Spartieji klaviatūros klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Klavišai kituose išdėstymuose nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Programos Microsoft Word žinyne aprašytose sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose vienu metu turite paspausti du ar daugiau klavišų, klavišų pavadinimai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijos, kuriose klavišai spaudžiami vienas po kito, klavišų pavadinimai atskirti kableliu (,).

Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Žinyno užduočių sritis ir Žinyno langas

RodytiUžduočių srities Žinynas Žinyno lango naudojimas

Užduočių sritis Žinynas leidžia prieiti prie viso Office žinyno turinio ir yra Microsoft Word dalis. Žinyno langas rodo temas ir kitą Žinyno turinį ir yra rodomas kaip atskiras langas šalia Microsoft Word lango.

Užduočių srityje Žinynas

F1

Parodoma užduočių sritis Žinynas.

F6

Persijungia tarp užduočių srities Žinynas ir programos Word.

TAB

Pažymimas kitas užduočių srities Žinynaselementas.

SHIFT+TAB

Pažymimas prieš tai buvęs užduočių srities Žinynaselementas.

ENTER

Atlieka veiksmą su pažymėtuoju elementu.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Turinyje atitinkamai pažymimas kitas arba prieš tai buvęs elementas.

RODYKLĖ DEŠINĖN ir RODYKLĖ KAIRĖN

Turinyje atitinkamai išplečiamas arba sutraukiamas kitas ar prieš tai buvęs elementas.

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Persikelia į buvusią užduočių sritį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Persikelia į kitą užduočių sritį.

CTRL+tarpo klavišas

Atidaromas užduočių srities meniu.

CTRL+F1

Uždaroma ir iš naujo atidaroma dabartinė užduočių sritis.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplečiamas +/- sąrašas.

RODYKLĖ KAIRĖN

Sutraukiamas +/- sąrašas.

Žinyno lange

TAB

Pažymimas sekantis paslėptas tekstas ar hipersaitas arba pasirinktys Rodyti viską ar Slėpti viską temos viršuje.

SHIFT+TAB

Pažymimas ankstesnis paslėptas tekstas ar hipersaitas arba mygtukas Naršyklės vaizdas Microsoft Office Voratinklio svetainės straipsnio viršuje

ENTER

Atliekamas veiksmas su pažymėtam Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptam tekstui ar hipersaitui

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Persikelia į buvusią Žinyno temą.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Persikelia į tolesnę Žinyno temą.

CONTROL+P

Spausdina dabartinę Žinyno temą.

RODYKLĖ ŽEMYN ir RODYKLĖ AUKŠTYN

Rodomoje Žinyno temoje atitinkamai po truputį slenka aukštyn ar žemyn.

PAGE UP ir PAGE DOWN

Rodomoje Žinyno temoje atitinkamai didesniais kiekiais slenka aukštyn ar žemyn.

ALT+U

Žinyno lango būsena pakeičiama iš atskirtos (nesulygiuotos) į prijungtą (sulygiuotą) su programa Word.

SHIFT+F10

Atidaro Žinyno lango komandų meniu; Žinyno langas turi būti aktyvus (Žinyno lange spustelėkite elementą).

Meniu, įrankių juostos, užduočių sritys ir dialogo langai

RodytiPriėjimas prie meniu ir įrankių juostų bei jų naudojimas

F10 arba ALT

Vienu metu pažymima meniu juosta (meniu juosta: žemiau pavadinimo juostos esanti horizontali juosta, kurioje yra meniu pavadinimai. Gali būti įtaisytojo meniu juosta arba vartotojo meniu juosta.) arba uždaromas atidarytas meniu arba submeniu.

CTRL+TAB arba CTRL+SHIFT+TAB

Pažymima užduočių sritis ar įrankių juosta, paspaudus F10 arba ALT, meniu juostai pasirinkti. Pakartotinai spaudinėjant mygtukus, akcentas perkeliamas tarp atidarytų įrankių juostų, meniu juostų ir užduočių sričių.

TAB arba SHIFT+TAB

Pažymėjus įrankių juostą (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) arba meniu juostą, pasirenkamas kitas arba ankstesnis mygtukas arba meniu.

ENTER

Atidaromas pasirinktas meniu arba atliekamas pasirinkto mygtuko arba komandos veiksmas.  

SHIFT+F10

Rodomas pasirinkto elemento nuorodų meniu (nuorodų meniu: meniu, rodantis komandų sąrašą, susijusį su tam tikru elementu. Nuorodų meniu rodyti spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant elemento arba paspauskite klavišus SHIFT+F10.).

ALT+tarpo klavišas

Rodomas pavadinimo juostos nuorodų meniu.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidarius meniu arba submeniu (submeniu: meniu, pasirodantis vartotojui perkėlus žymeklį ant komandos arba ant aukštesniojo lygio meniu.), pasirenkama kita arba ankstesnė komanda.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirenkamas meniu kairėje arba dešinėje. Atidarytame submeniu pereinama iš pagrindinio meniu į submeniu.

HOME arba END

Pasirenkama pirma arba paskutinė meniu arba submeniu komanda.

ESC

Uždaromas atidarytas meniu. Jei submeniu atidarytas, uždaromas tik submeniu.

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaromas pasirinktas meniu.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Jei atidarytas sutrumpintas meniu, rodomas visas komandų rinkinys.

ALT+CTRL+= (lygybės ženklas)

Į meniu juostą įtraukiamas įrankių juostos mygtukas. Įvedus šį spartųjį klavišą ir spustelėjus įrankių juostos mygtuką, programa Microsoft Word įtraukia mygtuką į atitinkamą meniu. Pvz., spustelėjus Ženkleliai Mygtuko vaizdas įrankių juostoje Formatavimas, komanda Ženkleliai bus įtraukta į meniu Formatavimas.

ALT+CTRL+- (brūkšnio klavišas)

Pašalinama komanda iš meniu. Įvedus šį spartųjį klavišą ir pasirinkus meniu komandą, komanda bus pašalinta. Jei apsigalvosite, galėsite vėl įtraukti meniu komandą į meniu.

ALT+CTRL++ (pliuso klavišas skaitmeninėje klaviatūroje)

Tinkinamas meniu komandos spartusis klavišas. Įvedus šį spartųjį klavišą ir pasirinkus meniu komandą, atidaromas dialogo langas Klaviatūros tinkinimas, kuriame galite pridėti, keisti arba pašalinti spartųjį klavišą.

 Pastaba   Klaviatūra galite pasirinkti bet kurią meniu juostos komandą. Paspauskite ALT meniu juostai pasirinkti. Paspauskite meniu pavadinime, kuriame yra reikiama komanda, pabrauktą raidę. Atsiradusiame meniu paspauskite reikiamos komandos pavadinime pabrauktą raidę.

