קיצורי מקשים עבור Microsoft Word

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח מקשים של ארצות הברית.

 הערות 

 • מאמר זה אינו עוסק בהתאמה אישית של קיצורי מקשים או ביצירת קיצורי מקשים עבור פקודות מאקרו או טקסט אוטומטי. למידע נוסף, לחץ על קישור בסעיף למידע נוסף.
 • אם אתה משתמש ב- Microsoft Word Starter, זכור שלא כל התכונות המפורטות עבור Word נתמכות ב- Word Starter. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות ב- Word Starter, ראה תמיכה בתכונות של Word Starter.
במאמר זה


חיפוש קיצורי מקשים ושימוש בהם

עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות הסימן פלוס (+) בעזרה של Microsoft Word 2010. עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים על-ידי פסיק (,).

שימוש בלוח המקשים להרחבת סעיפים

 • כדי להרחיב את כל הסעיפים במאמר, הקש TAB עד לבחירת הצג הכל ולאחר מכן הקש ENTER. הקש ENTER שוב כדי לכווץ את כל הסעיפים.
 • כדי להרחיב סעיף אחד בלבד במאמר, הקש TAB עד לבחירת כותרת הסעיף וסימן החיבור ולאחר מכן הקש ENTER. הקש ENTER שוב כדי לכווץ את הסעיף.

חיפוש במאמר זה

 חשוב   לפני שתתחיל בחיפוש, הקש TAB עד לבחירת הצג הכל ולאחר מכן הקש ENTER.

 1. הקש CTRL+F.

תיבת הדו-שיח חיפוש נפתחת, כאשר הסמן מוכן להקלדה.

 1. הקלד את הטקסט לחיפוש בתיבה.
 2. הקש ENTER.

הדפסת מאמר זה

כדי להדפיס נושא זה, הקש TAB עד לבחירת הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

לראש הדף לראש הדף

היסודות של Microsoft Office

הצגהצגת חלונות ושימוש בהם

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לחלון הבא. ALT+TAB
מעבר לחלון הקודם. ALT+SHIFT+TAB
סגירת החלון הפעיל. CTRL+W או CTRL+F4
שחזור גודלו של החלון הפעיל לאחר שהוגדל. ALT+F5
מעבר לחלונית משימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש על F6 יותר מפעם אחת. F6
מעבר לחלונית המשימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית (בכיוון השעון). SHIFT+F6
כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הבא. CTRL+F6
מעבר לחלון הקודם. CTRL+SHIFT+F6
מזעור או שחזור של חלון נבחר. CTRL+F10
העתקת תמונה של המסך אל הלוח. PRINT SCREEN
העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח. ALT+PRINT SCREEN

הצגשימוש בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה. TAB
מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת. SHIFT+TAB
מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח. CTRL+TAB
מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח. CTRL+SHIFT+TAB
מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות. מקשי חצים
ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן הנבחר; סימון או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה. מקש רווח
בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון. ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות
פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה. ALT+חץ למטה
בחירת אפשרות מרשימה נפתחת. האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת
סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח. ESC
הפעלת הפקודה הנבחרת. ENTER

הצגשימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה אתה מקליד או מדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב של תיקיה.

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתחילת הערך. HOME
מעבר לסוף הערך. END
מעבר תו אחד שמאלה או ימינה. חץ שמאלה או חץ ימינה
מעבר מילה אחת שמאלה. CTRL+חץ שמאלה
מעבר מילה אחת ימינה. CTRL+חץ ימינה
בחירה או ביטול בחירה של תו אחד משמאל. SHIFT+חץ שמאלה
בחירה או ביטול בחירה של תו אחד מימין. SHIFT+חץ ימינה
בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת משמאל. CTRL+SHIFT+חץ שמאלה
בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת מימין. CTRL+SHIFT+חץ ימינה
בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך. SHIFT+HOME
בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך. SHIFT+END

הצגשימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה. CTRL+F12 או CTRL+O
הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם. F12
פתיחת התיקיה או הקובץ שנבחרו. ENTER
פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה שנבחרה. BACKSPACE
מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו. DELETE
הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר, כגון תיקיה או קובץ. SHIFT+F10
מעבר קדימה דרך האפשרויות. TAB
מעבר אחורה דרך האפשרויות. SHIFT+TAB
פתיחת הרשימה חפש ב. F4 או ALT+I

הצגפעולות ביטול וביצוע מחדש של פעולה

לביצוע פעולה זו הקש
ביטול פעולה. ESC
ביטול פעולה. CTRL+Z
ביצוע מחדש של פעולה או חזרה על פעולה. CTRL+Y

הצגגישה לחלוניות משימות וגלריות ושימוש בהן

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לחלונית משימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת). F6
כאשר תפריט פעיל, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שתצטרך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת). CTRL+TAB
כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות. TAB או SHIFT+TAB
הצגת סדרת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות. CTRL+מקש רווח
ביצוע הפעולה המוקצית ללחצן הנבחר. מקש רווח או ENTER
פתיחת תפריט נפתח עבור פריט הגלריה הנבחר. SHIFT+F10
בחירת הפריט הראשון או האחרון בגלריה. HOME או END
גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה. PAGE UP או PAGE DOWN

סגירת חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.
 2. הקש על CTRL+מקש רווח.
 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש ENTER.

