Pielāgota skaitļu formāta izveide vai dzēšana

Programma Excel nodrošina daudzas iespējas skaitļu attēlošanai procentuālās vērtības, valūtas, datuma un citos veidos. Ja šie iebūvētie formāti neatbilst jūsu vajadzībām, varat pielāgot kādu iebūvēto skaitļu formātu, lai izveidotu savu formātu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mainīt skaitļu formātu kodus, pirms darba sākšanas varat pārskatīt skaitļu formāta pielāgošanas norādījumus.

Iespējamās darbības


Skaitļu formāta pielāgošanas norādījumu pārskatīšana

Lai izveidotu pielāgotu skaitļu formātu, jāsāk ar kāda iebūvētā skaitļu formāta izvēlēšanos. Pēc tam var mainīt jebkuru no šī formāta koda sadaļām, lai izveidotu pielāgotu skaitļu formātu.

Skaitļu formātā var būt līdz četrām kodu sadaļām, kas atdalītas ar semikolu. Šīs kodu sadaļas definē pozitīvo skaitļu, negatīvo skaitļu, nulles vērtības un teksta formātu (tieši šādā secībā).

<POZITĪVS>;<NEGATĪVS>;<NULLE>;<TEKSTS>

Piemēram, šīs koda sadaļas var izmantot, lai izveidotu šādu pielāgotu formātu:

[Zils]#,##0,00_);[Sarkans](#,##0,00);0,00;"pārdošana "@

Pielāgotajā skaitļu formātā nav jāiekļauj visas koda sadaļas. Ja pielāgotajam skaitļu formātam tiek norādītas tikai divas koda sadaļas, pirmā tiek izmantota pozitīviem skaitļiem un nullei, bet otrā — negatīviem skaitļiem. Ja tiek norādīta tikai viena koda sadaļa, tā tiek izmantota visiem skaitļiem. Ja vēlaties izlaist kādu koda sadaļu un iekļaut tai sekojošu koda sadaļu, ir jāiekļauj izlaistās sadaļas beigu semikols.

Šie norādījumi noderēs, pielāgojot jebkuru no šīm skaitļu formāta koda sadaļām.

Norādījumi par teksta ievietošanu un atstarpju pievienošanu

 • Gan teksta, gan skaitļu rādīšana.    Lai šūnā rādītu gan tekstu, gan skaitļus, teksta rakstzīmes iekļaujiet pēdiņās (" ") vai arī pirms atsevišķas rakstzīmes pievienojiet atpakaļvērsto slīpsvītru (\). Rakstzīmes iekļaujiet atbilstošajā formāta koda sadaļā. Piemēram, rakstiet formātu ""0,00" — atlikums";""-0,00" — iztrūkums", lai pozitīvu summu rādītu kā "125,74 € — atlikums", bet negatīvu summu rādītu kā "-125,74 € — iztrūkums". Ievērojiet, ka katrā koda sadaļā pirms "— atlikums" un "— iztrūkums" ir atstarpe.

Šīs rakstzīmes tiek rādītas, nelietojot pēdiņas.

$ Dolāra zīme
+ Pluszīme
( Kreisā iekava
: Kols
^ Cirkumflekss akcents (jumtiņa rakstzīme)
' Apostrofs
{ Kreisā figūriekava
< Zīme mazāk nekā
= Vienādības zīme
- Mīnuszīme
/ Slīpsvītra
) Labā iekava
! Izsaukuma zīme
& & zīme
~ Zīme tilde
} Labā figūriekava
> Zīme lielāks nekā
  Atstarpes rakstzīme
 • Teksta ieraksta sadaļas iekļaušana.    Ja iekļauta, teksta sadaļa vienmēr ir skaitļu formāta pēdējā sadaļa. Sadaļā iekļaujiet rakstzīmi @ tur, kur jārāda šūnā ierakstītais teksts. Ja rakstzīme @ teksta sadaļā tiek izlaista, šūnā rakstītais teksts netiks rādīts. Ja vēlaties, lai kopā ar rakstīto tekstu vienmēr tiktu rādītas noteiktas teksta rakstzīmes, papildu tekstu iekļaujiet pēdiņās (" "). Piemēram, "čeks par "@

Ja formātā nav iekļauta teksta sadaļa, šis formatējums neietekmē nevienu vērtību, kas nav skaitlis un kas tiek rakstīta šūnā, kurai lietots šis formatējums. Turklāt visa šūna tiek pārvērsta par tekstu.

