Predviđanje vrijednosti u nizu

Trebate li procijeniti troškove za sljedeću godinu ili očekivane rezultate projekta za skup u znanstvenom istraživanju, Microsoft Office Excel možete koristiti za automatsko generiranje budućih vrijednosti koje se temelje na postojećim podacima ili za automatsko generiranje procijenjenih vrijednosti koje se temelje na linearnom trendu ili izračunima rastućeg trenda.

Možete popuniti skup vrijednosti koji odgovara jednostavnom linearnom trendu ili trendu eksponencijalnog rasta korištenjem držača ispune (držač ispune: Mali crni kvadrat u donjem desnom kutu označavanja. Kada pokažete na držač ispune, pokazivač se mijenja u crni križić.) ili naredbe Nizovi. Za proširenje kompleksnih i nelinearnih podataka možete koristiti funkcije radnog lista ili alat regresijske analize (regresijska analiza: Oblik statističke analize koja se koristi za prognozu. Regresijska analiza procjenjuje povezanost između varijabli tako da određena varijabla može biti predviđena iz jedne ili više drugih varijabli.) u programskom dodatku (dodatak: Dodatni program koji Microsoft Officeu dodaje posebne naredbe ili značajke.) Analysis ToolPak.

Što želite učiniti?


Automatsko popunjavanje niza za linearni trend s najmanjim odstupanjem

U linearnom skupu, vrijednost koraka ili razlika između prve i sljedeće vrijednosti u skupu se dodaje početnoj vrijednosti, a zatim svakoj sljedećoj vrijednosti.

Početni odabir Prošireni linearni skup
1, 2 3, 4, 5
1, 3 5, 7, 9
100, 95 90, 85

Za popunjavanje skupa za linearni trend s najmanjim odstupanjem učinite sljedeće:

 1. Označite barem dvije ćelije koje sadrže početne podatke za trend.

Želite li povećati točnost niza trenda, odaberite dodatne početne vrijednosti.

 1. Vucite držač ispune u smjeru u kojem želite ispuniti ćelije rastućim ili padajućim vrijednostima.

Primjerice, ako su odabrane početne vrijednosti u ćelijama C1:E1 3, 5 i 8, vucite udesno kako biste ih popunili povećanim vrijednostima trenda ili vucite ulijevo za popunu smanjenim vrijednostima.

 Savjet   Za ručni nadzor načina stvaranja skupa ili za korištenje tipkovnice za popunjavanje skupa pritisnite naredbu Nizovi (kartica Početna stranica, grupa Uređivanje, gumb Ispuna).

Vrh stranice Vrh stranice

Automatsko popunjavanje niza za trend rasta

U nizu rasta, početna vrijednost se množi s vrijednošću koraka za dobivanje sljedeće vrijednosti u nizu. Nastali umnožak i svaki sljedeći umnožak množe se s vrijednošću koraka.

Početni odabir Prošireni skup rasta
1, 2 4, 8, 16
1, 3 9, 27, 81
2, 3 4.5, 6.75, 10.125

Za popunjavanje niza za trend rasta učinite sljedeće:

 1. Označite barem dvije ćelije koje sadrže početne podatke za trend.

Želite li povećati točnost niza trenda, odaberite dodatne početne vrijednosti.

 1. Držite pritisnutu desnu tipku miša, vucite držač ispune u smjeru u kojem želite popuniti ćelije rastućim ili padajućim vrijednostima, otpustite tipku miša, a zatim pritisnite Trend rasta na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

Primjerice, ako su odabrane početne vrijednosti u ćelijama C1:E1 3, 5 i 8, vucite udesno kako biste ih popunili povećanim vrijednostima trenda ili vucite ulijevo za popunu smanjenim vrijednostima.

 Savjet   Za ručni nadzor načina stvaranja skupa ili za korištenje tipkovnice za popunjavanje skupa pritisnite naredbu Nizovi (kartica Početna stranica, grupa Uređivanje, gumb Ispuna).

Vrh stranice Vrh stranice

Ručno popunjavanje vrijednosti linearnog trenda ili trenda rasta

Pritisnete li naredbu Nizovi, možete ručno nadzirati način stvaranja linearnog trenda ili trenda rasta, nakon čega koristite tipkovnicu za ispunjavanje vrijednosti.