RodytiPriėjimas prie užduočių sričių ir jų naudojimas

CTRL+F1

Atidaroma užduočių sritis arba paslepiama esama užduočių sritis.

F6

Programos lange pereinama iš vienos užduočių srities į kitą užduočių sritį (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.). (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei vieną kartą.)

Pastaba     Jei paspaudus F6 jūsų norima užduočių juosta neparodoma, bandykite paspausti ALT tam, kad perkeltumėte akcentą į meniu juostą, ir tuomet pereikite prie užduočių srities, paspausdami CTRL+TAB. Be to, jeigu dialogo langą atidarote iš užduočių srities Rodyti formatavimą, akcentas gali likti jūsų dokumente, kai dialogo langą uždarote, o ne jūsų užduočių srityje. Norėdami grįžti į užduočių sritį galite naudoti F6 ar CTRL+TAB.

CTRL+TAB

Kai meniu ar įrankių juosta (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) yra aktyvi, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus CTRL+TAB daugiau nei vieną kartą.)

CTRL+tarpo klavišas

Atidaromas užduočių srities meniu.

ALT+HOME

Pereinama į užduočių sritį Pradžia.

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Atidarytos užduočių sritys išdėstomos atvirkščia tvarka.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pakartoja atidarytų užduočių sričių seką.

ESC

Jeigu yra atidarytas meniu, jis uždaromas, arba grįžtama į dokumentą.

TAB arba SHIFT+TAB

Kai užduočių sritis yra aktyvi,pažymima kita ar ankstesnė pasirinktis užduočių srityje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Judama tarp pasirinkčių pažymėtame submeniu; judama tarp konkrečių pasirinkčių pasirinkčių grupėje.

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaromas pažymėtas meniu arba pažymėtam mygtukui atliekamas priskirtas veiksmas.

SHIFT+F10

Dokumente atidaromas nuorodų meniu (nuorodų meniu: meniu, rodantis komandų sąrašą, susijusį su tam tikru elementu. Nuorodų meniu rodyti spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant elemento arba paspauskite klavišus SHIFT+F10.); atidaromas išplečiamasis meniu pasirinktam galerijos elementui.

HOME arba END

Kai meniu arba submeniu yra matomas, pažymima pirma arba paskutinė meniu arba submeniu komanda.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN arba CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Išplėsti arba sutraukti galerijos sąrašo išplečiamąjį elementą.

CTRL+HOME arba CTRL+END

Pereinama į pažymėto galerijų sąrašo viršų arba apačią

RodytiPerkelti ir keisti dydį įrankių juostoms, meniu bei užduočių sritims

 1. Spustelėkite ALT tam, kad pasirinktumėte meniu juostą (meniu juosta: žemiau pavadinimo juostos esanti horizontali juosta, kurioje yra meniu pavadinimai. Gali būti įtaisytojo meniu juosta arba vartotojo meniu juosta.).
 2. Spauskite CTRL+TAB tol, kol pažymėsite įrankių juostą (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) ar užduočių sritį (užduočių sritis: „Office“ programoje esantis langas, pateikiantis dažniausiai naudojamas komandas. Jo padėtis ir mažas dydis šias komandas jums leidžia naudoti dirbant su savo failais.) .
 3. Atlikite reikiamą veiksmą:

RodytiPakeisti įrankių juostos dydį

 1. Įrankių juostoje paspauskite klavišus CTRL+tarpo klavišas tam, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos pasirinktys.
 2. Pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite įrankių juostos dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

RodytiPerkelti įrankių juostą

 1. Įrankių juostoje paspauskite klavišus CTRL+tarpo klavišas tam, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos pasirinktys.
 2. Pažymėkite komandą Perkelti ir paspauskite klavišą ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus perkelkite įrankių juostą. Norėdami perkėlinėti po vieną pikselį, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišus. Norėdami nutraukti įrankių juostos tvirtinimą, kelis kartus paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN. Norėdami pritvirtinti įrankių juostą vertikaliai kairėje ar dešinėje pusėje, atitinkamai spauskite, RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN, kai įrankių juosta yra kairiame ar dešiniame pakraštyje.

RodytiPakeisti užduočių srities dydį

 1. Užduočių juostoje paspauskite CTRL+tarpo klavišas tam, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.
 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

RodytiPerkelti užduočių sritį

 1. Užduočių juostoje paspauskite CTRL+tarpo klavišas tam, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.
 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Perkelti ir paspauskite klavišą ENTER.
 3. Naudodami rodyklių klavišus perkelkite užduočių sritį. Norėdami perkėlinėti po vieną pikselį, paspauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

 Pastaba    Jeigu perkeliate užduočių sritį viršun į įrankių juostas arba žemyn į būsenos juostą, sritis pati prisideda prie juostos ir persisorentuoja horizontaliai. Norėdami grąžinti užduočių sritį į vertikalią padėtį, naudokite rodyklės mygtukus, kad perkeltumėte sritį iš juostų.

 1. Pabaigę perkėlinėjimą ar dydžio keitimą paspauskite klavišą ESC ar ENTER.

RodytiNaudoti dialogų langus

ALT+F6

Grįžti iš atidaryto dialogo lango į dialogo langų dokumentą, pvz., Rasti ir pakeisti, kuris palaiko šį veiksmą.

TAB

Pereiti prie kitos pasirinkties ar pasirinkčių grupės

SHIFT+TAB

Pereiti prie ankstesnės pasirinkties ar pasirinkčių grupės

CTRL+TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL+SHIFT+TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

Rodyklių klavišai

Judėti tarp pasirinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp pasirinkčių grupėje.

Tarpo klavišas

Atlikti veiksmą, susietą su pažymėtu mygtuku; pažymėti ar pašalinti žymėjimą pasirinktame žymės lauke.

Pirmoji pasirinkties raidė išplečiamajame sąraše

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie tos pasirinkties sąraše.

ALT+ pasirinktyje pabraukta raidė

Pažymėti pasirinktį; pažymėti ar pašalinti žymėjimą žymės lauke.

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ESC

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ENTER

Vykdyti pasirinktą komandą.

RodytiNaudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko maršrutą (maršrutas: maršrutas, kurį operacinė sistema naudoja aplankui arba failui rasti; pavyzdžiui, C:\\Namų apskaita\kovas.doc.) .

HOME

Pereiti į įrašo pradžią.

