdevumrūts elementiem (no kreisās puses uz labo pusi).

 1. Slaida rūts
 2. Komentāru rūts (ja tā ir atvērta)
 3. Piezīmju rūts (ja tā ir atvērta)
 4. Statusa josla
 5. Augšējā joslā
 6. Lente
 7. Sīktēlu rūts

Pārvietošanās pa uzdevumrūts elementiem

Darbība Īsinājumtaustiņi
Pārvietoties no kreisās puses uz labo pusi — sīktēlu rūts, lente, slaida rūts un piezīmju rūts Ctrl+F6
Pretējā secībā: pārvietoties no labās puses uz kreiso pusi —piezīmju rūts, slaida rūts, lente un sīktēlu rūts Shift+Ctrl+F6
Atvērt citu lentes cilni Tab, Enter
Izpildīt pašlaik atlasītās lentes komandu Enter
Pārvietoties starp lentes komandām Tab
Pārvietoties starp līdzekļu grupām lentē Ctrl+labā vai kreisā bultiņa

Slaidu rediģēšana

Darbība Īsinājumtaustiņi
Izveidot jaunu slaidu pēc pašreiz atlasītā sīktēla CTRL+M
Pārvietot no kreisās puses uz labo pusi pa slaidā esošajiem vietturiem Tab
Atlasīt vai rediģēt pašreizējo vietturi Enter vai F2
Beigt teksta rediģēšanu vietturī F2
Kopēt slaidu Ctrl+C
Ielīmēt slaidu Ctrl+V
Atsaukt Ctrl+Z
Atcelt atsaukšanu Ctrl+Y

Pārkārtot sīktēlus, ja ir aktīva sīktēlu rūts:

 • Pārvietot slaidu par vienu pozīciju uz augšu
 • Pārvietot slaidu par vienu pozīciju uz leju
 • Pārvietot slaidu uz 1. pozīciju
 • Pārvietot slaidu uz pēdējo pozīciju

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Ievietošanas punkta pārvietošana vietturos un piezīmēs

Darbība Īsinājumtaustiņi
Vienu rakstzīmi pa labi Labā bultiņa
Vienu rakstzīmi pa kreisi Kreisā bultiņa
Vienu vārdu pa labi Ctrl+labā bultiņa
Vienu vārdu pa kreisi Ctrl+kreisā bultiņa
Vienu rindu augstāk Augšupvērstā bultiņa
Vienu rindu zemāk Lejupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu augstāk Ctrl+augšupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu zemāk Ctrl+lejupvērstā bultiņa
Uz rindas sākumu Home
Uz rindas beigām End
Uz viettura vai piezīmju sākumu Ctrl+Home
Uz viettura vai piezīmju beigām Ctrl+End

Satura atlase: atlases izvēršana

Darbība Īsinājumtaustiņi
Vienu rakstzīmi pa labi Shift+labā bultiņa
Vienu rakstzīmi pa kreisi Shift+kreisā bultiņa
Vienu vārdu pa labi Shift+Ctrl+labā bultiņa
Vienu vārdu pa kreisi Shift+Ctrl+kreisā bultiņa
Vienu rindu augstāk Shift+augšupvērstā bultiņa
Vienu rindu zemāk Shift+lejupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu augstāk Shift+Ctrl+augšupvērstā bultiņa
Vienu rindkopu zemāk Shift+Ctrl+lejupvērstā bultiņa
Uz rindkopas sākumu Shift+Home
Uz rindkopas beigām Shift+End
Uz viettura vai piezīmju sākumu Shift+Ctrl+Home
Uz viettura vai piezīmju beigām Shift+Ctrl+End
Viss vietturis vai piezīmes CTRL+A

Teksta rediģēšana

Darbība Īsinājumtaustiņi
Izgriezt Ctrl+X
Kopēt Ctrl+C
Ielīmēt Ctrl+V
Ievietot hipersaiti CTRL+K
Atsaukt Ctrl+Z
Atcelt atsaukšanu Ctrl+Y
Taisnot (līdzināt) tekstu pa kreisi CTRL+J

Rediģēt formu

Darbība Īsinājumtaustiņi
Pārvietot: virzīt formu pa labi Labā bultiņa
Pārvietot: virzīt formu pa kreisi Kreisā bultiņa
Pārvietot: virzīt formu uz augšu Augšupvērstā bultiņa
Pārvietot: virzīt formu uz leju Lejupvērstā bultiņa
Kārtot: novietot formu aizmugurē Ctrl+Shift+[
Kārtot: novietot formu atpakaļ Ctrl+[
Kārtot: novietot formu priekšā Ctrl+Shift+]
Kārtot: novietot formu uz priekšu Ctrl+]

Teksta formatēšana

Darbība Īsinājumtaustiņi
Treknraksts CTRL+B
Slīpraksts CTRL+I
Pasvītrojums Ctrl+U
Līdzināt pa kreisi Ctrl+L
Līdzināt pa labi Ctrl+R
Līdzināt uz centru Ctrl+E

Komentāri

Komentāru īsinājumtaustiņi darbojas tikti tad, ja komentāru rūts ir aktīva un fokusēta.

Darbība Īsinājumtaustiņi
Pievienot jaunu komentāru Alt+N
Atbildēt uz komentāru Alt+R
Pārvietoties no viena komentāra uz nākamo Tab

 Piezīme    Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

 
 
Attiecas uz:
PowerPoint Online