Dodavanje crte trenda ili prosjeka na grafikon

Da biste na grafikonu koji ste stvorili prikazali trendove ili pomične prosjeke, dodajte crtu trenda. Crtu trenda možete i proširiti izvan stvarnih podataka radi predviđanja budućih vrijednosti. Sljedeća linearna crta trenda, primjerice, predviđa vrijednosti u sljedeća dva tromjesečja te jasno pokazuje uzlazni trend koji najavljuje dobru buduću prodaju.

Grafikon s crtom trenda

Crtu trenda (crta trenda: Grafički prikaz trenda niza podataka, npr. kosa crta prema gore prikazuje povećanje prodaje kroz razdoblje u mjesecu. Crte trenda koriste se za proučavanje problema predviđanja, poznatog kao regresijska analiza.) možete dodati na dvodimenzionalni grafikon koji nije složen (površni, trakasti, stupčasti, linijski, burzovni, raspršeni ili mjehuričasti). Ne možete je dodati na složeni ni na trodimenzionalni grafikona. Crte trenda ne podržavaju ni polarni, tortni, plošni i prstenasti grafikoni.

  1. Na grafikonu kliknite niz podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) u koji želite dodati crtu trenda ili pomični prosjek.

Crta trenda započet će na prvoj točci podataka odabranog niza podataka.

  1. Kliknite gumb Elementi grafikona Gumb Elementi grafikona uz gornji desni kut grafikona.
  2. Potvrdite okvir Crta trenda.
  3. Da biste odabrali drugačiju vrstu crte trenda, kliknite strelicu uz stavku Crta trenda, a zatim Eksponencijalno, Linearna prognoza ili Prosječno za kretanje kroz dva razdoblja. Da biste vidjeli dodatne crte trenda, kliknite Dodatne mogućnosti.
  4. Ako odaberete Dodatne mogućnosti, u oknu Oblikovanje crte trenda u odjeljku Mogućnosti crte trenda odaberite željenu mogućnost.

Okno Oblikovanje crte trenda

  • Ako odaberete Polinomsko, unesite najveću potenciju za nezavisnu varijablu u okvir Redoslijed.
  • Ako odaberete Pomicanje prosjeka, u okvir Razdoblje unesite broj razdoblja za izračun pomičnog prosjeka.

 Savjet    Crta trenda najtočnija je kad je njezina vrijednost R2 (broj između 0 i 1 kojim se određuje koliko su procijenjene vrijednosti crte trenda bliske stvarnim podacima) jednaka ili približno 1. Kad u podatke dodate crtu trenda, Excel automatski izračunava vrijednost R2. Tu vrijednost možete prikazati na grafikonu tako da potvrdite okvir Prikaži R-kvadratnu vrijednost na grafikonu (okno Oblikovanje crte trenda, Mogućnosti crte trenda).

Dodatne informacije o svim mogućnostima crte trenda

Linearna crte trenda

Pomoću te vrste crte trenda možete stvoriti ravnu crtu najmanjeg odstupanja za jednostavne skupove linearnih podataka. Podaci su linearni ako uzorak podataka izgleda kao crta. Linearna crta trenda najčešće prikazuje da se nešto jednoliko povećava ili smanjuje.

Linearna crta trenda izračunava aproksimaciju metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba

pri čemu je m nagib pravca, a b presjek.

Sljedeća linearna crta trenda pokazuje stalan rast prodaje hladnjaka tijekom 8 godina. Primijetit ćete da vrijednost R2 (broj između 0 i 1 kojim se određuje koliko su procijenjene vrijednosti crte trenda bliske stvarnim podacima) iznosi 0.9792, što znači da je aproksimacija crte bliska podacima.

Raspršeni grafikon s linearnom crtom trenda

Logaritamska crta trenda

Ova crta trenda prikazuje najbolju krivulju te je korisna kada se stopa promjene u podacima brzo povećava ili smanjuje, a zatim ustaljuje. U logaritamskoj crti trenda mogu se koristiti negativne i pozitivne vrijednosti.

Logaritamska crta trenda izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba

pri čemu su c i b konstante, a ln prirodni logaritam.