END

Pereiti į įrašo pabaigą.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

SHIFT+HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT+END

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

RodytiNaudoti dialogo langus Atidaryti, Įrašyti kaip ir Įterpti paveikslėlį

CTRL+F12

Rodyti dialogo langą Atidaryti.

F12

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip.

ALT+1

Pereiti į ankstesnį aplanką (Mygtuko vaizdas ).

ALT+2

Atidarytame aplanke atidaryti vienu lygiu aukščiau esantį aplanką (mygtukas Lygiu aukščiau Mygtuko vaizdas ).

ALT+3

Uždaryti dialogo langą ir atidaryti jūsų Pasaulinio Voratinklio (žiniatinklis (World Wide Web – WWW): interneto daugialypės terpės šaka, pateikianti ne tik tekstą, bet ir grafinius objektus, garsą bei vaizdą. žiniatinklyje vartotojai, naudodami hipersaitus, gali laisvai pereiti nuo elemento prie elemento, nuo puslapio prie puslapio, nuo tinklalapio prie tinklalapio.) paieškos puslapio (mygtukas Ieškoti Voratinklyje Mygtuko vaizdas ).

ALT+4

Panaikinti pasirinktą aplanką ar failą (mygtukas Naikinti Mygtuko vaizdas ).

ALT+5

Atidarytame aplanke sukurti naują poaplankį (mygtukas Kurti naują aplanką Mygtuko vaizdas ).

ALT+6

Persijungti tarp rodinių Sąrašo, Išsamus, Ypatybių, Peržiūros Miniatūros, Plokštumos ir Piktogramų (spustelėkite rodyklę, esančią šalia mygtuko Rodiniai Mygtuko vaizdas ).

ALT+7 arba ALT+R

Rodomas meniu Įrankiai (mygtukas Įrankiai).

SHIFT+F10

Rodyti nuorodų meniu (nuorodų meniu: meniu, rodantis komandų sąrašą, susijusį su tam tikru elementu. Nuorodų meniu rodyti spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant elemento arba paspauskite klavišus SHIFT+F10.) pažymėtam elementui, pvz., aplankui ar failui.

TAB

Judėti tarp dialogo lango pasirinkčių ar sričių

F4 arba ALT+I arba ALT+Y

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti ar Kur įrašyti.

F5

Atnaujinti dialogo lange Atidaryti ar Įrašyti kaip matomus failus (meniu Failas).

Greitoji nuoroda

RodytiDažnos užduotys daromos Microsoft Word dokumente

CTRL+SHIFT+tarpo klavišas

Sukurti neperkeliamą tarpą.

CTRL+HYPHEN

Sukurti nekeliamą brūkšnelį.

CTRL+B

Paryškinti raides.

CTRL+I

Pakreipti raides.

CTRL+U

Pabraukti raides.

CTRL+SHIFT+<

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Didinti šrifto dydį.

CTRL+tarpo klavišas

Šalinti pastraipos ar simbolio formatavimą.

CTRL+C

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą.

CTRL+X

Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą.

CTRL+V

Įklijuoti tekstą ar objektą.

CTRL+Z

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Pakartoti paskutinį veiksmą.

Kalbos juosta

RodytiKalbos ir rašymo ranka atpažinimas

Left ALT+SHIFT

Persijungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų.

Klavišas su Windows logotipu +V

Įjungti arba išjungti mikrofoną.

Klavišas su Windows logotipu +T

Persijunti tarp režimų Komanda balsu ir Diktavimas.

Klavišas su Windows logotipu +C

Rodyti taisymo siūlymų sąrašą.

Klavišas su Windows logotipu +H

Įjungti arba išjunti rašymą ranka.

ALT+~

Įjungti arba išjungti japonų Input Method Editor (IME) (IME (Įvesties metodų redaktorius): programa, leidžianti programose įvesti tekstą Rytų Azijos kalbomis (tradicine kinų, supaprastintąja kinų, japonų arba korėjiečių) konvertuojant klavišų paspaudimus į sudėtingus Rytų Azijos kalbų simbolius. IME laikomas alternatyviu klaviatūros išdėstymo tipu.) 101 klaviatūrai.

Dešinysis ALT

Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai.

CTRL+tarpo klavišas

Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai.

 Pastabos 

 • Dialogo lange Papildomos klavišų pasirinktys gali nustatyti klavišų kombinaciją, kurios pagalba persijungsite tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymų. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomos klavišų pasirinktys, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite juostą Kalba ir tada spustelėkite Nustatymai. Grupėje Pasirinktys spustelėkite Klavišų nustatymai.
 • Klavišas su Windows logotipu (Klavišas su Windows logotipu ) daugelyje klaviatūrų yra apatinėje klavišų juostoje.

El. paštas

RodytiEl. laiškų siuntimas

Kai žymeklis yra el. pašto antraštėje, naudokite šiuos klavišus (jeigu siunčiate dokumentą ar laišką). Norėdami perkelti žymeklį į el. pašto antraštę, spustelėkite SHIFT+TAB.

ALT+S

Siųsti aktyvų dokumentą (aktyvus dokumentas: dokumentas, kuriame dirbate. Programoje „Microsoft Word“ įvedamas tekstas arba įterpiamas grafinis objektas rodomas aktyviame dokumente. Aktyvaus dokumento pavadinimo juosta yra paryškinta.) ar laišką.

CTRL+SHIFT+B

Atidaryti Adresų knygą.

CTRL+K

Kai žymeklis yra laiško antraštėje, sutikrinkite vardus laukuose Kam, Kopija ir Nematoma kopija su Adresų knyga.

ALT+. (taškas)

Atidaryti adresų knygą lauke Kam.

ALT+J

Kai žymeklis yra laiško antraštėje, atidaryti Adresų knygą lauke Kopija.

ALT+N

Jeigu laukas Nematoma kopija yra matomas, atidaryti Adresų kopiją lauke Nematoma kopija. Norėdami rodyti lauką Nematoma kopija, atidarykite Adresų knygą bet kuriame lauke ir įterpkite arbe įrašykite pavadinimą lange Nematoma kopija.

ALT+E

Pereiti į lauką Tema.

ALT+P

Atidarykite programos Microsoft Outlook dialogo langą Laiško pasirinktys.

CTRL+SHIFT+G

Kurti laiško žymą.

TAB

Kai žymeklis yra laiško antraštėje, pereiti į kitą el. pašto antraštės lauką. Kai aktyvus paskutinis el. pašto antraštės laukas, klavišas TAB perkelia žymeklį į dokumento ar laiško tekstą.

SHIFT+TAB

El. pašto antraštėje pasirinkti ankstesnį lauką ar mygtuką.