הזזת חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.
 2. הקש CTRL+מקש רווח.
 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות הזז ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לחלונית המשימות ולאחר מכן הקש ENTER.

שינוי גודל של חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.
 2. הקש CTRL+מקש רווח.
 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. השתמש במקשי החצים כדי לשנות את הגודל של חלונית המשימות ולאחר מכן הקש ENTER.

הצגגישה לפעולות זמינות ושימוש בהן

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר. SHIFT+F10
הצגת התפריט או ההודעה עבור פעולה זמינה או עבור לחצן אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי תמונת לחצן או לחצן אפשרויות הדבקה‏ תמונת לחצן. אם קיימת יותר מפעולה אחת, מעבר לפעולה הבאה והצגת התפריט או ההודעה שלה. ALT+SHIFT+F10
מעבר בין אפשרויות בתפריט של פעולות זמינות. מקשי חצים
ביצוע הפעולה עבור הפריט הנבחר בתפריט של פעולות זמינות. ENTER
סגירת התפריט או ההודעה של הפעולות הזמינות. ESC

עצות

 • באפשרותך לקבל הודעה באמצעות צליל בכל פעם שפעולה הופכת לזמינה (לא זמין ב- Word Starter). כדי לשמוע רמזי שמע, דרוש כרטיס קול. כמו כן יש להתקין את Microsoft Office Sounds במחשב.
 • אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך להוריד Microsoft Office Sounds מ- Office.com. לאחר התקנת קבצי הצליל, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הקש ALT+F ו- T כדי לפתוח את אפשרויות Word.
  2. הקש מ' כדי לבחור במתקדם ולאחר מכן הקש TAB כדי לעבור אל אפשרויות מתקדמות לעבודה עם Word .
  3. הקש ALT+S פעמיים כדי לעבור לתיבת הסימון ספק משוב עם צליל אשר נמצאת תחת כללי ולאחר מכן הקש על מקש רווח.
  4. הקש TAB שוב ושוב כדי לבחור באישור ולאחר מכן הקש ENTER.

 הערה   בעת בחירה או ניקוי של תיבת סימון זו, ההגדרה משפיעה על כל תוכניות Office שתומכות בצליל.

לראש הדף לראש הדף

ניווט ברצועת הכלים

הצגגישה לכל פקודה באמצעות מספר הקשות מועט

מקשי גישה מאפשרים לך להשתמש בפקודה במהירות על -ידי הקשה על מספר מקשים, ללא קשר למיקומך בתוכנית. ניתן לגשת לכל פקודה ב- Word 2010 באמצעות מקש גישה. באפשרותך להגיע לרוב הפקודות באמצעות שתי הקשות עד חמש הקשות. כדי להשתמש במקש גישה:

 1. הקש ALT.

תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

 1. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש מעל התכונה שבה ברצונך להשתמש.
 2. בהתאם לאות שעליה אתה מקיש, ייתכן שיוצגו לך תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה ותקיש פ', הכרטיסיה הוספה תוצג, יחד עם תיאורי המקשים של הקבוצות בכרטיסיה.
 3. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או של הפקד שבהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש תחילה על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה.

 הערה   כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש ALT.

הצגשינוי המוקד של לוח המקשים ללא שימוש בעכבר

דרך אחרת לשימוש בלוח המקשים בעבודה עם תוכניות הכוללות את רצועת הכלים של Office היא להעביר את המוקד בין הכרטיסיות והפקודות עד שתמצא תכונה שתרצה להשתמש בה. הטבלה הבאה מפרטת מספר דרכים להעברת מוקד לוח המקשים מבלי להשתמש בעכבר.

