PowerPoint 2010 esitluse loomisel kasutatavad kiirklahvid

Kiirklahvide kasutamine

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele ja tarkvara USA versioonile. Muude klahvipaigutuste klahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata. Sõltuvalt tarkvara keeleversioonist võivad täheklahve sisaldavad kiirklahvid siin esitatust erineda.

Kaks või enam klahvi, mida tuleb korraga vajutada, on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

 Märkus.   Selle teema printimiseks vajutage esmalt tabeldusklahvi (TAB) suvandi Kuva kõik valimiseks. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Võrguspikker

KuvaKiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu pääsete kogu Office'i spikri sisu juurde. Spikriaknas kuvatakse teemad ja spikri muu sisu.

Aknas Spikker

Toiming Klahvid
Spikriakna avamine F1
Spikriakna sulgemine ALT+F4
Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine ALT+TAB
Naasmine PowerPointi spikriakna Spikker ja abi sisukorda ALT+HOME
Spikriakna järgmise üksuse valimine Tabeldusklahv (TAB)
Spikriakna eelmise üksuse valimine SHIFT+TAB
Valitud üksusega seotud toimingu tegemine Sisestusklahv (ENTER)
Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB
Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine Sisestusklahv (ENTER)
Järgmise peidetud teksti või hüperlingi valimine, sh teema ülaosa käsud Kuva kõik ja Peida kõik Tabeldusklahv (TAB)
Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine SHIFT+TAB
Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine Sisestusklahv (ENTER)
Liikumine tagasi eelmisesse spikriteemasse (nupp Tagasi) Muuteklahv (ALT)+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)
Liikumine edasi järgmisesse spikriteemasse (nupp Edasi) ALT+paremnool
Praeguse spikriteema kerimine vähehaaval vastavalt üles või alla Ülesnool, allanool
Praeguse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla PAGE UP, PAGE DOWN
Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent). SHIFT+F10
Viimase tegevuse peatamine (nupp Stopp) Paoklahv (ESC)
Akna värskendamine (nupp Värskenda) F5

Praeguse spikriteema printimine

 Märkus.   Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P

CTRL+P
Ühenduse oleku muutmine (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.) F6 (kuni fookus on väljal Tippige otsitavad sõnad), tabeldusklahv (TAB), allanool
Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.) F6
Spikriakna alade vahel liikumine (nt liikumine tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vahel F6
Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine Ülesnool, allanool
Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine Vasaknool, paremnool

Microsoft Office'i põhitoimingud

KuvaAkende kuvamine ja kasutamine

Toiming Klahvid
Järgmise akna aktiveerimine ALT+TAB, TAB
Eelmise akna aktiveerimine ALT+SHIFT+TAB, TAB
Aktiivse akna sulgemine CTRL+W või CTRL+F4
Avatud esitluse leviedastus kaugpublikule PowerPointi veebirakenduse kaudu CTRL+F5

Mõnelt muult programmiakna paanilt järgmisele tööpaanile (tööpaan: Office'i programmi aken, mis sisaldab levinumaid käske. Tänu paani asukohale ja väikestele mõõtmetele saate neid käske kasutada failidega töötamise ajal.) liikumine (päripäeva). Võimalik, et klahvi F6 tuleb vajutada mitu korda.

 Märkus.   Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, vajutage lindile liikumiseks muuteklahvi ALT ja seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6
Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva) SHIFT+F6
Järgmise PowerPointi akna aktiveerimine mitme avatud PowerPointi akna puhul CTRL+F6
Eelmise PowerPointi akna aktiveerimine CTRL+SHIFT+F6
Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale Klahv PRSC (Print Screen)
Valitud pildi kopeerimine lõikelauale ALT+PRSC

KuvaFondi või selle suuruse muutmine

 Märkus.   Nende kiirklahvide kasutamiseks peab kursor asuma tekstiväljal.