 • Atstarpju pievienošana.    Lai skaitļu formātā izveidotu vienu rakstzīmi platu atstarpi, ievadiet pasvītrojuma rakstzīmi (_), pēc kuras ir vajadzīgā rakstzīme. Piemēram, ja pēc pasvītrojuma zīmes uzrakstāt aizverošo iekavu _), pozitīvie skaitļi tiek rādīti izlīdzināti atbilstoši iekavās iekļautajiem negatīvajiem skaitļiem.
 • Atkārtotas rakstzīmes.    Lai formātā atkārtotu nākamo rakstzīmi, aizpildot kolonnas platumu, skaitļu formātā iekļaujiet zvaigznīti (*). Piemēram, rakstiet 0*- lai aiz skaitļa iekļautu tik defišu, cik nepieciešams šūnas aizpildīšanai, vai pirms jebkura formāta ierakstiet *0, lai sākumā iekļautu nulles.

Norādījumi par decimāldaļu vietu, atstarpju, krāsu un nosacījumu izmantošanu

 • Decimāldaļas vietu un zīmīgo ciparu iekļaušana.    Lai formatētu daļskaitļus vai skaitļus ar decimālzīmēm, sadaļā iekļaujiet šādus ciparu vietturus, decimālzīmes un tūkstošu atdalītājus.
0 (nulle) Šis cipara vietturis parāda nenozīmīgās nulles, ja skaitlim ir mazāk ciparu nekā formātā norādīts nuļļu. Piemēram, ja ierakstāt 8,9 un vēlaties, lai tas tiktu parādīts kā 8,90, izmantojiet formātu #,00.
# Šis cipara vietturis atbilst tām pašām kārtulām kā 0 (nulle). Tomēr programma Excel nerāda papildu nulles, ja ierakstītajam skaitlim jebkurā decimāldaļskaitļa pusē ir mazāk ciparu nekā # simbolu formātā. Piemēram, ja pielāgotais formāts ir #,## un šūnā ierakstāt 8,9, tiek rādīts skaitlis 8,9.
? Šis cipara vietturis atbilst tām pašām kārtulām kā 0 (nulle). Tomēr programma Excel nenozīmīgo nuļļu vietā jebkurā decimāldaļskaitļa pusē pievieno atstarpes tā, lai kolonnā decimālzīmes būtu izlīdzinātas. Piemēram, pielāgotais formāts 0,0? kolonnā līdzina skaitļu 8,9 un 88,99 decimālzīmes.
, (komats) Šis cipara vietturis parāda skaitļa decimālzīmi.
 • Ja skaitlim decimālzīmes labajā pusē ir vairāk ciparu nekā formātā vietturu, skaitlis tiek noapaļots līdz tik cipariem aiz komata, cik ir vietturu. Ja skaitlim decimālzīmes kreisajā pusē ir vairāk ciparu nekā formātā vietturu, tiek rādīti papildu cipari. Ja formātā pa kreisi no decimālzīmes ir tikai numura zīmes (#), skaitļi, kas mazāki par 1, sākas ar decimālzīmi, piemēram, ,47.
Lai parādītu Izmantojiet šādu kodu
1234,59 1234,6 ####,#
8,9 8,900 #,000
,631 0,6 0,#
12
1234,568   
12,0
1234,57
#,0#
44,398
102,65
2,8
  44,398
102,65
    2,8
(ar izlīdzinātām decimāldaļām)
???,???
5,25
5,3
5 1/4
5 3/10
(ar izlīdzinātiem daļskaitļiem)
# ???/???
 • Tūkstošu atdalītāju rādīšana.    Lai kā tūkstošu atdalītāju parādītu atstarpi vai skaitli mērogotu pēc viena tūkstoša daudzkārtņa, skaitļu formātā iekļaujiet atstarpi.
(atstarpe) Skaitlī parāda tūkstošu atdalītāju. Excel atdala tūkstošus ar atstarpi, ja formātā ir atstarpe, kas ir iekļauta starp numura zīmēm (#) vai nullēm. Atstarpe, kas ir aiz cipara viettura, mērogo skaitli pēc 1000. Piemēram, ja formāts ir #,0 un šūnā ierakstāt 12 200 000, tiks parādīts skaitlis 12,200,0.
Lai parādītu Izmantojiet šādu kodu
12000 12 000 # ###
12000 12 "# " (bez pēdiņām)
12200000 12,2 "0,0  " (bez pēdiņām)
 • Krāsu norādīšana.    Lai formāta sadaļai norādītu krāsu, sadaļā ierakstiet kādu no šiem astoņiem krāsas nosaukumiem, iekļaujot to kvadrātiekavās. Krāsas kodam jābūt kā pirmajam sadaļas elementam.
[Melna]
[Zaļa]
[Balta]
[Zila]
[Fuksīna]
[Dzeltena]
[Ciāna]
[Sarkana]

[Sarkana][<=100];[Zila][>100]

Lai lietotu nosacījuma formātus (nosacījumformāts: formāts, piemēram, šūnas ēnojums vai fonta krāsa, ko programma Excel automātiski lieto šūnām, ja norādītais nosacījums ir patiess.) šūnām (piemēram, nokrāsu atkarībā no šūnas vērtības), cilnes Sākums grupā Stili noklikšķiniet uz Nosacījumformatēšana.

