Kiirklahvid Accessis

Kiirklahvide abil saate sageli kasutatavaid käske ja toiminguid kiiresti rakendada. Järgnevates alateemades on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval rakenduses Microsoft Access 2010. Kiirklahvide abil saate ka ilma hiirt kasutamata viia fookuse menüüle, käsule või juhtelemendile.

Üldised kiirklahvid

KuvaAccessi globaalsed kiirklahvid

KuvaAndmebaaside avamine

Toiming Kiirklahvid
Uue andmebaasi avamine CTRL+N
Olemasoleva andmebaasi avamine CTRL+O
Rakendusest väljumine Access 2010 ALT+F4

KuvaPrintimine ja salvestamine

Toiming Kiirklahvid
Praeguse või valitud objekti printimine CTRL+P
Vaates Prindi eelvaade dialoogiboksi Printimine avamine P või CTRL+P
Vaates Prindi eelvaade dialoogiboksi Lehe häälestus avamine S
Prindi eelvaate või küljendi eelvaate tühistamine C või ESC
Andmebaasiobjekti salvestamine CTRL+S või SHIFT+F12
Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine F12

KuvaLiitboksi või loendiboksi kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Liitboksi avamine F4 või ALT+allanool
Otsinguvälja (teatmeväli: väli Accessi andmebaasi vormil või aruandes, mis kas kuvab tabelist või päringust saadud väärtuste loendi või sisaldab väärtuste staatilist komplekti.) loendiboksi või liitboksi sisu värskendamine F9
Ühe rea võrra allapoole liikumine Allanool
Ühe lehe võrra allapoole liikumine PAGE DOWN
Ühe rea võrra ülespoole liikumine Ülesnool
Ühe lehe võrra ülespoole liikumine PAGE UP
Liitboksist või loendiboksist väljumine Tabeldusklahv (TAB)

KuvaTeksti ja andmete otsimine ja asendamine

Toiming Kiirklahvid
Dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaardi Otsi avamine (ainult andmelehevaates ja vormivaates) CTRL+F
Dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaardi Asenda avamine (ainult andmelehevaates ja vormivaates) CTRL+H
Dialoogiboksis Otsing ja asendus määratud teksti järgmise esinemiskorra otsimine suletud dialoogiboksi korral (ainult andmelehevaates ja vormivaates) SHIFT+F4

KuvaKujundusvaates töötamine

Toiming Kiirklahvid
Andmelehe redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiimi (navigeerimisrežiim: Microsoft Accessi režiim, milles valitakse terve väli ja järjepunkti pole näha. Navigeerimisrežiimis saate ühelt väljalt teisele liikuda nooleklahvide abil.) vaheldumisi aktiveerimine. Vormi või aruandega töötades vajutage navigeerimisrežiimist lahkumiseks paoklahvi (ESC). F2
Atribuudilehe aktiveerimine (nii Accessi andmebaasides kui ka Accessi projektides vormide ja aruannete kujundusvaates) F4
Vormi kujundusvaatest vormivaate aktiveerimine F5
Akna ülemise ja alumise osa vaheldumisi aktiveerimine (päringute kujundusvaates ja aknas Täpsem filter/sortimine) F6
Välja koordinaatvõrgu, väljaatribuutide, navigeerimispaani, teatud kiirklahvide (pääsuklahvide), suumi juhtelementide ja turberiba tsükliline läbimine (tabelite kujundusvaates) F6
Dialoogiboksi Koosturi valimine avamine (vormide ja aruannete kujundusvaate aknas) F7
Vormi või aruande atribuudilehel valitud atribuudist Visual Basic Editori avamine F7
Visual Basic Editorist vormi või aruande kujundusvaatesse naasmine SHIFT+F7 või ALT+F11

KuvaVormi või aruande kujundusvaates juhtelementide redigeerimine

Toiming Kiirklahvid
Valitud juhtelemendi kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Valitud juhtelemendi lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale CTRL+X
Lõikelaua sisu kleepimine valitud sektsiooni ülemisse vasakusse nurka CTRL+V
Valitud juhtelemendi teisaldamine paremale (välja arvatud juhtelemendid, mis on osa paigutusest) Paremnool või CTRL+paremnool
Valitud juhtelemendi teisaldamine vasakule (välja arvatud juhtelemendid, mis on osa paigutusest) Vasaknool või CTRL+vasaknool
Valitud juhtelemendi teisaldamine üles Ülesnool või CTRL+ülesnool
Valitud juhtelemendi teisaldamine alla Allanool või CTRL+allanool
Valitud juhtelemendi kõrguse suurendamine SHIFT+allanool

Valitud juhtelemendi laiuse suurendamine

 Märkus.   Kui seda tehakse juhtelementidega, mis on osa paigutusest, muudetakse kogu paigutuse suurust

SHIFT+paremnool
Valitud juhtelemendi kõrguse vähendamine SHIFT+ülesnool

Valitud juhtelemendi laiuse vähendamine

 Märkus.   Kui seda tehakse juhtelementidega, mis on osa paigutusest, muudetakse kogu paigutuse suurust

SHIFT+vasaknool

KuvaToimingud akendega

Vaikimisi kuvatakse rakenduse Microsoft Access 2010 andmebaasid vahekaartidega dokumentidena. Akendena kuvatud dokumentide kasutamiseks Klõpsake menüüd Fail.ja klõpsake seejärel nuppu Suvandid Klõpsake dialoogiboksis Accessi suvandid nuppu Praegune andmebaas ja jaotises Dokumendiakna suvandid raadionuppu Kattuvad aknad.

 Märkus.   Valitud suvandi jõustumiseks tuleb aktiivne andmebaas sulgeda ja uuesti avada.

Toiming Kiirklahvid
Navigeerimispaani sisse- ja väljalülitamine F11
Avatud akende tsükliline läbimine CTRL+F6
Kõikide akende minimeerimise korral valitud minimeeritud akna taastamine Sisestusklahv (ENTER)
Aktiivse maksimeerimata akna suuruse muutmise režiimi sisselülitamine (vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve) CTRL+F8
Juhtmenüü kuvamine ALT+tühikuklahv
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Aktiivse akna sulgemine CTRL+W või CTRL+F4
Visual Basic Editori ja eelmise aktiivse akna vaheldumisi aktiveerimine ALT+F11

KuvaViisarditega töötamine

Toiming Kiirklahvid
Viisardis juhtelementide vaheldumisi aktiveerimine Tabeldusklahv (TAB)
Viisardi järgmisele lehele liikumine ALT+N
Viisardi eelmisele lehele liikumine ALT+B
Viisardi lõpuleviimine ALT+F

KuvaMitmesugust

Toiming Kiirklahvid
Valitud hüperlingi täieliku aadressi kuvamine F2
Õigekirjakontroll F7
Väikestele sisestusaladele väljendite ja muu teksti mugavamaks sisestamiseks suumiboksi avamine SHIFT+F2
Atribuudilehe kuvamine kujundusvaates ALT+ENTER
Accessi või dialoogiboksi sulgemine ALT+F4
Koosturi käivitamine CTRL+F2
Tabelites, päringutes, vormides, aruannetes, lehtedel, PivotTable-liigendtabelites, PivotChart-aruannetes, salvestatud protseduurides ja Accessi projekti (.adp) funktsioonis vaadete vahel edasiliikumine. Kui saadaval on lisavaated, viivad järgmised klahvivajutused järgmisse saadaolevasse vaatesse. CTRL+paremnool või CRTL+koma (,)

Tabelites, päringutes, vormides, aruannetes, lehtedel, PivotTable-liigendtabelites, PivotChart-aruannetes, salvestatud protseduurides ja .adp-funktsioonis vaadete vahel tagasi liikumine. Kui saadaval on lisavaated, viivad järgmised klahvivajutused eelmisse vaatesse.

