Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Funkcija Opis
Funkcija ABS Vraća apsolutnu vrijednost broja
Funkcija ACOS Vraća arkus-kosinus broja
Funkcija ACOSH Vraća inverzni hiperbolni kosinus broja
Funkcija AGGREGATE Vraća agregat u popisu ili bazi podataka
Funkcija ASIN Vraća arkus-sinus broja
Funkcija ASINH Vraća inverzni hiperbolni sinus broja
Funkcija ATAN Vraća arkus-tangens broja
Funkcija ATAN2 Vraća arkus-tangens iz x- i y- koordinata
Funkcija ATANH Vraća inverzni hiperbolni tangens broja
Funkcija CEILING Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg značajnog višekratnika
Funkcija CEILING.PRECISE Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti. Broj se zaokružuje na veće bez obzira na predznak.
Funkcija COMBIN Vraća broj kombinacija za dani broj objekata
Funkcija COS Vraća kosinus broja
Funkcija COSH Vraća hiperbolni kosinus broja
Funkcija DEGREES Pretvara radijane u stupnjeve
Funkcija EVEN Zaokružuje broj do najbližeg parnog cijelog broja
Funkcija EXP Vraća e podignut na potenciju zadanog broja
Funkcija FACT Vraća faktorijel broja
Funkcija FACTDOUBLE Vraća dvostruki faktorijel broja
Funkcija FLOOR Zaokružuje broj naniže, prema nuli
Funkcija FLOOR.PRECISE Zaokružuje broj do najbližeg manjeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika argumenta značajnost. Broj se zaokružuje na manje bez obzira na predznak.
Funkcija GCD Vraća najveći zajednički djelitelj
Funkcija INT Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja
Funkcija LCM Vraća najmanji zajednički množitelj
Funkcija LN Vraća prirodni logaritam broja
Funkcija LOG Vraća logaritam broja po navedenoj bazi
Funkcija LOG10 Vraća logaritam broja po bazi 10
Funkcija MDETERM Vraća determinantu matrice polja
Funkcija MINVERSE Vraća inverznu matricu polja
Funkcija MMULT Vraća umnožak matrica iz dva polja
Funkcija MOD Vraća ostatak dijeljenja
Funkcija MROUND Vraća broj zaokružen na željeni množitelj
Funkcija MULTINOMIAL Vraća multinomni skup brojeva
Funkcija ODD Zaokružuje broj do najbližeg neparnog cijelog broja
Funkcija PI Vraća vrijednost broja pi
Funkcija POWER Vraća rezultat broja podignutog na potenciju
Funkcija PRODUCT Množi argumente
Funkcija QUOTIENT Vraća cjelobrojni dio dijeljenja
Funkcija RADIANS Pretvara stupnjeve u radijane
Funkcija RAND Vraća nasumični broj između 0 i 1
Funkcija RANDBETWEEN Vraća nasumični broj između navedenih brojeva
Funkcija ROMAN Pretvara arapske brojke u rimske, kao tekst
Funkcija ROUND Zaokružuje broj na određeni broj znamenki
Funkcija ROUNDDOWN Zaokružuje broj naniže, prema nuli
Funkcija ROUNDUP Zaokružuje broj od nule
Funkcija SERIESSUM Vraća zbroj potencijskog niza na temelju formule
Funkcija SIGN Vraća predznak broja
Funkcija SIN Vraća sinus danog kuta
Funkcija SINH Vraća hiperbolni sinus broja
Funkcija SQRT Vraća pozitivni drugi korijen
Funkcija SQRTPI Vraća drugi korijen od (broj * pi)
Funkcija SUBTOTAL Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka
Funkcija SUM Zbraja argumente
Funkcija SUMIF Zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju
Funkcija SUMIFS Zbraja ćelije u retku koji zadovoljava višestruke kriterije
Funkcija SUMPRODUCT Vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja
Funkcija SUMSQ Vraća zbroj kvadrata argumenata
Funkcija SUMX2MY2 Vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dvama poljima
Funkcija SUMX2PY2 Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dvama poljima
Funkcija SUMXMY2 Vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dvama poljima
Funkcija TAN Vraća tangens broja
Funkcija TANH Vraća hiperbolni tangens broja
Funkcija TRUNC Odbacuje decimalni dio broja pretvarajući ga u cijeli broj
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za korporacije, SharePoint Online za profesionalce i male tvrtke, Excel 2003