Kiirklahvid Accessis

Kiirklahvide abil saate sageli kasutatavaid käske ja toiminguid kiiresti rakendada. Järgnevates alateemades on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval rakenduses Microsoft Office Access 2007. Kiirklahvide abil saate ka ilma hiirt kasutamata viia fookuse menüüle, käsule või juhtelemendile.

Üldised kiirklahvid

KuvaAccessis globaalsed kiirklahvid

KuvaAndmebaaside avamine

Toiming Klahvid
Uue andmebaasi avamine CTRL+N
Olemasoleva andmebaasi avamine CTRL+O
Rakendusest Office Access 2007 väljumine ALT+F4

KuvaPrintimine ja salvestamine

Teostatavad toimingud Klahvid
Praeguse või valitud objekti printimine CTRL+P
Vaates Prindi eelvaade dialoogiboksi Printimine avamine P või CTRL+P
Vaates Prindi eelvaade dialoogiboksi Lehe häälestus avamine S
Prindi eelvaate ja küljendi eelvaate tühistamine C või ESC
Andmebaasiobjekti salvestamine CTRL+S või SHIFT+F12
Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine F12

KuvaLiitboksi või loendiboksi kasutamine

Toiming Klahvid
Liitboksi avamine F4 või ALT+ALLANOOL
Otsinguvälja (teatmeväli: väli Accessi andmebaasi vormil või aruandes, mis kas kuvab tabelist või päringust saadud väärtuste loendi või sisaldab väärtuste staatilist komplekti.) loendiboksi või liitboksi sisu värskendamine F9
Ühe rea võrra allapoole liikumine ALLANOOL
Ühe lehe võrra allapoole liikumine PAGE DOWN
Ühe rea võrra ülespoole liikumine ÜLESNOOL
Ühe lehe võrra ülespoole liikumine PAGE UP
Liitboksist või loendiboksist väljumine TAB

KuvaTeksti ja andmete otsimine ja asendamine

Toiming Klahvid
Dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaardi Otsi avamine (ainult andmelehevaates ja vormivaates) CTRL+F
Dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaardi Asenda avamine (ainult andmelehevaates ja vormivaates) CTRL+H
Dialoogiboksis Otsing ja asendus määratud teksti järgmise esinemiskorra otsimine suletud dialoogiboksi korral (ainult andmelehevaates ja vormivaates) SHIFT+F4

KuvaKujundusvaates töötamine

Toiming Klahv
Andmelehe redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiimi (navigeerimisrežiim: Microsoft Accessi režiim, milles valitakse terve väli ja järjepunkti pole näha. Navigeerimisrežiimis saate ühelt väljalt teisele liikuda nooleklahvide abil.) vaheldumisi aktiveerimine. Vormi või aruandega töötades vajutage navigeerimisrežiimist lahkumiseks paoklahvi (ESC). F2
Atribuudilehe aktiveerimine (nii Accessi andmebaasides kui ka Accessi projektides vormide ja aruannete kujundusvaates) F4
Vormi kujundusvaatest vormivaate aktiveerimine F5
Akna ülemise ja alumise osa vaheldumisi aktiveerimine (päringute kujundusvaates ja aknas Täpsem filter/sortimine) F6
Välja koordinaatvõrgu, väljaatribuutide, navigeerimispaani, teatud kiirklahvide (pääsuklahvide), suumi juhtelementide ja turberiba tsükliline läbimine (tabelite kujundusvaates) F6
Dialoogiboksi Koosturi valimine avamine (vormide ja aruannete kujundusvaate aknas) F7
Vormi või aruande atribuudilehel valitud atribuudist Visual Basic Editori avamine F7
Visual Basic Editorist vormi või aruande kujundusvaatesse naasmine SHIFT+F7 või ALT+F11

KuvaVormi või aruande kujundusvaates juhtelementide redigeerimine

Toiming Klahvid
Valitud juhtelemendi kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Valitud juhtelemendi lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale CTRL+X
Lõikelaua sisu kleepimine valitud sektsiooni ülemisse vasakpoolsesse nurka CTRL+V
Valitud juhtelemendi teisaldamine paremale (välja arvatud juhtelemendid, mis on osa paigutusest) PAREMNOOL või CTRL+PAREMNOOL
Valitud juhtelemendi teisaldamine vasakule (välja arvatud juhtelemendid, mis on osa paigutusest) VASAKNOOL või CTRL+VASAKNOOL
Valitud juhtelemendi teisaldamine üles ÜLESNOOL või CTRL+ÜLESNOOL
Valitud juhtelemendi teisaldamine alla ALLANOOL või CTRL+ALLANOOL
Valitud juhtelemendi kõrguse suurendamine SHIFT+ALLANOOL

Valitud juhtelemendi laiuse suurendamine

 Märkus.   Kui seda tehakse juhtelementidega, mis on osa paigutusest, muudetakse kogu paigutuse suurust

SHIFT+PAREMNOOL
Valitud juhtelemendi kõrguse vähendamine SHIFT+ÜLESNOOL

Valitud juhtelemendi laiuse vähendamine

 Märkus.   Kui seda tehakse juhtelementidega, mis on osa paigutusest, muudetakse kogu paigutuse suurust

SHIFT+VASAKNOOL

KuvaToimingud akendega

 Märkus.   Vaikimisi kuvatakse rakenduse Microsoft Office Access 2007 andmebaasid vahekaartidega dokumentidena. Akendena kuvatud dokumentide kasutamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Accessi suvandid. Dialoogiboksis Accessi suvandid klõpsake nuppu Praegune andmebaas ja jaotises Dokumendiakna suvandid klõpsake raadionuppu Kattuvad aknad.

Toiming Klahvid
Navigeerimispaani sisse- ja väljalülitamine F11
Avatud akende tsükliline läbimine CTRL+F6
Kõikide akende minimeerimise korral valitud minimeeritud akna taastamine ENTER
Aktiivse maksimeerimata akna suuruse muutmise režiimi sisselülitamine (vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve) CTRL+F8
Juhtmenüü kuvamine ALT+TÜHIKUKLAHV
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Aktiivse akna sulgemine CTRL+W või CTRL+F4
Visual Basic Editori ja eelmise aktiivse akna vaheldumisi aktiveerimine ALT+F11

KuvaViisarditega töötamine

Toiming Klahvid
Viisardis juhtelementide vaheldumisi aktiveerimine TAB
Viisardi järgmisele lehele liikumine ALT+N
Viisardi eelmisele lehele liikumine ALT+B
Viisardi lõpuleviimine ALT+F

KuvaMitmesugust

Teostatavad toiming Klahvid
Valitud hüperlingi täieliku aadressi kuvamine F2
Õigekirjakontroll F7
Väikestele sisestusaladele väljendite ja muu teksti mugavamaks sisestamiseks suumiboksi avamine SHIFT+F2
Atribuudilehe kuvamine kujundusvaates ALT+ENTER
Accessi või dialoogiboksi sulgemine ALT+F4
Koosturi käivitamine CTRL+F2
Tabelites, päringutes, vormides, aruannetes, lehtedel, PivotTable-liigendtabelites, PivotChart-aruannetes, salvestatud protseduurides ja Accessi projekti (.adp) funktsioonis vaadete vahel edasiliikumine. Kui saadaval on lisavaated, viivad järgmised klahvivajutused järgmisse saadaolevasse vaatesse. CTRL+PAREMNOOL või CRTL+KOMA (,)

Tabelites, päringutes, vormides, aruannetes, lehtedel, PivotTable-liigendtabelites, PivotChart-aruannetes, salvestatud protseduurides ja .adp-funktsioonis vaadete vahel tagasi liikumine. Kui saadaval on lisavaated, viivad järgmised klahvivajutused eelmisse vaatesse.

 Märkus.   Klahvikombinatsioon CTRL+PUNKT (.) ei toimi kõikidel tingimustel ja kõigi objektidega.