 Märkus.   Klahvikombinatsioon CTRL+punkt (.) ei toimi kõikidel tingimustel ja kõigi objektidega.

CTRL+vasaknool või CRTL+punkt (.)

KuvaNavigeerimispaani kiirklahvid

Toiming Kiirklahvid
Andmebaasis saate alati liikuda navigeerimispaani otsinguväljale. ALT+CTRL+F

KuvaObjektiloendi redigeerimine ja selles liikumine

Toiming Kiirklahvid
Valitud objekti ümbernimetamine F2
Ühe rea võrra allapoole liikumine Allanool
Ühe akna võrra allapoole liikumine PAGE DOWN
Viimasele objektile liikumine END-klahv
Ühe rea võrra ülespoole liikumine Ülesnool
Ühe akna võrra ülespoole liikumine PAGE UP
Esimesele objektile liikumine HOME-klahv

KuvaObjektide avamine ja nende vahel liikumine

Toiming Kiirklahvid
Valitud tabeli või päringu avamine andmelehevaates Sisestusklahv (ENTER)
Valitud vormi või aruande avamine Sisestusklahv (ENTER)
Valitud makro käivitamine Sisestusklahv (ENTER)
Valitud tabeli, päringu, vormi, aruande, andmepääsulehe, makro või mooduli avamine kujundusvaates CTRL+ENTER
Visual Basic Editoris vahetu akna kuvamine CTRL+G

KuvaMenüüdega töötamine

Toiming Kiirklahvid
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Pääsuklahvide kuvamine ALT või F10
Programmi ikooni menüü kuvamine (programmi tiitliribal) ALT+tühikuklahv
Nähtavast menüüst või alammenüüst järgmise või eelmise käsu valimine Allanool või ülesnool
Vasakul või paremal asuva menüü valimine; nähtava alammenüü korral pea- ja alammenüü vaheldumisi aktiveerimine Vasaknool või paremnool
Menüüst või alammenüüst esimese või viimase käsu valimine HOME- või END-klahv
Nähtava menüü ja alammenüü korraga sulgemine Muuteklahv (ALT)
Nähtava menüü sulgemine; nähtava alammenüü korral ainult alammenüü sulgemine Paoklahv (ESC)

KuvaAkendes ja dialoogiboksides töötamine

KuvaProgrammiakna kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Järgmise programmi aktiveerimine ALT+TAB
Eelmise programmi aktiveerimine ALT+SHIFT+TAB
Windowsi menüü Start kuvamine CTRL+ESC
Aktiivse andmebaasiakna sulgemine CTRL+W
Järgmise andmebaasiakna aktiveerimine CTRL+F6
Eelmise andmebaasiakna aktiveerimine CTRL+SHIFT+F6
Kõikide akende minimeerimise korral valitud minimeeritud akna taastamine Sisestusklahv (ENTER)

KuvaDialoogiboksi kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine CTRL+TAB
Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine CTRL+SHIFT+TAB
Järgmisele suvandile või suvandirühmale liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Eelmisele suvandile või suvandirühmale liikumine SHIFT+TAB
Valitud ripploendiboksis suvandilt suvandile liikumine või suvandite rühmas ühelt suvandilt teisele liikumine Nooleklahvid
Valitud nupuga seostatud toimingu teostamine; ruudu märkimine või tühjendamine Tühikuklahv
Ripploendiboksis suvandinime esimese tähe abil suvandile liikumine Teie soovitud suvandi nime esimese tähe klahv (kui ripploendiboks on valitud)
Suvandinimes alla kriipsutatud tähe abil suvandi valimine või märkeruudu täitmine või tühjendamine ALT+täheklahv
Valitud ripploendiboksi avamine ALT+allanool
Valitud ripploendiboksi sulgemine Paoklahv (ESC)
Dialoogiboksis vaikenupuga seostatud toimingu teostamine Sisestusklahv (ENTER)
Käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine Paoklahv (ESC)
Dialoogiboksi sulgemine ALT+F4

KuvaTekstivälja redigeerimine

Toiming Kiirklahvid
Kirje algusse liikumine HOME-klahv
Kirje lõppu liikumine END-klahv
Ühe märgi võrra vasakule või paremale liikumine Vasaknool või paremnool
Ühe sõna võrra vasakule või paremale liikumine CTRL+vasaknool või CTRL+paremnool
Kirjeosa valimine järjepunktist kuni teksti alguseni SHIFT+HOME
Kirjeosa valimine järjepunktist kuni teksti lõpuni SHIFT+END
Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra vasakule SHIFT+vasaknool
Valiku ulatuse muutmine ühe märgi võrra paremale SHIFT+paremnool
Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra vasakule CTRL+SHIFT+vasaknool
Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra paremale CTRL+SHIFT+paremnool

KuvaAtribuudilehtedega töötamine

KuvaVormi või aruande atribuudilehe kasutamine kujundusvaates

Toiming Kiirklahvid
Atribuudilehe kuvamise sisse- ja väljalülitamine F4
Juhtelementide ripploendi valikute seas ühe üksuse kaupa liikumine Allanool või ülesnool
Juhtelementide ripploendi valikute seas viie üksuse kaupa liikumine PAGE DOWN või PAGE UP
Juhtelementide ripploendist atribuudilehe vahekaartidele liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Atribuudilehe vahekaartide seas liikumine, kui valitud on vahekaart, mitte atribuut Vasaknool või paremnool
Vahekaardil ühe atribuudi võrra allapoole liikumine, kui atribuut on juba valitud Tabeldusklahv (TAB)
Vahekaardil ühe atribuudi võrra ülespoole liikumine, kui atribuut on valitud; või kõige ülemise üksuse korral vahekaardile liikumine SHIFT+TAB
Vahekaartide seas edasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+TAB
Vahekaartide seas tagasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+SHIFT+TAB

KuvaTabeli ja päringu atribuudilehe kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Atribuudilehe kuvamise sisse- ja väljalülitamine F4
Atribuudilehe vahekaartide seas liikumine, kui vahekaart on valitud, aga pole valitud ühtegi atribuuti Vasaknool või paremnool
Atribuudilehe vahekaartidele liikumine, kui atribuut on valitud CTRL+TAB
Vahekaardi esimesele atribuudile liikumine, kui ühtegi atribuuti pole valitud Tabeldusklahv (TAB)
Vahekaardil ühe atribuudi võrra allapoole liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Vahekaardil ühe atribuudi võrra ülespoole liikumine; atribuutdiloendi alguses vahekaardi enese valimine SHIFT+TAB
Vahekaartide seas edasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+TAB
Vahekaartide seas tagasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+SHIFT+TAB

