Funkcije inženjeringa (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Funkcija Opis
Funkcija BESSELI Vraća Besselovu funkciju Yn(x)
Funkcija BESSELJ Vraća Besselovu funkciju Jn(x)
Funkcija BESSELK Vraća promijenjenu Besselovu funkciju Kn(x)
Funkcija BESSELY Vraća Besselovu funkciju Yn(x)
Funkcija BIN2DEC Pretvara binarni broj u decimalni
Funkcija BIN2HEX Pretvara binarni broj u heksadecimalni
Funkcija BIN2OCT Pretvara binarni broj u oktalni
Funkcija COMPLEX Pretvara realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj
Funkcija CONVERT Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi
Funkcija DEC2BIN Pretvara decimalni broj u binarni
Funkcija DEC2HEX Pretvara decimalni broj u heksadecimalni
Funkcija DEC2OCT Pretvara decimalni broj u oktalni
Funkcija DELTA Provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake
Funkcija ERF Vraća funkciju pogreške
Funkcija ERF.PRECISE Vraća funkciju pogreške
Funkcija ERFC Vraća komplementarnu funkciju pogreške
Funkcija ERFC.PRECISE Prikazuje komplementarnu funkciju ERF koja integrira od x do beskonačno.
Funkcija GESTEP Ispituje je li broj veći od vrijednosti praga
Funkcija HEX2BIN  Pretvara heksadecimalni broj u binarni
Funkcija HEX2DEC Pretvara heksadecimalni broj u decimalni
Funkcija HEX2OCT Pretvara heksadecimalni broj u oktalni
Funkcija IMABS Vraća apsolutnu vrijednost (modul) kompleksnog broja
Funkcija IMAGINARY Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja
Funkcija IMARGUMENT Vraća theta argument, kut izražen u radijanima
Funkcija IMCONJUGATE Vraća kompleksno konjugiranu vrijednost kompleksnog broja
Funkcija IMCOS Vraća kosinus kompleksnog broja
Funkcija IMDIV Vraća kvocijent dva kompleksna broja
Funkcija IMEXP Vraća eksponent kompleksnog broja
Funkcija IMLN Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja
Funkcija IMLOG10 Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja
Funkcija IMLOG2 Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja
Funkcija IMPOWER Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju
Funkcija IMPRODUCT Vraća umnožak od 2 do 255 kompleksnih brojeva
Funkcija IMREAL Vraća realni koeficijent kompleksnog broja
Funkcija IMSIN Vraća sinus kompleksnog broja
Funkcija IMSQRT Vraća drugi korijen kompleksnog broja
Funkcija IMSUB Vraća razliku između dva kompleksna broja
Funkcija IMSUM Vraća zbroj kompleksnih brojeva
Funkcija OCT2BIN Pretvara oktalni broj u binarni
Funkcija OCT2DEC Pretvara oktalni broj u decimalni
Funkcija OCT2HEX Pretvara oktalni broj u heksadecimalni
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App