CTRL+TAB

Kai žymeklis yra laiško antraštėje, pasirinkite mygtuką Siųsti. Tuomet gali naudoti rodyklių klavišus norėdami pereiti prie kitų mygtukų. Norėdami atlikti veiksmus su pasirinktu mygtuku ar komanda, spustelėkite ENTER.

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

RodytiSukurti, peržiūrėti ir įrašyti dokumentus

CTRL+N

Sukurti naują to paties tipo, kaip dabartinis ar naujausias dokumentas, dokumentą.

CTRL+O

Atidaryti dokumentą.

CTRL+W

Uždaryti dokumentą.

ALT+CTRL+S

Padalinti dokumento langą.

ALT+SHIFT+C

Pašalinti dokumento lango padalijimą.

CTRL+S

Įrašyti dokumentą.

RodytiIeškoti, keisti ir naršyti tekste

CTRL+F

Rasti tekstą, formatavimą ir specialius elementus.

ALT+CTRL+Y

Kartoti paiešką (uždarius langą Rasti ir pakeisti).

CTRL+H

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

CTRL+G

Pereitį į puslapį, žymelę, išnašą, lentelę, komentarą, grafiką ar kitą vietą dokumente.

ALT+CTRL+Z

Persijungti tarp dokumentų ar sekcijų ir tarp dokumento ir atidaryto el. laiško, jeigu programą Word naudojate kaip el. pašto redaktorių.

ALT+CTRL+HOME

Atidaryti naršymo pasirinkčių sąrašą; naudokite rodyklių klavišus norėdami pasirinkti pasirinktį, ir tada spustelėkite klavišą ENTER, kad naršytumėte dokumente, naudodami pasirinktą pasirinktį.

RodytiAnuliuoti ir pakartoti veiksmus

ESC

Atšaukti veiksmą.

CTRL+Z

Anuliuoti veiksmą.

CTRL+Y

Pakartoti veiksmą.

RodytiPersijungti į kitą rodinį

RodytiStruktūros rodinys

Struktūros rodinyje spauskite

ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Didinti pastraipą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Mažinti pastraipą.

CTRL+SHIFT+N

Mažinti pagrindinį tekstą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtas pastraipas į viršų.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn.

ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+A

Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

ALT+SHIFT+L

Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą.

ALT+SHIFT+1

Visas antraštes rodyti stiliumi Antraštė 1.

ALT+SHIFT+n

Visas antraštes rodyti stiliumi Antraštė n.

CTRL+TAB

Įterpti tabuliacijos simbolį.

RodytiDokumentų spausdinimas ir peržiūrėjimas

CTRL+P

Spausdinti dokumentą.

ALT+CTRL+I

Persijungti į arba iš spaudinio peržiūros (spaudinio peržiūra: dokumento rodinys, parodantis dokumentą tokį, kaip jis atrodys atspausdinus.).

Rodyklių klavišai

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

CTRL+HOME

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmajį peržiūros puslapį.

CTRL+END

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

RodytiDokumentų peržiūrėjimas

RodytiSkaitymo maketo rodinys

HOME

Pereiti į dokumento pradžią.

END

Pereiti į dokumento pabaigą.

Skaičius, o tada ENTER

Pereiti į skaičiaus nurodytą puslapį.

CTRL+]

Padidinti pažymėtą tekstą vienu tašku.

CTRL+[

Sumažinti pažymėtą tekstą vienu tašku.

ESC

Išeiti iš skaitymo maketo rodinio.

RodytiNuorodos, puslapio išnašos ir dokumento išnašos

ALT+SHIFT+O

Pažymėti turinio įrašą.

ALT+SHIFT+I

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

ALT+SHIFT+X

Pažymėti rodyklės įrašą.

ALT+CTRL+F

Įterpti puslapio išnašą.

ALT+CTRL+D

Įterpti dokumento išnašą.

RodytiDarbas su tinklalapiais

CTRL+K

Įterpti hipersaitą (hipersaitas: nuspalvintas ir pabrauktas tekstas arba grafinis vaizdas, kurį spustelėjus pereinama į failą, vietą faile, HTML puslapį žiniatinklyje arba į HTML puslapį intranete. Hipersaitais taip pat galima eiti į naujienų grupes ir į „Gopher“, „Telnet“ ir FTP vietas.).

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į ankstesnį puslapį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į paskesnį puslapį.

F9

Atnaujinti.

 Pastaba   Norint naudoti klavišus perėjimui ir ankstesnį ar kitą puslapius ar atnaujinti puslapį, turi būti rodoma įrankių juosta Voratinklis. Jeigu įrankių juosta Voratinklis nerodoma, spustelėkite ALT, V, T, naudokite rodyklių klavišus, kad pasirinktumėte Voratinklis ir spustelėkite ENTER.

Teksto ir grafikos redagavimas bei padėties keitimas

RodytiNaikinti tekstą ir grafinius objektus.

BACKSPACE

Ištrina vieną simbolį kairėn.

CTRL+BACKSPACE

Ištrina vieną žodį kairėn.

DELETE

Ištrina vieną simbolį dešinėn.

CTRL+DELETE

Ištrina vieną žodį dešinėn.

CTRL+X

Iškerpa pažymėtą tekstą į Office mainų sritį.

CTRL+Z

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL+F3

Iškirpti į Smeigtuką (smeigtukas: specialus Automatinio teksto įrašas, įsimenantis kelis naikinimus. Programa „Microsoft Word“ prideda vieną elementą prie kito, kol įklijuojate turinį kaip grupę naujoje dokumento vietoje. Tą patį rezultatą gausite ir naudodami „Microsoft Office Clipboard“.).

RodytiKopijuoti bei perkelti tekstą ir grafikos objektus

RodytiĮterpti specialius simbolius.