KuvaPaaniga Väljaloend töötamine

Toiming Kiirklahvid
Paani Väljaloend sisse- ja väljalülitamine ALT+F8
Valitud välja lisamine vormi või aruande üksikasjasektsiooni Sisestusklahv (ENTER)
Paanil Väljaloend üles- või allaliikumine Ülesnool või allanool
Paanil Väljaloend alumiselt paanilt ülemisele liikumine SHIFT+TAB
Paanil Väljaloend ülemiselt paanilt alumisele liikumine Tabeldusklahv (TAB)

KuvaKiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Toiming Kiirklahvid
Järgmise peidetud teksti, hüperlingi või teema ülaosas asuvate linkide Kuva kõik või Peida kõik valimine Tabeldusklahv (TAB)
Eelmise peidetud teksti või hüperlingi või Microsoft Office'i veebilehe artikli ülaosas asuva nupu Brauserivaade (Browser View) valimine SHIFT+TAB
Valitud linkide Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu teostamine Sisestusklahv (ENTER)
Eelmisele spikri teemale liikumine ALT+vasaknool
Järgmisele spikri teemale liikumine ALT+paremnool
Dialoogiboksi Printimine avamine CTRL+P
Kuvatud spikriteemas väiksemas ulatuses alla- või üleskerimine. Ülesnool ja allanool
Kuvatud spikriteemas suuremas ulatuses alla- või üleskerimine. PAGE UP ja PAGE DOWN
Spikriakna käsumenüü kuvamine; spikriaken peab olema aktiivne (klõpsake mõnda spikriakna üksust). SHIFT+F10

Klahvid teksti ja andmetega töötamiseks

KuvaTeksti ja andmete valimine

KuvaVäljal teksti valimine

Toiming Kiirklahvid
Valiku ulatuse muutmine ühe märgi võrra paremale SHIFT+paremnool
Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra paremale CTRL+SHIFT+paremnool
Valiku ulatuse muutmine ühe märgi võrra vasakule SHIFT+vasaknool
Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra vasakule CTRL+SHIFT+vasaknool

KuvaVälja või kirje valimine

 Märkus.   Valiku tühistamiseks kasutage vastupidist nooleklahvi.

Toiming Kiirklahvid
Järgmise välja valimine Tabeldusklahv (TAB)
Andmelehe redigeerimisre˛iimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisre˛iimi (navigeerimisrežiim: Microsoft Accessi režiim, milles valitakse terve väli ja järjepunkti pole näha. Navigeerimisrežiimis saate ühelt väljalt teisele liikuda nooleklahvide abil.) vaheldumisi aktiveerimine. Vormi või aruande kasutamisel vajutage navigeerimisre˛iimist lahkumiseks paoklahvi (ESC). F2
Praeguse kirje ja praeguse kirje esimese välja vaheldumisi valimine navigeerimisrežiimis SHIFT+tühikuklahv
Valiku laiendamine eelmisele kirjele, kui praegune kirje on valitud SHIFT+ülesnool
Valiku laiendamine järgmisele kirjele, kui praegune kirje on valitud SHIFT+allanool
Kõigi kirjete valimine CTRL+A või CTRL+SHIFT+tühikuklahv

KuvaValiku laiendamine

Toiming Kiirklahvid
Laiendusrežiimi sisselülitamine (andmelehevaates kuvatakse Laiendatud valik akna alumises paremas nurgas); klahvi F8 korduv vajutamine laiendab valiku sõnale, väljale, kirjele ja kõigile kirjetele F8
Andmelehevaates valiku laiendamine samas reas külgnevatele väljadele Vasaknool või paremnool
Andmelehevaates valiku laiendamine külgnevatele ridadele Ülesnool või allanool
Eelmise laienduse tagasivõtmine SHIFT+F8
Laiendusrežiimi tühistamine Paoklahv (ESC)

KuvaAndmelehevaates veeru valimine ja teisaldamine

Toiming Kiirklahvid
Praeguse veeru valimine või veeru valiku tühistamine ainult navigeerimisrežiimis (navigeerimisrežiim: Microsoft Accessi režiim, milles valitakse terve väli ja järjepunkti pole näha. Navigeerimisrežiimis saate ühelt väljalt teisele liikuda nooleklahvide abil.) CTRL+tühikuklahv
Praegusest valitud veerust paremal asuva veeru valimine SHIFT+paremnool
Praegusest valitud veerust vasakul asuva veeru valimine SHIFT+vasaknool
Teisaldusrežiimi (teisaldusrežiim: režiim, mis võimaldab andmelehevaates vasak- ja paremnooleklahvide abil veergu teisaldada.) sisselülitamine; seejärel vajutage valitud veeru või veergude paremale või vasakule teisaldamiseks parem-või vasaknooleklahve CTRL+SHIFT+F8

KuvaTeksti ja andmete redigeerimine

 Märkus.   Kui järjepunkt ei ole nähtav, vajutage selle kuvamiseks klahvi F2.

KuvaVäljal järjepunkti nihutamine

Toiming Kiirklahvid
Järjepunkti nihutamine ühe märgi võrra paremale Paremnool
Järjepunkti nihutamine ühe sõna võrra paremale CTRL+paremnool
Järjepunkti nihutamine ühe märgi võrra vasakule Vasaknool
Järjepunkti nihutamine ühe sõna võrra vasakule CTRL+vasaknool
Üherealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja lõppu; mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine rea lõppu END-klahv
Mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja lõppu CTRL+END
Üherealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja algusse; mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine rea algusse HOME-klahv
Mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja algusse CTRL+HOME

KuvaTeksti kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Toiming Kiirklahvid
Valiku kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Valiku lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale CTRL+X
Lõikelaua sisu kleepimine järjepunkti asukohta CTRL+V
Järjepunktist vasakul asuva valiku või märgi kustutamine Tagasilükkeklahv
Järjepunktist paremal asuva valiku või märgi kustutamine Kustutusklahv (DELETE)
Kõigi järjepunktist paremal asuvate märkide kustutamine CTRL+DELETE

KuvaMuudatuste tagasivõtmine

Toiming Kiirklahvid
Tipitud teksti tagasivõtmine CTRL+Z või ALT+tagasilükkeklahv
Praeguse välja või kirje muudatuste tagasivõtmine; kui muudetud on mõlemat, vajutage muudatuste tagasivõtmiseks paoklahvi (ESC) kaks korda, esimest korda praeguse välja ja teist korda praeguse kirje muudatuste tagasivõtmiseks Paoklahv (ESC)