CTRL+VASAKNOOL või CRTL+PUNKT (.)

KuvaNavigeerimispaani kiirklahvid

KuvaObjektiloendi redigeerimine ja selles liikumine

Toiming Klahvid
Valitud objekti ümbernimetamine F2
Ühe rea võrra allapoole liikumine ALLANOOL
Ühe akna võrra allapoole liikumine PAGE DOWN
Viimasele objektile liikumine END
Ühe rea võrra ülespoole liikumine ÜLESNOOL
Ühe akna võrra ülespoole liikumine PAGE UP
Esimesele objektile liikumine HOME

KuvaObjektide avamine ja nende vahel liikumine

Toiming Klahvid
Valitud tabeli või päringu avamine andmelehevaates ENTER
Valitud vormi või aruande avamine ENTER
Valitud makro käivitamine ENTER
Valitud tabeli, päringu, vormi, aruande, andmepääsulehe, makro või mooduli avamine kujundusvaates CTRL+ENTER
Visual Basic Editoris vahetu akna kuvamine CTRL+G

KuvaMenüüdega töötamine

Toiming Klahvid
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Pääsuklahvide kuvamine ALT või F10
Programmi ikooni menüü kuvamine (programmi tiitliribal) ALT+TÜHIKUKLAHV
Nähtavast menüüst või alammenüüst järgmise või eelmise käsu valimine ALLANOOL või ÜLESNOOL
Vasakul või paremal asuva menüü valimine; nähtava alammenüü korral pea- ja alammenüü vaheldumisi aktiveerimine VASAKNOOL või PAREMNOOL
Menüüst või alammenüüst esimese või viimase käsu valimine HOME või END
Nähtava menüü ja alammenüü korraga sulgemine ALT
Nähtava menüü sulgemine; nähtava alammenüü korral ainult alammenüü sulgemine ESC

KuvaAkendes ja dialoogiboksides töötamine

KuvaProgrammiakna kasutamine

Toiming Klahvid
Järgmise programmi aktiveerimine ALT+TAB
Eelmise programmi aktiveerimine ALT+SHIFT+TAB
Windowsi menüü Start kuvamine CTRL+ESC
Aktiivse andmebaasiakna sulgemine CTRL+W
Järgmise andmebaasiakna aktiveerimine CTRL+F6
Eelmise andmebaasiakna aktiveerimine CTRL+SHIFT+F6
Kõikide akende minimeerimise korral valitud minimeeritud akna taastamine ENTER

KuvaDialoogiboksi kasutamine

Toiming Klahvid
Dialoogiboksis järgmise vahekaardi aktiveerimine CTRL+TAB
Dialoogiboksis eelmise vahekaardi aktiveerimine CTRL+SHIFT+TAB
Järgmisele suvandile või suvandirühmale liikumine TAB
Eelmisele suvandile või suvandirühmale liikumine SHIFT+TAB
Valitud ripploendiboksis suvandilt suvandile liikumine või suvandite rühmas ühelt suvandilt teisele liikumine Nooleklahvid
Valitud nupuga seostatud toimingu teostamine; ruudu märkimine või tühjendamine TÜHIKUKLAHV
Ripploendiboksis suvandinime esimese tähe abil suvandile liikumine Teie soovitud suvandi nime esimese tähe klahv (kui ripploendiboks on valitud)
Suvandinimes alla kriipsutatud tähe abil suvandi valimine või märkeruudu täitmine või tühjendamine ALT+täheklahv
Valitud ripploendiboksi avamine ALT+ALLANOOL
Valitud ripploendiboksi sulgemine ESC
Dialoogiboksis vaikenupuga seostatud toimingu teostamine ENTER
Käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine ESC
Dialoogiboksi sulgemine ALT+F4

KuvaTekstivälja redigeerimine

Toiming Klahvid
Kirje algusse liikumine HOME
Kirje lõppu liikumine END
Ühe märgi võrra vasakule või paremale liikumine VASAKNOOL või PAREMNOOL
Ühe sõna võrra vasakule või paremale liikumine CTRL+VASAKNOOL või CTRL+PAREMNOOL
Kirjeosa valimine järjepunktist kuni kirje alguseni SHIFT+HOME
Kirjeosa valimine järjepunktist kuni kirje lõpuni SHIFT+END
Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra vasakule SHIFT+VASAKNOOL
Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra paremale SHIFT+PAREMNOOL
Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra vasakule CTRL+SHIFT+VASAKNOOL
Valiku suuruse muutmine ühe sõna võrra paremale CTRL+SHIFT+PAREMNOOL

KuvaTöötamine dialoogiboksidega Avamine, Uus andmebaasifail ja Nimega salvestamine

Toiming Klahvid
Eelmisse kausta liikumine (Nupu pilt ) ALT+1
Avatud kaustast ühe taseme võrra ülevalpool paikneva kausta avamine (nupp Taseme võrra üles Nupu pilt ) ALT+2
Valitud kausta või faili kustutamine (nupp Kustuta Nupu pilt ) DEL
Avatud kaustas uue alamkausta loomine (nupp Loo uus kaust Nupu pilt ) ALT+4
Pisipiltide, paanide, ikoonide, loendi, üksikasjade, atribuutide ja eelvaadete vaheldumisi aktiveerimine ALT+5
Menüü Tööriistad kuvamine (nupp Tööriistad) ALT+L

KuvaAtribuudilehtedega töötamine

KuvaVormi või aruande atribuudilehe kasutamine

Toiming Klahvid
Atribuudilehe kuvamise sisse- ja väljalülitamine F4
Juhtelementide ripploendi valikute seas ühe üksuse kaupa liikumine ALLANOOL või ÜLESNOOL
Juhtelementide ripploendi valikute seas viie üksuse kaupa liikumine PAGE DOWN või PAGE UP
Juhtelementide ripploendist atribuudilehe vahekaartidele liikumine TAB
Atribuudilehe vahekaartide seas liikumine, kui valitud on vahekaart, mitte atribuut VASAKNOOL või PAREMNOOL
Vahekaardil ühe atribuudi võrra allapoole liikumine, kui atribuut on juba valitud TAB
Vahekaardil ühe atribuudi võrra ülespoole liikumine, kui atribuut on valitud; vahekaardi atribuudiloendi algusest juhtelemendi ripploendisse liikumine SHIFT+TAB
Vahekaartide seas edasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+TAB
Vahekaartide seas tagasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+SHIFT+TAB

KuvaTabeli ja päringu atribuudilehe kasutamine

Toiming Klahvid
Atribuudilehe kuvamise sisse- ja väljalülitamine F4
Atribuudilehe vahekaartide seas liikumine, kui vahekaart on valitud, aga pole valitud ühtegi atribuuti VASAKNOOL või PAREMNOOL
Atribuudilehe vahekaartidele liikumine, kui atribuut on valitud CTRL+TAB
Vahekaardi esimesele atribuudile liikumine, kui ühtegi atribuuti pole valitud TAB
Vahekaardil ühe atribuudi võrra allapoole liikumine TAB
Vahekaardil ühe atribuudi võrra ülespoole liikumine; atribuutdiloendi alguses vahekaardi enese valimine SHIFT+TAB
Vahekaartide seas edasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+TAB
Vahekaartide seas tagasiliikumine, kui atribuut on valitud CTRL+SHIFT+TAB

KuvaPaaniga Väljaloend töötamine

Toiming Klahvid
Paani Väljaloend sisse- ja väljalülitamine ALT+F8
Valitud välja lisamine vormi või aruande üksikasjasektsiooni ENTER
Paanil Väljaloend üles- või allaliikumine ÜLESNOOL või ALLANOOL
Paanil Väljaloend alumiselt paanilt ülemisele liikumine SHIFT+TAB
Paanil Väljaloend ülemiselt paanilt alumisele liikumine TAB

KuvaKiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Teostatavad toimingud Klahvid
Järgmise peidetud teksti või hüperlingi või teema ülaosas asuvate linkide Kuva kõik või Peida kõik valimine TAB
Eelmise peidetud teksti või hüperlingi või Microsoft Office'i veebilehe artikli ülaosas asuva nupu Brauserivaade (Browser View) valimine SHIFT+TAB
Valitud linkide Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu teostamine ENTER
Eelmisele spikri teemale liikumine ALT+VASAKNOOL
Järgmisele spikri teemale liikumine ALT+PAREMNOOL
Dialoogiboksi Printimine avamine CTRL+P
Kuvatud spikriteemas väiksemas ulatuses alla- või üleskerimine. ÜLESNOOL JA ALLANOOL
Kuvatud spikriteemas suuremas ulatuses alla- või üleskerimine. PAGE UP JA PAGE DOWN
Spikriakna käskude menüü kuvamine; eeldab, et aktiivne fookus oleks spikriaknal (klõpsake üksust spikriaknas). SHIFT+F10

KuvaMeilisõnumite saatmine

Toiming Klahvid
Aktiivse andmebaasiobjekti (navigeerimispaanil valitud objekti) saatmine meilisõnumina ALT+F+E
Outlookist aadressiraamatu avamine CTRL+SHIFT+B
Aadressiraamatu abil väljadel Adressaat, Koopia ja Salakoopia olevate nimede kontrollimine ALT+K või CTRL+K
Meilisõnumi päise järgmise välja valimine või sõnumi keha valimine, kui meilisõnumi päise viimane väli on aktiivne TAB
Meilisõnumi päises eelmise välja või nupu valimine SHIFT+TAB

Klahvid teksti ja andmetega töötamiseks

KuvaTeksti ja andmete valimine

KuvaVäljal teksti valimine

Toiming Klahvid
Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra paremale SHIFT+PAREMNOOL
Valiku suuruse muutmine ühe sõna võrra paremale CTRL+SHIFT+PAREMNOOL
Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra vasakule SHIFT+VASAKNOOL
Valiku suuruse muutmine ühe sõna võrra vasakule CTRL+SHIFT+VASAKNOOL

KuvaVälja või kirje valimine

 Märkus.   Valiku tühistamiseks kasutage vastupidist nooleklahvi.

Toiming Klahvid
Järgmise välja valimine TAB
Andmelehe redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiimi (navigeerimisrežiim: Microsoft Accessi režiim, milles valitakse terve väli ja järjepunkti pole näha. Navigeerimisrežiimis saate ühelt väljalt teisele liikuda nooleklahvide abil.) vaheldumisi aktiveerimine. Vormi või aruande kasutamisel vajutage navigeerimisrežiimist lahkumiseks paoklahvi (ESC). F2
Praeguse kirje ja praeguse kirje esimese välja vaheldumisi valimine navigeerimisrežiimis SHIFT+TÜHIKUKLAHV
Valiku laiendamine eelmisele kirjele, kui praegune kirje on valitud SHIFT+ÜLESNOOL
Valiku laiendamine järgmisele kirjele, kui praegune kirje on valitud SHIFT+ALLANOOL
Kõigi kirjete valimine CTRL+A või CTRL+SHIFT+TÜHIKUKLAHV

KuvaValiku laiendamine

Toiming Klahvid
Laiendusrežiimi sisselülitamine (andmelehevaates kuvatakse Laiendatud valik akna alumises paremas nurgas); klahvi F8 korduv vajutamine laiendab valiku sõnale, väljale, kirjele ja kõigile kirjetele F8
Andmelehevaates valiku laiendamine samas reas külgnevatele väljadele VASAKNOOL või PAREMNOOL
Andmelehevaates valiku laiendamine külgnevatele ridadele ÜLESNOOL või ALLANOOL
Eelmise laienduse tagasivõtmine SHIFT+F8
Laiendusrežiimi tühistamine ESC

KuvaAndmelehevaates veeru valimine ja teisaldamine

Toiming Klahvid
Praeguse veeru valimine või veeru valiku tühistamine ainult navigeerimisrežiimis (navigeerimisrežiim: Microsoft Accessi režiim, milles valitakse terve väli ja järjepunkti pole näha. Navigeerimisrežiimis saate ühelt väljalt teisele liikuda nooleklahvide abil.) CTRL+TÜHIKUKLAHV
Praegusest valitud veerust paremal asuva veeru valimine SHIFT+PAREMNOOL
Praegusest valitud veerust vasakul asuva veeru valimine SHIFT+VASAKNOOL
Teisaldusrežiimi (teisaldusrežiim: režiim, mis võimaldab andmelehevaates vasak- ja paremnooleklahvide abil veergu teisaldada.) sisselülitamine; seejärel vajutage valitud veeru või veergude paremale või vasakule teisaldamiseks klahve PAREMNOOL või VASAKNOOL CTRL+SHIFT+F8

KuvaTeksti ja andmete redigeerimine

 Märkus.   Kui järjepunkt ei ole nähtav, vajutage selle kuvamiseks klahvi F2.

KuvaVäljal järjepunkti nihutamine

Toiming Klahvid
Järjepunkti nihutamine ühe märgi võrra paremale PAREMNOOL
Järjepunkti nihutamine ühe sõna võrra paremale CTRL+PAREMNOOL
Järjepunkti nihutamine ühe märgi võrra vasakule VASAKNOOL
Järjepunkti nihutamine ühe sõna võrra vasakule CTRL+VASAKNOOL
Üherealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja lõppu; mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine rea lõppu END
Mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja lõppu CTRL+END
Üherealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja algusse; mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine rea algusse HOME
Mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja algusse CTRL+HOME

KuvaTeksti kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Toiming Klahvid
Valiku kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Valiku lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale CTRL+X
Lõikelaua sisu kleepimine järjepunkti asukohta CTRL+V
Järjepunktist vasakul asuva valiku või märgi kustutamine BACKSPACE
Järjepunktist paremal asuva valiku või märgi kustutamine DELETE
Kõigi järjepunktist paremal asuvate märkide kustutamine CTRL+DELETE

KuvaMuudatuste tagasivõtmine

Toiming Klahvid
Tipitud teksti tagasivõtmine CTRL+Z või ALT+BACKSPACE
Praeguse välja või kirje muudatuste tagasivõtmine; kui muudetud on mõlemat, vajutage muudatuste tagasivõtmiseks paoklahvi (ESC) kaks korda, esimest korda praeguse välja ja teist korda praeguse kirje muudatuste tagasivõtmiseks ESC

KuvaAndmete sisestamine andmelehevaates ja vormivaates

Toiming Klahvid
Tänase kuupäeva sisestamine CTRL+SEMIKOOLON (;)
Praeguse kellaaja sisestamine CTRL+SHIFT+KOOLON (:)
Välja vaikeväärtuse sisestamine CTRL+ALT+TÜHIKUKLAHV
Eelmise kirje sama välja väärtuse sisestamine CTRL+ÜLAKOMA (')
Uue kirje lisamine CTRL+PLUSSMÄRK (+)
Andmelehel praeguse kirje kustutamine CTRL+MIINUSMÄRK (-)
Praeguses kirjes tehtud muudatuste salvestamine SHIFT+ENTER
Märkeruudu või suvandinupu väärtuste vaheldumisi aktiveerimine TÜHIKUKLAHV
Uue rea sisestamine CTRL+ENTER

KuvaVäljade värskendamine praeguste andmetega

Toiming Klahvid
Akna väljade väärtuste uuesti arvutamine F9
Aluseks olevatest tabelitest korduspäringute tegemine; alamvormi korral eeldab see, et aluseks olevat tabelit kasutatakse ainult alamvormis SHIFT+F9
Otsinguvälja (teatmeväli: väli Accessi andmebaasi vormil või aruandes, mis kas kuvab tabelist või päringust saadud väärtuste loendi või sisaldab väärtuste staatilist komplekti.) loendiboksi või liitboksi sisu värskendamine F9

