Oman lukumuotoilun luominen tai poistaminen

Excelissä on monia eri mahdollisuuksia näyttää lukuja esimerkiksi prosenttiosuuksina, valuuttoina tai päivämäärinä. Jos nämä valmiit muotoilut eivät sovi omiin tarpeisiisi, voit mukauttaa valmista muotoilua tai luoda oman muotoilusi. Ennen lukumuotoilukoodien poistamista tai muuttamista kannattaa tutustua lukumuotoilujen mukauttamista koskevin ohjeisiin, joista saa lisätietoja asiasta.

Toimintaohjeita


Lukumuotoilun mukauttamista koskevien ohjeiden tarkasteleminen

Voit aloittaa mukautetun lukumuotoilun luomisen valitsemalla lähtökohdaksi jonkin valmiin lukumuotoilun. Voit muuttaa sen koodiosia ja näin luoda oman mukautetun lukumuotoilun.

Lukumuotoilussa voi olla enintään neljä eri koodiosaa, jotka erotetaan toisistaan puolipisteillä. Nämä koodiosat määrittävät positiivisten lukujen, negatiivisten lukujen, nolla-arvojen ja tekstin muotoilun tässä järjestyksessä.

<POSITIIVINEN>;<NEGATIIVINEN>;<NOLLA>;<TEKSTI>

Näillä koodiosilla voit luoda esimerkiksi seuraavan mukautetun muotoilun:

[Sininen]# ##0,00_);[Punainen](# ##0,00);0,00;"myynti "@

Mukautetussa lukumuotoilussa ei tarvitse käyttää kaikkia neljää osaa. Jos käytät vain kahta koodiosaa, ensimmäinen osa määrittää positiivisten lukujen sekä nolla-arvojen ja toinen osa negatiivisten lukujen muotoilun. Jos käytä vain yhtä koodiosaa, se määrittää kaikkien lukujen muotoilun.Jos haluat ohittaa jonkin koodiosan ja käyttää sitä seuraavaa koodiosaa, jätä muotoilukoodiin ohitettavan koodiosan kohdalle puolipiste.

Seuraavat ohjeet auttavat mukauttamaan näiden lukumuotoilujen koodiosia.

Tekstin sisällyttämisen ja välistyksen lisäämisen ohjeet

 • Sekä tekstin että lukujen näyttäminen    Jos haluat, että solussa näkyy sekä teksti että luvut, ympäröi tekstiin kuuluvat merkit lainausmerkeillä (" ") tai lisää kenoviiva (\) ennen yksittäistä merkkiä. Lisää merkit oikeisiin muotoilukoodin osiin. Kirjoita esimerkiksi muotoilu "Ylijäämä "0,00 €;"Vaje "-0,00 €, jos haluat näyttää positiivisen määrän muodossa Ylijäämä 125,74 € ja negatiivisen määrän muodossa Vaje -125,74 €. Huomaa, että sekä sanan Ylijäämä että sanan Vaje jälkeen on kummassakin koodiosassa välilyönti.

Seuraavat merkit näkyvät ilman lainausmerkkejä:

$ Dollarimerkki
+ Plusmerkki
( Vasen sulkumerkki
: Kaksoispiste
^ Sirkumfleksi (caret)
' Heittomerkki
{ Vasen aaltosulje
< Pienempi kun -merkki
= Yhtäläisyysmerkki
- Miinusmerkki
/ Vinoviiva
) Oikea sulkumerkki
! Huutomerkki
& Et-merkki
~ Tilde
} Oikea aaltosulje
> Suurempi kuin -merkki
  Välilyönti
 • Osan lisääminen tekstin kirjoittamista varten    Jos lukumuotoilussa on tekstiosa, se on aina muotoilun viimeinen osa. Lisää @-merkki siihen osaan, jossa haluat soluun kirjoitetun tekstin näkyvän. Jos tekstiosassa ei ole @-merkkiä, soluun kirjoitettu teksti ei näy. Jos haluat tietyn tekstin näkyvän aina, kirjoita lisäteksti lainausmerkkeihin (" ") sisään, esimerkiksi "bruttotulot: "@

Jos muotoilussa ei ole tekstiosaa, muotoilu ei vaikuta soluun mahdollisesti kirjoittaviin ei-numeerisin merkkeihin. Lisäksi koko solu muunnetaan tekstiksi.

