Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Οι λειτουργίες φύλλου εργασίας κατηγοριοποιούνται ανά λειτουργία. Εάν γνωρίζετε την κατηγορία της λειτουργίας που αναζητάτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Συμβουλή    Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη σελίδα πιέζοντας Ctrl+F, πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα μιας συνάρτησης ή μιας λέξης που περιγράφει ό,τι αναζητάτε και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σε αυτό το άρθρο


Συναρτήσεις συμβατότητας

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ   Όλες αυτές οι συναρτήσεις έχουν αντικατασταθεί με νέες που μπορεί να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτές οι συναρτήσεις είναι ακόμα διαθέσιμες για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτές οι συναρτήσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Στατιστικές συναρτήσεις.

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση BETADIST Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα
Συνάρτηση BETAINV Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα
Συνάρτηση BINOMDIST Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου
Συνάρτηση CHIDIST Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο
Συνάρτηση CHIINV Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο
Συνάρτηση CHITEST Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας
Συνάρτηση CONFIDENCE Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού
Συνάρτηση COVAR Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων
Συνάρτηση CRITBINOM Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου
Συνάρτηση EXPONDIST Επιστρέφει την εκθετική κατανομή
Συνάρτηση FDIST Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F
Συνάρτηση FINV Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
Συνάρτηση FTEST Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F
Συνάρτηση GAMMADIST Επιστρέφει την κατανομή γάμμα
Συνάρτηση GAMMAINV Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα
Συνάρτηση HYPGEOMDIST Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή
Συνάρτηση LOGINV Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής
Συνάρτηση LOGNORMDIST Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή
Συνάρτηση MODE Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
Συνάρτηση NEGBINOMDIST Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή
Συνάρτηση NORMDIST Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή
Συνάρτηση NORMINV Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής
Συνάρτηση NORMSDIST Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή
Συνάρτηση NORMSINV Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής
Συνάρτηση PERCENTILE Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής
Συνάρτηση PERCENTRANK Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων
Συνάρτηση POISSON Επιστρέφει την κατανομή Poisson
Συνάρτηση QUARTILE Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων
Συνάρτηση RANK Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
Συνάρτηση STDEV Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος
Συνάρτηση STDEVP Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Συνάρτηση TDIST Επιστρέφει την κατανομή t του Student
Συνάρτηση TINV Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student
Συνάρτηση TTEST Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student
Συνάρτηση VAR Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος
Συνάρτηση VARP Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Συνάρτηση WEIBULL Επιστρέφει την κατανομή Weibull
Συνάρτηση ZTEST Επιστρέφει την μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις κύβου

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση CUBEKPIMEMBER Αποδίδει μια ιδιότητα βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα KPI στο κελί. Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως το μηνιαίο ακαθάριστο κέρδος ή ο τριμηνιαίος κύκλος εργασιών υπαλλήλων, που χρησιμοποιείται για να ελέγξει την απόδοση μιας επιχείρησης.
Συνάρτηση CUBEMEMBER Αποδίδει ένα μέλος ή μια πλειάδα από τον κύβο. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχει στον κύβο.
Συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY Αποδίδει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους από τον κύβο. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να αποδώσει τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος.
Συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER Αποδίδει το νιοστό ή διαβαθμισμένο μέλος ενός συνόλου. Χρησιμοποιείται για την απόδοση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός συνόλου, όπως ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές.
Συνάρτηση CUBESET Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας καθορισμένης έκφρασης στον κύβο του κεντρικού υπολογιστή, δημιουργώντας έτσι το σύνολο και, στη συνέχεια, αποδίδει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel.
Συνάρτηση CUBESETCOUNT Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου.
Συνάρτηση CUBEVALUE Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από τον κύβο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση DAVERAGE Επιστρέφει τον μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DCOUNT Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς
Συνάρτηση DCOUNTA Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DGET Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια
Συνάρτηση DMAX Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DMIN Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DPRODUCT Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων
Συνάρτηση DSTDEV Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DSTDEVP Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DSUM Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια
Συνάρτηση DVAR Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων
Συνάρτηση DVARP Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση DATE Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας
Συνάρτηση DATEVALUE Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ημερομηνία που έχει μορφή κειμένου
Συνάρτηση DAY Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα
Συνάρτηση DAYS360 Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών
Συνάρτηση EDATE Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης
Συνάρτηση EOMONTH Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών
Συνάρτηση HOUR Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρες
Συνάρτηση MINUTE Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτά
Συνάρτηση MONTH Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνες
Συνάρτηση NETWORKDAYS Επιστρέφει τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών
Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα
Συνάρτηση NOW Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας
Συνάρτηση SECOND Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα
Συνάρτηση TIME Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας
Συνάρτηση TIMEVALUE Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ώρα που έχει μορφή κειμένου
Συνάρτηση TODAY Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας
Συνάρτηση WEEKDAY Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας
Συνάρτηση WEEKNUM Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος
Συνάρτηση WORKDAY Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών
Συνάρτηση WORKDAY.INTL Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα
Συνάρτηση YEAR Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος
Συνάρτηση YEARFRAC Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις μηχανικής