CTRL+F9

Lauką

ENTER (parašius kelis pirmus autoteksto įrašo pavadinimo simbolius ir atsiradus ekrano patarimui)

Autoteksto (Automatinis tekstas: saugojimo vieta, kur saugojami teksto fragmentai ir grafiniai failai, kuriuos norėsite naudoti ir kitą kartą, pvz., standartinis sutarties sakinys arba ilgas siuntimo sąrašas. Kiekvienas pažymėtas teksto ar grafinis objektas išsaugomas kaip Automatinio teksto įrašas ir jam priskiriamas unikalus vardas.)įrašą

SHIFT+ENTER

Eilutės lūžį

CTRL+ENTER

Puslapio lūžį

CTRL+SHIFT+ENTER

Sekcijos lūžį

ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS

Ilgas brūkšnys

CTRL+MINUSO ŽENKLAS

Trumpas brūkšnys

CTRL+HYPHEN

Keliamąjį brūkšnelį

CTRL+SHIFT+HYPHEN

Nekeliamą brūkšnelį

CTRL+SHIFT+tarpo klavišas

Nekeliamą tarpą

ALT+CTRL+C

Kopijavimo teisių simbolį

ALT+CTRL+R

Registruotą prekės ženklo simbolį

ALT+CTRL+T

Prekės ženklo simbolį

ALT+CTRL+TAŠKAS

Elipsę

CTRL+`, `

Vienguba kairioji kabutė

CTRL+', '

Vienguba dešinioji kabutė

CTRL+`, SHIFT+'

Dvigubos kairiosios kabutės

CTRL+', SHIFT+'

Dvigubos dešiniosios kabutės

RodytiĮterpti simbolius naudojant simbolių kodus

Simbolio kodas, ALT+X

Unicode simbolis, turintis atitinkamą Unicode (šešioliktainį) simbolio kodą. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį (Euro valiutos simbolis ), įveskite 20AC, laikykite nuspaudę klavišą ALT ir paspauskite X.

ALT+simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

ANSI (ANSI simbolių rinkinys: 8 bitų simbolių rinkinys, naudojamas sistemoje „Microsoft Windows“, kuris naudojant klaviatūrą leidžia atvaizduoti 256 simbolius (nuo 0 iki 255). ASCII simbolių rinkinys yra ANSI rinkinio poaibis.) simbolis, turintis atitinkamą ANSI (dešimtainį) simbolio kodą. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą ALT ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128.

RodytiŽymėti tekstą ir grafinius objektus

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT ir spaudydami klavišą, kuris perkelia teksto žymeklį.

RodytiŽymėti kelias sritis, kurios nėra greta

Pasirinkus pirmą elementą, nuspauskite klavišą CTRL ir tuomet pasirinkite kitus norimus elementus.

RodytiIšplėsti pasirinkimą

F8

Įjungiamas išplėtimo režimas.

F8, tada spauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN

Pažymimas artimiausias simbolis.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)

Padidinamas pažymėtas fragmentas.

SHIFT+F8

Sumažinamas pažymėtas fragmentas.

ESC

Išjungiamas išplėtimo režimas.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Vienu simboliu dešinėn

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu simboliu kairėn

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Iki žodžio pabaigos

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Iki žodžio pradžios

SHIFT+END

Iki eilutės pabaigos

SHIFT+HOME

Iki eilutės pradžios

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Viena eilute žemyn

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena eilute aukštyn

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Iki pastraipos pabaigos

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Iki pastraipos pradžios

SHIFT+PAGE DOWN

Ekrano puslapiu žemyn

SHIFT+PAGE UP

Ekrano puslapiu aukštyn

CTRL+SHIFT+HOME

Iki dokumento pradžios

CTRL+SHIFT+END

Iki dokumento pabaigos

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Iki lango pabaigos

CTRL+A

Pažymimas visas dokumentas

CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Vertikalų teksto bloką

F8+rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Iki konkrečios dokumento vietos

RodytiPatarimas

Jei žinote klavišų derinį teksto žymekliui perkelti, paprastai galite žymėti tekstą tuo pačiu klavišų deriniu, nuspaudę klavišą SHIFT. Pvz., CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN perkelia teksto žymeklį iki paskesnio žodžio, o CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN pažymi tekstą nuo teksto žymeklio vietos iki kito žodžio pradžios.

RodytiPažymėti tekstą ir grafinius objektus lentelėje

TAB

Pažymimas kito langelio turinys.

SHIFT+TAB

Pažymimas ankstesnio langelio turinys.

Nuspauskite klavišą SHIFT ir, laikydami jį nuspaustą, spaudykite rodyklės klavišą

Pažymėtas fragmentas išplečiamas iki gretimų langelių.

Spustelėkite viršutinį arba apatinį stulpelio langelį. Nuspauskite klavišą SHIFT ir, laikydami jį nuspaustą, spaudykite RODYKLĘ AUKŠTYN arba RODYKLĘ ŽEMYN.

Pažymimas stulpelis.

CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Išplečiamas pažymėtas fragmentas (arba blokas)

SHIFT+F8

Pašalinamas pažymėtas fragmentas

ALT+skaičių klaviatūros 5 (kai NUM LOCK išjungta)

Pažymima visa lentelė.

RodytiPerkelti žymelį

RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu simboliu kairėn

RODYKLĖ DEŠINĖN

Vienu simboliu dešinėn

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu žodžiu kairėn

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Vienu žodžiu dešinėn

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena pastraipa į viršų

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Viena pastraipa žemyn

SHIFT+TAB

Vienu stulpeliu į kairę (lentelėje)

TAB

Vienu stulpeliu į dešinę (lentelėje)

RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena eilute į viršų

RODYKLĖ ŽEMYN

Viena eilute žemyn

END

Iki eilutės pabaigos

HOME

Iki eilutės pradžios

ALT+CTRL+PAGE UP

Iki lango viršaus

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Iki lango pabaigos

PAGE UP

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

PAGE DOWN

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

CTRL+PAGE DOWN

Iki kito puslapio viršaus

CTRL+PAGE UP

Iki ankstesnio puslapio viršaus

CTRL+END

Iki dokumento pabaigos

CTRL+HOME

Iki dokumento pradžios

SHIFT+F5

Iki ankstesniio redagavimo

SHIFT+F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje žymeklis buvo paskutinį kartą uždarant dokumentą

RodytiJudėti lentelėje

TAB

Kitas langelis eilutėje

SHIFT+TAB

Ankstesnis langelis eilutėje

ALT+HOME

Pirmas langelis eilutėje

ALT+END

Paskutinis langelis eilutėje

ALT+PAGE UP

Pirmas langelis stulpelyje

ALT+PAGE DOWN

Paskutinis langelis stulpelyje

RODYKLĖ AUKŠTYN

Ankstesnė eilutė

RODYKLĖ ŽEMYN

Kita eilutė

RodytiIterpti pastraipas ir tabuliacijos simbolius lentelėje

ENTER

Naujas pastraipas langelyje

CTRL+TAB

Tabuliacijos simbolius lentelėje

Simbolių ir pastraipų formatavimas

RodytiFormatavimo kopijavimas

CTRL+SHIFT+C

Kopijuoti teksto formatavimą.

CTRL+SHIFT+V

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

RodytiKeisti šriftą arba jo dydį

CTRL+SHIFT+F

Keisti šriftą.

CTRL+SHIFT+P

Keisti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Didinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+]

Didinti šrifto dydį vienu tašku.

