Krypties arba vidurkio linijos įtraukimas į diagramą

Jei norite savo sukurtoje diagramoje rodyti duomenų tendencijas ar slankiuosius vidurkius, galite įtraukti krypties liniją. Be to, galite išplėsti krypties liniją už savo turimų duomenų ribų, kad galėtumėte prognozuoti ateities reikšmes. Pavyzdyje parodyta linijinė krypties linija leidžia prognozuoti dviejų ateinančių metų ketvirčių pardavimo apimtis ir aiškiai rodo vilčių teikiančią kilimo tendenciją.

Diagrama su krypties linija

krypties liniją (krypties linija: grafinis duomenų sekų krypčių atvaizdavimas, pvz., aukštyn kylanti linija, atvaizduojanti mėnesio laikotarpyje augančius pardavimus. Krypčių linijos naudojamos prognozių problemoms nagrinėti; dar vadinama regresine analize.) galite įtraukti į dvimatę diagramą, kuri nėra sudėtinė (plokštuminė, juostinė, stulpelinė, linijinė, akcijų kursų, dviejų reikšmių ar rutulinė). Į sudėtinę ar trimatę diagramą krypties linijos įtraukti negalima. Krypties linijų taip pat nepalaiko radaro principo, skritulinės, paviršinės ir žiedinės diagramos.

  1. Savo diagramoje spustelėkite duomenų sekas (duomenų seka: diagramoje pažymėti susiję duomenų taškai. Kiekviena duomenų seka diagramoje yra unikalios spalvos arba rašto ir atvaizduojama diagramos legendoje. Diagramoje galima nubraižyti vieną arba daugiau duomenų sekų. Skritulinės diagramos turi tik vieną duomenų seką.), prie kurių norite pridėti krypties liniją arba slankųjį vidurkį.

Krypties linija bus pradedama pirmajame pasirinktų duomenų sekų taške.

  1. Spustelėkite mygtuką Diagramos elementai Diagramos elementų mygtukas, esantį šalia viršutinio dešiniojo diagramos kampo.
  2. Pažymėkite žymės langelį Krypties linija.
  3. Norėdami pasirinkti kitą krypties linijos tipą, spustelėkite rodyklę šalia Krypties linija, tada spustelėkite Eksponentinė, Linijinė prognozinė arba Dviejų laikotarpių slankusis vidurkis. Papildomų krypties linijų rasite spustelėję Daugiau parinkčių.
  4. Jei pasirinksite Daugiau parinkčių, spustelėkite norimą parinktį dalyje Krypties linijos parinktys esančioje srityje Krypties linijos formatavimas.

Sritis Krypties linijos formatavimas

  • Jei pasirinksite Daugianarė, lauke Tvarka įveskite didžiausią nepriklausomo kintamojo laipsnį.
  • Jei pasirinksite Slankusis vidurkis, lauke Laikotarpis įveskite laikotarpių, kurie turi būti naudojami slankiajam vidurkiui skaičiuoti, skaičių.

 Patarimas    Krypties linija tiksliausia, kai jos R, pakelto kvadratu, reikšmė (skaičius nuo 0 iki 1, parodantis, kiek apytikrės krypties linijos reikšmės atitinka realius duomenis) yra lygi ar artima 1. Prie duomenų pridėjus krypties liniją, „Excel“ automatiškai apskaičiuoja jos R, pakelto kvadratu, reikšmę. Ši reikšmė bus rodoma jūsų diagramoje, jei pažymėsite žymės langelį Diagramoje rodyti R2 {kvadratu} indekso reikšmę (srityje Krypties linijos formatavimas, Krypties linijos parinktys).

Sužinokite daugiau apie visas krypties linijos parinktis

Linijinė krypties linija

Naudokite šio tipo krypties liniją tiesiai linijai, tinkamiausiai paprastiems linijinių duomenų rinkiniams, sukurti. Jūsų duomenys yra linijiniai, jei duomenų taškų struktūra primena liniją. Linijinė krypties linija paprastai rodo, kad kažkas nuosekliai didėja ar mažėja.

Taikant linijinę krypties liniją, pagal ši lygtį apskaičiuojamos mažiausios linijai tinkamos kvadratų reikšmės:

Lygtis

m yra nuolydis, o b – sankirtos taškas.

Toliau pateiktame pavyzdyje linijinė krypties linija rodo, kad šaldytuvų pardavimas per paskutiniuosius 8 metus nuolat didėjo. Atkreipkite dėmesį, kad R, pakelto kvadratu, reikšmė (skaičius nuo 0 iki 1, kuris rodo, kiek apytikrės krypties linijos reikšmės artimos realiems duomenims) yra 0,9792, o tai reiškia, kad linija gerai atitinka duomenis.

Dviejų reikšmių diagrama su linijine krypties linija

Logaritminė krypties linija

Logaritminė krypties linija, kurią taikant rodoma geriausio talpinimo išlinkusi linija, yra naudinga tais atvejais, kai duomenų kitimo tempas staiga didėja arba mažėja ir tada nusistovi. Logaritminei krypties linijai gali būti naudojamos neigiamos ir teigiamos reikšmės.

Taikant logaritminę krypties liniją, mažiausios linijai tinkamos reikšmės kvadratu apskaičiuojamos pagal šią formulę:

Lygtis

kur c ir b yra konstantos, o ln – natūraliojo logaritmo funkcija.

