קיצורי מקשים ב- Access

באפשרותך להשתמש בקיצורי מקשים עבור גישה מהירה לפקודות או פעולות הנמצאות בשימוש לעיתים קרובות. הסעיפים הבאים מפרטים את קיצורי המקשים הזמינים ב- Microsoft Access 2010. באפשרותך גם להשתמש בקיצורי מקשים כדי להעביר את המוקד לתפריט, פקודה או פקד בלי להשתמש בעכבר.

מקשי קיצור כלליים

הצגמקשי קיצור כלליים של Access

הצגפתיחת מסדי נתונים

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת מסד נתונים חדש CTRL+N
פתיחת מסד נתונים קיים CTRL+O
יציאה מ- Access 2010 ALT+F4

הצגהדפסה ושמירה

לביצוע פעולה זו הקש
הדפסת האובייקט הנוכחי או האובייקט שנבחר CTRL+P
פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה מתוך הצגה לפני הדפסה P או CTRL+P
פתח את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד מתוך הצגה לפני הדפסה ג
ביטול הצגה לפני הדפסה או הצגה לפני פריסה C או ESC
שמירת אובייקט מסד נתונים CTRL+S או SHIFT+F12
פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם F12

הצגשימוש בתיבה משולבת או בתיבת רשימה

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת תיבה משולבת F4 או ALT+חץ למטה
רענון התוכן של תיבת רשימה שדה בדיקת מידע (שדה בדיקת מידע: שדה המשמש בטופס או בדוח במסד נתונים של Access ומציג רשימה של ערכים שאוחזרו מטבלה או משאילתה, או מאחסן קבוצה סטטית של ערכים.), או תיבה משולבת F9
מעבר שורה אחת למטה חץ למטה
מעבר עמוד אחד למטה PAGE DOWN
מעבר שורה אחת למעלה חץ למעלה
מעבר עמוד אחד למעלה PAGE UP
יציאה מהתיבה המשולבת או מתיבת הרשימה TAB

הצגחיפוש והחלפה של טקסט או נתונים

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת הכרטיסיה חיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה (תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס בלבד) CTRL+F
פתיחת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה (תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס בלבד) CTRL+H
חיפוש המופע הבא של הטקסט המצוין בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כאשר תיבת הדו-שיח סגורה (תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס בלבד) SHIFT+F4

הצגעבודה בתצוגת עיצוב

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר בין מצב עריכה (כשמוצגת נקודת כניסה) לבין מצב ניווט (מצב ניווט: המצב ב- Microsoft Access בו שדה שלם נבחר ונקודת הכניסה אינה נראית לעין. במצב ניווט, באפשרותך לנוע בין שדות באמצעות מקשי החצים.) בגליון נתונים. הקש ESC כדי לצאת ממצב ניווט, בעת עבודה בטופס או דוח. F2
מעבר לגליון המאפיינים (תצוגת עיצוב בטפסים ובדוחות הן במסדי נתונים של Access והן בפרוייקטים של Access) F4
מעבר לתצוגת טופס מתצוגת עיצוב של הטופס F5
מעבר בין החלק העליון והחלק התחתון של חלון (תצוגת עיצוב של שאילתות וחלון סינון/מיון מתקדם) F6
מעבר מחזורי בין רשת השדה, מאפייני השדה, חלונית הניווט, מקשי גישה ב'מערכת גישה באמצעות לוח המקשים', פקדי שינוי גודל תצוגה וסרגל האבטחה (תצוגת עיצוב של טבלאות) F6
פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת בונה (חלון תצוגת עיצוב של טפסים ודוחות) F7
פתיחת עורך Visual Basic מתוך מאפיין נבחר בגליון המאפיינים של טופס או דוח F7
מעבר מעורך Visual Basic בחזרה לתצוגת עיצוב של טופס או דוח SHIFT+F7 או ALT+F11

הצגעריכת פקדים בתצוגת עיצוב של טופס ותצוגת עיצוב של דוח

לביצוע פעולה זו הקש
העתקת הפקד הנבחר ללוח CTRL+C
גזירת הפקד הנבחר והדבקתו בלוח CTRL+X
הדבקת תוכן הלוח בפינה הימנית העליונה של המקטע הנבחר CTRL+V
העברת הפקד הנבחר שמאלה (למעט פקדים המהווים חלק מפריסה) חץ ימינה או CTRL+חץ ימינה
העברת הפקד הנבחר ימינה (למעט פקדים המהווים חלק מפריסה) חץ שמאלה או CTRL+חץ שמאלה
העברת הפקד הנבחר למעלה חץ למעלה או CTRL חץ למעלה
העברת הפקד הנבחר למטה חץ למטה או CTRL+חץ למטה
הגדלת גובה הפקד הנבחר SHIFT+חץ למטה

הגדלת רוחב הפקד הנבחר

 הערה   אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקדים הנמצאים בפריסה כלשהי, ישתנה גודלה של הפריסה כולה

SHIFT+חץ ימינה
הקטנת גובה הפקד הנבחר SHIFT+חץ למעלה

הקטנת רוחב הפקד הנבחר

 הערה   אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקדים הנמצאים בפריסה כלשהי, ישתנה גודלה של הפריסה כולה

SHIFT+חץ שמאלה

הצגפעולות על חלונות

כברירת מחדל, מסדי נתונים של Microsoft Access 2010 מוצגים כמסמכים עם לשוניות. כדי להשתמש במסמכים המוצגים בחלונות, לחץ על הכרטיסיה קובץ. ולאחר מכן לחץ על אפשרויות. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מסד נתונים נוכחי ולאחר מכן, תחת אפשרויות חלון מסמך, לחץ על חלונות חופפים.

 הערה   תצטרך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות תיכנס לתוקף.

לביצוע פעולה זו הקש
החלפת מצב של חלונית הניווט F11
מעבר מחזורי בין חלונות פתוחים CTRL+F6
שחזור החלון הממוזער הנבחר כאשר כל החלונות ממוזערים ENTER
הפעלת מצב שינוי גודל עבור החלון הפעיל כאשר הוא אינו מוגדל לגודלו המרבי; הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון CTRL+F8
הצגת תפריט הבקרה ALT+מקש רווח
הצגתו של תפריט הקיצור SHIFT+F10
סגירת החלון הפעיל CTRL+W או CTRL+F4
מעבר בין עורך Visual Basic והחלון הפעיל הקודם ALT+F11

הצגעבודה עם אשפים

לביצוע פעולה זו הקש
העברת המוקד קדימה בין הפקדים באשף TAB
מעבר לעמוד הבא של האשף ALT+N
מעבר לעמוד הקודם של האשף ALT+B
השלמת האשף ALT+F

הצגשונות

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת כתובת ההיפר-קישור המלאה עבור היפר-קישור שנבחר F2
בדיקת איות F7
פתיחת התיבה 'שינוי גודל תצוגה' כדי להזין בצורה נוחה ביטויים וטקסט אחר באזורי קלט קטנים SHIFT+F2
הצגת גליון מאפיינים בתצוגת עיצוב ALT+ENTER
יציאה מ- Access או סגירת תיבת דו-שיח ALT+F4
הפעלת בונה CTRL+F2
מעבר קדימה בין תצוגות בטבלה, שאילתה, טופס, דוח, עמוד, רשימת PivotTable, דוח PivotChart, פרוצדורה מאוחסנת או פונקציה של פרוייקט Access ‏(‎.adp). אם יש תצוגות זמינות נוספות, הקשות רצופות יעבירו לתצוגה הזמינה הבאה. CTRL+חץ ימינה או CTRL+פסיק (,)

מעבר אחורה בין תצוגות בטבלה, שאילתה, טופס, דוח, עמוד, רשימת PivotTable, דוח PivotChart, פרוצדורה מאוחסנת או פונקציית adp. אם יש תצוגות זמינות נוספות, הקשות רצופות יעבירו לתצוגה הקודמת.