Kirjete seas navigeerimise klahvid

KuvaKujundusvaates navigeerimine

Toiming Klahvid
Redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiimi vaheldumisi aktiveerimine F2
Atribuudilehe sisse- ja väljalülitamine F4
Vormi kujundusvaatest vormivaate aktiveerimine F5
Akna alumise ja ülemise osa vaheldumisi aktiveerimine (makrode ja päringute kujundusvaates ning aknas Täpsem filter/sortimine); kasutage klahvi F6, kui tabeldusklahv (TAB) ei vii teid ekraani soovitud ossa. F6
Kujunduspaani, atribuutide, navigeerimispaani, pääsuklahvide ja suumi juhtelementide tsükliline läbimine (tabelite, vormide ja aruannete kujundusvaates) F6
Vormi või aruande atribuudilehel valitud atribuudist Visual Basic Editori avamine F7
Vormis, aruandes või andmepääsulehel paani Väljaloend sisselülitamine. Kui paan Väljaloend on juba avatud, liigub fookus paanile Väljaloend. ALT+F8
Visual Basic Editorist vormi või aruande kujundusvaate aktiveerimine, kui koodimoodul on avatud SHIFT+F7
Vormi või aruande kujundusvaates juhtelemendi atribuudilehelt kujunduspinna aktiveerimine fookust muutmata SHIFT+F7
Atribuudilehe kuvamine ALT+ENTER
Valitud juhtelemendi kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Valitud juhtelemendi lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale CTRL+X
Lõikelaua sisu kleepimine valitud sektsiooni ülemisse vasakusse nurka CTRL+V
Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra paremale PAREMNOOL
Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra vasakule VASAKNOOL

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra ülespoole

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle peal asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige pealmine.

ÜLESNOOL

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra allapoole

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle all asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige alumine.

ALLANOOL
Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra paremale (sõltumata lehe ruudustikust) CTRL+PAREMNOOL
Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra vasakule (sõltumata lehe ruudustikust) CTRL+VASAKNOOL

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra ülespoole (sõltumata lehe ruudustikust)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle peal asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige pealmine.

CTRL+ÜLESNOOL

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra allapoole (sõltumata lehe ruudustikust)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle all asuva juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige alumine.

CTRL+ALLANOOL

Valitud juhtelemendi laiuse suurendamine ühe piksli võrra (paremale)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, suurendab see kogu paigutuse laiust.

SHIFT+PAREMNOOL

Valitud juhtelemendi laiuse vähendamine ühe piksli võrra (vasakule)

 Märkus.   Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vähendab see kogu paigutuse laiust.

SHIFT+VASAKNOOL
Valitud juhtelemendi kõrguse vähendamine ühe piksli võrra (alt) SHIFT+ÜLESNOOL
Valitud juhtelemendi kõrguse suurendamine ühe piksli võrra (ülevalt) SHIFT+ALLANOOL

KuvaAndmelehevaates navigeerimine

KuvaKindlale kirjele liikumine

KuvaVäljade ja kirjete seas navigeerimine

Toiming Klahvid
Järgmisele väljale liikumine TAB või PAREMNOOL
Navigeerimisrežiimis praeguse kirje viimasele väljale liikumine END
Eelmisele väljale liikumine SHIFT+TAB või VASAKNOOL
Navigeerimisrežiimis praeguse kirje esimesele väljale liikumine HOME
Järgmise kirje praegusele väljale liikumine ALLANOOL
Navigeerimisrežiimis viimase kirje praegusele väljale liikumine CTRL+ALLANOOL
Navigeerimisrežiimis viimase kirje viimasele väljale liikumine CTRL+END
Eelmise kirje praegusele väljale liikumine ÜLESNOOL
Navigeerimisrežiimis esimese kirje praegusele väljale liikumine CTRL+ÜLESNOOL
Navigeerimisrežiimis esimese kirje esimesele väljale liikumine CTRL+HOME

KuvaMuule andmekuvale liikumine

Toiming Klahvid
Ühe kuva võrra allapoole liikumine PAGE DOWN
Ühe kuva võrra ülespoole liikumine PAGE UP
Ühe kuva võrra paremale liikumine CTRL+PAGE DOWN
Ühe kuva võrra vasakule liikumine CTRL+PAGE UP

KuvaAlamandmelehtedel navigeerimine

KuvaKindlale kirjele liikumine

Toiming Klahvid
Kirjenumbri väljale liikumiseks alamandmelehelt lahkumine; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER) ALT+F5

KuvaAlamandmelehe laiendamine ja ahendamine

Toiming Klahvid
Kirje alamandmelehe laiendamiseks andmelehelt lahkumine CTRL+SHIFT+ALLANOOL
Alamandmelehe ahendamine CTRL+SHIFT+ÜLESNOOL

KuvaLiikumine andmelehelt alamandmelehele ja vastupidi

Toiming Klahvid
Andmelehe eelmise kirje viimaselt väljalt alamandmelehe sisestamine TAB
Andmelehe järgmise kirje esimeselt väljalt alamandmelehe sisestamine SHIFT+TAB
Alamandmelehelt lahkumine ja andmelehe järgmise kirje esimesele väljale liikumine CTRL+TAB
Alamandmelehelt lahkumine ja andmelehe eelmise kirje viimasele väljale liikumine CTRL+SHIFT+TAB
Andmelehel alamandmelehe viimaselt väljalt järgmise välja sisestamine TAB
Andmelehel alamandmelehe vahelejätmine ja andmelehe järgmisele kirjele liikumine ALLANOOL
Andmelehel alamandmelehe vahelejätmine ja andmelehe eelmisele kirjele liikumine ÜLESNOOL

 Märkus.   Alamandmelehe väljade ja kirjete seas saate liikuda samade kiirklahvidega, mida kasutatakse andmelehevaates.

KuvaVormivaates navigeerimine

KuvaKindlale kirjele liikumine

Toiming Klahvid
Kirjenumbri väljale liikumine; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisetusklahvi (ENTER) F5

KuvaVäljade ja kirjete seas liikumine

Toiming Klahvid
Järgmisele väljale liikumine TAB
Eelmisele väljale liikumine SHIFT+TAB
Navigeerimisrežiimis vormi viimasele juhtelemendile liikumine, jäädes praegusele kirjele END
Navigeerimisrežiimis vormi viimasele juhtelemendile liikumine ja fookuse viimine viimasele kirjele CTRL+END
Navigeerimisrežiimis vormi esimesele juhtelemendile liikumine, jäädes praegusele kirjele HOME
Navigeerimisrežiimis vormi esimesele juhtelemendile liikumine ja fookuse viimine esimesele kirjele CTRL+HOME
Järgmise kirje praegusele väljale liikumine CTRL+PAGE DOWN
Eelmise kirje praegusele väljale liikumine CTRL+PAGE UP

KuvaMitmelehelistel vormidel liikumine

Toiming Klahvid
Ühe lehe võrra allapoole liikumine; kirje lõpust järgmise kirje vastavale lehele liikumine PAGE DOWN
Ühe lehe võrra ülespoole liikumine; kirje lõpust eelmise kirje vastavale lehele liikumine PAGE UP

KuvaLiikumine põhivormilt alamvormile ja vastupidi

Toiming Klahvid
Põhivormi eelnevalt väljalt alamvormi sisestamine TAB
Põhivormi järgmiselt väljalt alamvormi sisestamine SHIFT+TAB
Alamvormist väljumine ja põhivormi või järgmise kirje järgmisele väljale liikumine CTRL+TAB
Alamvormist väljumine ja põhivormi või eelmise kirje eelmisele väljale liikumine CTRL+SHIFT+TAB