 • Välilyöntien lisääminen    Jos haluat lisätä välilyönnin , joka on numeromuotoilun yhden merkin levyinen, lisää alaviivamerkki (_) ja sen jälkeen merkki, jota haluat käyttää. Jos esimerkiksi kirjoitat alaviivan jälkeen oikean kaarisulkeen _), positiiviset luvut tasautuvat samalla tavalla kuin sulkeisiin kirjoitetut negatiiviset luvut.
 • Merkkien toistaminen    Jos haluat täyttää koko sarakkeen leveyden jollain merkillä, lisää lukumuotoiluun tähti (*) ja sen jälkeen haluamasi merkki. Esimerkiksi 0*- täyttää luvun jälkeen tulevan solun loppuosan yhdysmerkeillä tai *0 muotoilun alussa lisää luvun eteen tarvittavan määrän nollia.

Desimaalien, välilyöntien, värien ja ehtojen käyttöön liittyviä ohjeita

 • Desimaalien ja merkitsevien numeroiden lisääminen    Jos haluat muotoilla murtolukuja tai desimaaleja sisältäviä lukuja, sisällytä osaan seuraavat numeropaikkamerkit, desimaalipilkut ja tuhaterottimet.
0 (nolla) Tämä numeropaikkamerkki näyttää merkityksettömät nollat, jos luvussa on vähemmän numeroita kuin muodossa on nollia. Jos esimerkiksi kirjoitat 8,9 ja haluat sen näkyvän muodossa 8,90, käytä muotoilua #,00.
# Tämä numeropaikkamerkki noudattaa samoja sääntöjä kuin 0 (nolla). Excel ei kuitenkaan näytä ylimääräisiä nollia, kun kirjoittamassasi luvussa on desimaalipilkun jommallakummalla puolella vähemmän lukuja kuin muotoilussa on #-merkkejä. Jos mukautettu muotoilu on esimerkiksi #,## ja kirjoitat soluun luvun 8,9, näytetään luku 8,9.
? Tämä numeropaikkamerkki noudattaa samoja sääntöjä kuin 0 (nolla). Excel kuitenkin lisää välin merkityksettömille nollille desimaalipilkun kummallekin puolelle, jotta desimaalipilkut on tasattu sarakkeessa. Esimerkiksi mukautettu muotoilu 0,0? tasaa lukujen 8,9 ja 88,99 desimaalipilkut sarakkeessa.
, (pilkku) Tämä numeropaikkamerkki osoittaa desimaalipilkun paikan luvussa.
 • Jos luvussa on enemmän numeroita desimaalipilkun oikealla puolella kuin muotoilussa on paikkamerkkejä, luku pyöristetään paikkamerkkien määrään desimaaleja. Jos desimaalipilkun vasemmalla puolella on enemmän numeroita kuin muotoilussa on paikkamerkkejä, ylimääräiset numerot näytetään. Jos muotoilu sisältää vain numerosymboleita (#) desimaalipilkun vasemmalla puolella, lukua 1 pienemmät luvut alkavat desimaalipilkulla, esimerkiksi ,47.
Näytettävä kohde: Muoto Käytettävä koodi:
1234,59 1234,6 ####,#
8,9 8,900 #,000
,631 0,6 0,#
12
1234,568   
12,0
1234,57
#,0#
44,398
102,65
2,8
  44,398
102,65
    2,8
(tasatut desimaalipilkut)
???,???
5,25
5,3
5 1/4
5 3/10
(tasatut murtoviivat)
# ???/???
 • Tuhaterottimen näyttäminen    Jos haluat näyttää välilyönnin tuhaterottimena tai skaalata luvun tuhannen kerrannaisena, sisällytä seuraava erotin lukumuotoiluun.
(välilyönti) Näyttää tuhaterottimen luvussa. Excel erottelee tuhannet välilyönnein, jos muotoilu sisältää numerosymbolien (#) tai nollien sisään sijoitetun välilyönnin. Numeropaikkamerkin jälkeen oleva välilyönti skaalaa luvun tuhannella. Esimerkiksi jos muotoilu on #,0 , Excel näyttää luvun 12 200 000 muodossa 12 200,0.
Näytettävä kohde Muoto Käytettävä koodi
12000 12 000 # ###
12000 12 # (välilyönti)
12200000 12,2 0,0 (kaksi välilyöntiä)
 • Värien määrittäminen    Jos haluat määrittää muotoiluosan värin, kirjoita jokin kahdeksasta värin nimestä osaan hakasulkeisiin. Värikoodin on oltava osan alussa.
[Musta]
[Vihreä]
[Valkoinen]
[Sininen]
[Magenta]
[Keltainen]
[Syaani]
[Punainen]

[Punainen][<=100];[Sininen][>100]

Jos haluat käyttää soluissa ehdollisia muotoiluja (ehdollinen muotoilu: Muotoilu, esimerkiksi solun sävytys tai fontin väri, jota Excel käyttää automaattisesti soluissa, jos määritetty ehto on tosi.) (esimerkiksi solun väriä, joka vaihtelee solun arvon mukaan), valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Ehdollinen muotoilu.