Toiming Klahvid
Fondi muutmine CTRL+SHIFT+F
Fondi suuruse muutmine CTRL+SHIFT+P
Valitud teksti fondi suuruse suurendamine CTRL+SHIFT+>
Valitud teksti fondi suuruse vähendamine CTRL+SHIFT+<

KuvaTekstis või lahtrites liikumine

Toiming Klahvid
Liikumine ühe märgi võrra vasakule Vasaknool
Liikumine ühe märgi võrra paremale Paremnool
Liikumine ühe rea võrra üles Ülesnool
Liikumine ühe rea võrra alla Allanool
Liikumine ühe sõna võrra vasakule CTRL+vasaknool
Liikumine ühe sõna võrra paremale CTRL+paremnool
Liikumine rea lõppu END-klahv
Liikumine rea algusse HOME-klahv
Liikumine ühe lõigu võrra üles CTRL+ülesnool
Liikumine ühe lõigu võrra alla CTRL+allanool
Liikumine tekstivälja lõppu CTRL+END
Liikumine tekstivälja algusse CTRL+HOME
Rakenduses Microsoft Office PowerPoint liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus. CTRL+ENTER
Eelmise toimingu Otsing kordamine SHIFT+F4

KuvaOtsing ja asendus

Toiming Klahvid
Dialoogiboksi Otsing avamine CTRL+F
Dialoogiboksi Asendamine avamine CTRL+H
Eelmise toimingu Otsing kordamine SHIFT+F4

KuvaTabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming Klahvid
Liikumine järgmisesse lahtrisse Tabeldusklahv (TAB)
Liikumine eelmisesse lahtrisse SHIFT+TAB
Liikumine järgmisele reale Allanool
Liikumine eelmisele reale Ülesnool
Tabelduskoha lisamine lahtrisse CTRL+TAB
Uue lõigu alustamine Sisestusklahv (ENTER)
Uue rea lisamine tabeli lõppu Tabeldusklahv (TAB) viimase rea lõpus

KuvaTööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming Klahvid
Mõnelt muult programmiakna paanilt tööpaanile (tööpaan: Office'i programmi aken, mis sisaldab levinumaid käske. Tänu paani asukohale ja väikestele mõõtmetele saate neid käske kasutada failidega töötamise ajal.) (päripäeva) liikumine. (Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.) F6
Aktiivse tööpaani puhul vastavalt järgmise või eelmise suvandi valimine Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB
Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine CTRL+allanool
Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine Allanool või ülesnool
Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud käsu täitmine Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)
Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine SHIFT+F10
Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine HOME-klahv, END-klahv
Liikumine galerii loendis kerides vastavalt üles või alla. PAGE UP, PAGE DOWN
Valitud galerii loendis vastavalt algusesse või lõppu liikumine HOME-klahv, END-klahv
Tööpaani sulgemine CTRL+SPACEBAR, C
Lõikelaua avamine ALT+H, F, O

KuvaTööpaani suuruse muutmine

 1. Vajutage rohkemate käskudega menüü kuvamiseks tööpaanil (tööpaan: Office'i programmi aken, mis sisaldab levinumaid käske. Tänu paani asukohale ja väikestele mõõtmetele saate neid käske kasutada failidega töötamise ajal.) olles klahve CTRL+tühikuklahv.
 2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

 Märkus.   Kui olete suuruse muutmisega lõpetanud, vajutage paoklahvi ESC.