 הערה   CTRL‏+נקודה (.) לא פועל בכל התנאים עם כל האובייקטים.

CTRL+חץ ימינה או CTRL+נקודה (.)

הצגמקשי קיצור של חלונית הניווט

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתיבת החיפוש בחלונית הניווט מכל מקום במסד הנתונים. ALT+CTRL+F

הצגעריכה וניווט ברשימת האובייקטים

לביצוע פעולה זו הקש
שינוי שם של אובייקט שנבחר F2
מעבר שורה אחת למטה חץ למטה
מעבר חלון אחד למטה PAGE DOWN
מעבר אל האובייקט האחרון END
מעבר שורה אחת למעלה חץ למעלה
מעבר חלון אחד למעלה PAGE UP
מעבר אל האובייקט הראשון HOME

הצגניווט אובייקטים ופתיחתם

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת הטבלה או השאילתה שנבחרו בתצוגת גליון נתונים ENTER
פתיחת הטופס או הדוח שנבחרו ENTER
הפעלת המאקרו שנבחר ENTER
פתיחת הטבלה, השאילתה, הטופס, הדוח, דף הגישה לנתונים, המאקרו או המודול שנבחרו בתצוגת עיצוב CTRL+ENTER
הצגת החלון Immediate בעורך Visual Basic CTRL+G

הצגעבודה עם תפריטים

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת תפריט הקיצור SHIFT+F10
הצגת מקשי הגישה ALT או F10
הצגת תפריט הסמלים של התוכנית (בשורת הכותרת של התוכנית) ALT+מקש רווח
כשתפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הבאה או הקודמת חץ למטה או חץ למעלה
בחירה בתפריט משמאל או מימין; לחלופין, כשתפריט משנה גלוי, מעבר בין התפריט הראשי ותפריט המשנה חץ שמאלה או חץ ימינה
בחירה בפקודה הראשונה או האחרונה בתפריט או תפריט משנה HOME או END
סגירת התפריט ותפריט המשנה הגלויים בו-זמנית ALT
סגירת התפריט הגלוי; לחלופין, כשתפריט משנה גלוי, סגירת תפריט המשנה בלבד ESC

הצגעבודה עם חלונות ותיבות דו-שיח

הצגשימוש בחלון תוכנית

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתוכנית הבאה ALT+TAB
מעבר לתוכנית הקודמת ALT+SHIFT+TAB
הצגת תפריט התחלה של Windows CTRL+ESC
סגירת חלון מסד הנתונים הפעיל CTRL+W
מעבר לחלון מסד הנתונים הבא CTRL+F6
מעבר לחלון מסד הנתונים הקודם CTRL+SHIFT+F6
שחזור החלון הממוזער הנבחר כאשר כל החלונות ממוזערים ENTER

הצגשימוש בתיבת דו-שיח

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח CTRL+TAB
מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח CTRL+SHIFT+TAB
מעבר לאפשרות הבאה או לקבוצת האפשרויות הבאה TAB
מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת SHIFT+TAB
מעבר בין אפשרויות בתיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה, או מעבר בין מספר אפשרויות בקבוצת אפשרויות מקשי חצים
ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון מקש רווח
מעבר לאפשרות לפי האות הראשונה בשם האפשרות בתיבת רשימה נפתחת מקש אות לאות הראשונה בשם האפשרות הרצויה לך (כשתיבת רשימה נפתחת נבחרה)
בחירה באפשרות, או בחירה או ניקוי של תיבת הסימון לפי האות המסומנת בקו תחתון בשם האפשרות ALT+מקש אות
פתיחת תיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה ALT+חץ למטה
סגירת תיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה ESC
ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח ENTER
ביטול הפקודה וסגירת תיבת הדו-שיח ESC
סגירת תיבת דו-שיח ALT+F4

הצגעריכה בתיבת טקסט

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר אל תחילת הערך HOME
מעבר אל סוף הערך END
מעבר תו אחד שמאלה או ימינה חץ שמאלה או חץ ימינה
מעבר מילה אחת שמאלה או ימינה CTRL+חץ שמאלה או CTRL+חץ ימינה
בחירה מנקודת הכניסה עד תחילת הזנת הטקסט SHIFT+HOME
בחירה מנקודת הכניסה עד סוף הזנת הטקסט SHIFT+END
שינוי הקטע הנבחר בתו אחד שמאלה SHIFT+חץ שמאלה
שינוי הקטע הנבחר בתו אחד ימינה SHIFT+חץ ימינה
שינוי הקטע הנבחר במילה אחת שמאלה CTRL+SHIFT+חץ שמאלה
שינוי הקטע הנבחר במילה אחת ימינה CTRL+SHIFT+חץ ימינה

הצגעבודה עם גליונות מאפיינים

הצגשימוש בגליון מאפיינים עם טופס או דוח בתצוגת עיצוב

לביצוע פעולה זו הקש
החלפת המצב של הכרטיסיה גליון מאפיינים F4
מעבר בין אפשרויות ברשימה הנפתחת של הפקד, פריט אחד בכל פעם חץ למטה או חץ למעלה
מעבר בין אפשרויות ברשימה הנפתחת של הפקד, חמישה פריטים בכל פעם PAGE DOWN או PAGE UP
מעבר לכרטיסיות גליון המאפיינים מהרשימה הנפתחת של הפקד TAB
מעבר בין כרטיסיות גליון המאפיינים, כאשר נבחרה כרטיסיה אך לא נבחר אף מאפיין חץ שמאלה או חץ ימינה
מעבר מאפיין אחד למטה בכרטיסיה, כאשר כבר נבחר מאפיין TAB
כאשר נבחר מאפיין, מעבר מאפיין אחד למעלה בכרטיסיה; לחלופין, אם כבר הגעת למעלה, מעבר לכרטיסיה SHIFT+TAB
החלפת מצב קדימה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר CTRL+TAB
החלפת מצב אחורה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר CTRL+SHIFT+TAB

הצגשימוש בגליון מאפיינים עם טבלה או שאילתה

לביצוע פעולה זו הקש
החלפת המצב של הכרטיסיה גליון מאפיינים F4
מעבר בין כרטיסיות גליונות המאפיינים, כאשר נבחרה כרטיסיה אך לא נבחר מאפיין חץ שמאלה או חץ ימינה
מעבר לכרטיסיות גליון המאפיינים כאשר לא נבחר כל מאפיין CTRL+TAB
מעבר אל המאפיין הראשון של כרטיסיה כאשר לא נבחר כל מאפיין TAB
מעבר מאפיין אחד מטה בכרטיסיה TAB
מעבר מאפיין אחד מעלה בכרטיסיה; אם כבר הגעת למעלה, בחירת הכרטיסיה עצמה SHIFT+TAB
החלפת מצב קדימה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר CTRL+TAB
החלפת מצב אחורה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר CTRL+SHIFT+TAB

הצגעבודה עם החלונית רשימת שדות

לביצוע פעולה זו הקש
החלפת מצבי החלונית רשימת שדות ALT+F8
הוספת השדה הנבחר למקטע הפרטים של הטופס או הדוח ENTER
מעבר למעלה או למטה בחלונית רשימת שדות חץ למעלה או חץ למטה
מעבר לחלונית רשימת שדות העליונה מהחלונית התחתונה SHIFT+TAB
מעבר לחלונית רשימת שדות התחתונה מהרשימה העליונה TAB

הצגקיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

לביצוע פעולה זו הקש
בחירת הטקסט החבוי הבא, או ההיפר-קישור הבא, או הצג הכל או הסתר הכל בחלקו העליון של הנושא TAB
בחירת הטקסט החבוי הקודם או ההיפר-קישור הקודם, או לחצן תצוגת דפדפן בחלקו העליון של מאמר באתר Microsoft Office SHIFT+TAB
ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, הטקסט החבוי או ההיפר-קישור הנבחרים ENTER
חזרה לנושא העזרה הקודם ALT+חץ שמאלה
מעבר לנושא העזרה הבא ALT+חץ ימינה
פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה CTRL+P
גלילה במנות קטנות מעלה ומטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת. חץ למעלה וחץ למטה
גלילה במנות גדולות יותר מעלה ומטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת. PAGE UP ו- PAGE DOWN
הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה; לשם כך יש צורך שהמוקד הפעיל יהיה בחלון העזרה (לחץ על פריט בחלון העזרה). SHIFT+F10

מקשים לעבודה עם טקסט ונתונים

הצגבחירת טקסט ונתונים

הצגבחירת טקסט בשדה

לביצוע פעולה זו הקש
שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד ימינה SHIFT+חץ ימינה
שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת ימינה CTRL+SHIFT+חץ ימינה
שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד שמאלה SHIFT+חץ שמאלה
שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת שמאלה CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

הצגבחירת שדה או רשומה

 הערה   כדי לבטל בחירה, השתמש במקש החץ ההפוך.

לביצוע פעולה זו הקש
בחירת השדה הבא TAB
מעבר בין מצב עריכה (כשמוצגת נקודת כניסה) לבין מצב ניווט (מצב ניווט: המצב ב- Microsoft Access בו שדה שלם נבחר ונקודת הכניסה אינה נראית לעין. במצב ניווט, באפשרותך לנוע בין שדות באמצעות מקשי החצים.) בגליון נתונים. הקש ESC כדי לצאת ממצב ניווט, בעת שימוש בטופס או דוח. F2
החלפה בין בחירת הרשומה הנוכחית והשדה הראשון של הרשומה הנוכחית, במצב ניווט SHIFT+מקש רווח
הרחבת הבחירה לרשומה הקודמת, אם נבחרה הרשומה הנוכחית SHIFT+חץ למעלה
הרחבת הבחירה לרשומה הבאה, אם נבחרה הרשומה הנוכחית SHIFT+חץ למטה
בחירת כל הרשומות CTRL+A או CTRL+SHIFT+מקש רווח

הצגהרחבת בחירה

לביצוע פעולה זו הקש
הפעלת מצב הרחבה (בתצוגת גליון נתונים, האפשרות בחירה מורחבת מופיעה בפינה הימנית התחתונה של החלון); הקשת F8 שוב ושוב מרחיבה את הבחירה למילה, לשדה, לרשומה ולכל הרשומות F8
הרחבת בחירה לשדות סמוכים באותה שורה בתצוגת גליון נתונים חץ שמאלה או חץ ימינה
הרחבת בחירה לשורות סמוכות בתצוגת גליון נתונים חץ למעלה או חץ למטה
ביטול ההרחבה הקודמת SHIFT+F8
ביטול מצב הרחבה ESC

הצגבחירה והעברה של עמודה בתצוגת גליון נתונים

לביצוע פעולה זו הקש
בחירת העמודה הנוכחית או ביטול בחירת העמודה, במצב ניווט (מצב ניווט: המצב ב- Microsoft Access בו שדה שלם נבחר ונקודת הכניסה אינה נראית לעין. במצב ניווט, באפשרותך לנוע בין שדות באמצעות מקשי החצים.) בלבד CTRL+מקש רווח
בחירת העמודה מימין, אם העמודה הנוכחית מסומנת SHIFT+חץ ימינה
בחירת העמודה משמאל, אם העמודה הנוכחית מסומנת SHIFT+חץ שמאלה
הפעלת מצב העברה (מצב העברה: המצב שבו ניתן להעביר עמודה בתצוגת גליון נתונים באמצעות מקש חץ ימינה ומקש חץ שמאלה.); לאחר מכן, הקש על מקש חץ ימינה או על מקש חץ שמאלה כדי להעביר את העמודות שנבחרו ימינה או שמאלה CTRL+SHIFT+F8

הצגעריכת טקסט ונתונים

 הערה   אם נקודת הכניסה אינה נראית, הקש F2 כדי להציגה.

הצגהעברה של נקודת הכניסה בשדה

לביצוע פעולה זו הקש
העברת נקודת הכניסה תו אחד ימינה חץ ימינה
העברת נקודת הכניסה מילה אחת ימינה CTRL+חץ ימינה
העברת נקודת הכניסה תו אחד שמאלה חץ שמאלה
העברת נקודת הכניסה מילה אחת שמאלה CTRL+חץ שמאלה
העברת נקודת הכניסה לסוף השדה, בשדות של שורה אחת; או העברתה לסוף השורה בשדות מרובי שורות END
העברת נקודת הכניסה לסוף השדה, בשדות מרובי שורות CTRL+END
העברת נקודת הכניסה לתחילת השדה, בשדות של שורה אחת; או העברתה לתחילת השורה בשדות מרובי שורות HOME
העברת נקודת הכניסה לתחילת השדה, בשדות מרובי שורות CTRL+HOME

הצגהעתקה, הזזה או מחיקה של טקסט

לביצוע פעולה זו הקש
העתקת הקטע הנבחר ללוח CTRL+C
גזירת הקטע הנבחר והדבקתו בלוח CTRL+X
הדבקת תוכן הלוח בנקודת הכניסה CTRL+V
מחיקת הקטע הנבחר או התו מימין לנקודת הכניסה BACKSPACE
מחיקת הקטע הנבחר או התו משמאל לנקודת הכניסה DELETE
מחיקת כל התווים משמאל לנקודת הכניסה CTRL+DELETE

הצגביטול שינויים

לביצוע פעולה זו הקש
ביטול הקלדה CTRL+Z או ALT+BACKSPACE
ביטול שינויים בשדה הנוכחי או ברשומה הנוכחית; אם שניהם שונו, הקש פעמיים על ESC כדי לבטל את השינויים, תחילה בשדה הנוכחי ולאחר מכן ברשומה הנוכחית ESC

הצגהזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס

לביצוע פעולה זו הקש
הוספת התאריך הנוכחי CTRL+נקודה ופסיק (;)
הוספת השעה הנוכחית CTRL+SHIFT‏+‏נקודותיים (:)
הוספת ערך ברירת המחדל עבור שדה CTRL+ALT+מקש רווח
הוספת הערך מאותו שדה ברשומה הקודמת CTRL+גרש (')
הוספת רשומה חדשה CTRL+סימן חיבור (+)
בגליון נתונים, מחיקת הרשומה הנוכחית CTRL+סימן חיסור (-)
שמירת שינויים ברשומה הנוכחית SHIFT+ENTER
מעבר בין הערכים בתיבת סימון או בלחצן אפשרויות מקש רווח
הוספת שורה חדשה CTRL+ENTER

הצגרענון שדות עם הנתונים הנוכחיים

לביצוע פעולה זו הקש
חישוב מחדש של השדות בחלון F9
ביצוע מחדש של שאילתות על הטבלאות המשמשות כבסיס; בטופס משנה, הביצוע מחדש של השאילתות מתבצע בטבלה המשמשת כבסיס עבור טופס המשנה בלבד SHIFT+F9
רענון התוכן של תיבת רשימה שדה בדיקת מידע (שדה בדיקת מידע: שדה המשמש בטופס או בדוח במסד נתונים של Access ומציג רשימה של ערכים שאוחזרו מטבלה או משאילתה, או מאחסן קבוצה סטטית של ערכים.), או תיבה משולבת F9