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση BESSELI Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)
Συνάρτηση BESSELJ Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)
Συνάρτηση BESSELK Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)
Συνάρτηση BESSELY Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)
Συνάρτηση BIN2DEC Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό
Συνάρτηση BIN2HEX Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό
Συνάρτηση BIN2OCT Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε οκταδικό
Συνάρτηση COMPLEX Μετατρέπει τον πραγματικό και τον φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό
Συνάρτηση CONVERT Μετατρέπει έναν αριθμό από το ένα μετρικό σύστημα στο άλλο
Συνάρτηση DEC2BIN Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό
Συνάρτηση DEC2HEX Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό
Συνάρτηση DEC2OCT Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό
Συνάρτηση DELTA Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες
Συνάρτηση ERF Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος
Συνάρτηση ERF.PRECISE Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος
Συνάρτηση ERFC Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος
Συνάρτηση ERFC.PRECISE Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο
Συνάρτηση GESTEP Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή
Συνάρτηση HEX2BIN Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό
Συνάρτηση HEX2DEC Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό
Συνάρτηση HEX2OCT Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό
Συνάρτηση IMABS Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMAGINARY Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMARGUMENT Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια
Συνάρτηση IMCONJUGATE Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMCOS Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMDIV Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών
Συνάρτηση IMEXP Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMLN Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMLOG10 Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMLOG2 Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMPOWER Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη
Συνάρτηση IMPRODUCT Επιστρέφει το γινόμενο των μιγαδικών αριθμών 2 έως 255
Συνάρτηση IMREAL Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMSIN Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMSQRT Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού
Συνάρτηση IMSUB Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών
Συνάρτηση IMSUM Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών
Συνάρτηση OCT2BIN Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό
Συνάρτηση OCT2DEC Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό
Συνάρτηση OCT2HEX Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Οικονομικές συναρτήσεις