KuvaDialoogibokside kasutamine

Toiming Klahvid
Liikumine järgmisele suvandile või järgmisse suvandirühma Tabeldusklahv (TAB)
Liikumine eelmisele suvandile või eelmisse suvandirühma SHIFT+TAB
Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine. (Mõni vahekaart peab avatud dialoogiboksis olema juba aktiveeritud.) Allanool
Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine. (Mõni vahekaart peab avatud dialoogiboksis olema juba aktiveeritud.) Ülesnool
Valitud ripploendi avamine Allanool, ALT+allanool
Suletud loendi puhul selle avamine ja loendis olevale suvandile liikumine Ripploendi väärtuse esitäht
Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel Ülesnool
Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine Tühikuklahv
Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine Suvandis allakriipsutatud täht
Dialoogiboksi nupule määratud toimingu tegemine Sisestusklahv (ENTER)
Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine Paoklahv (ESC)

KuvaRedigeerimisväljade kasutamine dialoogiboksides

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate sisestada või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming Klahvid
Liikumine kirje algusesse HOME-klahv
Liikumine kirje lõppu END-klahv
Liikumine ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule Vasaknool, paremnool
Liikumine ühe sõna võrra vasakule CTRL+vasaknool
Liikumine ühe sõna võrra paremale CTRL+paremnool
Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine SHIFT+vasaknool
Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine SHIFT+paremnool
Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine CTRL+SHIFT+vasaknool
Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine CTRL+SHIFT+paremnool
Teksti valimine kursorist kirje alguseni SHIFT+HOME
Teksti valimine kursorist kirje lõpuni SHIFT+END

KuvaDialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming Klahvid
Dialoogiboksi Avamine avamine ALT+F, O
Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine ALT+F, A
Avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel liikumine Nooleklahvid
Valitud üksuse (nt kaust või fail) kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Liikumine suvandite või dialoogiboksi jaotiste vahel Tabeldusklahv (TAB)
Failitee rippmenüü avamine F4 või ALT+I
Faililoendi värskendamine F5

Lindil liikumine

KuvaJuurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

Iga praeguses vaates kasutatava funktsiooni juures kuvatakse klahvivihjed.

Kiirklahvid menüü Fail jaoks

 1. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.
 2. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.
 3. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi. Nt, kui menüü Avaleht on aktiivne, saate klahvikombinatsiooni ALT+H, F, S vajutamisega avada jaotise Font loendiboksi Suurus.

 Märkus.   Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

KuvaKlaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Teine võimalus menüülindiga töötamiseks klaviatuuri abil on fookuse liigutamine menüüde ja käskude vahel, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming Klahvid
Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide (kiirklahv: klahvikombinatsioon (nt ALT+F), mille vajutamisel saab menüü, käsu või juhtelemendi valida hiirt kasutamata.) aktiveerimine. Muuteklahv (ALT) või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.
Liikumine lindil vastavalt vasakpoolsele või parempoolsele menüüle Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool
Lindi peitmine või kuvamine CTRL+F1
Valitud käsu kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

F6
Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi) Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB
Lindi üksuste vahel liikumine vastavalt alla, üles, vasakule või paremale. Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool
Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine Tühikuklahv (SPACE BAR) või sisestusklahv (ENTER)
Lindil valitud menüü või galerii avamine Tühikuklahv (SPACE BAR) või sisestusklahv (ENTER)
Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks Sisestusklahv (ENTER)
Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti Sisestusklahv (ENTER)
Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.) F1

Microsoft Office PowerPointi tavalised toimingud

KuvaÜhelt paanilt teisele liikumine

Toiming Klahvid
Päripäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates) F6
Vastupäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates) SHIFT+F6
Paanil Slaidid ja liigendus vahekaartide Slaidid ja Liigendus vaheldumisi aktiveerimine (normaalvaates) CTRL+SHIFT+TAB

KuvaLiigendusvaates töötamine

Toiming Klahvid
Lõigu tõstmine ALT+SHIFT+vasaknool
Lõigu langetamine ALT+SHIFT+paremnool
Valitud lõikude tõstmine ALT+SHIFT+ülesnool
Valitud lõikude langetamine ALT+SHIFT+allanool
Pealkirjataseme 1 kuvamine ALT+SHIFT+1
Pealkirja all oleva teksti laiendamine ALT+SHIFT+plussmärk
Pealkirja all oleva teksti ahendamine ALT+SHIFT+miinusmärk

KuvaKujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

KuvaKujundi lisamine

 1. Vajutage nupu Kujundid valimiseks muuteklahvi ALT, vabastage see ning vajutage täheklahve N, S ja siis H.
 2. Kasutage nooleklahve kujundite kategooriates liikumiseks ja valige soovitud kujund.
 3. Valitud kujundi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

KuvaTekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see, vajutage täheklahvi N ja siis klahvi X.
 2. Tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

KuvaObjekti lisamine

 1. Vajutage nupu Objekt valimiseks muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja J.
 2. Kasutage objektide vahel liikumiseks nooleklahve.
 3. Soovitud objekti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

KuvaWordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.
 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tippige soovitud tekst.

KuvaKujundi valimine

 Märkus.   Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (ESC).

 • Ühe kujundi valimiseks vajutage objektide seas edasi või tagasi kerimiseks vastavalt tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.
 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani.

KuvaKujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine ja rühmitamise tühistamine

 • Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamiseks valige üksused, mida soovite rühmitada, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+G.
 • Rühmitamise tühistamiseks valige soovitud rühm ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G.

KuvaKoordinaatvõrgu või juhikute kuvamine või peitmine

Toiming Klahvid
Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine SHIFT+F9
Juhikute kuvamine ja peitmine ALT+F9

KuvaKujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

 Märkus.   Kui valite tekstiga kujundi, saate lisaks kujundi atribuutidele kopeerida teksti välimuse ja laadi.

 1. Objekti atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.
 2. Selle objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.
 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

KuvaTeksti ja objektide valimine

Toiming Klahvid
Parempoolse märgi valimine SHIFT+paremnool
Vasakpoolse märgi valimine SHIFT+vasaknool
Valimine sõna lõpuni CTRL+SHIFT+paremnool
Valimine sõna alguseni CTRL+SHIFT+vasaknool
Ülessuunas ühe rea valimine (kursor peab olema rea alguses) SHIFT+ülesnool
Allasuunas ühe rea valimine (kursor peab olema rea alguses) SHIFT+allanool
Objekti valimine (kui objekti sees olev tekst on valitud) Paoklahv (ESC)
Objekti valimine (kui mõni muu objekt on juba valitud) TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud
Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga) Sisestusklahv (ENTER)
Kõigi objektide valimine CTRL+A (vahekaardil Slaidid)
Kõigi slaidide valimine CTRL+A (slaidisortimisvaates)
Kogu teksti valimine CTRL+A (vahekaardil Liigendus)

KuvaTeksti ja objektide kustutamine ning kopeerimine

Toiming Klahvid
Vasakpoolse märgi kustutamine Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)
Vasakpoolse sõna kustutamine CTRL+tagasilükkeklahv
Parempoolse märgi kustutamine Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine

 Märkus.   Selle tegemiseks peab kursor olema sõnade vahel.

CTRL+DELETE
Valitud objekti või teksti lõikamine CTRL+X
Valitud objekti või teksti kopeerimine CTRL+C
Lõigatud või kopeeritud objekti või teksti kleepimine CTRL+V
Viimase toimingu tagasivõtmine CTRL+Z
Viimase toimingu uuesti tegemine CTRL+Y
Ainult vormingu kopeerimine CTRL+SHIFT+C
Ainult vormingu kleepimine CTRL+SHIFT+V
Dialoogiboksi Teisiti kleepimine avamine CTRL+ALT+V