מקשים לניווט רשומות

הצגעבודה בתצוגת עיצוב

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר בין מצב עריכה (כאשר נקודת הכניסה מוצגת) לבין מצב ניווט F2
החלפת מצב של גליון המאפיינים F4
מעבר לתצוגת טופס מתצוגת עיצוב של הטופס F5
מעבר בין החלק העליון והתחתון של חלון (תצוגת עיצוב של פקודות מאקרו, שאילתות והחלון 'סינון/מיון מתקדם'). השתמש ב- F6 כשמקש TAB לא מעביר אותך לחלק הרצוי במסך. F6
מעבר קדימה בין חלונית העיצוב, מאפיינים, חלונית הניווט, מקשי גישה ופקדי שינוי גודל תצוגה (תצוגת עיצוב של טבלאות, טפסים ודוחות) F6
פתיחת עורך Visual Basic מתוך מאפיין נבחר בגליון המאפיינים של טופס או דוח F7
הפעלת החלונית רשימת שדות בטופס, דוח, או דף גישה לנתונים. אם החלונית רשימת שדות פתוחה כבר, המיקוד עובר לחלונית רשימת שדות. ALT+F8
מעבר מעורך Visual Basic לטופס או דוח בתצוגת עיצוב, כאשר מודול קוד פתוח SHIFT+F7
מעבר מגליון מאפיינים של פקד בתצוגת עיצוב של טופס או דוח אל משטח העיצוב ללא שינוי המוקד של הפקד SHIFT+F7
הצגת גליון מאפיינים ALT+ENTER
העתקת הפקד הנבחר ללוח CTRL+C
גזירת הפקד הנבחר והדבקתו בלוח CTRL+X
הדבקת תוכן הלוח בפינה הימנית העליונה של המקטע הנבחר CTRL+V
הזזת הפקד הנבחר ימינה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד חץ ימינה
הזזת הפקד הנבחר שמאלה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד חץ שמאלה

הזזת הפקד הנבחר למעלה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

 הערה   עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מעליו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד העליון בפריסה.

חץ למעלה

הזזת הפקד הנבחר למטה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

 הערה   עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מתחתיו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד התחתון בפריסה.

חץ למטה
הזזת הפקד הנבחר ימינה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד) CTRL+חץ ימינה
הזזת הפקד הנבחר שמאלה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד) CTRL+חץ שמאלה

הזזת הפקד הנבחר למעלה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

 הערה   עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מעליו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד העליון בפריסה.

CTRL+חץ למעלה

הזזת הפקד הנבחר למטה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

 הערה   עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מתחתיו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד התחתון בפריסה.

CTRL+חץ למטה

הגדלת הרוחב של הפקד הנבחר (ימינה) בפיקסל

 הערה   עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מגדילה את הרוחב של הפריסה כולה.

SHIFT+חץ ימינה

הפחתת הרוחב של הפקד הנבחר (שמאלה) בפיקסל

 הערה   עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מקטינה את הרוחב של הפריסה כולה.

SHIFT+חץ שמאלה
הפחתת הגובה של הפקד הנבחר (מהקצה התחתון) בפיקסל SHIFT+חץ למעלה
הגדלת הגובה של הפקד הנבחר (מהקצה התחתון) בפיקסל SHIFT+חץ למטה

הצגניווט בתצוגת גליון נתונים

הצגמעבר לרשומה מסוימת

הצגניווט בין שדות לבין רשומות

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לשדה הבא TAB או חץ ימינה
מעבר לשדה האחרון ברשומה הנוכחית, במצב ניווט END
מעבר לשדה הקודם SHIFT+TAB, או חץ שמאלה
מעבר לשדה הראשון ברשומה הנוכחית, במצב ניווט HOME
מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה חץ למטה
מעבר לשדה הנוכחי ברשומה האחרונה, במצב ניווט CTRL+חץ למטה
מעבר לשדה האחרון ברשומה האחרונה, במצב ניווט CTRL+END
מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הקודמת חץ למעלה
מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הראשונה, במצב ניווט CTRL+חץ למעלה
מעבר לשדה הראשון ברשומה הראשונה, במצב ניווט CTRL+HOME

הצגניווט למסך אחר של נתונים

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר מסך אחד למטה PAGE DOWN
מעבר מסך אחד למעלה PAGE UP
מעבר מסך אחד שמאלה CTRL+PAGE DOWN
מעבר מסך אחד ימינה CTRL+PAGE UP

הצגניווט בגליונות נתונים משניים

הצגמעבר לרשומה מסוימת

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר מגליון הנתונים המשני לתיבת מספר הרשומה; לאחר מכן הקלד את מספר הרשומה והקש ENTER ALT+F5

הצגהרחבה וכיווץ של גליון נתונים משני

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר מגליון הנתונים כדי להרחיב את גליון הנתונים המשני של הרשומה CTRL+SHIFT+חץ למטה
כיווץ גליון הנתונים המשני CTRL+SHIFT+חץ למעלה

הצגניווט בין גליון הנתונים לגליון נתונים משני

לביצוע פעולה זו הקש
כניסה לגליון הנתונים המשני מהשדה האחרון של הרשומה הקודמת בגליון הנתונים TAB
כניסה לגליון הנתונים המשני מהשדה הראשון של הרשומה הבאה בגליון הנתונים SHIFT+TAB
יציאה מגליון הנתונים המשני ומעבר לשדה הראשון של הרשומה הבאה בגליון הנתונים CTRL+TAB
יציאה מגליון הנתונים המשני ומעבר לשדה האחרון של הרשומה הקודמת בגליון הנתונים CTRL+SHIFT+TAB
מהשדה האחרון בגליון הנתונים המשני, כדי להיכנס לשדה הבא בגליון הנתונים TAB
מגליון הנתונים, כדי לעקוף את גליון הנתונים המשני ולעבור לרשומה הבאה בגליון הנתונים חץ למטה
מגליון הנתונים, כדי לעקוף את גליון הנתונים המשני ולעבור לרשומה הקודמת בגליון הנתונים חץ למעלה

 הערה   ניתן לנווט בין שדות ורשומות בגליון נתונים משני באמצעות אותם מקשי קיצור המשמשים בתצוגת גליון נתונים.

הצגניווט בתצוגת טופס

הצגמעבר לרשומה מסוימת

לביצוע פעולה זו הקש
עבור אל התיבה מספר רשומה; לאחר מכן הקלד את מספר הרשומה והקש ENTER F5

הצגניווט בין שדות לבין רשומות

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לשדה הבא TAB
מעבר לשדה הקודם SHIFT+TAB
מעבר לפקד האחרון בטופס והישארות ברשומה הנוכחית, במצב ניווט END
מעבר לפקד האחרון בטופס והצבת המוקד ברשומה האחרונה, במצב ניווט CTRL+END
מעבר לפקד הראשון בטופס והישארות ברשומה הנוכחית, במצב ניווט HOME
מעבר לפקד הראשון בטופס והצבת המוקד ברשומה הראשונה, במצב ניווט CTRL+HOME
מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה CTRL+PAGE DOWN
מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הקודמת CTRL+PAGE UP

הצגניווט בטפסים בעלי יותר מעמוד אחד

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר עמוד אחד מטה; בסוף הרשומה, מעבר אל העמוד המקביל ברשומה הבאה PAGE DOWN
מעבר עמוד אחד מעלה; בסוף הרשומה, מעבר אל העמוד המקביל ברשומה הקודמת PAGE UP