Norādījumi par valūtas, procentuālo vērtību un zinātniskā pieraksta formātiem

 • Valūtas simbolu iekļaušana.    Lai skaitļu formātā ievadītu kādu no šiem valūtas simboliem, nospiediet taustiņu NUM LOCK un lietojiet cipartastatūru, lai ierakstītu simbola ANSI kodu.
Lai ievadītu Izmantojiet šādu kodu
¢ ALT+0162
£ ALT+0163
¥ ALT+0165
Eiro ALT+0128
 •  Piezīme   Pielāgotie formāti tiek saglabāti darbgrāmatā. Lai programma Excel vienmēr lietotu noteiktu valūtas simbolu, tas ir jāmaina vadības paneļa reģionālajos iestatījumos, pirms startējat programmu Excel.

 • Procentuālo vērtību rādīšana,    Lai skaitļus rādītu kā procentus no 100,  piemēram, lai ,08 rādītu kā 8% vai 2,8 rādītu kā 280%,  skaitļu formātā iekļaujiet procentu zīmi (%).
 • Zinātniskā pieraksta rādīšana.    Lai skaitļus rādītu zinātniskā (eksponenciālā) formātā, sadaļā lietojiet šādus eksponentu kodus:
E (E-, E+, e-, e+) Parāda skaitli zinātniskā (eksponenciālā) formātā. Programma Excel pa labi no "E" vai "e" rāda skaitli, kas atbilst vietu skaitam, par kādu tika pārvietota decimālzīme. Piemēram, ja formāts ir 0,00E+00 un šūnā tiek ierakstīts 12 200 000, tiek rādīts skaitlis 1,22E+07. Ja šis skaitļu formāts tiek mainīts uz #0,0E+0, tiek rādīts skaitlis 12,2E+6.

Norādījumi par datuma un laika formātiem

 • Dienu, mēnešu un gadu rādīšana.    Lai skaitļus rādītu datuma formātā (dienas, mēneši un gadi), sadaļā lietojiet šādus kodus:
m Parāda mēnesi kā skaitli bez nulles sākumā.
mm Parāda mēnesi kā skaitli ar nulli sākumā, kad tas iespējams.
mmm Parāda mēnesi kā saīsinājumu (no Jan līdz Dec).
mmmm Parāda mēnesi kā pilnu vārdu (no janvāra līdz decembrim).
mmmmm Parāda mēnesi kā vienu burtu (no J līdz D).
d Parāda dienu kā skaitli bez nulles sākumā.
dd Parāda dienu kā skaitli ar nulli sākumā, kad tas iespējams.
ddd Parāda dienu kā saīsinājumu (no Pr līdz Sv).
dddd Parāda dienu kā pilnu vārdu (no pirmdienas līdz svētdienai).
gg Parāda gadu kā divciparu skaitli.
gggg Parāda gadu kā četrciparu skaitli.
Lai parādītu Izmantojiet šādu kodu
Mēneši 1–12 m
Mēneši 01–12 mm
Mēneši Jan–Dec mmm
Mēneši Janvāris–Decembris mmmm
Mēneši J–D mmmmm
Dienas 1–31 d
Dienas 01–31 dd
Dienas Pr–Sv ddd
Dienas Pirmdiena–Svētdiena dddd
Gadi 00–99 gg
Gadi 1900–9999 gggg
 • Stundu, minūšu un sekunžu rādīšana.    Lai rādītu laika formātus (stundas, minūtes un sekundes), sadaļā lietojiet šādus kodus:
h Parāda stundu kā skaitli bez nulles sākumā.
[h] Parāda pagājušo laiku stundās. Ja strādājat ar formulu, kas atgriež laiku, kurā stundu skaits lielāks par skaitli 24, lietojiet skaitļu formātu, kas līdzinās [h]:mm:ss.
hh Parāda stundu kā skaitli ar nulli sākumā, kad tas iespējams. Ja formātā iekļauts AM vai PM, stunda tiek rādīta pēc 12 stundu pulksteņa. Pretējā gadījumā stunda tiek rādīta pēc 24 stundu pulksteņa.
m

Parāda minūti kā skaitli bez nulles sākumā.

