Λογικές συναρτήσεις

Συνάρτηση Περιγραφή
AND Αποδίδει TRUE, αν όλα τα ορίσματα είναι TRUE
FALSE Αποδίδει τη λογική τιμή FALSE
IF Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί
IFERROR Αποδίδει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου.
NOT Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της.
OR Αποδίδει TRUE, αν κάποιο όρισμα είναι TRUE
TRUE Αποδίδει τη λογική τιμή TRUE.
 
 
Ισχύει για:
Excel 2007