CTRL+[

Mažinti šrifto dydį vienu tašku.

RodytiTaikyti simbolių formatus

CTRL+D

Keisti simbolių formatavimą (meniu Formatavimas komanda Šriftas).

SHIFT+F3

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

CTRL+SHIFT+A

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

CTRL+B

Taikyti paryškintą šriftą.

CTRL+U

Taikyti pabraukimą.

CTRL+SHIFT+W

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

CTRL+SHIFT+D

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

CTRL+SHIFT+H

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

CTRL+I

Taikyti pasvirusį formatavimą.

CTRL+SHIFT+K

Visas raides formatuoti kaip mažas didžiąsias.

CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL+tarpo klavišas

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

CTRL+SHIFT+Q

Pažymėtą fragmentą pakeisti į Simbolio šriftą.

RodytiPeržiūrėti ir kopijuoti teksto formatavimą

CTRL+SHIFT+* (žvaigždutė)

Rodyti nespausdinamus simbolius.

SHIFT+F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

CTRL+SHIFT+C

Kopijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+V

Įklijuoti formatus.

RodytiNustatyti tarpus tarp linijų

CTRL+1

Vienos eilutės tarpas.

CTRL+2

Dviejų eilučių tarpas.

CTRL+5

1,5 eilutės tarpas

CTRL+0 (nulis)

Pridėti ar pašalinti vienos eilutės tarpą aukščiau esančiai pastraipai

RodytiLygiuoti pastraipas

CTRL+E

Centruoti pastraipą.

CTRL+J

Lygiuoti pastraipą iš abiejų pusių.

CTRL+L

Lygiuoti iš kairės.

CTRL+R

Lygiuoti iš dešinės.

CTRL+M

Įtraukti pastraipą iš kairės.

CTRL+SHIFT+M

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

CTRL+T

Kurti atvirkštinę įtrauką.

CTRL+SHIFT+T

Mažinti atvirkštinę įtrauką.

CTRL+Q

Šalinti pastraipos formatavimą.

RodytiTaikyti pastraipos stilius

CTRL+SHIFT+S

Taikyti stilių.

ALT+CTRL+K

Pradėti Automatinį formatavimą.

CTRL+SHIFT+N

Taikyti Įprastąjį stilių.

ALT+CTRL+1

Taikyti stilių Antraštė 1.

ALT+CTRL+2

Taikyti stilių Antraštė 2.

ALT+CTRL+3

Taikyti stilių Antraštė 3.

CTRL+SHIFT+L

Taikyti Sąrašo stilių.

Piešimo objektai ir kiti objektai

RodytiĮterpti ir redaguoti objektus

Įterpti objektą naudojant klaviatūrą.

 1. Naudodamiesi klaviatūra atidarykite dialogo langą Objektas (meniu Įterpti).
 2. Norėdami pažymėti naudokite RODYKLĘ ŽEMYN, tuomet pažymėkite Gerai ir paspauskite ENTER.

Redaguoti objektą naudojant klaviatūrą.

 1. Su žymeklio, esančio jūsų dokumente objekto kairėje, pagalba pažymėkite objektą spustelėdami SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN.
 2. Spustelėkite SHIFT+F10.
 3. Pažymėkite Objekto pavadinimas Objektas, spustelėkite ENTER ir dar kartą spustelėkite ENTER.

RodytiĮterpti ir pažymėti piešimo objektus

Įterpti automatinę figūrą naudojant klaviatūrą.

 1. Klaviatūros pagalba parodykite įrankių juostą Piešimas, jeigu ji nematoma.
 2. Paspausdami klavišus ALT+O, iš įrankių juostos Piešimas pasirinkite Automatinė figūra.
 3. Rodyklių klavišais pereikite per automatinių figūrų (Automatinis tekstas: saugojimo vieta, kur saugojami teksto fragmentai ir grafiniai failai, kuriuos norėsite naudoti ir kitą kartą, pvz., standartinis sutarties sakinys arba ilgas siuntimo sąrašas. Kiekvienas pažymėtas teksto ar grafinis objektas išsaugomas kaip Automatinio teksto įrašas ir jam priskiriamas unikalus vardas.) kategorijas ir pasirinkite norimą automatinę figūrą.
 4. Paspauskite CTRL+ENTER.

 Pastaba   Jei automatinę figūrą norite redaguoti, pažymėkite ją ir, naudodamiesi klaviatūra, meniu Formatavimas pasirinkite Automatinė figūra. Skirtukuose rinkitės norimus redagavimo variantus.

RodytiĮterpti teksto lauką naudojant klaviatūrą

 1. Naudodamiesi klaviatūra, meniu Įterpimas pasirinkite Teksto laukas.
 2. Naudokite rodyklę dešinėn norėdami atidaryti submeniu, pasirinkite arba Horizontalus arba Vertikalus, ir tada paspauskite CTRL+ENTER.
 3. Į teksto lauką (teksto laukas: perkeliama, keičiamo dydžio laikykla tekstui arba grafikai. Teksto laukus naudokite keletui teksto blokų puslapyje padėti arba suteikdami tekstui kitokią padėtį nei kito dokumente esančio teksto.) įveskite norimą tekstą.
 4. Kai įvesite tekstą ir norėsite grįžti į dokumento redagavimo režimą, paspauskite klavišus SHIFT+F10, pasirinkite Baigti redaguoti tekstą nuorodų meniu (nuorodų meniu: meniu, rodantis komandų sąrašą, susijusį su tam tikru elementu. Nuorodų meniu rodyti spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant elemento arba paspauskite klavišus SHIFT+F10.) ir tada paspauskite klavišą ESC.

 Pastaba   Jei teksto lauką norite formatuoti (pvz., pridėti užpildo spalvą ar keisti dydį) teksto lauką pažymėkite, meniu Formatavimas pasirinkite Teksto laukas ir spustelėję skirtukus rinkitės norimus redagavimo variantus.

RodytiĮterpti WordArt piešimo objektą naudojant klaviatūrą

 1. Naudodamiesi klaviatūra pasirinkite WordArt (meniu Įterpti submeniu Paveisklėlis).
 2. Naudodamiesi rodyklių klavišais pasirinkite norimą WordArt (WordArt: teksto objektai, kuriami naudojant paruoštus efektus, kuriems galima taikyti papildomas formatavimo parinktis.) stilių ir tada paspauskite klavišą ENTER.
 3. Įveskite norimą tekstą ir, naudodamiesi klavišu TAB, pasirinkite kitas dialogo lange rodomas pasirinktis.
 4. Paspauskite klavišą ENTER, ir WordArt piešimo objektas (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.) bus įterptas.