לביצוע פעולה זו הקש
בחירה בכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה. ALT או F10. הקש על אחד ממקשים אלה שוב כדי לחזור למסמך ולבטל את מקשי הגישה.
מעבר לכרטיסיה אחרת של רצועת הכלים. F10 כדי לבחור בכרטיסיה הפעילה ולאחר מכן חץ שמאלה או חץ ימינה.
הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים. CTRL+F1
הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר. SHIFT+F10

העברת המוקד כדי לבחור בכל אחד מהאזורים הבאים של החלון:

 • כרטיסיה פעילה של רצועת הכלים
 • כל חלוניות המשימות הפתוחות
 • שורת המצב בתחתית החלון
 • המסמך שלך
F6
העברת המוקד לכל פקודה ברצועת הכלים, קדימה או אחורה, בהתאמה. TAB או SHIFT+TAB
מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים. חץ למטה, חץ למעלה, חץ שמאלה או חץ ימינה
הפעלת הפקודה הנבחרת או הפקד הנבחר ברצועת הכלים. מקש רווח או ENTER
פתיחת התפריט הנבחר או הגלריה הנבחרת ברצועת הכלים. מקש רווח או ENTER
הפעלת פקודה או פקד ברצועת הכלים כך שניתן לשנות ערך. ENTER
סיום שינוי ערך בפקד ברצועת הכלים והעברת מוקד חזרה למסמך. ENTER
קבלת עזרה עבור הפקודה הנבחרת או עבור הפקד הנבחר ברצועת הכלים. (אם לא משויך אף נושא עזרה לפקודה הנבחרת, נושא עזרה כללי אודות התוכנית מוצג במקומו). F1

לראש הדף לראש הדף

הפניה מהירה עבור Microsoft Word

הצגמשימות נפוצות ב- Microsoft Word

לביצוע פעולה זו הקש
יצירת רווח קשיח. CTRL+SHIFT+מקש רווח
יצירת מקף קשיח. CTRL+SHIFT+מקף
הפיכת אותיות למודגשות. CTRL+B
הפיכת אותיות לנטויות. CTRL+I
מתיחת קו תחתון מתחת לאותיות. CTRL+U
צמצום גודל דופן בערך אחד. ‎CTRL+SHIFT+<‎
הגדלת גודל גופן בערך אחד. ‎CTRL+SHIFT+>‎
צמצום גודל גופן בנקודה אחת. ‎CTRL+[‎
הגדלת גודל גופן בנקודה אחת. ‎CTRL+]‎
הסרת עיצוב של תו או פיסקה. CTRL+מקש רווח
העתקת הטקסט או האובייקט הנבחר. CTRL+C
גזירת הטקסט או האובייקט הנבחר. CTRL+X
הדבקת טקסט או אובייקט. CTRL+V
הדבקה מיוחדת CTRL+ALT+V
הדבקת עיצוב בלבד CTRL+SHIFT+V
ביטול הפעולה האחרונה. CTRL+Z
ביצוע הפעולה האחרונה שוב. CTRL+Y
פתיחת תיבת הדו-שיח ספירת מילים. CTRL+SHIFT+G

עבודה עם מסמכים ודפי אינטרנט

הצגיצירה, הצגה ושמירה של מסמכים

לביצוע פעולה זו הקש
יצירת מסמך חדש. CTRL+N
פתיחת מסמך. CTRL+O
סגירת מסמך. CTRL+W
פיצול חלון המסמך. ALT+CTRL+S
הסרת פיצול חלון המסמך. ALT+SHIFT+C או ALT+CTRL+S
שמירת מסמך. CTRL+S

הצגחיפוש, החלפה ודפדוף בטקסט

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת חלונית המשימות ניווט (כדי לחפש במסמך). CTRL+F
חיפוש חוזר (לאחר סגירת חלון חיפוש והחלפה). ALT+CTRL+Y
החלפת של טקסט, עיצוב ספציפי ופריטים מיוחדים. CTRL+H
מעבר אל עמוד, סימניה, הערת שוליים, טבלה, הערה, גרפיקה או מיקום אחר. CTRL+G
מעבר בין ארבעת המקומות האחרונים שערכת. ALT+CTRL+Z
פתיחת רשימה של אפשרויות דפדוף. השתמש במקשי החצים כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן הקש ENTER כדי לדפדף במסמך באמצעות האפשרות הנבחרת. ALT+CTRL+HOME
מעבר לאובייקט הדפדוף הקודם (מוגדר באפשרויות הדפדוף). CTRL+PAGE UP
מעבר לאובייקט הדפדוף הבא (מוגדר באפשרויות הדפדוף). CTRL+PAGE DOWN

הצגמעבר לתצוגה אחרת

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתצוגת פריסת הדפסה. ALT+CTRL+P
מעבר לתצוגת חלוקה לרמות. ALT+CTRL+O
מעבר לתצוגת טיוטה. ALT+CTRL+N

הצגתצוגת חלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו הקש
קידום פיסקה. ALT+SHIFT+חץ שמאלה
הסגת פיסקה. ALT+SHIFT+חץ ימינה
הסגה לגוף הטקסט. CTRL+SHIFT+N
הזזת פיסקאות נבחרות למעלה. ALT+SHIFT+חץ למעלה
הזזת פיסקאות נבחרות למטה. ALT+SHIFT+חץ למטה
הרחבת טקסט מתחת לכותרת. ALT+SHIFT+סימן חיבור
כיווץ טקסט מתחת לכותרת. ALT+SHIFT+סימן חיסור
הרחבה או כיווץ של כל הטקסט או הכותרות. ALT+SHIFT+A
הסתרה או הצגה של עיצוב תו. מקש קו נטוי (/) במקלדת הנומרית
הצגה של השורה הראשונה של גוף הטקסט או של גוף הטקסט כולו. ALT+SHIFT+L
הצגת כל הכותרות בסגנון כותרת 1. ALT+SHIFT+1
הצגת כל הכותרות עד לכותרת n. ALT+SHIFT+n
הוספת תו טאב. CTRL+TAB