Valuutan, prosenttilukujen ja tieteellisen muotoilun ohjeet

 • Valuuttasymbolien kirjoittaminen    Jos haluat kirjoittaa jonkin seuraavista valuuttamerkeistä lukumuodossa, paina NUM LOCK -näppäintä ja kirjoita merkin ANSI-koodi numeronäppäimistöllä.
Kirjoitettava symboli Näppäiltävä koodi
¢ ALT+0162
£ ALT+0163
¥ ALT+0165
Euro ALT+0128
 •  Huomautus   Mukautetut lukumuotoilut tallennetaan yhdessä työkirjan kanssa. Jos haluat Excelin käyttävän aina tiettyä valuuttasymbolia, muuta symboli Ohjauspaneelin Aluekohtaiset asetukset ‑valintaikkunassa ennen Excelin käynnistämistä.

 • Prosenttilukujen näyttäminen    Jos haluat näyttää luvut 100-prosenttimuodossa (esimerkiksi luvun ,08 muodossa 8 % tai 2,8 muodossa 280 %), sisällytä lukumuotoiluun prosenttimerkki (%).
 • Tieteellisen muotoilun näyttäminen    Jos haluat näyttää luvut käyttäen tieteellistä muotoilua (eksponenttilukumuotoilua), käytä seuraavia eksponenttikoodeja muoto_teksti-argumenttia.
E (E-, E+, e-, e+) Näyttää luvun käyttämällä tieteellistä muotoilua (eksponenttilukumuotoilua). Excel näyttää merkin "E" tai "e" oikealla puolella luvun, joka ilmaisee, montako paikkaa desimaalipilkkua siirrettiin. Jos esimerkiksi muotoilu on 0,00E+00 ja kirjoitat soluun 12 200 000, näkyviin tulee luku 1,22E+07. Jos muutat lukumuotoiluksi #0,0E+0, näkyvin tulee luku 12,2E+6.

Päivämäärän ja ajan muotoihin liittyviä ohjeita

 • Päivien, kuukausien ja vuosien näyttäminen    Jos haluat näyttää luvut päivämäärämuotoina (kuten päivinä, kuukausina ja vuosina), käytä osassa seuraavia koodeja.
k Näyttää kuukauden lukuna ilman ensimmäistä nollaa.
kk Näyttää kuukauden lukuna käyttämällä ensimmäistä nollaa tilanteen mukaan.
kkk Näyttää kuukauden lyhenteenä (tammi–joulu).
kkkk Näyttää kuukauden sen koko nimenä (tammikuu–joulukuu).
kkkkk Näyttää kuukauden yksittäisenä kirjaimena (t–j).
p Näyttää päivän lukuna ilman ensimmäistä nollaa.
pp Näyttää päivän lukuna käyttämällä ensimmäistä nollaa tilanteen mukaan.
ppp Näyttää päivän lyhenteenä (ma–su).
pppp Näyttää päivän koko nimen (maanantai–sunnuntai).
vv Näyttää vuoden kaksinumeroisena lukuna.
vvvv Näyttää vuoden nelinumeroisena lukuna.
Näytettävä kohde Muoto Käytettävä koodi
Kuukaudet 1–12 k
Kuukaudet 01–12 kk
Kuukaudet tammi–joulu kkk
Kuukaudet tammikuu–joulukuu kkkk
Kuukaudet t–j kkkkk
Päivät 1–31 p
Päivät 01–31 pp
Päivät ma–su ppp
Päivät maanantai–sunnuntai pppp
Vuodet 00–99 vv
Vuodet 1900–9999 vvvv
 • Tuntien, minuuttien ja sekuntien näyttäminen    Jos haluat näyttää ajan muodot (kuten tunnit, minuutit ja sekunnit), käytä osassa seuraavia koodeja.
t Näyttää tunnin lukuna ilman ensimmäistä nollaa.
[t] Näyttää kuluneen ajan tunteina. Jos käytät kaavaa, joka palauttaa yli 24 tuntia sisältävän ajan, käytä seuraavankaltaista lukumuotoilua: [t]:mm:ss.
tt Näyttää tunnin lukuna käyttämällä ensimmäistä nollaa tilanteen mukaan. Jos muotoilu sisältää merkinnän AM tai PM, käytetään 12 tunnin järjestelmää. Muussa tapauksessa käytetään 24 tunnin järjestelmää.
m

Näyttää minuutin lukuna ilman ensimmäistä nollaa.

