Komentarų įtraukimas, redagavimas arba naikinimas pateiktyje

Komentaras yra pastaba, kurią galite pridėti prie laiško arba žodžio skaidrėje, prie grafinio elemento ar kito objekto arba prie visos skaidrės. Komentarai – tai puikus būdas pateikti kitiems atsiliepimą apie jų pateiktį.

Komentaro įtraukimas

  1. Skaidrėje spustelėkite vietą, kurią nurodo jūsų komentaras.
  2. Spustelėkite Peržiūra > Naujas komentaras.

 Patarimas    Komentarų piktograma Komentarų piktograma rodoma skaidrėje ir atidaroma sritis Komentarai.

  1. Srityje Komentarai įrašykite savo pranešimą lauke ir paspauskite „Enter“ arba spustelėkite už komentarų lauko ribų.

Komentaro įtraukimas


 Pastabos 

  • Elementus su komentarais nurodo komentarų piktograma Komentarų piktograma. Spustelėkite piktogramą, kad pamatytumėte komentarus apie tą elementą Komentarų srityje.
  • Norėdami pereiti nuo vieno komentaro prie kito, spustelėkite Komentarų srities viršuje esančią rodyklę aukštyn arba žemyn.

Komentaro redagavimas arba atsakymas į jį

  1. Norėdami redaguoti kitų žiūrinčiųjų įtrauktus komentarus arba į juos atsakyti, naudokite Komentarų sritį.
  2. Norėdami redaguoti komentarą: spustelėkite norimo redaguoti komentaro tekstą. Bus atidarytas teksto laukelis su jame esančiu komentaru. Atlikite norimus keitimus, tada spustelėkite už komentarų lauko ribų, kad baigtumėte.

Norėdami atsakyti į komentarą: komentare, į kurį norite atsakyti, spustelėkite Atsakyti. Įrašykite savo atsakymą teksto įvesties lauke, tada paspauskite klavišą „Tab“, kad baigtumėte.

Komentaro naikinimas

  1. Skaidrėje:    dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimų panaikinti komentarų piktogramą Komentarų piktograma , tada – Naikinti komentarą.
  2. Komentarų srityje:    spustelėkite norimą naikinti komentarą, tada – juodą X.
 
 
Taikoma:
PowerPoint 2013