KuvaPrindi eelvaates ja küljendi eelvaates navigeerimine

KuvaDialoogiboks ja aknas tehtavad toimingud

Toiming Klahvid
Dialoogiboksi Printimine avamine P (vormides ja aruannetes) või CTRL+P (andmelehtedel, vormides ja aruannetes)
Dialoogiboksi Lehe häälestus avamine (ainult vormides ja aruannetes) S
Lehe osa suurendamine või vähendamine Z
Prindi eelvaate või küljendi eelvaate tühistamine C või ESC

KuvaErinevate lehtede vaatamine

Toiming Klahvid
Lehenumbri väljale liikumine; seejärel tippige lehenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER) ALT+F5
Järgmise lehe vaatamine (kui suvand Mahuta aknasse on valitud) PAGE DOWN või ALLANOOL
Eelmise lehe vaatamine (kui suvand Mahuta aknasse on valitud) PAGE UP või ÜLESNOOL

KuvaPrindi eelvaates ja küljendi eelvaates navigeerimine

Toiming Klahvid
Sammhaaval allakerimine ALLANOOL
Ühe täisekraani võrra allakerimine PAGE DOWN
Lehe allserva liikumine CTRL+ALLANOOL
Sammalhaaval üleskerimine ÜLESNOOL
Ühe täisekraani võrra üleskerimine PAGE UP
Lehe ülaserva liikumine CTRL+ÜLESNOOL
Sammhaaval paremale kerimine PAREMNOOL
Lehe paremasse serva liikumine END
Lehe alumisse paremasse nurka liikumine CTRL+END
Sammhaaval vasakule liikumine VASAKNOOL
Lehe vasakusse serva liikumine HOME
Lehe ülemisse vasakusse nurka liikumine CTRL+HOME

KuvaAccessi projektis andmebaasidiagrammi aknas navigeerimine

Toiming Klahvid
Tabelilahtrist tabeli tiitliribale liikumine ESC
Tabeli tiitliribalt viimasena redigeeritud lahtrisse liikumine ENTER
Tabeli tiitliribalt tabeli tiitliribale liikumine või
tabelis lahtrist lahtrisse liikumine
TAB
Tabelis loendi laiendamine ALT + ALLANOOL
Ripploendi üksuste seas ülevalt alla liikumine ALLANOOL
Loendis eelmisele üksusele liikumine ÜLESNOOL
Loendis üksuse valimine ja järgmisse lahtrisse liikumine ENTER
Märkeruudus sätte muutmine TÜHIKUKLAHV
Rea esimesse lahtrisse või
praeguse lahtri algusse liikumine
HOME
Rea viimasesse lahtrisse või
praeguse lahtri lõppu liikumine
END
Tabelis järgmisele "lehele" või
diagrammi järgmisele "lehele" kerimine
PAGE DOWN
Tabelis eelmisele "lehele" või
diagrammi eelmisele "lehele" kerimine
PAGE UP

KuvaAccessi projektis päringukujundajas navigeerimine

KuvaSuvaline paan

Toiming Klahvid
Päringukujundaja paanide seas liikumine F6, SHIFT+F6

KuvaDiagrammipaan

Toiming Klahvid
Tabelite, vaadete ja funktsioonide seas liikumine (ja võimaluse korral joonte liitmine) TAB või SHIFT+TAB
Tabelis, vaates või funktsioonis veerult veerule liikumine Nooleklahvid
Valitud andmeveeru valimine väljundi jaoks TÜHIKUKLAHV või PLUSSMÄRK
Valitud andmeveeru eemaldamine päringuväljundist TÜHIKUKLAHV või MIINUSMÄRK
Valitud tabeli, vaate või funktsiooni või päringu liitmisjoone eemaldamine DELETE

 Märkus.   Kui on valitud mitu üksust, mõjutab TÜHIKUKLAHVI vajutamine kõiki valitud üksusi. Üksuste klõpsamise ajal klahvi SHIFT all hoides saate valida mitu üksust. Ühe üksuse valitud oleku saate sisse ja välja lülitada selle klõpsamise ajal juhtklahvi (CTRL) all hoides.

KuvaKoordinaatvõrgu paan

Toiming Klahvid
Lahtrite seas liikumine Nooleklahvid või TAB või SHIFT+TAB
Praeguse veeru viimasele reale liikumine CTRL+ALLANOOL
Praeguse veeru esimesele reale liikumine CTRL+ÜLESNOOL
Ruudustiku nähtaval osal ülemisse vasakusse lahtrisse liikumine CTRL+HOME
Alumisse paremasse lahtrisse liikumine CTRL+END
Ripploendis liikumine ÜLESNOOL või ALLANOOL
Kogu koordinaatvõrgu veeru valimine CTRL+TÜHIKUKLAHV
Redigeerimisrežiimi ja lahtrivalikurežiimi vaheldumisi aktiveerimine F2
Lahtris valitud teksti kopeerimine lõikelauale (redigeerimisrežiimis) CTRL+C
Lahtris valitud teksti lõikamine ja selle paigutamine lõikelauale (redigeerimisrežiimis) CTRL+X
Lõikelaualt teksti kleepimine (redigeerimisrežiimis) CTRL+V
Lahtri redigeerimise ajal sisestus- ja ülekirjutusrežiimi vaheldumisi aktiveerimine INS
Väljundiveerus märkeruudu sisse- ja väljalülitamineMärkus.    Kui on valitud mitu üksust, mõjutab selle klahvi vajutamine kõiki valitud üksusi. TÜHIKUKLAHV
Lahtri valitud sisu kustutamine DELETE
Valitud andmeveergu sisaldava rea kustutamine päringust Märkus.    Kui on valitud mitu üksust, mõjutab selle klahvi vajutamine kõiki valitud üksusi. DELETE
Koordinaatvõrgu valitud veerust kõigi väärtuste kustutamine DELETE
Olemasolevate ridade vahele rea sisestamine INS (pärast koordinaatvõrgu rea valimist)
Veeru Või ... lisamine INS ( pärast mõne veeru Või ... valimist)

KuvaSQL-paan

Töötades SQL-paanil, saate kasutada standardseid Windowsi redigeerimisklahve (nt sõnalt sõnale liikumiseks klahvikombinatsioone CTRL+ nool) ja menüü Redigeeri käske Lõika, Kopeeri ja Kleebi.

 Märkus.    Teksti saate ainult sisestada; ülekirjutusrežiimi ei ole.