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση ACCRINT Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο
Συνάρτηση ACCRINTM Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του
Συνάρτηση AMORDEGRC Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης
Συνάρτηση AMORLINC Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο
Συνάρτηση COUPDAYBS Επιστρέφει τον αριθμό ημερών από την έναρξη της περιόδου τοκομεριδίων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού
Συνάρτηση COUPDAYS Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της περιόδου τοκομεριδίων που περιλαμβάνει την ημερομηνία διακανονισμού
Συνάρτηση COUPDAYSNC Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία του επόμενου τοκομεριδίου
Συνάρτηση COUPNCD Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία διακανονισμού
Συνάρτηση COUPNUM Επιστρέφει τον αριθμό των πληρωτέων τοκομεριδίων μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης
Συνάρτηση COUPPCD Επιστρέφει την ημερομηνία του προηγούμενου τοκομεριδίου πριν από την ημερομηνία διακανονισμού
Συνάρτηση CUMIPMT Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο πληρωμής μεταξύ δύο περιόδων
Συνάρτηση CUMPRINC Επιστρέφει το αθροιστικό κεφάλαιο πληρωμής για ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων
Συνάρτηση DB Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου
Συνάρτηση DDB Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε
Συνάρτηση DISC Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου
Συνάρτηση DOLLARDE Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό
Συνάρτηση DOLLARFR Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα
Συνάρτηση DURATION Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου
Συνάρτηση EFFECT Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο
Συνάρτηση FV Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης
Συνάρτηση FVSCHEDULE Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς ανατοκισμών
Συνάρτηση INTRATE Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο
Συνάρτηση IPMT Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο
Συνάρτηση IRR Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών
Συνάρτηση ISPMT Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης
Συνάρτηση MDURATION Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €
Συνάρτηση MIRR Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές
Συνάρτηση NOMINAL Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο
Συνάρτηση NPER Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση
Συνάρτηση NPV Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου
Συνάρτηση ODDFPRICE Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο
Συνάρτηση ODDFYIELD Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο
Συνάρτηση ODDLPRICE Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο
Συνάρτηση ODDLYIELD Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο
Συνάρτηση PMT Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου
Συνάρτηση PPMT Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο
Συνάρτηση PRICE Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο
Συνάρτηση PRICEDISC Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου
Συνάρτηση PRICEMAT Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του
Συνάρτηση PV Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης
Συνάρτηση RATE Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου
Συνάρτηση RECEIVED Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο
Συνάρτηση SLN Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο
Συνάρτηση SYD Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του
Συνάρτηση TBILLEQ Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου
Συνάρτηση TBILLPRICE Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου
Συνάρτηση TBILLYIELD Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου
Συνάρτηση VDB Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου
Συνάρτηση XIRR Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό
Συνάρτηση XNPV Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό
Συνάρτηση YIELD Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο
Συνάρτηση YIELDDISC Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου
Συνάρτηση YIELDMAT Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις πληροφοριών

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση CELL

Παρέχει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ    Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Web App.

Συνάρτηση ERROR.TYPE Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος
Συνάρτηση INFO

Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ    Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Web App.

Συνάρτηση ISBLANK Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή
Συνάρτηση ISERR Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ
Συνάρτηση ISERROR Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος
Συνάρτηση ISEVEN Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος
Συνάρτηση ISLOGICAL Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή
Συνάρτηση ISNA Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ
Συνάρτηση ISNONTEXT Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο
Συνάρτηση ISNUMBER Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός
Συνάρτηση ISODD Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός
Συνάρτηση ISREF Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια αναφορά
Συνάρτηση ISTEXT Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο
Συνάρτηση N Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό
Συνάρτηση NA Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ
Συνάρτηση TYPE Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Λογικές συναρτήσεις

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση AND Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE
Συνάρτηση FALSE Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE
Συνάρτηση IF Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί
Συνάρτηση IFERROR Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου
Συνάρτηση NOT Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της
Συνάρτηση OR Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE
Συνάρτηση TRUE Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση ADDRESS Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα κελί του φύλλου εργασίας
Συνάρτηση AREAS Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά
Συνάρτηση CHOOSE Επιλέγει μια τιμή από λίστα τιμών
Συνάρτηση COLUMN Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς
Συνάρτηση COLUMNS Επιστρέφει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά
Συνάρτηση GETPIVOTDATA Επιστρέφει δεδομένα αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα
Συνάρτηση HLOOKUP Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και αποδίδει την τιμή του καθορισμένου κελιού
Συνάρτηση HYPERLINK Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet
Συνάρτηση INDEX Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο, για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα
Συνάρτηση INDIRECT Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου
Συνάρτηση LOOKUP Αναζητά τιμές σε ανύσματα ή πίνακες
Συνάρτηση MATCH Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα
Συνάρτηση OFFSET Επιστρέφει μια αναφορά η οποία είναι μετατοπισμένη από μια καθορισμένη αναφορά
Συνάρτηση ROW Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς
Συνάρτηση ROWS Επιστρέφει τον αριθμό γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά
Συνάρτηση RTD Ανακτά δεδομένα πραγματικού χρόνου από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM (Αυτοματοποίηση: Ο τρόπος εργασίας με τα αντικείμενα εφαρμογής από μια άλλη εφαρμογή ή εργαλείο ανάπτυξης. Παλαιότερα ονομαζόταν αυτοματοποίηση OLE. Η αυτοματοποίηση είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο και μια δυνατότητα του COM (Component Object Model).)
Συνάρτηση TRANSPOSE Αντιμεταθέτει τις γραμμές και τις στήλες ενός πίνακα
Συνάρτηση VLOOKUP Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να αποδώσει την τιμή ενός κελιού