KuvaAndmete sisestamine andmelehevaates ja vormivaates

Toiming Kiirklahvid
Tänase kuupäeva sisestamine CTRL+semikoolon (;)
Praeguse kellaaja sisestamine CTRL+SHIFT+koolon (:)
Välja vaikeväärtuse sisestamine CTRL+ALT+tühikuklahv
Eelmise kirje sama välja väärtuse sisestamine CTRL+ülakoma (')
Uue kirje lisamine CTRL+plussmärk (+)
Andmelehel praeguse kirje kustutamine CTRL+miinusmärk (-)
Praeguses kirjes tehtud muudatuste salvestamine SHIFT+ENTER
Märkeruudu või suvandinupu väärtuste vaheldumisi aktiveerimine Tühikuklahv
Uue rea sisestamine CTRL+ENTER

KuvaVäljade värskendamine praeguste andmetega

Toiming Kiirklahvid
Akna väljade väärtuste uuesti arvutamine F9
Aluseks olevatest tabelitest korduspäringute tegemine; alamvormi korral eeldab see, et aluseks olevat tabelit kasutatakse ainult alamvormis SHIFT+F9
Otsinguvälja (teatmeväli: väli Accessi andmebaasi vormil või aruandes, mis kas kuvab tabelist või päringust saadud väärtuste loendi või sisaldab väärtuste staatilist komplekti.) loendiboksi või liitboksi sisu värskendamine F9

Kirjete seas navigeerimise klahvid

KuvaKujundusvaates navigeerimine

Toiming Kiirklahvid
Redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiimi vaheldumisi aktiveerimine F2
Atribuudilehe sisse- ja väljalülitamine F4
Vormi kujundusvaatest vormivaate aktiveerimine F5
Akna alumise ja ülemise osa vaheldumisi aktiveerimine (makrode ja päringute kujundusvaates ning aknas Täpsem filter/sortimine); kasutage klahvi F6, kui tabeldusklahv (TAB) ei vii teid ekraani soovitud ossa. F6
Kujunduspaani, atribuutide, navigeerimispaani, pääsuklahvide ja suumi juhtelementide tsükliline läbimine (tabelite, vormide ja aruannete kujundusvaates) F6
Vormi või aruande atribuudilehel valitud atribuudist Visual Basic Editori avamine F7
Vormis, aruandes või andmepääsulehel paani Väljaloend sisselülitamine. Kui paan Väljaloend on juba avatud, liigub fookus paanile Väljaloend. ALT+F8
Visual Basic Editorist vormi või aruande kujundusvaate aktiveerimine, kui koodimoodul on avatud SHIFT+F7
Vormi või aruande kujundusvaates juhtelemendi atribuudilehelt kujunduspinna aktiveerimine fookust muutmata SHIFT+F7
Atribuudilehe kuvamine ALT+ENTER
Valitud juhtelemendi kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Valitud juhtelemendi lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale CTRL+X
Lõikelaua sisu kleepimine valitud sektsiooni ülemisse vasakusse nurka CTRL+V
Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra paremale Paremnool
Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra vasakule Vasaknool

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra ülespoole

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle peal asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige pealmine.

Ülesnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra allapoole

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle all asuva juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige alumine.

Allanool
Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra paremale (sõltumata lehe ruudustikust) CTRL+paremnool
Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra vasakule (sõltumata lehe ruudustikust) CTRL+vasaknool

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra ülespoole (sõltumata lehe ruudustikust)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle peal asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige pealmine.

CTRL+ülesnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra allapoole (sõltumata lehe ruudustikust)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle all asuva juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige alumine.

CTRL+allanool

Valitud juhtelemendi laiuse suurendamine ühe piksli võrra (paremale)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, suurendab see kogu paigutuse laiust.

SHIFT+paremnool

Valitud juhtelemendi laiuse vähendamine ühe piksli võrra (vasakule)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vähendab see kogu paigutuse laiust.

SHIFT+vasaknool
Valitud juhtelemendi kõrguse vähendamine ühe piksli võrra (alt) SHIFT+ülesnool
Valitud juhtelemendi kõrguse suurendamine ühe piksli võrra (ülevalt) SHIFT+allanool

KuvaAndmelehevaates navigeerimine

KuvaKindlale kirjele liikumine

KuvaVäljade ja kirjete seas liikumine

Toiming Kiirklahvid
Järgmisele väljale liikumine Tabeldus- või paremnooleklahv
Navigeerimisrežiimis praeguse kirje viimasele väljale liikumine END-klahv
Eelmisele väljale liikumine SHIFT+TAB või vasaknool
Navigeerimisrežiimis praeguse kirje esimesele väljale liikumine HOME-klahv
Järgmise kirje praegusele väljale liikumine Allanool
Navigeerimisrežiimis viimase kirje praegusele väljale liikumine CTRL+allanool
Navigeerimisrežiimis viimase kirje viimasele väljale liikumine CTRL+END
Eelmise kirje praegusele väljale liikumine Ülesnool
Navigeerimisrežiimis esimese kirje praegusele väljale liikumine CTRL+ülesnool
Navigeerimisrežiimis esimese kirje esimesele väljale liikumine CTRL+HOME

KuvaMuule andmekuvale liikumine

Toiming Kiirklahvid
Ühe kuva võrra allapoole liikumine PAGE DOWN
Ühe kuva võrra ülespoole liikumine PAGE UP
Ühe kuva võrra paremale liikumine CTRL+PAGE DOWN
Ühe kuva võrra vasakule liikumine CTRL+PAGE UP

KuvaAlamandmelehtedel navigeerimine

KuvaKindlale kirjele liikumine

Toiming Kiirklahvid
Kirjenumbri väljale liikumiseks alamandmelehelt lahkumine; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER) ALT+F5

KuvaAlamandmelehe laiendamine ja ahendamine

Toiming Kiirklahvid
Kirje alamandmelehe laiendamiseks andmelehelt lahkumine CTRL+SHIFT+allanool
Alamandmelehe ahendamine CTRL+SHIFT+ülesnool

KuvaLiikumine andmelehelt alamandmelehele ja vastupidi

Toiming Kiirklahvid
Andmelehe eelmise kirje viimaselt väljalt alamandmelehe sisestamine Tabeldusklahv (TAB)
Andmelehe järgmise kirje esimeselt väljalt alamandmelehe sisestamine SHIFT+TAB
Alamandmelehelt lahkumine ja andmelehe järgmise kirje esimesele väljale liikumine CTRL+TAB
Alamandmelehelt lahkumine ja andmelehe eelmise kirje viimasele väljale liikumine CTRL+SHIFT+TAB
Andmelehel alamandmelehe viimaselt väljalt järgmise välja sisestamine Tabeldusklahv (TAB)
Andmelehel alamandmelehe vahelejätmine ja andmelehe järgmisele kirjele liikumine Allanool
Andmelehel alamandmelehe vahelejätmine ja andmelehe eelmisele kirjele liikumine Ülesnool

 Märkus.   Alamandmelehe väljade ja kirjete seas saate liikuda samade kiirklahvidega, mida kasutatakse andmelehevaates.