KuvaTöötamine PivotTable-liigendtabeli vaadetega

KuvaPivotTable-liigendtabeli vaade

KuvaPivotTable-liigendtabeli vaates elementide valimise klahvid

Toiming Klahvid
Valiku teisaldamine vasakult paremale ja seejärel alla TAB
Valiku teisaldamine ülevalt alla ja seejärel paremale ENTER
Vasakul asuva lahtri valimine. Kui praegune lahter on kõige vasakpoolsem, saate klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB abil valida eelmise rea viimase lahtri. SHIFT+TAB
Praeguse lahtri kohal paikneva lahtri valimine. Kui praegune lahter on kõige ülemine, saate klahvikombinatsiooni SHIFT+ENTER abil valida eelmise veeru viimase lahtri. SHIFT+ENTER
Üksikasjalahtrite valimine rea-ala järgmise üksuse jaoks CTRL+ENTER
Üksikasjalahtrite valimine rea-ala eelmise üksuse jaoks SHIFT+CTRL+ENTER
Valiku teisaldamine nooleklahvi suunas. Kui rea- või veeruväli on valitud, vajutage väljal olevate andmete esimesele üksusele liikumiseks allanoolt ja seejärel vajutage eelmisele või järgmisele üksusele või tagasi väljale liikumiseks nooleklahvi. Kui üksikasjaväli on valitud, vajutage üksikasja-ala esimesele lahtrile liikumiseks allanoolt või paremnoolt. Nooleklahvid
Nooleklahvi suunas valiku laiendamine või vähendamine SHIFT+nooleklahvid
Valiku teisaldamine nooleklahvi suunas viimasesse lahtrisse CTRL+nooleklahvid
Valitud üksuse teisaldamine nooleklahvi suunas SHIFT+ALT+nooleklahvid
Praeguse rea kõige vasakpoolsema lahtri valimine HOME
Praeguse rea kõige parempoolsema lahtri valimine END
Esimese rea kõige vasakpoolsema lahtri valimine CTRL+HOME
Viimase rea viimase lahtri valimine CTRL+END
Valiku laiendamine esimese rea kõige vaskpoolsemale lahtrile SHIFT+CTRL+HOME
Valiku laiendamine viimase rea viimasele lahtrile SHIFT+CTRL+END
Praegu valitud andmeüksuse, kokkuvõtte või üksikasja jaoks välja valimine CTRL+TÜHIKUKLAHV
Praegu valitud lahtrit sisaldava rea valimine SHIFT+TÜHIKUKLAHV
Kogu PivotTable-liigendtabeli vaate (PivotTable-liigendtabeli vaade: vaade, mis võtab kokku ja analüüsib andmelehe või vormi andmeid. Kasutada saab üksikasjade erinevaid tasemeid või korraldada andmeid, lohistades välju ja üksusi või kuvades või peites väljade ripploendite üksuseid.) valimine CTRL+A
Järgmise ekraani kuvamine PAGE DOWN
Eelmise ekraani kuvamine PAGE UP
Valiku laiendamine ühe ekraani võrra allapoole SHIFT+PAGE DOWN
Valiku vähendamine ühe ekraani võrra SHIFT+PAGE UP
Järgmise ekraani kuvamine paremale ALT+PAGE DOWN
Eelmise ekraani kuvamine vasakule ALT+PAGE UP
Valiku laiendamine paremal asuvale lehele SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Valiku laiendamine vasakul asuvale lehele SHIFT+ALT+PAGE UP

KuvaKäskude käivitamise klahvid

Toiming Klahvid
Spikriteemade kuvamine F1
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud elemendi kiirmenüü kuvamine. Kiirmenüüde abil saate PivotTable-liigendtabeli vaates käske käivitada. SHIFT+F10
Kiirmenüü käsu käivitamine Allakriipsutatud täht
Kiirmenüü sulgemine käsku käivitamata ESC
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+ENTER
Dialoogiboksi Atribuudid sulgemine ALT+F4
Poolelioleva värskendustoimingu tühistamine ESC
PivotTable-liigendtabeli vaatest valitud andmete kopeerimine lõikelauale CTRL+C
PivotTable-liigendtabeli vaate sisu eksportimine rakendusse Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

KuvaAndmete kuvamise, peitmise, filtreerimise ja sortimise klahvid

Toiming Klahvid
Üksuste kõrval paiknevate laiendusindikaatorite (tähised Plusstähis ja Miinustähis ) kuvamine ja peitmine CTRL+8
Praegu valitud üksuse laiendamine CTRL+PLUSSMÄRK (numbriklaviatuuril)
Praegu valitud üksuse peitmine CTRL+MIINUSMÄRK (numbriklaviatuuril)
Praegu valitud välja loendi avamine ALT+ALLANOOL
Välja ripploendis liikumine vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule OK ja nupule Loobu TAB
Välja ripploendis järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Välja ripploendis praeguse üksuse ruudu märkimine või tühjendamine TÜHIKUKLAHV
Välja ripploendi sulgemine ja tehtud muudatuste rakendamine ENTER
Välja ripploendi sulgemine muudatusi rakendamata ESC
Automaatfiltri sisse- ja väljalülitamine CTRL+T
Valitud välja või summa andmete sortimine tõusvas järjestuses (A – Y 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Valitud välja või summa andmete sortimine laskuvas järjestuses (Y – A 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Valitud liikme üles või vasakule teisaldamine ALT+SHIFT+ÜLESNOOL või ALT+SHIFT+VASAKNOOL
Valitud liikme alla või paremale teisaldamine ALT+SHIFT+ALLANOOL või ALT+SHIFT+PAREMNOOL

KuvaVäljade ja kokkuvõtete lisamise ning PivotTable-liigendtabeli vaate paigutuse muutmise klahvid

KuvaPaaniga Väljaloend töötamise klahvid

Toiming Klahvid
Paani Väljaloend kuvamine või selle aktiveerimine (kui see on juba kuvatud) CTRL+L
Paanil Väljaloend järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Eelmisele üksusele liikumine ja selle valikusse kaasamine SHIFT+ÜLESNOOL
Järgmisele üksusele liikumine ja selle valikusse kaasamine SHIFT+ALLANOOL
Eelmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+ÜLESNOOL
Järgmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+ALLANOOL
Üksuse valikust eemaldamine, kui üksus, millel on fookus, on valikusse kaasatud, ja vastupidi CTRL+TÜHIKUKLAHV
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu kuvamiseks selle laiendamine. Saadaolevate kokkuvõtteväljade kuvamiseks kokkuvõtete laiendamine. PLUSSMÄRK (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu peitmiseks selle ahendamine. Saadaolevate kokkuvõtteväljade peitmiseks kokkuvõtete ahendamine. MIINUSMÄRK (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend liikumine vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule Lisa ja nupu Lisa kõrval paiknevale loendile TAB
Paanil Väljaloend nupu Lisa kõrval paikneva ripploendi avamine. Loendis järgmisele üksusele liikumiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage üksuse valimiseks sisestusklahvi (ENTER). ALT+ALLANOOL
Paanil Väljaloend esile tõstetud välja lisamine PivotTable-liigendtabeli vaate alale, mis on kuvatud loendis Lisa ENTER
Paani Väljaloend sulgemine ALT+F4

KuvaVäljade ja kokkuvõtete lisamise klahvid

Toiming Klahvid
Kokkuvõttefunktsiooni Sum (Summa) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+S
Kokkuvõttefunktsiooni Count (Loendus) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+C
Kokkuvõttefunktsiooni Min (Miinimum) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+M
Kokkuvõttefunktsiooni Max (Maksimum) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+X
Kokkuvõttefunktsiooni Average (Keskmine) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+E
Kokkuvõttefunktsiooni Standard Deviation (Standardhälve) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+D
Kokkuvõttefunktsiooni Standard Deviation Population (Standardhälbe populatsioon) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+T
Kokkuvõttefunktsiooni Variance (Dispersioon) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+V
Kokkuvõttefunktsiooni Variance Population (Dispersiooni populatsioon) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine CTRL+SHIFT+R
PivotTable-liigendtabeli vaates valitud välja vahekokkuvõtete ja üldkokkuvõtete sisse- ja väljalülitamine CTRL+SHIFT+B
Arvutatud üksikasjavälja lisamine CTRL+F

KuvaPaigutuse muutmise klahvid

 Märkus.   Järgmised neli kiirklahvikombinatsiooni ei tööta, kui vajutate klahve 1, 2 ,3 ,4 numbriklaviatuuril.

Toiming Klahvid
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates rea-alale CTRL+1
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates veerualale CTRL+2
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates filtrialale CTRL+3
Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates üksikasja-alale CTRL+4
Valitud rea- või veeruala teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates kõrgemale tasemele CTRL+VASAKNOOL
Valitud rea- või veeruala teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates madalamale tasemele CTRL+PAREMNOOL

KuvaPivotTable-liigendtabeli vaate elementide vormindamise klahvid

Järgmiste kiirklahvide kasutamiseks valige esmalt kokkuvõtteväljade jaoks üksikasjaväli või andmelahter.

Esimesed seitse kiirklahvi muudavad valitud välja numbrivormingut.

