Statističke funkcije (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Funkcija Opis
Funkcija AVEDEV Vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od svojih srednjih vrijednosti
Funkcija AVERAGE Vraća prosjek argumenata
Funkcija AVERAGEA Vraća prosjek argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija AVERAGEIF Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju dane kriterije
Funkcija AVERAGEIFS Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju višestruke kriterije
Funkcija BETA.DIST Vraća funkciju kumulativne raspodjele
Funkcija BETA.INV Vraća inverziju kumulativne funkcije raspodjele za navedenu beta raspodjelu
Funkcija BINO1M.DIST Vraća pojedine binomne izraze raspodjele vjerojatnosti
Funkcija BINOM.IN1V Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna raspodjela manja ili jednaka vrijednosti kriterija
Funkcija CHISQ.DIST Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti
Funkcija CHISQ.DIST.RT Vraća vjerojatnost hi-kvadratne raspodjele
Funkcija CHISQ.INV Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti
Funkcija CHISQ.INV.RT Vraća inverznu vjerojatnost za hi-kvadrat raspodjelu
Funkcija CHISQ.TEST Vraća test za nezavisne
Funkcija CONFIDENCE.NORM Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije
Funkcija CONFIDENCE.T Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-razdiobe
Funkcija CORREL Vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka
Funkcija COUNT Prebrojava koliko ima brojeva na popisu argumenata
Funkcija COUNTA Prebrojava koliko ima vrijednosti na popisu argumenata
Funkcija COUNTBLANK Broji prazne ćelije u rasponu
Funkcija COUNTIF Broji ćelije u rasponu koje nisu prazne i koje zadovoljavaju zadani kriterij
Funkcija COUNTIFS Broji ćelije unutar raspona koje zadovoljavaju višestruke kriterije
Funkcija COVARIANCE.P Vraća kovarijancu, prosjek umnožaka odstupanja u paru
Funkcija COVARIANCE.S Vraća kovarijancu uzorka, prosjek devijacija umnožaka za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka
Funkcija DEVSQ Vraća zbroj kvadrata odstupanja
Funkcija EXPON.DIST Vraća eksponencijalnu raspodjelu
Funkcija F.DIST Vraća F raspodjelu vjerojatnosti
Funkcija F.DIST.RT Vraća razdiobu F-vjerojatnosti
Funkcija F.INV Vraća inverznu F raspodjelu vjerojatnosti
Funkcija F.INV.RT Vraća inverziju razdiobe F-vjerojatnosti
Funkcija F.TEST Vraća rezultat F-testa
Funkcija FISHER Vraća Fisherovu transformaciju
Funkcija FISHERINV Vraća inverznu Fisherovu transformaciju
Funkcija FORECAST Vraća vrijednost na linearnom trendu
Funkcija FREQUENCY Vraća raspodjelu frekvencija kao okomito polje
Funkcija GAMMA.DIST Vraća gama raspodjelu
Funkcija GAMMA.INV Vraća inverznu kumulativnu gama raspodjelu
Funkcija GAMMALN Vraća prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)
Funkcija GAMMALN.PRECISE Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)
Funkcija GEOMEAN Vraća geometrijsku sredinu
Funkcija GROWTH Vraća vrijednost na eksponencijalnom trendu
Funkcija HARMEAN Vraća harmonijsku srednju vrijednost
Funkcija HYPGEOM.DIST Vraća hipergeometrijsku raspodjelu
Funkcija INTERCEPT Vraća sjecište crte linearne regresije
Funkcija KURT Vraća kurtosis skupa podataka
Funkcija LARGE Vraća k-tu vrijednost po veličini u skupu podataka
Funkcija LINEST Vraća parametre linearnog trenda
Funkcija LOGEST Vraća parametre eksponencijalnog trenda
Funkcija LOGNORM.DIST Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku raspodjelu
Funkcija LOGNORM.INV Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe
Funkcija MAX Vraća najveću vrijednost u popisu argumenat.
Funkcija MAXA Vraća maksimalnu vrijednost na popisu argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija MEDIAN Vraća medijan danih brojeva
Funkcija MIN Vraća minimalnu vrijednost na popisu argumenata
Funkcija MINA Vraća najmanju vrijednost na popisu argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija MODE.MULT Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka
Funkcija MODE.SNGL Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka
Funkcija NEGBINOM.DIST Vraća negativnu binomnu raspodjelu
Funkcija NORM.DIST Vraća normalnu kumulativnu raspodjelu
Funkcija NORM.INV Vraća inverznu normalnu kumulativnu raspodjelu
Funkcija NORM.S.DIST Vraća standardnu normalnu kumulativnu raspodjelu
Funkcija NORM.S.INV Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu raspodjelu
Funkcija PEARSON Vraća Pearsonov produkt-moment koeficijent korelacije
Funkcija PERCENTILE.EXC Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, gdje je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti
Funkcija PERCENTILE.INC Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu
Funkcija PERCENTRANK.EXC Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka
Funkcija PERCENTRANK.INC Vraća položaj postotka vrijednosti skupa podataka
Funkcija PERMUT Vraća broj permutacija za dani broj objekata
Funkcija POISSON.DIST Vraća Poissonovu raspodjelu
Funkcija PROB Vraća vjerojatnost da su vrijednosti u rasponu između dvije granice
Funkcija QUARTILE.EXC Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.
Funkcija QUARTILE.INC Vraća kvartil skupa podataka
Funkcija RANK.AVG Vraća položaj broja na popisu brojeva
Funkcija RANK.EQ Vraća rang broja na popisu brojeva
Funkcija RSQ Vraća kvadrat Pearsonovog produkt-moment koeficijenta korelacije
Funkcija SKEW Vraća asimetriju raspodjele
Funkcija SLOPE Vraća nagib pravca linearne regresije
Funkcija SMALL Vraća k-tu najmanju vrijednost u skupu podataka
Funkcija STANDARDIZE Vraća normaliziranu vrijednost
Funkcija STDEV.P Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije
Funkcija STDEV.S Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Funkcija STDEVA Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija STDEVPA Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija STEYX Vraća standardnu pogrešku predviđene y-vrijednosti za svaki x u regresiji
Funkcija T.DIST Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.DIST.2T Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.DIST.RT Vraća studentovu t-raspodjelu
Funkcija T.INV Vraća t-vrijednost Studentove t-razdiobe kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode
Funkcija T.INV.2T Vraća inverznu studentovu t-raspodjelu
Funkcija TREND Vraća vrijednosti na linearnom trendu
Funkcija TRIMMEAN Vraća srednju vrijednost unutrašnjosti skupa podataka
Funkcija T.TEST Vraća vjerojatnost povezanu sa studentovim t-testom
Funkcija VAR.P Izračunava varijancu na temelju cijele populacije
Funkcija VAR.S Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Funkcija VARA Procjenjuje varijancu na temelju uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija VARPA Izračunava varijancu na temelju cijele populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti
Funkcija WEIBULL.DIST Vraća Weibullovu raspodjelu
Funkcija Z.TEST Vraća jednokratnu vrijednost vjerojatnosti z-testa
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za korporacije, SharePoint Online za profesionalce i male tvrtke