Matematikai és trigonometriai függvények (segédlet)

Ha részletes információkra is kíváncsi egy függvényről, csak kattintson rá.

Függvény Leírás
ABS függvény Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
ARCCOS függvény Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ACOSH függvény Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ÖSSZESÍT függvény Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.
ARCSIN függvény Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ASINH függvény Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCTAN függvény Egy szám arkusz tangensét számítja ki.
ARCTAN2 függvény X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
ATANH függvény A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
PLAFON függvény Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
PLAFON.PONTOS függvény Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.
KOMBINÁCIÓK függvény Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
COS függvény Egy szám koszinuszát számítja ki.
COSH függvény Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
FOK függvény Radiánt fokká alakít át.
PÁROS függvény Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
KITEVŐ függvény Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.
FAKT függvény Egy szám faktoriálisát számítja ki.
FAKTDUPLA függvény Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
PADLÓ függvény Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
PADLÓ.PONTOS függvény Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére. A szám előjelétől függetlenül a számot lefelé kerekíti.
LKO függvény A legnagyobb közös osztót adja eredményül.
INT függvény Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
LKT függvény A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LN függvény Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.
LOG függvény Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
LOG10 függvény Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
MDETERM függvény Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.
INVERZ.MÁTRIX függvény Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.
MSZORZAT függvény Két tömb mátrixszorzatát adja meg.
MARADÉK függvény Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
TÖBBSZ.KEREKÍT függvény A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
SZORHÁNYFAKT függvény Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
PÁRATLAN függvény Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
PI függvény A pi matematikai állandót adja vissza.
HATVÁNY függvény Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
SZORZAT függvény Argumentumai szorzatát számítja ki.
KVÓCIENS függvény Egy hányados egész részét adja eredményül.
RADIÁN függvény Fokot radiánná alakít át.
VÉL függvény Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.
RÓMAI függvény Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
KEREKÍTÉS függvény Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREK.LE függvény Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREK.FEL függvény Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
SORÖSSZEG függvény Hatványsor összegét adja eredményül.
ELŐJEL függvény Egy szám előjelét adja meg.
SIN függvény Egy szög szinuszát számítja ki.
SINH függvény Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
GYÖK függvény Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
GYÖKPI függvény A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
RÉSZÖSSZEG függvény Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SZUM függvény Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SZUMHA függvény A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZUMHATÖBB függvény Több megadott feltételnek eleget tévő tartománycellák összegét adja eredményül.
SZORZATÖSSZEG függvény A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
NÉGYZETÖSSZEG függvény Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SZUMX2BŐLY2 függvény Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.
SZUMX2MEGY2 függvény Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.
SZUMXBŐLY2 függvény Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
TAN függvény Egy szám tangensét számítja ki.
TANH függvény Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
CSONK függvény Egy számot egésszé csonkít.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak, Excel 2003