KuvaVormivaates navigeerimine

KuvaKindlale kirjele liikumine

Toiming Kiirklahvid
Kirjenumbri väljale liikumine; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisetusklahvi (ENTER) F5

KuvaVäljade ja kirjete seas liikumine

Toiming Kiirklahvid
Järgmisele väljale liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Eelmisele väljale liikumine SHIFT+TAB
Navigeerimisrežiimis vormi viimasele juhtelemendile liikumine, jäädes praegusele kirjele END-klahv
Navigeerimisrežiimis vormi viimasele juhtelemendile liikumine ja fookuse viimine viimasele kirjele CTRL+END
Navigeerimisrežiimis vormi esimesele juhtelemendile liikumine, jäädes praegusele kirjele HOME-klahv
Navigeerimisrežiimis vormi esimesele juhtelemendile liikumine ja fookuse viimine esimesele kirjele CTRL+HOME
Järgmise kirje praegusele väljale liikumine CTRL+PAGE DOWN
Eelmise kirje praegusele väljale liikumine CTRL+PAGE UP

KuvaMitmelehelistel vormidel liikumine

Toiming Kiirklahvid
Ühe lehe võrra allapoole liikumine; kirje lõpust järgmise kirje vastavale lehele liikumine PAGE DOWN
Ühe lehe võrra ülespoole liikumine; kirje lõpust eelmise kirje vastavale lehele liikumine PAGE UP

KuvaLiikumine põhivormilt alamvormile ja vastupidi

Toiming Kiirklahvid
Põhivormi eelnevalt väljalt alamvormi sisestamine Tabeldusklahv (TAB)
Põhivormi järgmiselt väljalt alamvormi sisestamine SHIFT+TAB
Alamvormist väljumine ja põhivormi või järgmise kirje järgmisele väljale liikumine CTRL+TAB
Alamvormist väljumine ja põhivormi või eelmise kirje eelmisele väljale liikumine CTRL+SHIFT+TAB

KuvaPrindi eelvaates ja küljendi eelvaates navigeerimine

KuvaDialoogiboks ja aknas tehtavad toimingud

Toiming Kiirklahvid
Dialoogiboksi Printimine avamine prindivaates CTRL+P (andmelehtedel, vormides ja aruannetes)
Dialoogiboksi Lehe häälestus avamine (ainult vormides ja aruannetes) S
Lehe osa suurendamine või vähendamine Z
Prindi eelvaate või küljendi eelvaate tühistamine C või ESC

KuvaErinevate lehtede vaatamine

Toiming Kiirklahvid
Lehenumbri väljale liikumine; seejärel tippige lehenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER) ALT+F5
Järgmise lehe vaatamine (kui suvand Mahuta aknasse on valitud) PAGE DOWN või allanool
Eelmise lehe vaatamine (kui suvand Mahuta aknasse on valitud) PAGE UP või ülesnool

KuvaPrindi eelvaates ja küljendi eelvaates navigeerimine

Toiming Kiirklahvid
Sammhaaval allakerimine Allanool
Ühe täisekraani võrra allakerimine PAGE DOWN
Lehe allserva liikumine CTRL+allanool
Sammalhaaval üleskerimine Ülesnool
Ühe täisekraani võrra üleskerimine PAGE UP
Lehe ülaserva liikumine CTRL+ülesnool
Sammhaaval paremale kerimine Paremnool
Lehe paremasse serva liikumine END-klahv
Lehe alumisse paremasse nurka liikumine CTRL+END
Sammhaaval vasakule liikumine Vasaknool
Lehe vasakusse serva liikumine HOME-klahv
Lehe ülemisse vasakusse nurka liikumine CTRL+HOME

KuvaAccessi projektis andmebaasidiagrammi aknas navigeerimine

Toiming Kiirklahvid
Tabelilahtrist tabeli tiitliribale liikumine Paoklahv (ESC)
Tabeli tiitliribalt viimasena redigeeritud lahtrisse liikumine Sisestusklahv (ENTER)
Tabeli tiitliribalt tabeli tiitliribale liikumine või
tabelis lahtrist lahtrisse liikumine
Tabeldusklahv (TAB)
Tabelis loendi laiendamine ALT + ALLANOOL
Ripploendi üksuste seas ülevalt alla liikumine Allanool
Loendis eelmisele üksusele liikumine Ülesnool
Loendis üksuse valimine ja järgmisse lahtrisse liikumine Sisestusklahv (ENTER)
Märkeruudus sätte muutmine Tühikuklahv
Rea esimesse lahtrisse või
praeguse lahtri algusse liikumine
HOME-klahv
Rea viimasesse lahtrisse või
praeguse lahtri lõppu liikumine
END-klahv
Tabelis järgmisele "lehele" või
diagrammi järgmisele "lehele" kerimine
PAGE DOWN
Tabelis eelmisele "lehele" või
diagrammi eelmisele "lehele" kerimine
PAGE UP

KuvaAccessi projektis päringukujundajas navigeerimine

KuvaSuvaline paan

Toiming Kiirklahvid
Päringukujundaja paanide seas liikumine F6, SHIFT+F6

KuvaDiagrammipaan

Toiming Kiirklahvid
Tabelite, vaadete ja funktsioonide seas liikumine (ja võimaluse korral joonte liitmine) TAB või SHIFT+TAB
Tabelis, vaates või funktsioonis veerult veerule liikumine Nooleklahvid
Valitud andmeveeru valimine väljundi jaoks Tühikuklahv või plussmärk
Valitud andmeveeru eemaldamine päringuväljundist Tühikuklahv või miinusmärk
Valitud tabeli, vaate või funktsiooni või päringu liitmisjoone eemaldamine Kustutusklahv (DELETE)

 Märkus.   Kui on valitud mitu üksust, mõjutab TÜHIKUKLAHVI vajutamine kõiki valitud üksusi. Üksuste klõpsamise ajal klahvi SHIFT all hoides saate valida mitu üksust. Ühe üksuse valitud oleku saate sisse ja välja lülitada selle klõpsamise ajal juhtklahvi (CTRL) all hoides.

KuvaKoordinaatvõrgu paan

Toiming Kiirklahvid
Lahtrite seas liikumine Nooleklahvid või TAB või SHIFT+TAB
Praeguse veeru viimasele reale liikumine CTRL+allanool
Praeguse veeru esimesele reale liikumine CTRL+ülesnool
Ruudustiku nähtaval osal ülemisse vasakusse lahtrisse liikumine CTRL+HOME
Alumisse paremasse lahtrisse liikumine CTRL+END
Ripploendis liikumine Ülesnool või allanool
Kogu koordinaatvõrgu veeru valimine CTRL+tühikuklahv
Redigeerimisrežiimi ja lahtrivalikurežiimi vaheldumisi aktiveerimine F2
Lahtris valitud teksti kopeerimine lõikelauale (redigeerimisrežiimis) CTRL+C
Lahtris valitud teksti lõikamine ja selle paigutamine lõikelauale (redigeerimisrežiimis) CTRL+X
Lõikelaualt teksti kleepimine (redigeerimisrežiimis) CTRL+V
Lahtri redigeerimise ajal sisestus- ja ülekirjutusrežiimi vaheldumisi aktiveerimine Lisamisklahv (INS)
Väljundiveerus märkeruudu sisse- ja väljalülitamineMärkus.    Kui on valitud mitu üksust, mõjutab selle klahvi vajutamine kõiki valitud üksusi. Tühikuklahv
Lahtri valitud sisu kustutamine Kustutusklahv (DELETE)
Valitud andmeveergu sisaldava rea kustutamine päringust Märkus.    Kui on valitud mitu üksust, mõjutab selle klahvi vajutamine kõiki valitud üksusi. Kustutusklahv (DELETE)
Koordinaatvõrgu valitud veerust kõigi väärtuste kustutamine Kustutusklahv (DELETE)
Olemasolevate ridade vahele rea sisestamine Lisamisklahv (INS) (pärast koordinaatvõrgu rea valimist)
Veeru Või ... lisamine Lisamisklahv (INS) (pärast mõne veeru Või ... valimist)