Toliau pateiktame pavyzdyje logaritminė krypties linija rodo prognozuojamą gyvūnų populiacijos augimą apibrėžtoje teritorijoje, kur populiacija nusistovi sumažėjus gyvūnams tenkančiam plotui. Atkreipkite dėmesį, kad R, pakelto kvadratu, reikšmė yra 0,933, taigi, linija sąlyginai tinka duomenims.

Dviejų reikšmių diagrama su logaritmine krypties linija

Daugianarė krypties linija

Šio tipo krypties linija naudinga, kai duomenys svyruoja, pavyzdžiui, analizuojant pelną ir nuostolius pagal didelį duomenų rinkinį. Polinomų tvarką galima nustatyti pagal duomenų svyravimų skaičių, arba pagal tai, kiek perlinkio taškų (minimumų ir maksimumų) yra kreivėje. Antros eilės daugianarė krypties linija paprastai turi tik vieną minimumą arba maksimumą. Trečios eilė linija paprastai turi vieną arba du minimumus ar maksimumus. Ketvirtos eilės linija paprastai turi iki trijų minimumų ar maksimumų.

Taikant daugianarę, arba kreivinę, krypties liniją, mažiausios linijai tinkamos reikšmės kvadratu apskaičiuojamos pagal šią formulę:

Lygtis

b ir Kintamasis yra konstantos.

Tolesniame pavyzdyje pateikiama antros eilės daugianarė krypties linija (su vienu maksimumu), rodanti ryšį tarp važiavimo greičio ir degalų sąnaudų. Atkreipkite dėmesį, kad R, pakelto kvadratu, reikšmė yra 0,979. Kadangi ši reikšmė artima 1, linija tinka duomenims.

Dviejų reikšmių diagrama su daugianare krypties linija

Laipsninė krypties linija

Laipsninė krypties linija yra kreivė, naudinga duomenų rinkiniams, kuriuose lyginami tam tikru tempu didėjantys matavimai. Pavyzdžiui, lenktyninio automobilio greitėjimas 1 sekundės intervalais. Jei duomenyse yra nulinių arba neigiamų reikšmių, laipsninės krypties linijos sukurti negalima.

Taikant laipsninę krypties liniją, mažiausios linijai tinkamos reikšmės kvadratu apskaičiuojamos pagal šią formulę:

Lygtis

c ir b yra konstantos.

 Pastaba   Ši parinktis negalima, kai jūsų duomenyse yra neigiamų arba nulinių reikšmių.

Toliau pateiktoje atstumo duomenų diagramoje atstumo duomenys išreikšti metrais per sekundę. Laipsninė krypties linija aiškiai rodo spartėjantį greitėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad R, pakelto kvadratu, reikšmė yra 0,986, taigi, linija beveik idealiai tinka duomenims.

Dviejų reikšmių diagrama su laipsnine krypties linija

Eksponentinė krypties linija

Eksponentinė krypties linija, kurią taikant rodoma kreivė, naudinga, kai duomenų reikšmės didėja ar mažėja nuolat spartėjančiu tempu. Jei duomenyse yra nulinių arba neigiamų reikšmių, eksponentinės krypties linijos sukurti negalima.

Taikant eksponentinę krypties liniją, mažiausios tinkamos reikšmės kvadratu apskaičiuojamos pagal šią formulę:

Lygtis

c ir b yra konstantos, o e – natūraliojo logaritmo pagrindas.

Toliau pateiktame pavyzdyje eksponentinė krypties linija rodo mažėjantį anglies 14 izotopo kiekį objekte jam senstant. Atkreipkite dėmesį, kad R, pakelto kvadratu, reikšmė yra 0,990, taigi, linija beveik idealiai tinka duomenims.

Diagrama su eksponentine krypties linija

Slankiojo vidurkio krypties linija

Ši krypties linija išlygina duomenų reikšmių svyravimus, kad aiškiau matytųsi struktūra ar tendencija. Slankiojo vidurkio krypties linijoje naudojamas tam tikras duomenų taškų skaičius (nustatomas parinktyje Taškas). Apskaičiuojamas duomenų taškų vidurkis, ir gauta vidutinė reikšmė naudojama kaip linijos taškas. Pavyzdžiui, jei parinkties Taškas reikšmė yra 2, dviejų pirmų duomenų taškų vidurkis yra naudojamas kaip pirmas slankiojo vidurkio krypties linijos taškas. Antro ir trečio duomenų taškų vidurkis naudojamas kaip antras krypties linijos taškas ir taip toliau.

Taikant slankiojo vidurkio krypties liniją, naudojama ši lygtis:

Lygtis

Slankiojo vidurkio (slenkamasis vidurkis: pagal duomenų sekos dalis apskaičiuotų vidurkių seka. Diagramoje – slenkamasis vidurkis sumažina duomenų svyravimus, todėl raštas arba kryptis yra rodomi aiškiau). krypties linijos taškų skaičius gaunamas iš sekos taškų skaičiaus atėmus nurodytą periodo skaičių.

Dviejų reikšmių diagramoje krypties linija yra pagrįsta diagramos x reikšmių tvarka. Kad rezultatas būtų geresnis, prieš įtraukdami slankųjį vidurkį sutvarkykite x reikšmes.

Toliau pateikta slankiojo vidurkio krypties linija rodo parduotų namų skaičiaus duomenų struktūrą 26 savaičių laikotarpiu.

Dviejų reikšmių diagrama su slankiojo vidurkio krypties linija

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013