הצגהדפסה ותצוגה מקדימה של מסמכים

לביצוע פעולה זו הקש
הדפסת מסמך. CTRL+P
מעבר להצגה לפני הדפסה. ALT+CTRL+I
תנועה בעמוד התצוגה המקדימה בעת שהתצוגה מוגדלת. מקשי חצים
מעבר של עמוד תצוגה מקדימה אחד בעת שהתצוגה מוקטנת. PAGE UP או PAGE DOWN
מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה הראשון בעת שהתצוגה מוקטנת. CTRL+HOME
מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה האחרון בעת שהתצוגה מוקטנת. CTRL+END

הצגסקירת מסמכים

לביצוע פעולה זו הקש
הוספת הערה. ALT+CTRL+M
הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים. CTRL+SHIFT+E
סגירת חלונית הסקירה אם היא פתוחה. ALT+SHIFT+C

הצגתצוגת קריאה במסך מלא

 הערה   ייתכן שחלק מקוראי המסכים אינם תואמים לתצוגת קריאה במסך מלא.

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר אל תחילת המסמך. HOME
מעבר אל סוף המסמך. END
מעבר לדף n. n, ENTER
יציאה מתצוגת פריסת קריאה ESC

הצגהפניות, הערות שוליים והערות סיום

לביצוע פעולה זו הקש
סימון ערך בתוכן עניינים. ALT+SHIFT+O
סימון ערך ברשימת מקורות (אזכור). ALT+SHIFT+I
סימון ערך אינדקס. ALT+SHIFT+X
הוספת הערת שוליים. ALT+CTRL+F
הוספת הערת סיום. ALT+CTRL+D

הצגעבודה עם דפי אינטרנט

לביצוע פעולה זו הקש
הוספת היפר-קישור. CTRL+K
מעבר עמוד אחד אחורה. ALT+מקש חץ שמאלה
מעבר עמוד אחד קדימה. ALT+מקש חץ ימינה
רענון. F9

עריכה והעברה של טקסט וגרפיקה

הצגמחיקה של טקסט וגרפיקה

לביצוע פעולה זו הקש
מחיקת תו אחד אחורה. BACKSPACE
מחיקת מילה אחת אחורה. CTRL+BACKSPACE
מחיקת תו אחד קדימה. DELETE
מחיקת מילה אחת ימינה. CTRL+DELETE
גזירת הטקסט הנבחר ללוח. CTRL+X
ביטול הפעולה האחרונה. CTRL+Z
גזירה אל הדקר. CTRL+F3

הצגהעתקה והעברה של טקסט וגרפיקה

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת הלוח של Office הקשת ALT+H כדי לעבור לכרטיסיה בית ולאחר מכן הקשת F,O.
העתקת טקסט או גרפיקה נבחרים ללוח של Office. CTRL+C
גזירת הטקסט או הגרפיקה הנבחרים מהלוח של Office. CTRL+X
הדבקת התוספת האחרונה ביותר או הדבקת פריט מהלוח של Office. CTRL+V
הזזת טקסט או גרפיקה פעם אחת. F2 (לאחר מכן הזזת הסמן והקשת ENTER)
העתקת טקסט או גרפיקה. SHIFT+F2 (לאחר מכן העברת הסמן והקשת ENTER)
בעת בחירת טקסט או אובייקט, פתח את תיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה. ALT+F3
בעת בחירת אבן הבניין - לדוגמה, גרפיקת SmartArt - הצגת תפריט הקיצור המשויך לה. SHIFT+F10
גזירה אל הדקר. CTRL+F3
הדבקת תוכן הדקר. CTRL+SHIFT+F3
העתקת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בהן נעשה שימוש במקטע הקודם במסמך. ALT+SHIFT+R