KuvaSQL-paan

Töötades SQL-paanil, saate kasutada standardseid Windowsi redigeerimisklahve (nt sõnalt sõnale liikumiseks klahvikombinatsioone CTRL+ nool) ja menüü Redigeeri käske Lõika, Kopeeri ja Kleebi.

 Märkus.    Teksti saate ainult sisestada; ülekirjutusrežiimi ei ole.

KuvaTöötamine PivotTable-liigendtabeli vaadetega

KuvaPivotTable-liigendtabeli vaade

KuvaPivotTable-liigendtabeli vaates elementide valimise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Valiku teisaldamine vasakult paremale ja seejärel alla Tabeldusklahv (TAB)
Valiku teisaldamine ülevalt alla ja seejärel paremale Sisestusklahv (ENTER)
Vasakul asuva lahtri valimine. Kui praegune lahter on kõige vasakpoolsem, saate klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB abil valida eelmise rea viimase lahtri. SHIFT+TAB
Praeguse lahtri kohal paikneva lahtri valimine. Kui praegune lahter on kõige ülemine, saate klahvikombinatsiooni SHIFT+ENTER abil valida eelmise veeru viimase lahtri. SHIFT+ENTER
Üksikasjalahtrite valimine rea-ala järgmise üksuse jaoks CTRL+ENTER
Üksikasjalahtrite valimine rea-ala eelmise üksuse jaoks SHIFT+CTRL+ENTER
Valiku teisaldamine nooleklahvi suunas. Kui rea- või veeruväli on valitud, vajutage väljal olevate andmete esimesele üksusele liikumiseks allanoolt ja seejärel vajutage eelmisele või järgmisele üksusele või tagasi väljale liikumiseks nooleklahvi. Kui üksikasjaväli on valitud, vajutage üksikasja-ala esimesele lahtrile liikumiseks allanoolt või paremnoolt. Nooleklahvid
Nooleklahvi suunas valiku laiendamine või vähendamine SHIFT+nooleklahvid
Valiku teisaldamine nooleklahvi suunas viimasesse lahtrisse CTRL+nooleklahvid
Valitud üksuse teisaldamine nooleklahvi suunas SHIFT+ALT+nooleklahvid
Praeguse rea kõige vasakpoolsema lahtri valimine HOME-klahv
Praeguse rea kõige parempoolsema lahtri valimine END-klahv
Esimese rea kõige vasakpoolsema lahtri valimine CTRL+HOME
Viimase rea viimase lahtri valimine CTRL+END
Valiku laiendamine esimese rea kõige vaskpoolsemale lahtrile SHIFT+CTRL+HOME
Valiku laiendamine viimase rea viimasele lahtrile SHIFT+CTRL+END
Praegu valitud andmeüksuse, kokkuvõtte või üksikasja jaoks välja valimine CTRL+tühikuklahv
Praegu valitud lahtrit sisaldava rea valimine SHIFT+tühikuklahv
Kogu PivotTable-liigendtabeli vaate (PivotTable-liigendtabeli vaade: vaade, mis võtab kokku ja analüüsib andmelehe või vormi andmeid. Kasutada saab üksikasjade erinevaid tasemeid või korraldada andmeid, lohistades välju ja üksusi või kuvades või peites väljade ripploendite üksuseid.) valimine CTRL+A
Järgmise kuva kuvamine PAGE DOWN
Eelmise kuva kuvamine PAGE UP
Valiku laiendamine ühe kuva võrra allapoole SHIFT+PAGE DOWN
Valiku vähendamine ühe kuva võrra SHIFT+PAGE UP
Järgmise kuva kuvamine paremal ALT+PAGE DOWN
Eelmise kuva kuvamine vasakul ALT+PAGE UP
Valiku laiendamine paremal asuvale lehele SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Valiku laiendamine vasakul asuvale lehele SHIFT+ALT+PAGE UP

KuvaKäskude käivitamise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Spikriteemade kuvamine F1
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud elemendi kiirmenüü kuvamine. Kiirmenüüde abil saate PivotTable-liigendtabeli vaates käske käivitada. SHIFT+F10
Kiirmenüü käsu käivitamine Allakriipsutatud täht
Kiirmenüü sulgemine ilma käsku käivitamata Paoklahv (ESC)
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+ENTER
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+F4
Poolelioleva värskendustoimingu tühistamine Paoklahv (ESC)
PivotTable-liigendtabeli vaatest valitud andmete kopeerimine lõikelauale CTRL+C
PivotTable-liigendtabeli vaate sisu eksportimine rakendusse Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

KuvaAndmete kuvamise, peitmise, filtreerimise ja sortimise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Üksuste kõrval paiknevate laiendusindikaatorite (tähised Plusstähis ja Miinustähis ) kuvamine ja peitmine CTRL+8
Praegu valitud üksuse laiendamine CTRL+plussmärk (numbriklaviatuuril)
Praegu valitud üksuse peitmine CTRL+miinusmärk (numbriklaviatuuril)
Praegu valitud välja loendi avamine ALT+allanool
Välja ripploendis liikumine vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule OK ja nupule Loobu Tabeldusklahv (TAB)
Välja ripploendis järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Välja ripploendis praeguse üksuse ruudu märkimine või tühjendamine Tühikuklahv
Välja ripploendi sulgemine ja tehtud muudatuste rakendamine Sisestusklahv (ENTER)
Välja ripploendi sulgemine tehtud muudatusi rakendamata Paoklahv (ESC)
Automaatfiltri sisse- ja väljalülitamine CTRL+T
Valitud välja või summa andmete sortimine tõusvas järjestuses (A – Y 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Valitud välja või summa andmete sortimine laskuvas järjestuses (Y – A 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Valitud liikme üles või vasakule teisaldamine ALT+SHIFT+ülesnool või ALT+SHIFT+vasaknool
Valitud liikme alla või paremale teisaldamine ALT+SHIFT+allanool või ALT+SHIFT+paremnool

KuvaVäljade ja kokkuvõtete lisamise ning PivotTable-liigendtabeli vaate paigutuse muutmise klahvid