הצגניווט בין הטופס הראשי והטופס המשני

לביצוע פעולה זו הקש
כניסה אל טופס המשנה מהשדה הקודם בטופס הראשי TAB
כניסה אל טופס המשנה מהשדה הבא בטופס הראשי SHIFT+TAB
יציאה מטופס המשנה ומעבר לשדה הבא בטופס הראשי או ברשומה הבאה CTRL+TAB
יציאה מטופס המשנה ומעבר לשדה הקודם בטופס הראשי או ברשומה הקודמת CTRL+SHIFT+TAB

הצגניווט בתצוגה לפני הדפסה ובתצוגת פריסה לפני הדפסה

הצגתיבת דו-שיח ופעולות חלון

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה מתוך 'הדפס' CTRL+P (לגליונות נתונים, טפסים ודוחות)
פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (טפסים ודוחות בלבד) ג
הגדלה או הקטנה של חלק מהעמוד ס
ביטול הצגה לפני הדפסה או הצגה לפני פריסה C או ESC

הצגהצגת עמודים שונים

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתיבה מספר עמוד; לאחר מכן הקלד את מספר העמוד והקש ENTER ALT+F5
הצגת העמוד הבא (כאשר האפשרות התאם לחלון נבחרה) PAGE DOWN או חץ למטה
הצגת העמוד הקודם (כאשר האפשרות התאם לחלון נבחרה) PAGE UP או חץ למעלה

הצגניווט בהצגה לפני הדפסה ובתצוגה מקדימה של פריסה

לביצוע פעולה זו הקש
גלילה מטה ברווחים קטנים חץ למטה
גלילה מטה של מסך מלא אחד PAGE DOWN
מעבר לתחתית העמוד CTRL+חץ למטה
גלילה מעלה ברווחים קטנים חץ למעלה
גלילה מעלה של מסך מלא אחד PAGE UP
מעבר לראש העמוד CTRL+חץ למעלה
גלילה ימינה ברווחים קטנים חץ ימינה
מעבר לקצה הימני של העמוד END
מעבר לפינה השמאלית התחתונה של העמוד CTRL+END
גלילה שמאלה ברווחים קטנים חץ שמאלה
מעבר לקצה השמאלי של העמוד HOME
מעבר לפינה הימנית העליונה של העמוד CTRL+HOME

הצגניווט בחלון 'דיאגרמת מסד נתונים' בפרוייקט Access

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר מתא בטבלה לפס הכותרת של הטבלה ESC
מעבר מפס כותרת בטבלה לתא האחרון שערכת ENTER
מעבר מפס כותרת של טבלה לפס כותרת של טבלה, או
מתא לתא בתוך טבלה
TAB
הרחב רשימה בתוך טבלה ALT+חץ למטה
גלול על פני הפריטים ברשימה נפתחת מלמעלה למטה חץ למטה
עבור לפריט הקודם ברשימה חץ למעלה
בחר פריט ברשימה ועבור לתא הבא ENTER
שנה את ההגדרה בתיבת סימון מקש רווח
עבור לתא הראשון בשורה, או
לתחילת התא הנוכחי
HOME
עבור לתא האחרון בשורה, או
לסוף התא הנוכחי
END
גלול ל"עמוד" הבא בתוך טבלה, או
ל"עמוד" הבא בדיאגרמה
PAGE DOWN
גלול ל"עמוד" הקודם בתוך טבלה, או
ל"עמוד" הקודם בדיאגרמה
PAGE UP

הצגניווט במעצב השאילתה בפרוייקט של Access

הצגכל חלונית

לביצוע פעולה זו הקש
עבור בין החלוניות של מעצב השאילתה F6, SHIFT+F6

הצגחלונית דיאגרמה

לביצוע פעולה זו הקש
עבור בין טבלאות, תצוגות ופונקציות (וכן קווי צירוף, אם זמינים) TAB או SHIFT+TAB
עבור בין עמודות בטבלה, תצוגה או פונקציה מקשי חצים
בחר את עמודת הנתונים הנבחרת לפלט מקש רווח או מקש פלוס
הסר את עמודת הנתונים הנבחרת מפלט השאילתה מקש רווח או מקש מינוס
הסרת הטבלה, התצוגה, הפונקציה או קו הצירוף הנבחרים מהשאילתה DELETE

 הערה   אם נבחרו פריטים מרובים, הקשה על מקש רווח משפיעה על כל הפריטים שנבחרו. בחר בפריטים מרובים על-ידי לחיצה ממושכת על המקש SHIFT תוך כדי לחיצה על הפריטים עצמם. החלף את המצב הנבחר של פריט יחיד על-ידי לחיצה ממושכת על המקש CTRL תוך לחיצה על הפריט עצמו.

הצגחלונית רשת

לביצוע פעולה זו הקש
עבור בין תאים לחצני חצים או TAB או SHIFT+TAB
עבור לשורה האחרונה בעמודה הנוכחית CTRL+חץ למטה
עבור לשורה הראשונה בעמודה הנוכחית CTRL+חץ למעלה
עבור לתא השמאלי העליון בקטע הגלוי של הרשת CTRL+HOME
עבור לתא הימני התחתון CTRL+END
עבור בתוך רשימה נפתחת חץ למעלה או חץ למטה
בחר עמודת רשת שלמה CTRL+מקש רווח
שנה ממצב עריכה למצב של בחירת תא F2
העתק טקסט נבחר בתא ללוח (במצב עריכה) CTRL+C
גזור טקסט נבחר בתא והעבר אותו ללוח (במצב עריכה) CTRL+X
הדבק טקסט מהלוח (במצב עריכה) CTRL+V
שנה בין מצב "הוספה" לבין מצב "דריסה" בעודך עורך את התא INS
שנה מצב בתיבת הסימון בעמודת הפלטהערה    אם נבחרו מספר פריטים, הקשה על מקש זה משפיעה על כל הפריטים הנבחרים. מקש רווח
נקה תוכנו הנבחר של התא DELETE
הסר מן השאילתה שורה המכילה עמודת נתונים נבחרת הערה    אם נבחרו מספר פריטים, הקשה על מקש זה משפיעה על כל הפריטים הנבחרים. DELETE
נקה את כל הערכים בעמודת רשת נבחרת DELETE
הכנס שורה בין שורות קיימות INS (לאחר שבחרת שורת רשת)
הוסף עמודת 'או'... INS ( לאחר שבחרת על עמודת 'או'... )

הצגחלונית SQL

באפשרותך להשתמש במקשי העריכה הרגילים של Windows בעת עבודה בחלונית SQL, כגון CTRL+ מקשי החצים כדי לעבור בין מילים, והפקודות גזור, העתק והדבק בתפריט עריכה.

 הערה   באפשרותך להכניס טקסט בלבד; לא קיים מצב דריסה.