 Huomautus   Koodin m tai mm on oltava heti koodin t tai tt jälkeen tai heti ennen koodia ss. Muussa tapauksessa Excel näyttää kuukauden minuuttien sijaan.

[m] Näyttää kuluneen ajan minuutteina. Jos käytät kaavaa, joka palauttaa yli 60 minuuttia sisältävän ajan, käytä seuraavankaltaista lukumuotoilua: [mm]:ss.
mm

Näyttää minuutin lukuna käyttämällä ensimmäistä nollaa tilanteen mukaan.

 Huomautus   Koodin m tai mm on oltava heti koodin t tai tt jälkeen tai heti ennen koodia ss. Muussa tapauksessa Excel näyttää kuukauden minuuttien sijaan.

s Näyttää sekunnin lukuna ilman ensimmäistä nollaa.
[s] Näyttää kuluneen ajan sekunteina. Jos käytät kaavaa, joka palauttaa yli 60 sekuntia sisältävän ajan, käytä seuraavankaltaista lukumuotoilua: [ss].
ss Näyttää sekunnin lukuna käyttämällä ensimmäistä nollaa tilanteen mukaan. Jos haluat näyttää sekunnin murto-osat, käytä seuraavankaltaista lukumuotoilua: t:mm:ss,00.
AM/PM, am/pm, A/P tai a/p Näyttää tunnin 12 tunnin järjestelmän mukaan. Excel näyttää merkinnän AM, am, A tai a ajoille keskiyöstä keskipäivään ja merkinnän PM, pm, P tai p ajoille keskipäivästä keskiyöhön.
Näytettävä kohde Muoto Käytettävä koodi
Tunnit 0–23 t
Tunnit 00–23 tt
Minuutit 0–59 m
Minuutit 00–59 mm
Sekunnit 0–59 s
Sekunnit 00–59 ss
Aika 4 AM t AM/PM
Aika 4:36 PM t:mm AM/PM
Aika 4:36:03 P t:mm:ss A/P
Aika 4:36:03,75 t:mm:ss,00
Kulunut aika (tunnit ja minuutit) 1:02 [t]:mm
Kulunut aika (minuutit ja sekunnit) 62:16 [mm]:ss
Kulunut aika (sekunnit ja sadasosat) 3735,80 [ss],00

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oman lukumuotoilun luominen

 1. Avaa työkirja, johon haluat luoda ja tallentaa oman lukumuotoilun.
 2. Valitse Aloitus-välilehdessä Luku-kohdan vierestä valintaikkunan avain.

Valintanauhan kuva

 1. Valitse Luokka-ruudussa Oma.
 2. Valitse Laji-luettelosta mukautettava lukumuotoilu.

Valitsemasi lukumuotoilu tulee näkyviin Laji-luettelon yläpuolella olevaan Laji-ruutuun.

 Huomautus   Kun valitset Laji-luettelosta valmiin lukumuotoilun, Excel luo siitä kopion, jota voit mukauttaa. Laji-luettelossa näkyvää alkuperäistä luetteloa ei voi muuttaa tai poistaa.

 1. Tee Laji-ruudussa tarvittavat muutokset valittuun lukumuotoiluun.

 Vihje   Lisätietoja muutoksista, joita voit tehdä, on tämän artikkelin kohdassa Lukumuotoilun mukauttamista koskevien ohjeiden tarkasteleminen.

 Huomautus   Oma lukumuoto tallennetaan työkirjaan, jossa se on luotu, eikä sitä voi käyttää muissa työkirjoissa. Jos haluat käyttää omaa lukumuotoilua uudessa työkirjassa, voit tallentaa nykyisen työkirjan Excel-mallina, jota voit käyttää uuden työkirjan pohjana.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oman lukumuotoilun poistaminen

 1. Avaa poistettavan lukumuotoilun sisältävä työkirja.
 2. Valitse Aloitus-välilehdessä Luku-kohdan vierestä valintaikkunan avain.

Valintanauhan kuva

 1. Valitse Luokka-ruudussa Oma.
 2. Valitse poistettava oma lukumuotoilu Laji-luettelosta.

 Huomautus   Laji-luettelossa näkyviä oletuslukumuotoiluja ei voi poistaa.

 1. Valitse Poista.

 Huomautus   Kaikissa työkirjan soluissa, joissa on käytetty poistettua omaa muotoilua, otetaan käyttöön oletusarvoinen Yleinen-muotoilu.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2010