KuvaPaaniga Väljaloend töötamise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Paani Väljaloend kuvamine või, kui see on juba kuvatud, selle aktiveerimine CTRL+L
Paanil Väljaloend järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Eelmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse SHIFT+ülesnool
Järgmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse SHIFT+allanool
Eelmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+ülesnool
Järgmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+allanool
Üksuse valikust eemaldamine, kui fokusseeritud üksus on valikusse kaasatud, ja vastupidi CTRL+tühikuklahv
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu kuvamiseks selle laiendamine. Saadaolevate kokkuvõtteväljade kuvamiseks kokkuvõtete laiendamine. Plussmärk (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu peitmiseks selle ahendamine. Saadaolevate kokkuvõtteväljade peitmiseks kokkuvõtete ahendamine. Miinusmärk (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend liikumine vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule Lisa ja nupu Lisa kõrval paiknevale loendile Tabeldusklahv (TAB)
Paanil Väljaloend nupu Lisa kõrval paikneva ripploendi avamine. Loendis järgmisele üksusele liikumiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage üksuse valimiseks nuppu ENTER. ALT+allanool
Paanil Väljaloend esile tõstetud välja lisamine PivotTable-liigendtabeli vaate alale, mis on kuvatud loendis Lisa Sisestusklahv (ENTER)
Paani Väljaloend sulgemine ALT+F4

KuvaVäljade ja kokkuvõtete lisamise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Kokkuvõttefunktsiooni Sum (Summa) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+S
Kokkuvõttefunktsiooni Loendus abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+C
Kokkuvõttefunktsiooni Miinimum abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+M
Kokkuvõttefunktsiooni Maksimum abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+X
Kokkuvõttefunktsiooni Keskmine abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+E
Kokkuvõttefunktsiooni Standardhälve abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+D
Kokkuvõttefunktsiooni Standardhälbe populatsioon abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+T
Kokkuvõttefunktsiooni Dispersioon abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+V
Kokkuvõttefunktsiooni Dispersiooni populatsioon abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+R
PivotTable-liigendtabeli vaates valitud välja vahekokkuvõtete ja üldkokkuvõtete sisse- ja väljalülitamine CTRL+SHIFT+B
Arvutatud üksikasjavälja lisamine CTRL+F

KuvaPaigutuse muutmise klahvid

 Märkus.   Järgmised neli kiirklahvikombinatsiooni ei tööta, kui vajutate klahve 1, 2 ,3 ,4 numbriklaviatuuril.

Toiming Kiirklahvid
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates rea-alale CTRL+1
Move the selected field in the PivotTable view to the column area CTRL+2
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates filtrialale CTRL+3
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates üksikasja-alale CTRL+4
Valitud rea- või veeruala teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates kõrgemale tasemele CTRL+vasaknool
Valitud rea- või veeruala teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates madalamale tasemele CTRL+paremnool

KuvaPivotTable-liigendtabeli vaate elementide vormindamise klahvid

Järgmiste kiirklahvide kasutamiseks valige esmalt kokkuvõtteväljade jaoks üksikasjaväli või andmelahter.

Esimesed seitse kiirklahvi muudavad valitud välja numbrivormingut.

Toiming Kiirklahvid
Üldise numbrivormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjaväljal CTRL+SHIFT+~ (tilde)
Kahe komakohaga ja sulgudes negatiivsete arvudega valuutavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+$
Ilma komakohtadeta protsendivormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+%
Kahe komakohaga eksponentarvu vormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+^
Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+#
Tunni, minuti ning tähistega EL ning PL kellaajavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+@
Kahe komakohaga, tuhandike eraldaja ja negatiivsete väärtuste miinusmärgiga arvuvormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+!
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti paksuks tegemine CTRL+B
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti allakriipsutamine CTRL+U
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti kursiivi panemine CTRL+I

KuvaPivotChart-liigenddiagrammi vaade

KuvaDiagrammil üksuste valimise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Diagrammil järgmise üksuse valimine Paremnool
Diagrammil eelmise üksuse valimine Vasaknool
Järgmise üksuste rühma valimine Allanool
Eelmise üksuste rühma valimine Ülesnool

KuvaAtribuutide ja suvanditega töötamise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+ENTER
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+F4
Aktiivse vahekaardi järgmise üksuse valimine, kui dialoogiboks Atribuudid on aktiivne Tabeldusklahv (TAB)
Järgmise vahekaardi valimine, kui vahekaart dialoogiboksis Atribuudid on aktiivne Paremnool
Eelmise vahekaardi valimine, kui vahekaart dialoogiboksis Atribuudid on aktiivne Vasaknool
Loendi või paleti kuvamine, kui loendit või paletti sisaldav nupp on valitud Allanool
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Kiirmenüü käsu käivitamine Allakriipsutatud täht
Kiirmenüü sulgemine ilma käsku käivitamata Paoklahv (ESC)

KuvaVäljadega töötamise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Praegu valitud välja loendi avamine ALT+allanool
Välja ripploendis vahelduvalt liikumine viimati valitud üksusele, nupule OK ja nupule Loobu Tabeldusklahv (TAB)
Välja ripploendis järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Välja ripploendis praeguse üksuse ruudu märkimine või tühjendamine Tühikuklahv
Välja ripploendi sulgemine ja tehtud muudatuste rakendamine Sisestusklahv (ENTER)
Välja ripploendi sulgemine tehtud muudatusi rakendamata Paoklahv (ESC)

KuvaPaaniga Väljaloend töötamise klahvid

Toiming Kiirklahvid
Paani Väljaloend kuvamine või, kui see on juba kuvatud, selle aktiveerimine CTRL+L
Paanil Väljaloend järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Eelmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse SHIFT+ülesnool
Järgmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse SHIFT+allanool
Eelmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+ülesnool
Järgmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+allanool
Kui üksus, millel on fookus, on valikus, selle valikust eemaldamine ja vastupidi CTRL+tühikuklahv
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu kuvamiseks selle üksuse laiendamine või saadaolevate kokkuvõteväljade kuvamiseks loendi laiendamine Plussmärk (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu peitmiseks selle üksuse ahendamine või saadaolevate kokkuvõtteväljade peitmiseks loendi ahendamine. Miinusmärk (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule Lisa ja nupu Lisa kõrval paiknevale loendile liikumine Tabeldusklahv (TAB)
Paanil Väljaloend nupu Lisa kõrval paikneva ripploendi avamine. Loendis järgmisele üksusele liikumiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage üksuse valimiseks nuppu ENTER. ALT+allanool
Paanil Väljaloend esiletõstetud välja lisamine loendis Lisa kuvatud kukutusalale Sisestusklahv (ENTER)
Paani Väljaloend sulgemine ALT+F4

Microsoft Office Fluenti lint

KuvaOffice Fluenti lint

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvivihjed.