הצגעבודה עם תצוגות PivotTable

הצגתצוגת PivotTable

הצגמקשים לבחירת רכיבים בתצוגת PivotTable

לביצוע פעולה זו הקש
הזזת הבחירה מימין לשמאל ולאחר מכן למטה המקש TAB
הזזת הבחירה מלמעלה למטה ולאחר מכן שמאלה ENTER
בחירת התא מימין. אם התא הנוכחי הוא התא השמאלי ביותר, צירוף המקשים SHIFT+TAB יביא לבחירת התא האחרון בשורה הקודמת. SHIFT+TAB
בחירת התא שמעל התא הנוכחי. אם התא הנוכחי הוא התא העליון, צירוף המקשים SHIFT+ENTER יביא לבחירת התא האחרון בעמודה הקודמת. SHIFT+ENTER
בחירה בתאי הפרטים של הפריט הבא באזור השורה CTRL+ENTER
בחירה בתאי הפרטים של הפריט הקודם באזור השורה SHIFT+CTRL+ENTER
העברת הבחירה בכיוון מקש החץ. אם נבחר שדה שורה או עמודה, הקש על חץ למטה כדי לעבור לפריט הנתונים הראשון בשדה ולאחר מכן הקש על מקש חץ כדי לעבור לפריט הבא או הקודם או חזרה לשדה. אם נבחר שדה פרטים, הקש על חץ למטה או חץ ימינה כדי לעבור לתא הראשון באזור הפרטים. מקשי חצים
הרחבה או צמצום של הבחירה בכיוון מקש החץ SHIFT+מקשי חצים
הזזת הבחירה אל התא האחרון בכיוון של מקש החץ CTRL+מקשי חצים
הזזת הפריט שנבחר בכיוון מקש החץ SHIFT+ALT+מקשי חצים
בחירת התא הימני ביותר בשורה הפעילה HOME
בחירת התא השמאלי ביותר בשורה הפעילה END
בחירת התא הימני ביותר בשורה הראשונה CTRL+HOME
בחירת התא האחרון של השורה האחרונה CTRL+END
הרחבת הבחירה לתא הימני ביותר בשורה הראשונה SHIFT+CTRL+HOME
הרחבת הבחירה לתא האחרון בשורה האחרונה SHIFT+CTRL+END
בחירת השדה של פריט הנתונים, הסכום או הפרטים הפעילים שנבחרו CTRL+מקש רווח
בחירת כל השורה שמכילה את התא הפעיל שנבחר SHIFT+מקש רווח
בחירת כל תצוגת ה- PivotTable (תצוגת PivotTable: תצוגה המסכמת ומנתחת נתונים בגליון נתונים או בטופס. באפשרותך להשתמש ברמות שונות של פירוט או לסדר נתונים על-ידי גרירה של השדות והפריטים או על-ידי הצגה והסתרה של פריטים ברשימות הנפתחות של השדות.) CTRL+A
הצגת המסך הבא PAGE DOWN
הצגת המסך הקודם PAGE UP
הרחבת הבחירה מסך אחד למטה SHIFT+PAGE DOWN
צמצום הבחירה במסך אחד SHIFT+PAGE UP
הצגת המסך הבא משמאל ALT+PAGE DOWN
הצגת המסך הקודם מימין ALT+PAGE UP
הרחבת הבחירה אל העמוד משמאל SHIFT+ALT+PAGE DOWN
הרחבת הבחירה אל העמוד מימין SHIFT+ALT+PAGE UP

הצגמקשים לביצוע פקודות

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת נושאי עזרה F1
הצגת תפריט הקיצור עבור הרכיב שנבחר בתצוגת PivotTable. שימוש בתפריטי הקיצור כדי לבצע פקודות בתצוגת PivotTable. SHIFT+F10
ביצוע פקודה בתפריט הקיצור אות מסומנת בקו תחתון
סגירתו של תפריט הקיצור מבלי לבצע פקודה ESC
הצגתה של תיבת הדו-שיח מאפיינים ALT+ENTER
סגירתה של תיבת הדו-שיח מאפיינים ALT+F4
ביטול פעולת רענון במהלך ביצועה ESC
העתקת הנתונים שנבחרו מתצוגת PivotTable אל הלוח CTRL+C
ייצוא התוכן של תצוגת PivotTable אל Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

הצגמקשים להצגה, הסתרה, סינון או מיון של נתונים

לביצוע פעולה זו הקש
הצגה או הסתרה של מחווני ההרחבה (התיבות תיבת סימן חיבור תיבת סימן חיסור ) שליד הפריטים CTRL+8
הרחבת הפריט הפעיל שנבחר CTRL‏+סימן חיבור (במקלדת הנומרית)
הסתרת הפריט הפעיל שנבחר CTRL‏+סימן חיסור (במקלדת הנומרית)
פתיחת הרשימה של השדה הפעיל שנבחר ALT+חץ למטה
מעבר לסירוגין בין הפריט שנבחר לאחרונה, לבין הלחצן אישור והלחצן ביטול ברשימה הנפתחת של שדה המקש TAB
מעבר לפריט הבא ברשימה הנפתחת של שדה מקשי חצים
בחירה או ניקוי של תיבת הסימון עבור הפריט שפעיל ברשימה הנפתחת של שדה מקש רווח
סגירת הרשימה הנפתחת של שדה והחלת כל השינויים שבוצעו ENTER
סגירת הרשימה הנפתחת של שדה מבלי להחיל את השינויים ESC
הפעלה או ביטול של סינון אוטומטי CTRL+T
מיון בסדר עולה (A-Z 0-9) של נתונים בשדה או בסכום שנבחרו CTRL+SHIFT+A
מיון בסדר יורד (Z-A 9-0) של נתונים בשדה או בסכום שנבחרו CTRL+SHIFT+Z
הזזת הפריט שנבחר למעלה או שמאלה ALT+SHIFT+חץ למעלה אוALT+SHIFT+חץ שמאלה
הזזת הפריט שנבחר למטה או ימינה ALT+SHIFT+חץ למטה או ALT+SHIFT+חץ ימינה

הצגמקשים להוספת שדות וסכומים ולשינוי הפריסה של תצוגת PivotTable

הצגמקשים לעבודה בחלונית רשימת שדות

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת החלונית רשימת שדות, או הפיכתה לפעילה אם היא מוצגת כבר CTRL+L
מעבר לפריט הבא בחלונית רשימת שדות מקשי חצים
מעבר לפריט הקודם והכללתו בבחירה SHIFT+חץ למעלה
מעבר לפריט הבא והכללתו בבחירה SHIFT+חץ למטה
מעבר לפריט הקודם, אך מבלי לכלול אותו בבחירה CTRL+חץ למעלה
מעבר לפריט הבא, אך מבלי לכלול אותו בבחירה CTRL+חץ למטה
הסרת הפריט מהבחירה, אם הפריט עם המוקד כלול בבחירה, ולהפך CTRL+מקש רווח
הרחבת הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להציג את התוכן שלו. לחלופין, הרחבת סיכומים כדי להציג את שדות הסכום הזמינים. סימן חיבור(מקלדת נומרית)
כיווץ הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להסתיר את התוכן שלו. לחלופין, כיווץ סיכומים כדי להסתיר את שדות הסכום הזמינים. סימן חיסור (מקלדת נומרית)
לחלופין, מעבר אל הפריט האחרון שנבחר, לחצן הוסף ל והרשימה לצד לחצן הוסף ל בחלונית רשימת שדות המקש TAB
פתיחת הרשימה הנפתחת שלצד לחצן הוסף ל בחלונית רשימת שדות. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לפריט הבא ברשימה ולאחר מכן הקש ENTER כדי לבחור פריט. ALT+חץ למטה
הוספת השדה המסומן בחלונית רשימת שדות אל האזור בתצוגת ה- PivotTable המוצג ברשימה הוסף ל ENTER
סגירת החלונית רשימת שדות ALT+F4

הצגמקשים להוספת שדות וסכומים

לביצוע פעולה זו הקש
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Sum CTRL+SHIFT+S
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Count CTRL+SHIFT+C
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Min CTRL+SHIFT+M
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Max CTRL+SHIFT+X
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Average CTRL+SHIFT+E
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Variance CTRL+SHIFT+V
הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Variance Population CTRL+SHIFT+R
הפעלה או ביטול של סכומי ביניים וסכומים כוללים עבור השדה שנבחר בתצוגת PivotTable CTRL+SHIFT+B
הוספת שדה פרטים מחושב CTRL+F

הצגמקשים לשינוי הפריסה

 הערה   ארבעת הקיצורים הבאים לא יפעלו אם תקיש על המקשים 1, 2, 3 או 4 מהמקלדת הנומרית של לוח המקשים.