הצגהוספת תווים מיוחדים

להוספה הקש
שדה CTRL+F9
מעבר שורה SHIFT+ENTER
מעבר עמוד CTRL+ENTER
מעבר טור CTRL+SHIFT+ENTER
מקף ארוך ALT+CTRL+סימן חיסור
מקף בינוני CTRL+סימן חיסור
מקף אופציונלי CTRL+מקף
מקף קשיח CTRL+SHIFT+מקף
רווח קשיח CTRL+SHIFT+מקש רווח
סימן זכויות יוצרים ALT+CTRL+C
סימן סמל מסחרי רשום ALT+CTRL+R
סימן סמל מסחרי ALT+CTRL+T
שלוש נקודות ALT+CTRL+נקודה
גרש פותח בודד CTRL+`(גרש בודד), `(גרש בודד)
גרש סוגר בודד CTRL+' (גרש בודד), ' (גרש בודד)
גרש פותח כפול CTRL+` (גרש בודד), SHIFT+' (גרש בודד)
גרש סוגר כפול CTRL+' (גרש בודד), SHIFT+' (גרש בודד)
ערך טקסט אוטומטי ENTER (לאחר הקלדת התווים הראשונים של שם ערך טקסט אוטומטי וכאשר מופיע תיאור המסך)

הצגהוספת תווים באמצעות קודי תווים

לביצוע פעולה זו הקש
הוסף את תו ה- Unicode עבור קוד התו של Unicode שצוין (הקסדצימאלי). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו (סמל מטבע האירו ), הקלד 20AC‏ ולאחר מכן החזק את מקש ALT לחוץ והקש X. קוד התו, ALT+X
מציאת קוד התו של ה- Unicode עבור התו הנבחר ALT+X
הוסף את תו ה- ANSI עבור קוד תו ה- ANSI שצוין (עשרוני). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו, החזק את מקש ALT לחוץ והקש 0128 במקלדת הנומרית. ALT+קוד התו (במקלדת הנומרית)

הצגבחירה של טקסט וגרפיקה

בחירת טקסט על-ידי לחיצה והחזקה של מקש SHIFT ושימוש במקשי החצים כדי להזיז את הסמן.

הצגהרחבת בחירה

לביצוע פעולה זו הקש
הפעלת מצב הרחבה. F8
בחירת התו הקרוב ביותר. F8 ולאחר מכן הקשת חץ שמאלה או חץ ימינה
הגדלת בחירה. F8 (הקש פעם אחת לבחירת מילה, פעמיים לבחירת משפט וכן הלאה).
הקטנת בחירה. SHIFT+F8
ביטול מצב הרחבה. ESC
הרחבת בחירה תו אחד לימין. SHIFT+חץ ימינה
הרחבת בחירה תו אחד לשמאל. SHIFT+חץ שמאלה
הרחבת בחירה עד סוף מילה. CTRL+SHIFT+חץ ימינה
הרחבת בחירה לתחילת מילה. CTRL+SHIFT+חץ שמאלה
הרחבת בחירה לסוף שורה. SHIFT+END
הרחבת בחירה לתחילת שורה. SHIFT+HOME
הרחבת בחירה שורה אחת למטה. SHIFT+חץ למטה
הרחבת בחירה שורה אחת למעלה. SHIFT+חץ למעלה
הרחבת בחירה לסוף פיסקה. CTRL+SHIFT+חץ למטה
הרחבת בחירה לתחילת פיסקה. CTRL+SHIFT+חץ למעלה
הרחבת בחירה מסך אחד למטה. SHIFT+PAGE DOWN
הרחבת בחירה מסך אחד למעלה. SHIFT+PAGE UP
הרחבת בחירה לתחילת מסמך. CTRL+SHIFT+HOME
הרחבת בחירה לסוף מסמך. CTRL+SHIFT+END
הרחבת בחירה לסוף חלון. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
הרחבת בחירה כך שתכלול את המסמך כולו. CTRL+A
בחירת בלוק אנכי של טקסט. CTRL+SHIFT+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החיצים; הקש ESC לביטול מצב בחירה
הרחבת בחירה למיקום מסוים במסמך. F8‏+לחצני חיצים; הקש ESC לביטול מצב בחירה

הצגבחירת טקסט וגרפיקה בטבלה

לביצוע פעולה זו הקש
בחירת תוכן התא הבא. TAB
בחירת תוכן התא הקודם. SHIFT+TAB
הרחבת הקטע הנבחר לתאים סמוכים. החזק את SHIFT לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ
בחירת עמודה.

השתמש במקשי החצים כדי לעבור לתא העליון או לתא התחתון של העמודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקשת SHIFT+ALT+PAGE DOWN כדי לבחור בעמודה מלמעלה למטה.
 • הקשת SHIFT+ALT+PAGE UP כדי לבחור בעמודה מלמטה למעלה.
הרחבת בחירה (או בלוק). CTRL+SHIFT+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החיצים; הקש ESC לביטול מצב בחירה
בחירת טבלה שלמה. ALT+5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל)