 Pastaba   Jei WordArt piešimo objektą norite redaguoti, pažymėkite jį ir meniu Formatavimas pasirinkite WordArt ir spustelėję skirtukus rinkitės norimus redagavimo variantus.

RodytiŽymėti piešimo objektą naudojantis klaviatūra

Jei teksto žymeklis yra jūsų dokumento tekste, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paspauskite klavišą F10, kad meniu juosta (meniu juosta: žemiau pavadinimo juostos esanti horizontali juosta, kurioje yra meniu pavadinimai. Gali būti įtaisytojo meniu juosta arba vartotojo meniu juosta.) taptų aktyvi.
 2. Spauskite CTRL+TAB, kol įrankių juosta Piešimas taps aktyvi.
 3. Paspaudę RODYKLĘ DEŠINĖN, kad pasirinktumėte Žymėti objektus Mygtuko vaizdas.
 4. Pirmąjį piešimo objektą (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.) pažymėsite paspausdami CTRL+ENTER.
 5. Spausdami klavišą TAB, galėsite keliauti per objektus pirmyn (arba SHIFT+TAB – atgal), kol ant norimo pažymėti objekto pasirodys dydžio keitimo auselės.

Jei teksto žymeklis yra piešimo objekto tekste, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paspauskite SHIFT+F10, tada klaviatūros klavišais pasirinkite nuorodų meniu komandą Baigti redaguoti tekstą .
 2. Spausdami klavišą TAB, galėsite keliauti per objektus pirmyn (arba SHIFT+TAB – atgal), kol ant norimo pažymėti objekto pasirodys dydžio keitimo auselės.

 Pastaba   Jei iš objektų žymėjmo režimo norite persijungti į dokumento teksto redagavimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Redaguoti piešimo objektus

RodytiPasukti piešimo objektą naudojantis klaviatūra

 1. Pažymėkite piešimo objektą (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.), kurį norite sukti.
 2. Naudokite klaviatūrą, kad pasirinktumėte komandą, atitinkančią jūsų pažymėto objekto tipą — pvz., meniu Formatavimas pasirinkite Automatinė figūra ar Teksto laukas — ir tada pasirinkite skirtuką Dydis.
 3. Spaudinėdami klavišą TAB, grupėje Dydis ir pasukimas pasirinkite Pasukimas ir tada įveskite norimą pasukimo dydį.

RodytiKeisti piešimo objekto padėtį puslapyje naudojant klaviatūrą

 1. Pažymėkite piešimo objektą (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.), kurį norite keisti.
 2. Naudokite klaviatūrą, kad pasirinktumėte komandą, atitinkančią jūsų pažymėto objekto tipą — pvz., meniu Formatavimas pasirinkite Automatinė figūra ar Teksto laukas — ir tada pasirinkite skirtuką Išdėstymas.
 3. Pažymėkite norimas pasirinktis.

RodytiPatarimas

Laikydami nuspaudę klavišą CTRL ir spaudinėdami rodyklių klavišus galite stumdyti pažymėtą objektą į viršų, į apačią, kairėn ar dešinėn.

RodytiKeisti piešimo objekto dydį naudojant klaviatūrą

 1. Pažymėkite piešimo objektą (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.), kurį norite keisti.
 2. Naudokite klaviatūrą, kad pasirinktumėte komandą, atitinkančią jūsų pažymėto objekto tipą — pvz., meniu Formatavimas pasirinkite Automatinė figūra ar Teksto laukas — ir tada pasirinkite skirtuką Dydis.
 3. Pažymėkite norimas pasirinktis.

RodytiKopijuoti piešimo objekto atributus naudojant klaviatūrą

 1. Pažymėkite piešimo objektą (piešimo objektas: bet kokia piešiama arba įterpiama grafika, kuri gali būti keičiama ir tobulinama. Piešimo objektai: automatinės figūros, kreivės, linijos ir WordArt objektai.)su atributais, kuriuos norite nukopijuoti.

Jei automatinę figūrą (Automatinės figūros: grupė paruoštų figūrų, į kurias įtrauktos paprastos figūros, pvz., stačiakampiai, apskritimai ir įvairiausios linijos ir jungimo žymenys, figūrinės rodyklės, struktūrinių schemų žymenys, žvaigždės, vėliavėlės ir paaiškinimai.) pažymėsite su pridėtu tekstu, nukopijuosite ne tik automatinės figūros atributus, bet ir teksto išvaizdą bei stilių.

 1. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.
 2. Spaudinėdami klavišą TAB arba SHIFT+TAB pasirinkite objektą, į kurį norite nukopijuoti tuos atributus.
 3. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Laiškų suliejimas ir laukai

RodytiVykdyti laiškų suliejimą

 Pastaba   Jums reikia paleisti užduočių sritį Laiškų suliejimas (meniu Įrankiai, komanda Laiškai ir pašto reikmenys, subkomanda Laiškų suliejimas) prieš tai, kai galėsite naudotis šiomis komandomis.

ALT+SHIFT+K

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

ALT+SHIFT+N

Sulieti dokumentą.

ALT+SHIFT+M

Spausdinti sulietus dokumentus.

ALT+SHIFT+E

Redaguti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

ALT+SHIFT+F

Įterpti suliejimo lauką.

RodytiDirbti su laukais

ALT+SHIFT+D

Įterpti lauką (laukas: rinkinys kodų, nurodančių programai „Microsoft Word“ automatiškai įterpti į dokumentą tekstą, grafinius objektus, puslapių numerius ir kitą medžiagą. Pvz., laukas DATE įterpia šios dienos datą.) DATE.

ALT+CTRL+L

Įterpti lauką LISTNUM.

ALT+SHIFT+P

Įterpti lauką PAGE.

ALT+SHIFT+T

Įterpti lauką TIME.

CTRL+F9

Įterpti tuščią lauką.

CTRL+SHIFT+F7

Atnaujinti susietą informaciją Microsoft Word šaltinio dokumente.

F9

Atnaujinti pažymėtus laukus.

CTRL+SHIFT+F9

Panaikinti lauko saitą.

SHIFT+F9

Persijungti tarp pažymėto lauko kodo (lauko kodas: vietos rezervavimo ženklų tekstas, rodantis kur pasirodys konkreti informacija iš jūsų duomenų šaltinio; lauko elementai, generuojantys lauko rezultatą. Lauko kodas apima lauko simbolius, lauko tipą ir instrukcijas.) ir jo rezultato (lauko rezultatai: tekstas arba grafiniai objektai, įterpiami į dokumentą, kai programa „Microsoft Word“ vykdo lauko instrukcijas. Kai spausdinate dokumentą arba slepiate laukų kodus, laukų rezultatai pakeičia laukų kodus.).