 Piezīme   Kodam m vai mm jābūt uzreiz pēc koda h vai hh vai tieši pirms koda ss. Pretējā gadījumā Excel parāda mēnesi, nevis minūtes.

[m] Parāda pagājušo laiku minūtēs. Ja strādājat formulu, kas atgriež laiku, kurā minūšu skaits lielāks par 60, lietojiet skaitļu formātu, kas līdzinās [mm]:ss.
mm

Parāda minūti kā skaitli ar nulli sākumā, kad tas iespējams.

 Piezīme   Kodam m vai mm jābūt uzreiz pēc koda h vai hh vai tieši pirms koda ss. Pretējā gadījumā Excel parāda mēnesi, nevis minūtes.

s Parāda sekundi kā skaitli nulles sākumā.
[s] Parāda pagājušo laiku sekundēs. Ja strādājat formulu, kas atgriež laiku, kurā sekunžu skaits lielāks par 60, lietojiet skaitļu formātu, kas līdzinās [ss].
ss Parāda sekundi kā skaitli ar nulli sākumā, kad tas iespējams. Ja vēlaties, lai tiktu rādītas sekundes simtdaļas, izmantojiet formātu, kas līdzinās h:mm:ss,00.
AM/PM, am/pm, A/P, a/p Rāda stundas pēc 12 stundu pulksteņa. Excel rāda AM, am, A vai a laikam no pusnakts līdz dienas vidum, bet PM, pm, P, vai p rāda laikam no dienas vidus līdz pusnaktij.
Lai parādītu Izmantojiet šādu kodu
Stundas 0–23 h
Stundas 00–23 hh
Minūtes 0–59 m
Minūtes 00–59 mm
Sekundes 0–59 s
Sekundes 00–59 ss
Laiks 4 AM h AM/PM
Laiks 4:36 PM h:mm AM/PM
Laiks 4:36:03 P h:mm:ss A/P
Laiks 4:36:03,75 h:mm:ss,00
Pagājušais laiks (stundas un minūtes) 1:02 [h]:mm
Pagājušais laiks (minūtes un sekundes) 62:16 [mm]:ss
Pagājušais laiks (sekundes un simtdaļas) 3735,80 [ss],00

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Pielāgota skaitļu formāta izveide

 1. Atveriet darbgrāmatu, kurā vēlaties izveidot un saglabāt pielāgotu skaitļu formātu.
 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas, kas atrodas blakus sadaļai Skaitlis.

Lentes attēls

 1. Lodziņā Kategorija noklikšķiniet uz Pielāgota.
 2. Sarakstā Tips atlasiet skaitļu formātu, ko vēlaties pielāgot.

Atlasītais skaitļu formāts tiek rādīts lodziņā Tips virs saraksta Tips.

 Piezīme   Ja sarakstā Tips tiek atlasīts kāds iebūvēts skaitļu formāts, programma Excel izveido šī skaitļu formāta kopiju, kas pēc tam tiek pielāgota. Sākotnējo sarakstā Tips iekļauto skaitļu formātu nevar ne mainīt, ne izdzēst.

 1. Lodziņā Tips veiciet nepieciešamās atlasītā skaitļu formāta izmaiņas.

 Padoms   Papildinformāciju par iespējamajām izmaiņām skatiet šī raksta sadaļā Skaitļu formāta pielāgošanas norādījumu pārskatīšana.

 Piezīme   Pielāgots skaitļu formāts tiek glabāts darbgrāmatā, kurā tas tika izveidots, un tas nav pieejams citās darbgrāmatās. Lai pielāgotu skaitļu formātu izmantotu jaunā darbgrāmatā, pašreizējo darbgrāmatu var saglabāt kā Excel veidni, kuru var izmantot par jaunas darbgrāmatas pamatu.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Pielāgota skaitļu formāta dzēšana

 1. Atveriet darbgrāmatu, kurā ir dzēšamais pielāgotais skaitļu formāts.
 2. Cilnē Sākums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas, kas atrodas blakus sadaļai Skaitlis.

Lentes attēls

 1. Lodziņā Kategorija noklikšķiniet uz Pielāgota.
 2. Sarakstā Tips atlasiet pielāgoto skaitļu formātu, kas jādzēš.

 Piezīme   Sarakstā Tips iekļautos iebūvētos skaitļu formātus nevar izdzēst.

 1. Noklikšķiniet uz Dzēst.

 Piezīme   Visas darbgrāmatas šūnas, kas tika formatētas ar izdzēsto pielāgoto formātu, tiks rādītas noklusējuma formātā Vispārīgi.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Excel 2010