הצגמעבר במסמך

למעבר הקש
תו אחד שמאלה חץ שמאלה
תו אחד ימינה חץ ימינה
מילה אחת שמאלה CTRL+חץ שמאלה
מילה אחת ימינה CTRL+חץ ימינה
פיסקה אחת למעלה CTRL+חץ למעלה
פיסקה אחת למטה CTRL+חץ למטה
תא אחד ימינה (בטבלה) SHIFT+TAB
תא אחד שמאלה (בטבלה) TAB
שורה אחת למעלה חץ למעלה
שורה אחת למטה חץ למטה
לסוף השורה END
לתחילת השורה HOME
לראש החלון ALT+CTRL+PAGE UP
לתחתית החלון ALT+CTRL+PAGE DOWN
מסך אחד למעלה (גלילה) PAGE UP
מסך אחד למטה (גלילה) PAGE DOWN
לראש העמוד הבא CTRL+PAGE DOWN
לראש העמוד הקודם CTRL+PAGE UP
לסוף המסמך CTRL+END
לתחילת המסמך CTRL+HOME
לתיקון קודם SHIFT+F5
לאחר פתיחת מסמך, למיקום בו עבדת כאשר המסמך נסגר לאחרונה SHIFT+F5

הצגמעבר ממקום למקום בטבלה

למעבר הקש
לתא הבא בשורה TAB
לתא הקודם בשורה SHIFT+TAB
לתא הראשון בשורה ALT+HOME
לתא האחרון בשורה ALT+END
לתא הראשון בעמודה ALT+PAGE UP
לתא האחרון בעמודה ALT+PAGE DOWN
לשורה הקודמת חץ למעלה
לשורה הבאה חץ למטה
שורה למעלה ALT+SHIFT+חץ למעלה
שורה למטה ALT+SHIFT+חץ למטה

הצגהוספת פסקאות ותווי טאב בטבלה

להוספה הקש
פיסקאות חדשות בתא ENTER
תווי טאב בתא CTRL+TAB

הצגהשתמש במצב הקלדה על טקסט קיים

כדי לשנות את הגדרות ההקלדה על טקסט קיים כך שתהיה לך גישה למצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש ALT+F ו- T כדי לפתוח את אפשרויות Word.
 2. הקש מ' כדי לבחור "מתקדם" ולאחר מכן הקש TAB.
 3. הקש ALT+O כדי לעבור אל תיבת הסימון השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים.
 4. הקש על מקש הרווח כדי לבחור בתיבת הסימון ולאחר מכן הקש ENTER.

כדי לבטל או להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים, הקש INSERT.

עיצוב של תווים ופיסקאות

הצגהעתקת עיצוב

לביצוע פעולה זו הקש
העתקת עיצוב מטקסט. CTRL+SHIFT+C
החלת העיצוב המועתק על טקסט. CTRL+SHIFT+V

הצגשינוי הגופן או גודלו

 הערה   קיצורי המקשים הבאים אינם פועלים במצב קריאה במסך מלא.

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את הגופן. CTRL+SHIFT+F
הגדלת הגופן. ‎CTRL+SHIFT+>‎
הקטנת הגופן. ‎CTRL+SHIFT+<‎
הגדלת הגופן בנקודה אחת. ‎CTRL+]‎
הקטנת הגופן בנקודה אחת. ‎CTRL+[‎

הצגהחלת עיצובי תווים

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את העיצוב של תווים. CTRL+D
שינוי הרישיות של אותיות. SHIFT+F3
עיצוב כל האותיות כאותיות רישיות. CTRL+SHIFT+A
החלת עיצוב מודגש. CTRL+B
החלת קו תחתון. CTRL+U
סימון מילים בקו תחתון, אך לא רווחים. CTRL+SHIFT+W
סימון טקסט בקו תחתון כפול. CTRL+SHIFT+D
החלת עיצוב טקסט מוסתר. CTRL+SHIFT+H
החלת עיצוב נטוי. CTRL+I
עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות. CTRL+SHIFT+K
החלת עיצוב של כתב תחתי (מרווח אוטומטי). CTRL+סימן שווה
החלת עיצוב של כתב עילי (מרווח אוטומטי). CTRL+SHIFT+סימן חיבור
הסרת עיצוב תווים ידני. CTRL+מקש רווח
החלפת הגופן בקטע הנבחר בגופן Symbol. CTRL+SHIFT+Q

הצגהצגה והעתקה של עיצובי טקסט

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת תווים שאינם מודפסים. CTRL+SHIFT+* (כוכבית במקלדת נומרית אינה פועלת)
סקירת עיצוב טקסט. SHIFT+F1 (לאחר מכן לחיצה על הטקסט שאת עיצובו ברצונך לסקור)
העתקת עיצובים. CTRL+SHIFT+C
הדבקת עיצובים. CTRL+SHIFT+V

הצגהגדרת ריווח השורות

לביצוע פעולה זו הקש
שורות ברווח בודד. CTRL+1
שורות ברווח כפול. CTRL+2
קביעת מרווח של שורה וחצי. CTRL+5
הוספה או הסרה של רווח של שורה אחת לפני פיסקה. CTRL+0