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση ABS Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού
Συνάρτηση ACOS Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού
Συνάρτηση ACOSH Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού
Συνάρτηση AGGREGATE Επιστρέφει το άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων
Συνάρτηση ASIN Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού
Συνάρτηση ASINH Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού
Συνάρτηση ATAN Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού
Συνάρτηση ATAN2 Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y
Συνάρτηση ATANH Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού
Συνάρτηση CEILING Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
Συνάρτηση CEILING.PRECISE Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.
Συνάρτηση COMBIN Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων
Συνάρτηση COS Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού
Συνάρτηση COSH Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού
Συνάρτηση DEGREES Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες
Συνάρτηση EVEN Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο
Συνάρτηση EXP Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του καθορισμένου αριθμού
Συνάρτηση FACT Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού
Συνάρτηση FACTDOUBLE Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού
Συνάρτηση FLOOR Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν
Συνάρτηση FLOOR.PRECISE Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.
Συνάρτηση GCD Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη
Συνάρτηση INT Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο ακέραιο
Συνάρτηση ISO.CEILING Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα επάνω ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
Συνάρτηση LCM Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
Συνάρτηση LN Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού
Συνάρτηση LOG Επιστρέφει το λογάριθμο ενός αριθμού με μια καθορισμένη βάση
Συνάρτηση LOG10 Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού
Συνάρτηση MDETERM Επιστρέφει την ορίζουσα ενός πίνακα
Συνάρτηση MINVERSE Επιστρέφει τον ανάστροφο ενός πίνακα
Συνάρτηση MMULT Επιστρέφει το γινόμενο δύο πινάκων
Συνάρτηση MOD Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης
Συνάρτηση MROUND Επιστρέφει έναν αριθμό, στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο
Συνάρτηση MULTINOMIAL Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών
Συνάρτηση ODD Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο
Συνάρτηση PI Επιστρέφει την τιμή π
Συνάρτηση POWER Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη
Συνάρτηση PRODUCT Επιστρέφει το γινόμενο των ορισμάτων της
Συνάρτηση QUOTIENT Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης
Συνάρτηση RADIANS Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια
Συνάρτηση RAND Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1
Συνάρτηση RANDBETWEEN Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε
Συνάρτηση ROMAN Μετατρέπει ένα αραβικό αριθμητικό ψηφίο σε λατινικό, με τη μορφή κειμένου
Συνάρτηση ROUND Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων
Συνάρτηση ROUNDDOWN Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν
Συνάρτηση ROUNDUP Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, μακριά από το μηδέν
Συνάρτηση SERIESSUM Επιστρέφει το άθροισμα μιας σειράς δυνάμεων με βάση τον τύπο
Συνάρτηση SIGN Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού
Συνάρτηση SIN Επιστρέφει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας
Συνάρτηση SINH Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού
Συνάρτηση SQRT Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα
Συνάρτηση SQRTPI Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (αριθμός * π)
Συνάρτηση SUBTOTAL Επιστρέφει το μερικό άθροισμα μέσα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων
Συνάρτηση SUM Προσθέτει τα ορίσματά της
Συνάρτηση SUMIF Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένα κριτήρια
Συνάρτηση SUMIFS Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή που ικανοποιεί πολλά κριτήρια
Συνάρτηση SUMPRODUCT Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα
Συνάρτηση SUMSQ Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων
Συνάρτηση SUMX2MY2 Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
Συνάρτηση SUMX2PY2 Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
Συνάρτηση SUMXMY2 Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
Συνάρτηση TAN Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού
Συνάρτηση TANH Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού
Συνάρτηση TRUNC Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Στατιστικές συναρτήσεις