לביצוע פעולה זו הקש
העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור השורה CTRL+1
העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור העמודה CTRL+2
העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור המסנן CTRL+3
העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור הפרטים CTRL+4
העברה של שדה השורה או העמודה שנבחר בתצוגת PivotTable לרמה גבוהה יותר CTRL+חץ שמאלה
העברה של שדה השורה או העמודה שנבחר בתצוגת PivotTable לרמה נמוכה יותר CTRL+חץ ימינה

הצגמקשים לעיצוב רכיבים בתצוגת PivotTable

כדי להשתמש בקיצורים הבאים, תחילה בחר שדה פרטים או תא נתונים של שדה סיכום.

שבעת קיצורי הדרך בלוח המקשים הראשונים משנים את תבנית המספר של השדה שנבחר.

לביצוע פעולה זו הקש
החלתה של תבנית המספר הכללית על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר CTRL+SHIFT+~ (תו ~)
החלתה של תבנית המטבע, עם שני מקומות עשרוניים ומספרים שליליים בסוגריים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר. CTRL+SHIFT+$
החלתה של תבנית האחוזים, ללא מקומות עשרוניים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר CTRL+SHIFT+%
החלתה של תבנית המספר המעריכית, עם שני מקומות עשרוניים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר CTRL+SHIFT+^
החלתה של תבנית התאריך, עם יום, חודש ושנה, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר CTRL+SHIFT+#
החלתה של תבנית השעה עם שעה, דקה ו-AM או PM על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר CTRL+SHIFT+@
החלתה של התבנית המספרית, עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן חיסור עבור ערכים שליליים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר. CTRL+SHIFT+!
עיצוב הטקסט באותיות מודגשות בשדה שנבחר בתצוגת PivotTable CTRL+B
עיצוב הטקסט עם קו תחתון בשדה שנבחר בתצוגת PivotTable CTRL+U
עיצוב הטקסט באותיות נטויות בשדה שנבחר בתצוגת PivotTable CTRL+I

הצגתצוגת PivotChart

הצגמקשים לבחירת פריטים בתרשים

לביצוע פעולה זו הקש
בחירת הפריט הבא בתרשים חץ ימינה
בחירת הפריט הקודם בתרשים חץ שמאלה
בחירת קבוצת הפריטים הבאה חץ למטה
בחירת קבוצת הפריטים הקודמת חץ למעלה

הצגמקשים לעבודה עם מאפיינים ואפשרויות

לביצוע פעולה זו הקש
הצגתה של תיבת הדו-שיח מאפיינים ALT+ENTER
סגירתה של תיבת הדו-שיח מאפיינים ALT+F4
כאשר תיבת הדו-שיח מאפיינים פעילה, בחירת הפריט הבא בכרטיסיה הפעילה המקש TAB
כאשר כרטיסיה בתיבת הדו-שיח מאפיינים פעילה, בחירת הכרטיסיה הבאה חץ ימינה
כאשר כרטיסיה בתיבת הדו-שיח מאפיינים פעילה, בחירת הכרטיסיה הקודמת חץ שמאלה
הצגת רשימה או לוח צבעים כאשר לחצן שמכיל רשימה או לוח צבעים נבחר חץ למטה
הצגתו של תפריט הקיצור SHIFT+F10
ביצוע פקודה בתפריט הקיצור אות מסומנת בקו תחתון
סגירתו של תפריט הקיצור מבלי לבצע פקודה ESC

הצגמקשים לעבודה עם שדות

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת הרשימה של השדה הפעיל שנבחר ALT+חץ למטה
ברשימה נפתחת של שדה, מעבר לסירוגין בין הפריטים שנבחרו לאחרונה לבין הלחצן אישור והלחצן ביטול המקש TAB
מעבר לפריט הבא ברשימה הנפתחת של שדה מקשי חצים
ברשימה הנפתחת של שדה, בחירה או ניקוי של תיבת הסימון עבור הפריט שפעיל מקש רווח
סגירת הרשימה הנפתחת של שדה והחלת כל השינויים שבוצעו ENTER
סגירת הרשימה הנפתחת של שדה מבלי להחיל את השינויים ESC

הצגמקשים לעבודה בחלונית רשימת שדות

לביצוע פעולה זו הקש
הצגת החלונית רשימת שדות, או הפיכתה לפעילה אם היא מוצגת כבר CTRL+L
מעבר לפריט הבא בחלונית רשימת שדות מקשי חצים
מעבר לפריט הקודם והכללתו בבחירה SHIFT+חץ למעלה
מעבר לפריט הבא והכללתו בבחירה SHIFT+חץ למטה
מעבר לפריט הקודם, אך מבלי לכלול אותו בבחירה CTRL+חץ למעלה
מעבר לפריט הבא, אך מבלי לכלול אותו בבחירה CTRL+חץ למטה
הסרת הפריט מהבחירה אם הפריט עם המוקד כלול בבחירה, ולהפך CTRL+מקש רווח
הרחבת הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להציג את התוכן שלו. לחלופין, הרחבת סכומים כדי להציג את שדות הסכום הזמינים. סימן חיבור(מקלדת נומרית)
כיווץ הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להסתיר את התוכן שלו. לחלופין, כיווץ סכומים כדי להסתיר את שדות הסכום הזמינים. סימן חיסור (מקלדת נומרית)
בחלונית רשימת שדות, מעבר לסירוגין אל הפריט האחרון שנבחר, לחצן הוסף ל והרשימה לצד לחצן הוסף ל המקש TAB
פתיחת הרשימה הנפתחת שלצד לחצן הוסף ל בחלונית רשימת שדות. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לפריט הבא ברשימה ולאחר מכן הקש ENTER כדי לבחור פריט. ALT+חץ למטה
הוספת השדה המסומן בחלונית רשימת שדות לאזור השחרור המוצג ברשימה הוסף ל ENTER
סגירת החלונית רשימת שדות ALT+F4

רצועת הכלים Microsoft Office Fluent

הצגרצועת הכלים Office Fluent

 1. הקש ALT.

תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

 1. הקש על האות המופיעה בתיאור המקש מעל לתכונה שבה ברצונך להשתמש.
 2. ייתכן שיוצגו תיאורי מקשים נוספים, בהתאם לאות שעליה אתה מקיש. לדוגמה, אם הכרטיסיה נתונים חיצוניים פעילה ואתה מקיש על C, תוצג הכרטיסיה יצירה, יחד עם תיאורי המקשים עבור הקבוצות בכרטיסיה זו.
 3. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או של הפקד שבהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש תחילה על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה.

 הערה   כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש ALT.