הצגיישור פיסקאות

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר פיסקה בין יישור למרכז ויישור לשמאל. CTRL+E
מעבר פיסקה בין יישור לשני הצדדים ויישור לשמאל. CTRL+J
מעבר פיסקה בין יישור לימין ויישור לשמאל. CTRL+R
יישור פיסקה לשמאל. CTRL+L
הוספת כניסה לפיסקה מימין. CTRL+M
הסרת כניסה לפיסקה מימין. CTRL+SHIFT+M
יצירת כניסה תלויה. CTRL+T
הקטנת כניסה תלויה. CTRL+SHIFT+T
הסרת עיצוב פיסקה. CTRL+Q

הצגהחלת סגנונות פסקה

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת חלונית המשימות החלת סגנונות. CTRL+SHIFT+S
פתיחת חלונית המשימות סגנונות. ALT+CTRL+SHIFT+S
הפעלת עיצוב אוטומטי. ALT+CTRL+K
החלת סגנון רגיל. CTRL+SHIFT+N
החלת הסגנון כותרת 1. ALT+CTRL+1
החלת הסגנון כותרת 2. ALT+CTRL+2
החלת הסגנון כותרת 3. ALT+CTRL+3

סגירת חלונית המשימות 'סגנונות'

 1. אם חלונית המשימות סגנונות לא נבחרה, הקש F6 כדי לבחור בה.
 2. הקש CTRL+מקש רווח.
 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש ENTER.

הוספה ועריכה של אובייקטים

הצגהוספת אובייקט

 1. הקש ALT, פ, ח ולאחר מכן ב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אובייקט.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.
  • הקשת חץ למטה כדי לבחור אובייקט, הקלדה ולאחר מכן הקשת ENTER כדי ליצור אובייקט.
  • הקש CTRL+TAB כדי לעבור לכרטיסיה יצירה מקובץ, הקש TAB ולאחר מכן הקלד את שם הקובץ של האובייקט שברצונך להוסיף לקובץ או אתר את הקובץ.

הצגעריכת אובייקט

 1. כאשר הסמן ממוקם לשמאלו של האובייקט במסמך שלך, בחר באובייקט על-ידי הקשת SHIFT+חץ ימינה.
 2. הקש SHIFT+F10.
 3. הקש על מקש TAB כדי לעבור אל שם האובייקט, הקש ENTER ולאחר מכן הקש שוב ENTER.

הצגהוספת גרפיקת SmartArt

 1. הקש ALT, פ ושחרר ולאחר מכן הקש צ כדי לבחור ב- SmartArt.
 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור בסוג הגרפיקה הרצוי.
 3. הקש TAB ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור בגרפיקה שברצונך להוסיף.
 4. הקש ENTER.

הצגהוספת WordArt

 1. הקש , פ ושחרר ולאחר מכן הקש ף ו- 2 כדי לבחור ב- WordArt.
 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בסגנון WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. הקלד את הטקסט הרצוי.
 4. הקש ESC כדי לבחור את אובייקט ה- WordArt ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי להזיז את האובייקט.
 5. הקש ESC שוב כדי לחזור אל המסמך.

מיזוג דואר ושדות

הצגביצוע מיזוג דואר

 הערה   עליך להיות בכרטיסיה דיוור כדי להשתמש בקיצורי מקשים אלה.

לביצוע פעולה זו הקש
תצוגה מקדימה של מיזוג דואר. ALT+SHIFT+K
מיזוג מסמך. ALT+SHIFT+N
הדפסת המסמך הממוזג. ALT+SHIFT+M
עריכת מסמך נתונים של מיזוג דואר. ALT+SHIFT+E
הוספת שדה מיזוג. ALT+SHIFT+F

הצגעבודה עם שדות

לביצוע פעולה זו הקש
הוספת שדה DATE. ALT+SHIFT+D
הוספת שדהLISTNUM. ALT+CTRL+L
הוספת שדה PAGE. ALT+SHIFT+P
הוספת שדה TIME. ALT+SHIFT+T
הוספת שדה ריק. CTRL+F9
עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Microsoft Word. CTRL+SHIFT+F7
עדכון שדות נבחרים. F9
ביטול קישור של שדה. CTRL+SHIFT+F9
מעבר בין קוד שדה נבחר לבין התוצאה שלו. SHIFT+F9
מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם. ALT+F9
הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה. ALT+SHIFT+F9
מעבר לשדה הבא. F11
מעבר לשדה הקודם. SHIFT+F11
נעילת שדה. CTRL+F11
ביטול נעילת שדה. CTRL+SHIFT+F11

סרגל השפה

הצגזיהוי כתב יד

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר בין שפות או פריסות לוח מקשים. ALT שמאלי +SHIFT
הצגת רשימה של אפשרויות תיקון חלופיות. מקש סמל Windows +C
הפעלה או ביטול של כתב יד. מקש סמל Windows +H
הפעלה או ביטול של עורך שיטות קלט (IME) יפני בלוח מקשים 101. ALT+~‎
הפעלה או ביטול של IME קוריאני בלוח מקשים 101. ALT ימני
הפעלה או ביטול של IME סיני בלוח מקשים 101. CTRL+מקש רווח

עצות

 • באפשרותך לבחור בצירוף המקשים לשם מעבר בין שפות או פריסות לוחות מקשים בתיבת הדו-שיח הגדרות מקשים מתקדמות. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות מקשים מתקדמות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל השפה ולאחר מכן לחץ על הגדרות. תחת העדפות, לחץ על הגדרות מקשים.
 • מקש הסמל של Windows מקש סמל Windows זמין בשורה התחתונה של מקשים ברוב לוחות המקשים.