Sljedeća logaritamska crta trenda prikazuje predviđani rast populacije životinja na određenom području, pri čemu se populacija ustalila sa smanjenjem prostora za životinje. Primijetit ćete da je vrijednost R2 0,933, što je razmjerno dobra aproksimacija crte prema podacima.

Raspršeni grafikon s logaritamskom crtom trenda

Polinomna crta trenda

Ta je crta trenda korisna za promjenjive podatke, npr. kada analizirate dobitke i gubitke na velikom skupu podataka. Red polinoma može biti određen brojem fluktuacija podataka ili brojem valova (brjegova i udolina) na krivulji. Polinomna crta trenda drugog reda najčešće ima jedan brijeg ili udolinu, trećeg reda jedan ili dva brijega ili udoline, a četvrtog reda do tri brijega ili udoline.

Polinomna ili krivuljasta crta trenda izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba

pri čemu su b i Varijabla konstante.

Sljedeća polinomna crta trenda drugog reda (jedan brijeg) prikazuje odnos između brzine vožnje i potrošnje goriva. Primijetit ćete da vrijednost R2 iznosi 0,979, odnosno da je blizu 1, što znači da je aproksimacija crte bliska podacima.

Raspršeni grafikon s polinomnom crtom trenda

Crta trenda potencije

Ta se crta trenda prikazuje kao krivulja, a korisna je za skupove podataka kojima se uspoređuju mjerenja koja se povećavaju određenom stopom, npr. ubrzanje trkaćeg automobila u intervalima od jedne sekunde. Crtu trenda potencija ne možete stvoriti ako podaci sadrže nulu ili negativnu vrijednost.

Crta trenda potencije izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba

pri čemu su c i b konstante.

 Napomena   Ta mogućnost nije dostupna ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

Na sljedećem grafikonu izmjerenih udaljenosti udaljenost se prikazuje u metrima po sekundi. Crta trenda potencije jasno prikazuje porast u ubrzanju. Primijetit ćete da vrijednost R2 iznosi 0,986, što označava gotovo savršenu aproksimaciju krivulje prema podacima.

Raspršeni grafikon s crtom trenda potencije

Eksponencijalna crta trenda

Ta se crta trenda prikazuje kao krivulja, a korisna je za podatke čija se vrijednosti povećava ili smanjuje u sve većim stopama. Eksponencijalnu crtu trenda ne možete stvoriti ako podaci sadrže nulu ili negativnu vrijednost.

Eksponencijalna crta trenda izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba

pri čemu su c i b konstante, a e baza prirodnog logaritma.

Sljedeća eksponencijalna crta trenda prikazuje opadajuće količine ugljika 14 u nekom elementu tijekom vremena. Primijetit ćete da vrijednost R2 iznosi 0,990, što označava gotovo savršenu aproksimaciju krivulje prema podacima.

Grafikon s eksponencijalnom crtom trenda

Crta trenda pomičnog prosjeka

Ova crta trenda izglađuje fluktuacije u podacima da bi se uzorak ili trend jasnije vidio. Pomični prosjek koristi određeni broj točaka podataka (koji se postavlja putem mogućnosti Razdoblje), pronalazi njihov prosjek, a zatim prosječnu vrijednost koristi kao točku na crti. Ako je Razdoblje, primjerice, postavljeno na 2, prosjek prve dvije točke podataka koristi se kao prva točka na crti trenda pomičnog prosjeka. Prosjek druge i treće točke predstavlja drugu točku na crti trenda i tako dalje.

Crta trenda pomičnog prosjeka izračunava se na temelju sljedeće jednadžbe:

Jednadžba

Broj točaka na crti trenda pomičnog prosjeka (pokretni prosjek: Niz prosjeka proračunatih iz dijela skupa podataka. U grafikonu pokretni prosjeci izglađuju odstupanja u podacima, jasnije prikazujući uzorak ili trend.) jednak je ukupnom broju točaka u nizu umanjenom za broj naveden za razdoblje.

Crta trenda na raspršenom grafikonu temelji se na redoslijedu vrijednosti x na grafikonu. Da biste postigli bolje rezultate, sortirajte vrijednosti za os x prije dodavanja pomičnog prosjeka.

Sljedeća crta trenda pomičnog prosjeka prikazuje uzorak u broju kuća prodanih tijekom 26 tjedana.

Raspršeni grafikon s crtom trenda pomičnog prosjeka

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013