KuvaTekstis liikumine

Toiming Klahvid
Liikumine ühe märgi võrra vasakule Vasaknool
Liikumine ühe märgi võrra paremale Paremnool
Liikumine ühe rea võrra üles Ülesnool
Liikumine ühe rea võrra alla Allanool
Liikumine ühe sõna võrra vasakule CTRL+vasaknool
Liikumine ühe sõna võrra paremale CTRL+paremnool
Liikumine rea lõppu END
Liikumine rea algusse HOME
Liikumine ühe lõigu võrra üles CTRL+ülesnool
Liikumine ühe lõigu võrra alla CTRL+allanool
Liikumine tekstivälja lõppu CTRL+END
Liikumine tekstivälja algusse CTRL+HOME
Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus. CTRL+ENTER
Liikumine eelmise toimingu Otsing kordamiseks SHIFT+F4

KuvaTabelites liikumine ja töötamine

Toiming Klahvid
Liikumine järgmisesse lahtrisse Tabeldusklahv (TAB)
Liikumine eelmisesse lahtrisse SHIFT+TAB
Liikumine järgmisele reale Allanool
Liikumine eelmisele reale Ülesnool
Tabelduskoha lisamine lahtrisse CTRL+TAB
Uue lõigu alustamine Sisestusklahv (ENTER)
Uue rea lisamine tabeli lõppu TAB viimase rea lõpus

KuvaLingitud või manusobjekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.
 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.
 3. Vajutage allanoolt, kuni Töölehe objekt on valitud, siis vajutage käsu Redigeeri valimiseks paremnoolt ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 Märkus.   Otseteemenüüs oleva käsu nimi sõltub manustatud või lingitud objekti tüübist. Nt manustatud Microsoft Office Exceli töölehe puhul on käsu nimi Töölehe objekt, aga manustatud Microsoft Office Visio joonistuse korral on käsu nimi Visio objekt.

KuvaMärkide ja lõikude vormindamine ning joondamine

Fondi või fondisuuruse muutmine

 Märkus.   Nende kiirklahvide kasutamiseks tuleb kõigepealt valida tekst, mida soovite muuta.

Toiming Klahvid
Dialoogiboksi Font avamine fondi muutmiseks CTRL+SHIFT+F
Fondi suuruse suurendamine CTRL+SHIFT+>
Fondi suuruse vähendamine CTRL+SHIFT+<

Märgivormingute rakendamine

Toiming Klahvid
Dialoogiboksi Font avamine märgivormingu muutmiseks CTRL+T
Täheregistri muutmine lausealguse suurtähtedeks, väiketähtedeks või suurtähtedeks SHIFT+F3
Paksu vormingu rakendamine CTRL+B
Allakriipsutuse rakendamine CTRL+U
Kursiivvormingu rakendamine CTRL+I
Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine) CTRL+võrdusmärk
Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine) CTRL+SHIFT+plussmärk
Märkide käsitsivormingu (nt üla- ja alaindeks) eemaldamine CTRL+tühikuklahv
Hüperlingi lisamine CTRL+K

Tekstivormingute kopeerimine

Toiming Klahvid
Vormingute kopeerimine CTRL+SHIFT+C
Vormingute kleepimine CTRL+SHIFT+V

Lõikude joondamine

Toiming Klahvid
Lõigu joondamine keskele CTRL+E
Lõigu rööpjoondamine CTRL+J
Lõigu joondamine vasakule CTRL+L
Lõigu joondamine paremale CTRL+R

KuvaEsitluse kuvamine

Esitluse kuvamisel slaidiseansivaates saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Slaidiseansi kiirklahvid