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση AVEDEV Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους
Συνάρτηση AVERAGE Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της
Συνάρτηση AVERAGEA Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση AVERAGEIF Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών μιας περιοχής που ικανοποιούν τα δεδομένα κριτήρια
Συνάρτηση AVERAGEIFS Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια
Συνάρτηση BETA.DIST Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα
Συνάρτηση BETA.INV Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα
Συνάρτηση BINOM.DIST Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου
Συνάρτηση BINOM.INV Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου
Συνάρτηση CHISQ.DIST Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα
Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο
Συνάρτηση CHISQ.INV Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα
Συνάρτηση CHISQ.INV.RT Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο
Συνάρτηση CHISQ.TEST Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας
Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού
Συνάρτηση CONFIDENCE.T Επιστρέφει το διάστημα βεβαιότητας για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατανομή t του Student
Συνάρτηση CORREL Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων
Συνάρτηση COUNT Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων
Συνάρτηση COUNTA Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων
Συνάρτηση COUNTBLANK Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή
Συνάρτηση COUNTIF Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιεί το δεδομένο κριτήριο
Συνάρτηση COUNTIFS Καταμετρά τον αριθμό των κελιών εντός μιας περιοχής που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια
Συνάρτηση COVARIANCE.P Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων
Συνάρτηση COVARIANCE.S Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων
Συνάρτηση DEVSQ Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων
Συνάρτηση EXPON.DIST Επιστρέφει την εκθετική κατανομή
Συνάρτηση F.DIST Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F
Συνάρτηση F.DIST.RT Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F
Συνάρτηση F.INV Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
Συνάρτηση F.INV.RT Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
Συνάρτηση F.TEST Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F
Συνάρτηση FISHER Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher
Συνάρτηση FISHERINV Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher
Συνάρτηση FORECAST Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης
Συνάρτηση FREQUENCY Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα
Συνάρτηση GAMMA.DIST Επιστρέφει την κατανομή γάμμα
Συνάρτηση GAMMA.INV Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα
Συνάρτηση GAMMALN Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)
Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)
Συνάρτηση GEOMEAN Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο
Συνάρτηση GROWTH Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης
Συνάρτηση HARMEAN Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο
Συνάρτηση HYPGEOM.DIST Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή
Συνάρτηση INTERCEPT Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης
Συνάρτηση KURT Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων
Συνάρτηση LARGE Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
Συνάρτηση LINEST Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης
Συνάρτηση LOGEST Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης
Συνάρτηση LOGNORM.DIST Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή
Συνάρτηση LOGNORM.INV Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής
Συνάρτηση MAX Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων
Συνάρτηση MAXA Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση MEDIAN Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών
Συνάρτηση MIN Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων
Συνάρτηση MINA Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση MODE.MULT Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων
Συνάρτηση MODE.SNGL Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
Συνάρτηση NEGBINOM.DIST Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή
Συνάρτηση NORM.DIST Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή
Συνάρτηση NORM.INV Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής
Συνάρτηση NORM.S.DIST Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή
Συνάρτηση NORM.S.INV Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής
Συνάρτηση PEARSON Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών
Συνάρτηση PERCENTILE.EXC Επιστρέφει το k-ο εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0..1, αποκλειστικά
Συνάρτηση PERCENTILE.INC Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής
Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0..1, αποκλειστικά) του συνόλου δεδομένων
Συνάρτηση PERCENTRANK.INC Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων
Συνάρτηση PERMUT Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων
Συνάρτηση POISSON.DIST Επιστρέφει την κατανομή Poisson
Συνάρτηση PROB Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων
Συνάρτηση QUARTILE.EXC Επιστρέφει το τεταρτημόριο του συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου μεταξύ 0..1, αποκλειστικά
Συνάρτηση QUARTILE.INC Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων
Συνάρτηση RANK.AVG Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
Συνάρτηση RANK.EQ Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
Συνάρτηση RSQ Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών
Συνάρτηση SKEW Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής
Συνάρτηση SLOPE Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης
Συνάρτηση SMALL Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων
Συνάρτηση STANDARDIZE Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή
Συνάρτηση STDEV.P Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Συνάρτηση STDEV.S Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος
Συνάρτηση STDEVA Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση STDEVPA Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση STEYX Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης
Συνάρτηση T.DIST Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student
Συνάρτηση T.DIST.2T Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student
Συνάρτηση T.DIST.RT Επιστρέφει την κατανομή t του Student
Συνάρτηση T.INV Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student, ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας
Συνάρτηση T.INV.2T Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student
Συνάρτηση TREND Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης
Συνάρτηση TRIMMEAN Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων
Συνάρτηση T.TEST Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student
Συνάρτηση VAR.P Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Συνάρτηση VAR.S Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος
Συνάρτηση VARA Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση VARPA Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Συνάρτηση WEIBULL.DIST Επιστρέφει την κατανομή Weibull
Συνάρτηση Z.TEST Επιστρέφει την μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις κειμένου

