ציון כיצד להתחיל או להתחיל מחדש מספור עמודים

 1. אם לא עשית זאת עד כה, הוסף מעבר מקטע (מעבר מקטע: סימון שנוסף כדי לציין סוף מקטע. במעבר מקטע מאוחסנים רכיבי העיצוב של המקטע, כגון השוליים, כיוון העמוד, כותרות עליונות וכותרות תחתונות ורצף של מספרי עמודים.) במקום בו ברצונך להתחיל במספור העמודים.

  הצגכיצד?

  1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף מעבר מקטע.
  2. בתפריט הוספה, לחץ על מעבר.
  3. תחת סוגי מעברי מקטע, לחץ על האפשרות המתארת את המקום בו ברצונך שהמקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) החדש יתחיל.

   הערה  אם הוספת כבר מעבר עמוד (מעבר עמוד: הנקודה בה מסתיים עמוד אחד ומתחיל עמוד אחר. Microsoft Word מוסיף מעבר עמוד "אוטומטי" (או רך) עבורך; לחלופין, באפשרותך לכפות מעבר עמוד במיקום מסוים על-ידי הוספת מעבר עמוד "ידני" (או קשיח).) כדי לגרום לפרק להתחיל בעמוד חדש, מחק את מעבר העמוד והחלף אותו במעבר מקטע המתחיל בעמוד חדש.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הצגהתחלת מספור עמודים ב- 1 לאחר העמוד הראשון

  לדוגמה, באפשרותך להשמיט את מספרי העמודים עבור דף הכותרת של המסמך או עבור המבוא ולאחר מכן להתחיל את מספור העמודים במקום אחר במסמך.

  1. לחץ בתוך המקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) בו ברצונך להתחיל במספור עמודים.
  2. בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.
  3. אם ברצונך למקם את מספרי העמודים בתחתית העמוד, לחץ על עבור בין כותרת עליונה וכותרת תחתונה תמונת לחצן בסרגל הכלים (סרגל כלים: סרגל הכולל לחצנים ואפשרויות ומשמש להפעלת פקודות. כדי להציג סרגל כלים, לחץ על התאמה אישית בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה סרגלי כלים.) כותרת עליונה וכותרת תחתונה.
  4. אם כותרת עליונה או כותרת תחתונה הוגדרה עבור מקטע קודם במסמך, לחץ על קשר לקודם תמונת לחצן בסרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה כדי לנתק את הקישור בין הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה במקטע הנוכחי ובמקטע הקודם.
  5. אם קיים כבר טקסט בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה שאינך רוצה בו, מחק את הטקסט לפני הוספת מספר העמוד.
  6. בתפריט הוספה, לחץ על מספרי עמודים.
  7. לחץ על תבנית.
  8. בתיבה התחל מ, הזן 1.

  הצגהתחלת מספור עמודים במספר השונה מ- 1

  לדוגמה, באפשרותך למספר עמודים ללא הפסקת המספור בין מסמכים מרובים על-ידי מספור המסמך הראשון מ- 1 עד 20 והמסמך השני מ- 21 עד 40.

  1. לחץ בתוך המקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) בו ברצונך לשנות את מספר העמוד הפותח.
  2. בתפריט הוספה, לחץ על מספרי עמודים.
  3. לחץ על תבנית.
  4. בתיבה התחל מ, הזן מספר.

  הצגהתחלה מחדש של מספור עמודים ב- 1 עבור כל פרק או מקטע

  לדוגמה, באפשרותך למספר את הפרק הראשון מ- 1 עד 5 ואת הפרק השני מ- 1 עד 8. לחלופין, באפשרותך למספר את תוכן העניינים מ- i עד iv ואת שאר המסמך מ- 1 עד 25.

  1. לחץ בתוך מקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) או בחר מספר מקטעים בהם ברצונך להתחיל מחדש במספור עמודים.
  2. בתפריט הוספה, לחץ על מספרי עמודים.
  3. לחץ על תבנית.
  4. בתיבה התחל מ, הזן 1.
 
 
חל על:
Office 2003, Word 2003, Word