Otvaranje privitaka

Poruke e-pošte koje sadrže privitke na popisu poruka označene su ikonom spajalice. Ovisno o obliku poruke, privici se prikazuju u okviru privitka ili u tijelu poruke.

Dvokliknite privitak da biste ga otvorili.

Jesu li privici sigurni?

Prema zadanim postavkama Microsoft Outlook 2013 blokira potencijalno nesigurne privitke (uključujući datoteke s nastavcima .bat, .exe, .vbs i .js) koje mogu sadržavati viruse. Ako Outlook blokira neku datoteku privitka u poruci, popis blokiranih vrsta datoteka pojavljuje se na informativnoj traci (informativna traka: Transparent na vrhu otvorene poruke e-pošte, dogovora, kontakta ili zadatka. Javlja vam je li na poruku odgovoreno ili je proslijeđena, kao i mrežno stanje kontakta koji koristi slanje izravnih poruka itd.) prvi vrhu poruke.

Sigurnost   Čak i uz zaštitu privitaka u programu Outlook, oprezno otvarajte privitke, posebno ako ih je poslao netko koga ne poznate ili ne smatrate pouzdanim. Kada niste sigurni, zatražite od pošiljatelja da potvrdi autentičnost privitka. Redovito ažurirajte antivirusni softver na računalu.

Pretpregled privitaka

U slučaju mnogih privitaka ne morate otvoriti datoteku da biste vidjeli njihov sadržaj. Privitke možete pretpregledati u oknu za čitanje ili u otvorenim porukama. Kliknite privitak koji želite pretpregledati i on će se prikazati umjesto tijela poruke. Da biste se vratili na poruku, kliknite Poruka pokraj privitka ili na kartici Alati za privitke u grupi Poruke kliknite Pokaži poruku.

Neke privitke nije moguće pretpregledati. Dvokliknite privitak da biste otvorili datoteku.

Iako je pretpregled dostupan za većinu poruka, nije dostupan za poruke koje koriste RTF oblik poruka. Te poruke nisu česte i moguće ih je brzo prepoznati kada vidite ikone privitka u tijelu poruke. Dvokliknite privitak da biste otvorili datoteku.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013