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση ASC Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte)
Συνάρτηση BAHTTEXT Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπαχτ)
Συνάρτηση CHAR Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό
Συνάρτηση CLEAN Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο
Συνάρτηση CODE Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου
Συνάρτηση CONCATENATE Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου
Συνάρτηση DOLLAR Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)
Συνάρτηση EXACT Ελέγχει εάν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες
Συναρτήσεις FIND, FINDB Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)
Συνάρτηση FIXED Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο, με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων
Συνάρτηση JIS Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)
Συναρτήσεις LEFT, LEFTB Επιστρέφει τους χαρακτήρες μια τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις
Συναρτήσεις LEN, LENB Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου
Συνάρτηση LOWER Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα
Συναρτήσεις MID, MIDB Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε
Συνάρτηση PHONETIC Εξάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.
Συνάρτηση PROPER Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου
Συναρτήσεις REPLACE, REPLACEB Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο
Συνάρτηση REPT Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές καθορίζετε
Συναρτήσεις RIGHT, RIGHTB Επιστρέφει τους χαρακτήρες μια τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις
Συναρτήσεις SEARCH, SEARCHB Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)
Συνάρτηση SUBSTITUTE Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο, σε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου
Συνάρτηση T Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο
Συνάρτηση TEXT Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο
Συνάρτηση TRIM Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο
Συνάρτηση UPPER Μετατρέπει κείμενο σε κεφαλαία γράμματα
Συνάρτηση VALUE Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη και εγκαθίστανται με πρόσθετα (αναφορά)

Εάν τα πρόσθετα που εγκαθιστάτε περιέχουν συναρτήσεις, αυτές οι συναρτήσεις προσθέτων και αυτοματισμού θα είναι διαθέσιμες στην κατηγορία Ορισμός από το χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ    Συναρτήσεις που καθορίζονται από το χρήστη δεν είναι διαθέσιμες στο Excel Web App.

Συνάρτηση Περιγραφή
Συνάρτηση CALL Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (dynamic link library ή DLL) ή πόρο κώδικα
Συνάρτηση EUROCONVERT Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως μεσολαβητή (τριγωνισμός)
Συνάρτηση REGISTER.ID Επιστρέφει τον κωδικό καταχώρησης της δεδομένης διαδικασίας βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (dynamic link library ή DLL) ή πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί
Συνάρτηση SQL.REQUEST Δημιουργεί σύνδεση με εξωτερική προέλευση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα από φύλλο εργασίας, ενώ στη συνέχεια αποδίδει το αποτέλεσμα ως πίνακα χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού μακροεντολής

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
 
Ισχύει για:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, SharePoint Online για επιχειρήσεις