 1. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.
 2. Sõltuvalt sellest, millist tähte vajutate, võidakse teile kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Näiteks kui aktiivne on menüü Välisandmed ja te vajutate tähte C, kuvatakse menüü Loo koos jaotises kuvatud klahvivihjetega.
 3. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

 Märkus.   Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Võrguspikker

KuvaKiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming Kiirklahvid
Spikriakna avamine F1
Spikriakna sulgemine ALT+F4
Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine ALT+TAB
Naasmine rakenduse Programmi nimi avalehele ALT+HOME
Spikriaknas järgmise üksuse valimine Tabeldusklahv (TAB)
Spikriaknas eelmise üksuse valimine SHIFT+TAB
Valitud üksusega seotud toimingu tegemine Sisestusklahv (ENTER)
Spikriakna jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB
Spikriakna jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine Sisestusklahv (ENTER)
Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine Tabeldusklahv (TAB)
Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine SHIFT+TAB
Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine Sisestusklahv (ENTER)
Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi) ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)
Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi) ALT+paremnool
Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla Ülesnool, allanool
Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla. PAGE UP, PAGE DOWN
Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent). SHIFT+F10
Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp) Paoklahv (ESC)
Akna värskendamine (nupp Värskenda) F5

Praeguse spikriteema printimine

 Märkus.   Kui kursor ei ole praegusel spikriteemal, vajutage klahvi F6 ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P
Ühenduse oleku muutmine F6, seejärel vajutage valikuloendi avamiseks klahvi ENTER
Spikriakna alade seas liikumine; näiteks tööriistariba ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine F6
Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine Ülesnool, allanool
Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine Vasaknool, paremnool

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

KuvaAkende kuvamine ja kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Järgmise akna aktiveerimine. ALT+TAB
Järgmise akna aktiveerimine. ALT+SHIFT+TAB
Aktiivse akna sulgemine. CTRL+W või CTRL+F4

Programmiaknas teiselt paanilt tööpaanile liikumine (päripäeva). Vajadusel vajutage klahvi F6 mitu korda.

 Märkus.   Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, proovige muuteklahvi ALT vajutades viia fookus menüüribale või Microsoft Office Fluenti lindile ja vajutage seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6
Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul. CTRL+F6
Järgmise akna aktiveerimine. CTRL+SHIFT+F6
Maksimeerimata dokumendiakna korral käsu Suurus käivitamine (akna Juhtmenüü). Vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve ja kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER). CTRL+F8
Akna kahandamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul) CTRL+F9
Valitud akna suurendamine või taastamine. CTRL+F10
Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale PRINT SCREEN
Valitud pildi kopeerimine lõikelauale ALT+PRINT SCREEN

KuvaTekstis või lahtrites liikumine

Toiming Kiirklahvid
Liikumine ühe märgi võrra vasakule Vasaknool
Liikumine ühe märgi võrra paremale Paremnool
Liikumine ühe rea võrra üles Ülesnool
Liikumine ühe rea võrra alla Allanool
Liikumine ühe sõna võrra vasakule. CTRL+vasaknool
Liikumine ühe sõna võrra paremale. CTRL+paremnool
Liikumine rea lõppu END-klahv
Liikumine rea algusse HOME-klahv
Liikumine ühe lõigu võrra üles CTRL+ülesnool
Liikumine ühe lõigu võrra alla CTRL+allanool
Liikumine tekstivälja lõppu CTRL+END
Liikumine tekstivälja algusse CTRL+HOME
Eelmise toimingu Otsing kordamine SHIFT+F4

KuvaTabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Liikumine järgmisesse lahtrisse Tabeldusklahv (TAB)
Liikumine eelmisesse lahtrisse SHIFT+TAB
Liikumine järgmisele reale Allanool
Liikumine eelmisele reale Ülesnool
Tabelduskoha lisamine lahtrisse CTRL+TAB
Uue lõigu alustamine Sisestusklahv (ENTER)
Uue rea lisamine tabeli lõppu TAB viimase rea lõpus

KuvaTööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming Kiirklahvid

Liikumine programmiakna mõnelt muult paanilt tööpaanile. (Vajadusel vajutage klahvi F6 mitu korda.)

 Märkus.   Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahvi (ALT) vajutades viia fookus menüüribale ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+TAB vajutades liikuda tööpaanile.

F6
Aktiivse menüü või tööriistariba korral tööpaanile liikumine. (Vajadusel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB mitu korda.) CTRL+TAB
Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine. Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB
Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine. CTRL+allanool
Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine Allanool või ülesnool
Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu teostamine Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)
Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine SHIFT+F10
Nähtava menüü või alammenüü korral menüüs või alammenüüs esimese või viimase käsu valimine HOME- või END-klahv
Liikumine galerii loendis kerides üles või alla. PAGE UP või PAGE DOWN
Valitud galerii loendis algusesse või lõppu liikumine CTRL+HOME või CTRL+END

Näpunäited

KuvaTööriistaribade, menüüde ja tööpaanide suuruse muutmine ja nende teisaldamine

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).
 2. Soovitud tööriistariba või tööpaani valimiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+TAB.
 3. Tehke ühte järgmistest.

KuvaTööriistariba suuruse muutmine

 1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.
 2. Klõpsake käsku Suurus ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööriistariba suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

KuvaTööriistariba teisaldamine

 1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.
 2. Klõpsake käsku Teisalda ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööriistariba paigutamiseks kasutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra teisaldamiseks vajutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid. Tööriistariba lahtidokkimiseks vajutage mitu korda ALLANOOLT. Tööriistariba dokkimiseks vertikaalselt vasakule või paremale vajutage vastavalt vasak- või paremnooleklahvi, kui tööriistariba on tervenisti vasakul või paremal pool.

KuvaTööpaani suuruse muutmine

 1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.
 2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

KuvaTööpaani teisaldamine

 1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.
 2. Käsu Teisalda valimiseks kasutage allanooleklahvi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööpaani paigutamiseks kasutage nooleklahve. Tööpaani teisaldamiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.
 1. Kui teisaldamine või suuruse muutmine on valmis, vajutage paoklahvi (ESC).

KuvaDialoogibokside kasutamine

Toiming Kiirklahvid
Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma. Tabeldusklahv (TAB)
Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma. SHIFT+TAB
Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine. CTRL+TAB
Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine. CTRL+SHIFT+TAB
Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel. Nooleklahvid
Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine. Tühikuklahv
Suletud loendi korral loendi avamine ja selles vajalikule suvandile liikumine Ripploendi väärtuse esimene märk
Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine. ALT+ suvandis allakriipsutatud märk
Valitud ripploendi avamine. ALT+allanool
Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine. Paoklahv (ESC)
Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine Sisestusklahv (ENTER)

KuvaDialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Toiming Kiirklahvid
Liikumine kirje algusesse. HOME-klahv
Liikumine kirje lõppu. END-klahv
Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule. Vasaknool või paremnool
Liikumine ühe sõna võrra vasakule. CTRL+vasaknool
Liikumine ühe sõna võrra paremale. CTRL+paremnool
Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine SHIFT+vasaknool
Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine SHIFT+paremnool
Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine CTRL+SHIFT+vasaknool
Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine CTRL+SHIFT+paremnool
Teksti järjepunktist valimine kirje alguseni. SHIFT+HOME
Teksti järjepunktist valimine kirje lõpuni. SHIFT+END
 
 
Rakenduskoht:
Access 2010