לראש הדף לראש הדף

הפניית מקש ייעודי

הצגמקשים ייעודיים

לביצוע פעולה זו הקש
קבל עזרה או בקר ב- Microsoft Office.com. F1
הזזת טקסט או גרפיקה. F2
חזרה על הפעולה האחרונה. F4
בחירה בפקודה מעבר אל (הכרטיסיה בית). F5
מעבר אל החלונית או המסגרת הבאה. F6
בחירה בפקודה בדיקת איות (הכרטיסיה סקירה). F7
הרחבת בחירה. F8
עדכון השדות הנבחרים. F9
הצגת תיאורי מקשים. F10
מעבר לשדה הבא. F11
בחר בפקודה שמירה בשם. F12

הצגSHIFT+מקש ייעודי

לביצוע פעולה זו הקש
הפעלת עזרה תלויית-הקשר או חשיפת עיצוב. SHIFT+F1
העתקת טקסט. SHIFT+F2
שינוי הרישיות של אותיות. SHIFT+F3
חזרה על פעולת חיפוש או מעבר אל. SHIFT+F4
מעבר לשינוי האחרון. SHIFT+F5
מעבר לחלונית או למסגרת הבאה (לאחר הקשת F6). SHIFT+F6
בחירה בפקודה אוצר מילים (הכרטיסיה סקירה, הקבוצה הגהה). SHIFT+F7
הקטנת בחירה. SHIFT+F8
מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו. SHIFT+F9
הצגת תפריט קיצור. SHIFT+F10
מעבר לשדה הקודם. SHIFT+F11
בחר בפקודה שמור. SHIFT+F12

הצגCTRL+מקש ייעודי

לביצוע פעולה זו הקש
הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים. CTRL+F1
בחר בפקודה הצגה לפני הדפסה. CTRL+F2
גזירה אל הדקר. CTRL+F3
סגירת החלון. CTRL+F4
מעבר אל החלון הבא. CTRL+F6
הוספת שדה ריק. CTRL+F9
הגדלת חלון המסמך לגודל מירבי. CTRL+F10
נעילת שדה. CTRL+F11
בחר בפקודה פתח. CTRL+F12

הצגמקש CTRL+‏SHIFT+מקש ייעודי

לביצוע פעולה זו הקש
הוספת תוכן הדקר. CTRL+SHIFT+F3
עריכת סימניה. CTRL+SHIFT+F5
מעבר אל החלון הקודם. CTRL+SHIFT+F6
עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Word 2010. CTRL+SHIFT+F7
הרחבת בחירה או בלוק. CTRL+SHIFT+F8, ולאחר מכן הקשת מקש חץ
ביטול קישור של שדה. CTRL+SHIFT+F9
ביטול נעילת שדה. CTRL+SHIFT+F11
בחר בפקודה הדפס. CTRL+SHIFT+F12

הצגALT+מקש ייעודי

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לשדה הבא. ALT+F1
יצירת אבן בניין חדש. ALT+F3
יציאה מ- Word 2010. ALT+F4
שחזור גודלו של חלון התוכנית. ALT+F5
מעבר בחזרה מתיבת דו-שיח פתוחה אל המסמך, עבור תיבות דו-שיח התומכות באופן פעולה זה. ALT+F6
חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה. ALT+F7
הפעלת מאקרו. ALT+F8
מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם. ALT+F9
הצגת חלונית המשימות בחירה וניראות. ALT+F10
הצגת קוד של Microsoft Visual Basic. ALT+F11

הצגמקש ALT+‏SHIFT+מקש ייעודי

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לשדה הקודם. ALT+SHIFT+F1
בחר בפקודה שמור. ALT+SHIFT+F2
הצגה של חלונית המשימות מחקר. ALT+SHIFT+F7
הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה. ALT+SHIFT+F9
הצגת תפריט או הודעה עבור פעולה זמינה. ALT+SHIFT+F10
בחירה בלחצן תוכן העניינים בגורם המכיל 'תוכן העניינים' כאשר הגורם המכיל פעיל. ALT+SHIFT+F12

הצגמקש CTRL+‏ALT+מקש ייעודי

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת מידע מערכת של Microsoft. CTRL+ALT+F1
בחר בפקודה פתח. CTRL+ALT+F2

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2010