Toiming Klahvid
Üldise numbrivormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjaväljal CTRL+SHIFT+~ (tilde)
Kahe komakohaga ja sulgudes negatiivsete arvudega valuutavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+$
Ilma komakohtadeta protsendivormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+%
Kahe komakohaga eksponentarvu vormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+^
Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+#
Tunni, minuti ning tähistega EL ning PL kellaajavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+@
Kahe komakohaga, tuhandike eraldaja ja negatiivsete väärtuste miinusmärgiga arvuvormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele CTRL+SHIFT+!
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti paksuks tegemine CTRL+B
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti allakriipsutamine CTRL+U
PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti kursiivi panemine CTRL+I

KuvaPivotChart-liigenddiagrammi vaade

KuvaDiagrammil üksuste valimise klahvid

Toiming Klahvid
Diagrammil järgmise üksuse valimine PAREMNOOL
Diagrammil eelmise üksuse valimine VASAKNOOL
Järgmise üksuste rühma valimine ALLANOOL
Eelmise üksuste rühma valimine ÜLESNOOL

KuvaAtribuutide ja suvanditega töötamise klahvid

Toiming Klahvid
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+ENTER
Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine ALT+F4
Aktiivse vahekaardi järgmise üksuse valimine, kui dialoogiboks Atribuudid on aktiivne TAB
Järgmise vahekaardi valimine, kui vahekaart dialoogiboksis Atribuudid on aktiivne PAREMNOOL
Eelmise vahekaardi valimine, kui vahekaart dialoogiboksis Atribuudid on aktiivne VASAKNOOL
Loendi või paleti kuvamine, kui loendit või paletti sisaldav nupp on valitud ALLANOOL
Kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Kiirmenüü käsu käivitamine Allakriipsutatud täht
Kiirmenüü sulgemine ilma käsku käivitamata ESC

KuvaVäljadega töötamise klahvid

Toiming Klahvid
Praegu valitud välja loendi avamine ALT+ALLANOOL
Välja ripploendis vahelduvalt liikumine viimati valitud üksusele, nupule OK ja nupule Loobu TAB
Välja ripploendis järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Välja ripploendis praeguse üksuse ruudu märkimine või tühjendamine TÜHIKUKLAHV
Välja ripploendi sulgemine ja tehtud muudatuste rakendamine ENTER
Välja ripploendi sulgemine tehtud muudatusi rakendamata ESC

KuvaPaaniga Väljaloend töötamise klahvid

Toiming Klahvid
Paani Väljaloend kuvamine või, kui see on juba kuvatud, selle aktiveerimine CTRL+L
Paanil Väljaloend järgmisele üksusele liikumine Nooleklahvid
Eelmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse SHIFT+ÜLESNOOL
Järgmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse SHIFT+ALLANOOL
Eelmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+ÜLESNOOL
Järgmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata CTRL+ALLANOOL
Kui üksus, millel on fookus, on valikus, selle valikust eemaldamine ja vastupidi CTRL+TÜHIKUKLAHV
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu kuvamiseks selle üksuse laiendamine või saadaolevate kokkuvõteväljade kuvamiseks loendi laiendamine PLUSSMÄRK (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu peitmiseks selle üksuse ahendamine või saadaolevate kokkuvõtteväljade peitmiseks loendi ahendamine. MIINUSMÄRK (numbriklaviatuur)
Paanil Väljaloend vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule Lisa ja nupu Lisa kõrval paiknevale loendile liikumine TAB
Paanil Väljaloend nupu Lisa kõrval paikneva ripploendi avamine. Loendis järgmisele üksusele liikumiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage üksuse valimiseks nuppu ENTER. ALT+ALLANOOL
Paanil Väljaloend esiletõstetud välja lisamine loendis Lisa kuvatud kukutusalale ENTER
Paani Väljaloend sulgemine ALT+F4

Microsoft Office Fluenti lint

KuvaOffice Fluenti lint

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

Kõigi praeguses vaates saadaolevate funktsioonide kohal on kuvatud klahvivihjed. Järgnev näide pärineb rakendusest Office Word 2007.

 1. Vajutage soovitud funktsiooni kohal klahvivihjes näidatud tähte.
 2. Sõltuvalt sellest, millist tähte vajutate, võidakse teile kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Näiteks kui menüü Avaleht on aktiivne ja te vajutate tähte I, kuvatakse menüü Lisa koos jaotises kuvatud klahvivihjetega.
 3. Jätkake tähtede vajutamist, kuni vajutate selle käsu või juhtelemendi tähte, mida soovite kasutada. Mõnel juhul on esmalt vaja vajutada käsku sisaldava jaotise tähte.

 Märkus.   Ette võetud toimingute tühistamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Võrguspikker

KuvaSpikriakna kasutamise kiirklahvid

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming Klahvid
Spikriakna avamine F1
Spikriakna sulgemine ALT+F4
Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine ALT+TAB
Naasmine rakenduse Programmi nimi avalehele ALT+HOME
Spikriaknas järgmise üksuse valimine TAB
Spikriaknas eelmise üksuse valimine SHIFT+TAB
Valitud üksuse toimingu teostamine ENTER
Spikriakna jaotises Sirvi Programmi nimi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine. TAB või SHIFT+TAB
Spikriakna jaotises Sirvi Programmi nimi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine. ENTER
Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate linkide Kuva kõik ja Peida kõik) valimine TAB
Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine SHIFT+TAB
Valitud linkide Kuva kõik ja Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingute teostamine ENTER
Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi) ALT+VASAKNOOL või BACKSPACE
Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi) ALT+PAREMNOOL
Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla ÜLESNOOL, ALLANOOL
Kuvatud spikriteema sisu kerimine suuremate osade kaupa vastavalt üles või alla PAGE UP, PAGE DOWN
Spikriakna käsumenüü kuvamine. See eeldab spikriakna aktiveerimist (selleks klõpsake spikriakent). SHIFT+F10
Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp) ESC
Akna värskendamine (nupp Värskenda) F5

Praeguse spikriteema printimine

 Märkus.   Kui kursor ei ole praegusel spikriteemal, vajutage klahvi F6 ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P
Ühenduse oleku muutmine F6, seejärel vajutage valikuloendi avamiseks klahvi ENTER
Spikriakna alade seas liikumine; näiteks tööriistariba ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine F6
Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine ÜLESNOOL, ALLANOOL
Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine VASAKNOOL, PAREMNOOL

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

KuvaAkende kuvamine ja kasutamine

Toiming Klahvid
Järgmise akna aktiveerimine ALT+TAB
Eelmise akna aktiveerimine ALT+SHIFT+TAB
Aktiivse akna sulgemine CTRL+W või CTRL+F4

Programmiaknas teiselt paanilt tööpaanile liikumine (päripäeva). Vajadusel vajutage klahvi F6 mitu korda.

 Märkus.   Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, proovige muuteklahvi ALT vajutades viia fookus menüüribale või Microsoft Office Fluenti lindile ja vajutage seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6
Mitme avatud akna korral järgmise akna aktiveerimine CTRL+F6
Eelmise akna aktiveerimine CTRL+SHIFT+F6
Maksimeerimata dokumendiakna korral käsu Suurus käivitamine (akna Juhtmenüü). Vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve ja kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER). CTRL+F8
Akna minimeerimine ikooniks (töötab ainult mõnes Microsoft Office'i programmis) CTRL+F9
Valitud akna maksimeerimine või taastamine CTRL+F10
Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale PRINT SCREEN
Valitud akna pildi kopeerimine lõikelauale ALT+PRINT SCREEN

KuvaTekstis ja lahtrites liikumine

Toiming Klahvid
Liikumine ühe märgi võrra vasakule VASAKNOOL
Liikumine ühe märgi võrra paremale PAREMNOOL
Liikumine ühe rea võrra üles ÜLESNOOL
Liikumine ühe rea võrra alla ALLANOOL
Liikumine ühe sõna võrra vasakule CTRL+VASAKNOOL
Liikumine ühe sõna võrra paremale CTRL+PAREMNOOL
Liikumine rea lõppu END
Liikumine rea algusse HOME
Liikumine ühe lõigu võrra üles CTRL+ÜLESNOOL
Liikumine ühe lõigu võrra alla CTRL+ALLANOOL
Liikumine tekstivälja lõppu CTRL+END
Liikumine tekstivälja algusse CTRL+HOME
(Rakenduses Microsoft Office PowerPoint 2007.) Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus. CTRL+ENTER
Viimase toimingu Otsi kordamine. SHIFT+F4

KuvaTabelites liikumine ja töötamine

Toiming Klahvid
Järgmisse lahtrisse liikumine TAB
Eelmisse lahtrisse liikumine SHIFT+TAB
Järgmisele reale liikumine ALLANOOL
Eelmisele reale liikumine ÜLESNOOL
Tabelduskoha lisamine lahtrisse CTRL+TAB
Uue lõigu alustamine ENTER
Uue rea lisamine tabeli lõppu TAB viimase rea lõpus

KuvaJuurdepääs tööpaanidele ja nende kasutamine

Toiming Klahvid

Liikumine programmiakna mõnelt muult paanilt tööpaanile. (Vajadusel vajutage klahvi F6 mitu korda.)

