Excel 2013 uued funktsioonid

 NB!   Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Funktsiooni kohta üksikasjaliku spikri vaatamiseks klõpsake vastava funktsiooni nime.

Funktsiooni nimi Tüüp ja kirjeldus
Funktsioon ACOT Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu arkuskootangensi.
Funktsioon ACOTH Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse arkuskootangensi.
Funktsioon ARABIC Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab Rooma numbri araabia numbriks (arvuna).
Funktsioon BASE Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab arvu antud alusega tekstkujule.
Funktsioon BINOM.DIST.RANGE Statistika.    Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral.
Funktsioon BITAND Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks kahe arvu bititaseme JA-väärtuse.
Funktsioon BITLSHIFT Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra vasakule nihutatud.
Funktsioon BITOR Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks kahe arvu bititaseme VÕI-väärtuse.
Funktsioon BITRSHIFT Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra paremale nihutatud.
Funktsioon BITXOR Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks kahe arvu bititaseme eksklusiivse VÕI-väärtuse.
Funktsioon CEILING.MATH Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.
Funktsioon COMBINA Matemaatika ja trigonomeetria.   
Annab vastuseks antud arvu üksuste kombinatsioonide arvu koos kordustega.
Funktsioon COT Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse.
Funktsioon COTH Matemaatika ja trigonomeetria.   Annab vastuseks nurga kootangensi.
Funktsioon CSC Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga koosekansi.
Funktsioon CSCH Matemaatika ja trigonomeetria.   Annab vastuseks nurga hüperboolse koosekansi.
Funktsioon DAYS Kuupäev ja kellaaeg.    Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arvu.
Funktsioon DECIMAL Matemaatika ja trigonomeetria.    Teisendab antud alusel arvu tekstkuju kümnendarvuks.
Funktsioon ENCODEURL Veeb.   Tagastab URL-kodeeringuga stringi.
Funktsioon FILTERXML Veeb.   Tagastab XML-failist konkreetsed andmed, kasutades määratud Xpathi.
Funktsioon FLOOR.MATH Matemaatika ja trigonomeetria.    Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.
Funktsioon FORMULATEXT Otsing ja teatmematerjalid.    Annab vastuseks viite valemi tekstina.
Funktsioon GAMMA Statistilised.    Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse.
Funktsioon GAUSS Statistika.    Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus.
Funktsioon IFNA Loogika.    Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi.
Funktsioon IMCOSH Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosinuse.
Funktsioon IMCOT Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu kootangensi.
Funktsioon IMCSC Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks kompleksarvu koosekansi.
Funktsioon IMCSCH Matemaatika erifunktsioonid.   Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosekansi.
Funktsioon IMSEC Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu seekansi.
Funktsioon IMSECH Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse seekansi.
Funktsioon IMSINH Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse siinuse.
Funktsioon IMTAN Matemaatika erifunktsioonid.    Annab vastuseks kompleksarvu tangensi.
Funktsioon ISFORMULA Teave.    Annab vastuseks väärtuse TRUE (TÕENE), kui tegu on viitega lahtrile, mis sisaldab valemit.
Funktsioon ISOWEEKNUM Kuupäev ja kellaaeg.   Annab väärtuseks sisestatud kuupäevale vastava aasta nädalanumbri ISO järgi.
Funktsioon MUNIT Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks ühikumaatriksi või määratud mõõtme.
Funktsioon NUMBERVALUE Tekst.    Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil.
Funktsioon PDURATION Finants.   Annab vastuseks perioodide arvu, mis kulub investeeringul määratud väärtuse saavutamiseks.
Funktsioon PERMUTATIONA Statistika.    Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida.
Funktsioon PHI Statistika.    Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon RRI Finants.    Annab vastuseks investeeringu kasvuga võrdväärse intressimäära.
Funktsioon SEC Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga seekansi.
Funktsioon SECH Matemaatika ja trigonomeetria.    Annab vastuseks nurga hüperboolse seekansi.
Funktsioon SHEET Teave.    Annab vastuseks viidatud lehe lehenumbri.
Funktsioon SHEETS Teave.    Annab vastuseks viites olevate lehtede arvu.
Funktsioon SKEW.P Statistiak.    Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber.
Funktsioon UNICHAR Tekst.    Annab vastuseks Unicode'i märgi, millele on arvväärtusega viidatud.
Funktsioon UNICODE Tekst.    Annab vastuseks arvu (koodipunkti), mis vastab teksti esimesele märgile.
Funktsioon WEBSERVICE Veeb.   Tagastab andmed veebiteenusest.
Funktsioon XOR Loogika.    Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse VÕI-väärtuse.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013