 • U linearnom nizu početne vrijednosti primjenjuju se na algoritam najmanjih kvadrata (y=mx+b) radi generiranja niza.
 • U nizu rasta početne vrijednosti primjenjuju se na algoritam eksponencijalne krivulje (y=b*m^x) radi generiranja niza.

U oba slučaja zanemaruje se veličina koraka. Stvoreni niz je jednak vrijednostima koje vraća funkcija TREND ili funkcija GROWTH.

Za ručno popunjavanje vrijednosti učinite sljedeće:

 1. Označite ćeliju gdje želite započeti niz. Ćelija mora sadržavati prvu vrijednost u nizu.

Kad pritisnete naredbu Nizovi, niz rezultata će zamijeniti izvorno odabrane vrijednosti. Želite li sačuvali izvorne vrijednosti, kopirajte ih u drugi redak ili stupac, a zatim stvorite niz odabirom kopiranih vrijednosti.

 1. Na kartici Početna stranica u grupi Uređivanje kliknite Ispuna, a zatim kliknite Nizovi.
 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Za popunjavanje niza duž radnog lista pritisnite Stupci.
  • Za popunjavanje niza poprijeko po radnom listu pritisnite Reci.
 2. U okviru Vrijednost koraka unesite vrijednost za koju želite povećati niz.
Vrsta niza Rezultat veličine koraka
Linearno Veličina koraka dodaje se prvoj početnoj vrijednosti, a zatim zbraja sa svakom sljedećom vrijednosti.
Rast Prva početna vrijednost se množi s vrijednošću koraka. Nastali umnožak i svaki sljedeći umnožak se zatim množi s vrijednošću koraka.
 1. Pod Vrsta pritisnite Linearna ili Rast.
 2. U okvir Završna vrijednost unesite vrijednost na kojoj želite zaustaviti niz.

 Napomena   Postoji li više početnih vrijednosti u nizu i želite da Excel izračuna trend, odaberite potvrdni okvir Trend.

Vrh stranice Vrh stranice

Izračun trendova dodavanjem crte trenda grafikonu

Imate li postojeće podatke za koje želite prikazati trend, možete stvoriti crtu trenda (crta trenda: Grafički prikaz trenda niza podataka, npr. kosa crta prema gore prikazuje povećanje prodaje kroz razdoblje u mjesecu. Crte trenda koriste se za proučavanje problema predviđanja, poznatog kao regresijska analiza.) u grafikonu. Na primjer, prikazuje li grafikon u programu Excel podatke o prodaji u prvih nekoliko mjeseci u godini, u grafikon možete dodati crtu trenda koji prikazuje općeniti trend prodaje (rastući, padajući ili ravni) ili onaj koji prikazuje planirani trend za mjesece koji slijede.

Ovaj postupak pretpostavlja da ste već stvorili grafikon koji se temelji na postojećim podacima. Ako to niste učinili, pregledajte temu Stvaranje grafikona.

 1. Pritisnite na grafikon.
 2. Pritisnite niz podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) kojem želite dodati crtu trenda (crta trenda: Grafički prikaz trenda niza podataka, npr. kosa crta prema gore prikazuje povećanje prodaje kroz razdoblje u mjesecu. Crte trenda koriste se za proučavanje problema predviđanja, poznatog kao regresijska analiza.) ili pomični prosjek (pokretni prosjek: Niz prosjeka proračunatih iz dijela skupa podataka. U grafikonu pokretni prosjeci izglađuju odstupanja u podacima, jasnije prikazujući uzorak ili trend.).
 3. Na kartici Izgled, u grupi Analiza pritisnite Crta trenda, a zatim pritisnite željenu vrstu regresijske crte trenda ili pomičnog prosjeka.
 4. Za postavljanje mogućnosti i oblika regresijske crte trenda ili pomičnog prosjeka desnom tipkom miša pritisnite crtu trenda i zatim na izborniku prečacu pritisnite Oblikovanje crte trenda.
 5. Odaberite željene mogućnosti crte trenda, crte i efekte.
  • Odaberete li Polinomni, u okvir Redoslijed upišite najveću potenciju za nezavisnu varijablu.
  • Odaberete li Pokretni prosjeci, u okvir Period upišite broj perioda koji se treba koristiti kod izračuna pokretnih prosjeka.