ALT+F9

Persijungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

ALT+SHIFT+F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

F11

Pereiti į kitą lauką.

SHIFT+F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

CTRL+F11

Blokuoti lauką.

CTRL+SHIFT+F11

Panaikinti lauko blokavimą.

Klavišų kombinacijos

RodytiFunkciniai klavišai

F1

Rodyti Žinyną arba aplankyti Microsoft Office tinklalapį.

F2

Perkelti tekstą ar grafikos objektus.

F3

Įterpti autoteksto (Automatinis tekstas: saugojimo vieta, kur saugojami teksto fragmentai ir grafiniai failai, kuriuos norėsite naudoti ir kitą kartą, pvz., standartinis sutarties sakinys arba ilgas siuntimo sąrašas. Kiekvienas pažymėtas teksto ar grafinis objektas išsaugomas kaip Automatinio teksto įrašas ir jam priskiriamas unikalus vardas.) įrašą (po to, kai Microsoft Word parodo įrašą).

F4

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F5

Pasirinkite komandą Eiti į (meniu Redagavimas).

F6

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F7

Pasirinkite komandą Rašyba (meniu Įrankiai).

F8

Išplėsti pasirinkimą.

F9

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F10

Aktyvuoti meniu juostą.

F11

Pereiti į kitą lauką.

F12

Pasirinkite komandą Įrašyti kaip (meniu Failas).

RodytiSHIFT+funkcinis klavišas

SHIFT+F1

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

SHIFT+F2

Kopijuoti tekstą.

SHIFT+F3

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

SHIFT+F4

Pakartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

SHIFT+F5

Perkelti paskutinį pakeitimą.

SHIFT+F6

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį.

SHIFT+F7

Pasirinkite komandą Tezauras (meniu Įrankiai submeniu Kalba).

SHIFT+F8

Sumažinti pasirinkimą.

SHIFT+F9

Persijungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

SHIFT+F10

Rodyti nuorodų meniu.

SHIFT+F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT+F12

Pasirinkite komandą Įrašyti (meniu Failas).

RodytiCTRL+funkcinis klavišas

CTRL+F2

Pasirinkite komandą Spausdinio peržiūra (meniu Failas).

CTRL+F3

Iškirpti į Smeigtuką (smeigtukas: specialus Automatinio teksto įrašas, įsimenantis kelis naikinimus. Programa „Microsoft Word“ prideda vieną elementą prie kito, kol įklijuojate turinį kaip grupę naujoje dokumento vietoje. Tą patį rezultatą gausite ir naudodami „Microsoft Office Clipboard“.).

CTRL+F4

Uždaryti langą.

CTRL+F5

Atstatyti dokumento lango dydį (pvz., po to kai maksimaliai jį padidinote).

CTRL+F6

Pereiti į kitą langą.

CTRL+F7

Pasirinkti komandą Perkelti (pavadinimo juostos nuorodų meniu).

CTRL+F8

Pasirinkti komandą Dydis (pavadinimo juostos nuorodų meniu).

CTRL+F9

Įterpti tuščią lauką.

CTRL+F10

Maksimaliai padidinti dokumento langą.

CTRL+F11

Blokuoti lauką.

CTRL+F12

Pasirinkite komandą Atidaryti (meniu Failas).

RodytiCTRL+SHIFT+funkcinis klavišas

CTRL+SHIFT+F3

Įterpti Smeigtuko (smeigtukas: specialus Automatinio teksto įrašas, įsimenantis kelis naikinimus. Programa „Microsoft Word“ prideda vieną elementą prie kito, kol įklijuojate turinį kaip grupę naujoje dokumento vietoje. Tą patį rezultatą gausite ir naudodami „Microsoft Office Clipboard“.) elementus.

CTRL+SHIFT+F5

Redaguoti žymelę.

CTRL+SHIFT+F6

Pereiti į ankstesnį langą.

CTRL+SHIFT+F7

Atnaujinti susietą informaciją Microsoft Word šaltinio dokumente.

CTRL+SHIFT+F8

Išplesti pasirinkimą ar bloką (tada paspauskite rodyklės klavišą).

CTRL+SHIFT+F9

Panaikinti lauko saitą.

CTRL+SHIFT+F11

Panaikinti lauko blokavimą.

CTRL+SHIFT+F12

Pasirinkti komandą Spausdinti (meniu Failas).

RodytiALT+funkcinis klavišas

ALT+F1

Pereiti į kitą lauką.

ALT+F3

Kurti autoteksto (Automatinis tekstas: saugojimo vieta, kur saugojami teksto fragmentai ir grafiniai failai, kuriuos norėsite naudoti ir kitą kartą, pvz., standartinis sutarties sakinys arba ilgas siuntimo sąrašas. Kiekvienas pažymėtas teksto ar grafinis objektas išsaugomas kaip Automatinio teksto įrašas ir jam priskiriamas unikalus vardas.)įrašą.

ALT+F4

Uždaryti programą Microsoft Word.

ALT+F5

Atstatyti programos lango dydį.

ALT+F6

Grįžti iš atidaryto dialogo lango į dialogo langų dokumentą, pvz., Rasti ir pakeisti, kuris palaiko šį veiksmą.

ALT+F7

Rasti kitą rašybos ar gramatiko klaidą. Turi būti pažymėtas žymės langelis Tikreinti rašybą renkant tekstą (meniu Įrankiai, dialogo langas Pasirinktys, skirtukas Rašyba ir gramatika).

ALT+F8

Vykdyti makrokomandą.

ALT+F9

Persijungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

ALT+F10

Maksimaliai padidinti programos langą.

ALT+F11

Rodyti programos Microsoft Visual Basic kodą.

RodytiALT+SHIFT+funkcinis klavišas

ALT+SHIFT+F1

Pereiti į ankstesnį lauką.

ALT+SHIFT+F2

Pasirinkite komandą Įrašyti (meniu Failas).

ALT+SHIFT+F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

ALT+SHIFT+F10

Intelektualiajai žymei rodyti meniu ar pranešimą. Jei yra daugiau, nei viena intelektualioji žymė, persijungti prie kitos intelektualiosios žymės ir rodyti jos meniu ar pranešimą.

ALT+SHIFT+F11

Paleisti programą Microsoft Script Editor.

RodytiCTRL+ALT+funkcinis klavišas

CTRL+ALT+F1

Rodyti Microsoft sisteminę informaciją.

CTRL+ALT+F2

Komanda Atidaryti (meniu Failas).

 
 
Taikoma:
Word 2003