Financijske funkcije (referenca)

Dio sadržaja iz ove teme možda nije primjenjiv za neke jezike.

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Funkcija Opis
Funkcija ACCRINT Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje periodički
Funkcija ACCRINTM Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću
Funkcija AMORDEGRC Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje korištenjem koeficijenta amortizacije
Funkcija AMORLINC Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje
Funkcija COUPDAYBS Vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma plaćanja
Funkcija COUPDAYS Vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum plaćanja
Funkcija COUPDAYSNC Vraća broj dana od datuma plaćanja do sljedećeg kuponskog datuma
Funkcija COUPNCD Vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma plaćanja
Funkcija COUPNUM Vraća broj kupona plativih između datuma plaćanja i datuma dospijeća
Funkcija COUPPCD Vraća prethodni kuponski datum prije datuma plaćanja
Funkcija CUMIPMT Vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dva razdoblja
Funkcija CUMPRINC Vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dva razdoblja
Funkcija DB Vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću degresivne metode amortizacije
Funkcija DDB Vraća amortizaciju sredstva za navedeno razdoblje pomoću dvostruke stope za degresivnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju navedete
Funkcija DISC Vraća eskontnu stopu za vrijednosnicu
Funkcija DOLLARDE  Pretvara cijenu u dolarima izraženu kao razlomak u cijenu u dolarima izraženu kao decimalni broj
Funkcija DOLLARFR Pretvara cijenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cijenu u dolarima izraženu kao razlomak
Funkcija DURATION Vraća godišnje trajanje vrijednosnice s periodičnim isplatama kamata
Funkcija EFFECT Vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu
Funkcija FV Vraća buduću vrijednost ulaganja
Funkcija FVSCHEDULE Vraća buduću vrijednost početne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa
Funkcija INTRATE Vraća kamatnu stopu za otplaćenu vrijednosnicu
Funkcija IPMT Vraća isplatu kamata ulaganja za dano razdoblje
Funkcija IRR Vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova
Funkcija ISPMT Izračunava kamatu plaćenu tijekom određenog razdoblja ulaganja
Funkcija MDURATION Vraća Macauleyevo izmijenjeno trajanje za vrijednosnicu s pretpostavljenom nominalnom vrijednosti od 100 kn
Funkcija MIRR Vraća internu stopu profitabilnosti gdje se pozitivni i negativni novčani tokovi financiraju prema različitim stopama
Funkcija NOMINAL Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu
Funkcija NPER Vraća broj razdoblja za ulaganje
Funkcija NPV Vraća sadašnju neto vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih novčanih tokova i eskontne stope
Funkcija ODDFPRICE Vraća cijenu po 100 kn nominalne vrijednosti vrijednosnice s prvim neparnim razdobljem
Funkcija ODDFYIELD Vraća dobitak vrijednosnice s neparnim prvim razdobljem
Funkcija ODDLPRICE Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 kn s posljednjim neparnim razdobljem
Funkcija ODDLYIELD Vraća dobit vrijednosnice s neparnim posljednjim razdobljem
Funkcija PMT Vraća periodičku isplatu za rentu
Funkcija PPMT Vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje
Funkcija PRICE Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 kn koja daje periodičku kamatu
Funkcija PRICEDISC Vraća cijenu za eskontiranu vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 kn
Funkcija PRICEMAT Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 kn koja daje kamate po dospijeću
Funkcija PV Vraća sadašnju vrijednost ulaganja
Funkcija RATE Vraća kamatnu stopu za razdoblje rente
Funkcija RECEIVED Vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu vrijednosnicu
Funkcija SLN Vraća linearnu amortizaciju sredstva za jedno razdoblje
Funkcija SYD Vraća amortizaciju izračunatu metodom zbroja znamenki godin za sredstvo za navedeno razdoblje
Funkcija TBILLEQ Vraća dobitak jednak obveznici za blagajnički zapis
Funkcija TBILLPRICE Vraća cijenu po kn 100 nominalne vrijednosti za blagajnički zapis
Funkcija TBILLYIELD Vraća doprinos za blagajnički zapis
Funkcija VDB Vraća amortizaciju sredstava za navedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresivne amortizacije
Funkcija XIRR Vraća unutrašnju stopu prinosa za plan gotovinskog tokova koji ne moraju biti periodički
Funkcija XNPV Vraća sadašnju neto vrijednost za planirane gotovinske tokove koji ne moraju biti periodički
Funkcija YIELD Vraća dobitak na vrijednosnicu koja daje periodičku kamatu
Funkcija YIELDDISC Vraća godišnju dobit za eskontiranu vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis
Funkcija YIELDMAT Vraća godišnju dobit vrijednosnice koja za koju se kamata isplaćuje po dospijeću
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App