 Napomene 

 • Okvir Temelji na nizu popisuje sve nizove podataka na grafikonu koji podržavaju crte trenda. Za dodavanje crta trenda za neki drugi niz pritisnite naziv u okviru, a zatim odaberite željene mogućnosti.
 • Ako pomični prosjek dodajete u xy (raspršeni) grafikon, pomični prosjek se temelji na redoslijedu x vrijednosti iscrtanih u grafikonu. Za željeni učinak prije dodavanja pomičnog prosjeka možda ćete morati sortirati x vrijednosti.

Vrh stranice Vrh stranice

Predviđanje vrijednosti pomoću funkcije radnog lista

Korištenje funkcije FORECAST    Funkcija FORECAST izračunava ili predviđa buduću vrijednost pomoću postojećih vrijednosti. Predviđena vrijednost je vrijednost y za zadanu vrijednost x. Poznate vrijednosti su postojeće vrijednosti x i y, a nova je vrijednost predviđena pomoću linearne regresije. Ovu funkciju možete koristiti za predviđanje buduće prodaje, potreba za inventarom i trendova potražnje.

Korištenje funkcije TREND ili funkcije GROWTH    Funkcije TREND i GROWTH mogu ekstrapolirati buduće vrijednosti y koje proširuju pravac ili eksponencijalnu krivulju koja najbolje opisuje postojeće podatke. One također mogu vratiti samo vrijednosti y koje se temelje na postojećim vrijednostima x za pravac ili krivulju s najmanjim odstupanjem. Za iscrtavanje pravca ili krivulje koji najbolje opisuju postojeće podatke koristite postojeće vrijednosti x i vrijednosti y koje vraćaju funkcije TREND i GROWTH.

Korištenje funkcije LINEST ili funkcije LOGEST    Za izračunavanje pravca ili eksponencijalne krivulje iz postojećih podataka možete koristiti funkciju LINEST ili funkciju LOGEST. Funkcije LINEST i LOGEST izračunavaju različite regresijske statistike, uključujući nagib i sjecište pravca s najmanjim odstupanjem.

Sljedeća tablica sadrži veze na informacije o funkcijama ovog radnog lista.

Funkcija Opis
FORECAST Predviđa vrijednosti
TREND Predviđa vrijednosti koje pristaju linearnoj crti trenda
GROWTH Predviđa vrijednosti koje pristaju eksponencijalnoj krivulji
LINEST Računa pravac iz postojećih podataka
LOGEST Računa eksponencijalnu krivulju iz postojećih podataka

Vrh stranice Vrh stranice

Izvođenje regresijske analize pomoću dodatka Analysis ToolPak

Trebate li izvesti složenu regresijsku analizu — uključujući izračunavanje i crtanje reziduala — možete koristiti alat za regresijsku analizu u dodatku Analysis ToolPak.

 1. Na izborniku Dodaci u grupi Naredbe izbornika kliknite Analiza podataka.

Ako kartica Dodaci ili naredba Analiza podataka nije dostupna, učitajte Analysis ToolPak.

PokažiKako učitati Analysis ToolPak

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, zatim kliknite Mogućnosti Excela te potom kategoriju Dodaci.
 1. Na popisu Upravljanje odaberite Dodaci programa Excel, a zatim pritisnite Kreni.
 2. Na popisu Dostupni dodaci odaberite okvir Analysis ToolPak, a zatim pritisnite U redu.
 3. Ako je potrebno, slijedite upute programa za postavljanje.
 1. U dijaloškom okviru Analiza podataka pritisnite naziv alata za analizu koji želite koristiti, a zatim pritisnite U redu.
 2. U dijaloškom okviru odabranog alata odaberite željene mogućnosti analize.

Za dobivanje više informacija o mogućnostima pritisnite gumb Pomoć.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2007