עזרה מקוונת

הצגקיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון 'עזרה'

לביצוע פעולה זו הקש
פתיחת חלון העזרה. F1
סגירת חלון העזרה ALT+F4
מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה. ALT+TAB
חזרה לדף הבית של שם תוכנית. ALT+HOME
בחירת הפריט הבא בחלון העזרה. TAB
בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה. SHIFT+TAB
ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר. ENTER
בחלון העזרה, במקטע עיון בעזרה של שם תוכנית, בחירה בפריט הבא או הקודם, בהתאמה. TAB או SHIFT+TAB
בחלון העזרה, במקטע עיון בעזרה של שם תוכנית, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה. ENTER
בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא. TAB
בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים. SHIFT+TAB
ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו. ENTER
חזרה לנושא העזרה הקודם (לחצן אחורה). ALT‏+חץ שמאלה או BACKSPACE
מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה). ALT+חץ ימינה
גלילה במקטעים קטנים למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת. חץ למעלה, חץ למטה
גלילה במקטעים גדולים למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת. PAGE UP, PAGE DOWN
הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו מחייבת שהמוקד הפעיל יהיה על חלון העזרה (לחץ בחלון העזרה). SHIFT+F10
עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור). ESC
רענון החלון (לחצן רענן). F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

 הערה   אם הסמן לא נמצא בנושא העזרה הנוכחי, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

CTRL+P
שינוי מצב החיבור. F6 ולאחר מכן הקש ENTER כדי לפתוח את רשימת האפשרויות.
מעבר בין אזורים בחלון העזרה; לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים והרשימה חיפוש. F6
בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה. חץ למעלה, חץ למטה
בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה. חץ שמאלה, חץ ימינה

היסודות של Microsoft Office

הצגהצגת חלונות ושימוש בהם

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לחלון הבא. ALT+TAB
מעבר לחלון הקודם. ALT+SHIFT+TAB
סגירת החלון הפעיל. CTRL+W או CTRL+F4

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן שיהיה צורך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

 הערה   אם חלונית המשימות הרצויה לא מוצגת על-ידי הקשה על F6, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המיקוד לשורת התפריטים או לרצועת הכלים Microsoft Office Fluent ולאחר מכן להקיש על CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6
מעבר אל החלון הבא, כאשר יותר מחלון אחד פתוח. CTRL+F6
מעבר לחלון הקודם. CTRL+SHIFT+F6
כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה שנה גודל (בתפריט פקד של החלון). הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון, ולאחר שסיימת, הקש ENTER. CTRL+F8
מזעור חלון לסמל (פועל רק בתוכניות מסוימות של Microsoft Office). CTRL+F9
מזעור או שחזור חלון שנבחר. CTRL+F10
העתקת תמונה של המסך ללוח. PRINT SCREEN
העתקת תמונה של החלון שנבחר ללוח. ALT+PRINT SCREEN

הצגמעבר בין חלקי טקסט או בין תאים

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר תו אחד שמאלה. חץ שמאלה
מעבר תו אחד ימינה. חץ ימינה
מעבר שורה אחת למעלה. חץ למעלה
מעבר שורה אחת למטה. חץ למטה
מעבר מילה אחת שמאלה. CTRL+חץ שמאלה
מעבר מילה אחת ימינה. CTRL+חץ ימינה
מעבר לסוף שורה. END
מעבר לתחילת שורה. HOME
מעבר פיסקה אחת למעלה. CTRL+חץ למעלה
מעבר פיסקה אחת למטה. CTRL+חץ למטה
מעבר לסוף תיבת טקסט. CTRL+END
מעבר לתחילת תיבת טקסט. CTRL+HOME
חזרה על פעולת החיפוש הקודמת. SHIFT+F4

הצגמעבר ועבודה בטבלאות

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתא הבא. TAB
מעבר לתא הקודם. SHIFT+TAB
מעבר לשורה הבאה. חץ למטה
מעבר לשורה הקודמת. חץ למעלה
הוספת TAB בתא. CTRL+TAB
התחלת פיסקה חדשה. ENTER
הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה. TAB בסוף השורה האחרונה

הצגגישה לחלוניות משימות ושימוש בהן

לביצוע פעולה זו הקש

מעבר לחלונית משימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה צורך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.)

 הערה   אם חלונית המשימות הרצויה לא מוצגת על-ידי הקשה על F6, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המיקוד לשורת התפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6
כאשר תפריט או סרגל כלים פעילים, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שיהיה צורך להקיש על CTRL+TAB יותר מפעם אחת.) CTRL+TAB
כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות. TAB או SHIFT+TAB
הצגת סדרת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות. CTRL+חץ למטה
מעבר בין אפשרויות בתפריט משנה נבחר; מעבר בין אפשרויות מסוימות בקבוצת אפשרויות בתיבת דו-שיח. חץ למטה או חץ למעלה
פתיחת התפריט שנבחר, או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר. מקש רווח או ENTER
פתיחת תפריט קיצור; פתיחת תפריט נפתח עבור הפריט שנבחר מהגלריה. SHIFT+F10
בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה בתפריט או בתפריט משנה, כאשר התפריט או תפריט המשנה גלויים. HOME או END
גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה. PAGE UP או PAGE DOWN
מעבר לחלק העליון או התחתון של רשימת הגלריה שנבחרה. CTRL+HOME או CTRL+END

עצות

הצגשינוי גודל והעברה של סרגלי כלים, תפריטים וחלוניות משימות

 1. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים.
 2. הקש מספר פעמים על CTRL+TAB כדי לבחור את סרגל הכלים או חלונית המשימות הרצויים.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

הצגשינוי הגודל של סרגל כלים

 1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.
 2. לחץ על הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. השתמש במקשי החצים לשינוי גודל סרגל הכלים. הקש CTRL+מקשי החצים לשינוי הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

הצגהזזת סרגל כלים

 1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.
 2. לחץ על הפקודה הזז לאחר מכן הקש ENTER.
 3. השתמש במקשי החצים כדי למקם את סרגל הכלים. הקש CTRL+מקשי החצים להזזת פיקסל אחד בכל פעם. כדי לבטל את עיגון סרגל הכלים, הקש מספר פעמים על החץ למטה. כדי לעגן את סרגל הכלים במצב מאונך בצד השמאלי או הימני, הקש על החץ שמאלה או על החץ ימינה, בהתאמה, כאשר סרגל הכלים ממוקם בקצה השמאלי או הימני ביותר.

הצגשינוי גודל של חלונית משימות

 1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.
 2. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. השתמש במקשי החצים לשינוי גודל חלונית המשימות. השתמש ב- CTRL+מקשי החצים כדי לשנות את הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

הצגהזזת חלונית משימות

 1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.
 2. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את הפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. השתמש במקשי החצים למיקום חלונית המשימות. השתמש ב- CTRL+מקשי החצים להזזה בפיקסל אחד בכל פעם.
 1. לאחר שסיימת את ההעברה או את שינוי הגודל, הקש ESC.

הצגשימוש בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה. TAB
מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת. SHIFT+TAB
מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת הדו-שיח. CTRL+TAB
מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת הדו-שיח. CTRL+SHIFT+TAB
מעבר בין האפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה, או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות. מקשי חצים
ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר; בחירה או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה. מקש רווח
פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות הזו ברשימה. האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת
בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון. ALT+האות המסומנת בקו תחתון באפשרות
פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה. ALT+חץ למטה
סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח. ESC
ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח. ENTER

הצגשימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה אתה מקליד או מדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב של תיקיה.

לביצוע פעולה זו הקש
מעבר לתחילת הערך. HOME
מעבר לסוף הערך. END
מעבר תו אחד שמאלה או ימינה. חץ שמאלה או חץ ימינה
מעבר מילה אחת שמאלה. CTRL+חץ שמאלה
מעבר מילה אחת ימינה. CTRL+חץ ימינה
בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה. SHIFT+חץ שמאלה
בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה. SHIFT+חץ ימינה
בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה. CTRL+SHIFT+חץ שמאלה
בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה. CTRL+SHIFT+חץ ימינה
בחירה מנקודת הכניסה עד תחילת הערך. SHIFT+HOME
בחירה מנקודת הכניסה עד סוף הערך. SHIFT+END
 
 
חל על:
Access 2010