 Märkus.   Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahvi (ALT) vajutades viia fookus menüüribale ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+TAB vajutades liikuda tööpaanile.

F6
Aktiivse menüü või tööriistariba korral tööpaanile liikumine. (Vajadusel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB mitu korda.) CTRL+TAB
Aktiivse tööpaani korral tööpaanil järgmise või eelmise suvandi valimine TAB või SHIFT+TAB
Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine CTRL+ALLANOOL
Valitud alammenüü valikute seas liikumine; dialoogiboksis suvandirühma kindlate suvandite seas liikumine ALLANOOL või ÜLESNOOL
Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu teostamine TÜHIKUKLAHV või ENTER
Kiirmenüü avamine; valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine SHIFT+F10
Nähtava menüü või alammenüü korral menüüs või alammenüüs esimese või viimase käsu valimine HOME või END
Valitud galeriiloendis üles- või allakerimine PAGE UP või PAGE DOWN
Valitud galeriiloendis üla- või alaserva liikumine CTRL+HOME või CTRL+END

KuvaJuurdepääs nutikatele siltidele ja nende kasutamine

Toiming Klahvid
Nutika sildi menüü või sõnumi kuvamine. Mitme nutika sildi kuvamise korral järgmise nutika sildi aktiveerimine ja selle menüü või sõnumi kuvamine ALT+SHIFT+F10
Nutika sildi menüüs järgmise üksuse valimine ALLANOOL
Nutika sildi menüüs eelmise üksuse valimine ÜLESNOOL
Nutika sildi menüüs valitud üksusega toimingu teostamine ENTER
Nutika sildi menüü või sõnumi sulgemine ESC
Näpunäited
 • Nutika sildi ilmumise saateks saate valida heli. Helivihjete kuulmiseks vajate helikaarti. Teie arvutisse peab olema installitud ka rakendus Microsoft Office Sounds.
 • Kui teil on juurdepääs internetile, saate rakenduse Microsoft Office Sounds alla laadida veebisaidilt Microsoft Office Online. Kui olete helifailid installinud, toimige rakendustes Access, Office Excel 2007 ja Office Word 2007järgmiselt.
  1. Klõpsake Microsoft Office'i nupp Nupu pilt, seejärel klõpsake nuppu Programmi suvandid.
  2. Klõpsake nuppu Täpsemalt.
  3. Jaotises Üldist märkige ruut Luba heliga tagasiside ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 Märkus.   Kui märgite või tühjendate selle ruudu, mõjutab see säte kõiki Office'i programme, milles saab heli kasutada.

KuvaTööriistaribade, menüüde ja tööpaanide suuruse muutmine ja nende teisaldamine

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).
 2. Soovitud tööriistariba või tööpaani valimiseks vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni CTRL+TAB.
 3. Tehke ühte järgmistest.

KuvaTööriistariba suuruse muutmine

 1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.
 2. Klõpsake käsku Suurus ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööriistariba suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ nooleklahvid.

KuvaTööriistariba teisaldamine

 1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+ TÜHIKUKLAHV.
 2. Klõpsake käsku Teisalda ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööriistariba paigutamiseks kasutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra teisaldamiseks vajutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid. Tööriistariba lahtidokkimiseks vajutage mitu korda ALLANOOLT. Tööriistariba dokkimiseks vertikaalselt vasakule või paremale vajutage vastavalt VASAKNOOLT või PAREMNOOLT, kui tööriistariba on tervenisti vasakul või paremal pool.

KuvaTööpaani suuruse muutmine

 1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.
 2. Käsu Suurus valimiseks kasutage ALLANOOLT ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra suuruse muutmiseks kasutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid.

KuvaTööpaani teisaldamine

 1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.
 2. Käsu Teisalda valimiseks kasutage ALLANOOLT ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 3. Tööpaani paigutamiseks kasutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra teisaldamiseks kasutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid.
 1. Kui teisaldamise või suuruse muutmise lõpetate, vajutage paoklahvi (ESC).

KuvaDialoogibokside kasutamine

Toiming Klahvid
Järgmisele suvandile või suvandirühmale liikumine TAB
Eelmisele suvandile või suvandirühmale liikumine SHIFT+TAB
Dialoogiboksis järgmise vahekaardi aktiveerimine CTRL+TAB
Dialoogiboksis eelmise vahekaardi aktiveerimine CTRL+SHIFT+TAB
Avatud ripploendis suvandite seas liikumine või suvandirühmas suvandite seas liikumine Nooleklahvid
Valitud nupule määratud toimingu teostamine; valitud ruudu märkimine või tühjendamine TÜHIKUKLAHV
Suletud loendi korral loendi avamine ja selles vajalikule suvandile liikumine Ripploendis oleva suvandi esimene täht
Suvandi valimine; ruudu märkimine või tühjendamine ALT+ suvandi allakriipsutatud täht
Valitud ripploendi avamine ALT+ALLANOOL
Valitud ripploendi sulgemine; käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine ESC
Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine ENTER

KuvaDialoogiboksides olevate redigeerimisbokside kasutamine

Redigeerimisboks on tühi väli, millele tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Toiming Klahvid
Kirje algusse liikumine HOME
Kirje lõppu liikumine END
Ühe märgi võrra vasakule või paremale liikumine VASAKNOOL või PAREMNOOL
Ühe sõna võrra vasakule liikumine CTRL+VASAKNOOL
Ühe sõna võrra paremale liikumine CTRL+PAREMNOOL
Ühe märgi võrra vasakule valiku valimine või tühistamine SHIFT+VASAKNOOL
Ühe märgi võrra paremale valiku valimine või tühistamine SHIFT+PAREMNOOL
Ühe sõna võrra vasakule valiku valimine või tühistamine CTRL+SHIFT+VASAKNOOL
Ühe sõna võrra paremale valiku valimine või tühistamine CTRL+SHIFT+PAREMNOOL
Järjepunktist kuni kirje alguseni valimine SHIFT+HOME
Järjepunktist kuni kirje lõpuni valimine SHIFT+END

KuvaDialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming Klahvid
Eelmisse kausta liikumine Nupu pilt ALT+1
Nupp Taseme võrra üles Nupu pilt : avatud kaustast ühe taseme võrra ülevalpool paikneva kausta avamine ALT+2
Nupp Otsi veebist Nupu pilt : dialoogiboksi sulgemine ja veebiotsingulehe avamine ALT+3
Nupp Kustuta Nupu pilt : valitud kausta või faili kustutamine ALT+3
Nupp Loo uus kaust Nupu pilt : uue kausta loomine ALT+4
Nupp Vaated Nupu pilt : saadaolevate kaustavaadete aktiveerimine ALT+5
Nupp Tööriistad: menüü Tööriistad kuvamine ALT+L
Valitud üksuse (nt kausta või faili) kiirmenüü kuvamine SHIFT+F10
Dialoogiboksis suvandite või alade seas liikumine TAB
Loendi Vt avamine F4 või ALT+I
Faililoendi värskendamine F5
 
 
Rakenduskoht:
Access 2007