Toiming Klahvid
Esitluse käivitamine algusest F5
Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile. N, sisestusklahv (ENTER), PAGE DOWN, paremnool, allanool või tühikuklahv
Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine P, PAGE UP, vasaknool, ülesnool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)
Liikumine slaidi numbrile arv+sisestusklahv (ENTER)
Tühja musta slaidi kuvamine või tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse naasmine B või punkt
Tühja valge ekraani kuvamine või tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse naasmine W või koma
Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine S
Esitluse lõpetamine Paoklahv (ESC) või sidekriips
Ekraanimarginaalide kustutamine E
Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid) H
Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine T
Harjutamise ajal algsete ajastuste kasutamine O
Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumine M
Slaidi jutustuse ja ajastuse uuesti lindistamine R
Esimesele slaidile naasmine Hoidke paremat ja vasakut hiireklahvi kaks sekundit all
Hiirekursori kuvamine ja peitmine A või =
Kursori muutmine pliiatsiks CTRL+P
Kursori muutmine nooleks CTRL+A
Kursori muutmine kustutuskummiks CTRL+E
Tindimärkmete kuvamine ja peitmine CTRL+M
Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe CTRL+H
Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast CTRL+U
Dialoogiboksi Kõik slaidid kuvamine CTRL+S
Arvuti tegumiriba kuvamine CTRL+T
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Liikumine slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile Tabeldusklahv (TAB)
Liikumine slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile SHIFT+TAB
Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Meediumi otseteed esitluse ajal

Toiming Klahvid
Meediumi taasesituse peatamine ALT+Q
Esitamise ja seiskamise vaheldumisi aktiveerimine ALT+P
Liikumine järgmisele järjehoidjale ALT+END
Liikumine eelmisele järjehoidjale ALT+HOME
Helitugevuse suurendamine ALT+ülesnool
Helitugevuse vähendamine ALT+allanool
Edasisuunas otsimine ALT+SHIFT+PAGE DOWN
Tagasisuunas otsimine ALT+SHIFT+PAGE UP
Heli vaigistamine ALT+U

 Näpunäide.   Juhtelementide loendi kuvamiseks vajutage esitluse ajal klahvi F1.

KuvaVeebiesitluste sirvimine

Järgmiste klahvide abil saate oma veebiesitlust vaadata brauseri Microsoft Internet Explorer 4.0 või uuema versiooniga.

Toiming Klahvid
Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel edasisuunas liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel tagasisuunas liikumine SHIFT+TAB
Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine Sisestusklahv (ENTER)
Liikumine järgmisele slaidile Tühikuklahv

KuvaValikupaanifunktsiooni kasutamine

Kasutage valikupaanil järgmisi kiirklahve.

Valikupaani avamiseks vajutage klahve Alt, H, S, L, ja seejärel P.

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Fookuse viimine ühelt paanilt teisele F6
Kontekstimenüü kuvamine SHIFT+F10
Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale Ülesnool või allanool
Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale Vasaknool
Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele Paremnool
Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine * (ainult numbriklaviatuuril)
Aktiivse rühma laiendamine + (ainult numbriklaviatuuril)
Aktiivse rühma ahendamine - (ainult numbriklaviatuuril)
Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool
Aktiivse üksuse valimine Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)
Aktiivse üksuse valimise tühistamine SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER
Valitud üksuse toomine ette CTRL+SHIFT+F
Valitud üksuse viimine taha CTRL+SHIFT+B
Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine CTRL+SHIFT+S
Aktiivse üksuse ümbernimetamine F2
Klaviatuuri fookuse liigutamine valikupaanil puuvaate ja nuppude Kuva kõik ja Peida kõik vahel Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

 Märkus.   Selle otsetee kasutamiseks peab fookus olema valikupaani puuvaates.

ALT+SHIFT+1
Kõigi rühmade laiendamine ALT+SHIFT+9

Rakenduse Office PowerPoint 2007 menüü-üksustele, lindistatud makrodele ja VBA (Visual Basic for Applications (VBA): Microsoft Visual Basicu makrokeele versioon, mida kasutatakse Microsoft Windowsi põhiste rakenduste programmeerimiseks ja mis sisaldub mitmes Microsofti programmis.)-koodidele (VBA – Visual Basic for Applications) kohandatud kiirklahvide määramiseks peate kasutama muu tootja lisandmoodulit (nt Shortcut Manager PowerPointi jaoks), mis on saadaval veebisaidil OfficeOne'i lisandmoodulid PowerPointi jaoks.

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2010