Dodavanje, uređivanje ili brisanje komentara u prezentaciji

Komentar je bilješka koja se može dodati uz slova ili riječi na slajdu, uz grafiku ili neki drugi objekt, kao i uz cijeli slajd. Upotreba komentara izvrstan je način davanja povratnih informacija drugima o kvaliteti njihove prezentacije.

Dodavanje komentara

  1. Kliknite mjesto na slajdu na koje će se odnositi komentar.
  2. Kliknite Pregled > Novi komentar.

 Savjet    Na slajdu će se prikazati ikona komentara Ikona komentara te će se otvoriti okno Komentari.

  1. U okno Komentari u okvir unesite poruku pa pritisnite Enter ili kliknite izvan okvira za komentare.

Dodavanje komentara


 Napomene 

  • Element s komentarima naznačen je ikonom komentara Ikona komentara. Da biste komentare o tom elementu vidjeli u oknu s komentarima, kliknite ikonu.
  • Da biste prelazili s komentara na komentar, klikajte strelicu gore ili dolje pri vrhu okna s komentarima.

Uređivanje komentara i odgovaranje na komentar

  1. U oknu s komentarima uređujte komentare koji su dodali drugi korisnici i odgovarajte na njih.
  2. Uređivanje komentara: kliknite tekst komentara koji želite urediti. Time otvarate okvir za unos teksta u kojem se već nalazi komentar. Unesite željene promjene pa na kraju kliknite izvan okvira.

Odgovaranje na komentar: u komentaru na koji želite odgovoriti kliknite Odgovori. U okvir za unos teksta upišite odgovor pa na kraju pritisnite tabulator.

Brisanje komentara

  1. Na slajdu:    desnom tipkom miša kliknite ikonu komentara Ikona komentara koji želite izbrisati pa kliknite Izbriši komentar.
  2. U oknu za komentare:    kliknite komentar koji želite izbrisati pa kliknite crno slovo X.
 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2013