Υπολογισμός ποσοστών

Τα ποσοστά υπολογίζονται με χρήση της ακόλουθης εξίσωσης:

ποσό/σύνολο = ποσοστό

Όπου το ποσοστό είναι σε δεκαδική μορφή. Στο Excel, μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα οποιαδήποτε από αυτές τις μεταβλητές. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε γρήγορα το αποτέλεσμα ως ποσοστό, κάνοντας κλικ στο κουμπί Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

ΕμφάνισηΥπολογισμός του ποσού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσοστό

Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε έναν υπολογιστή για €800 και ο φόρος πωλήσεων είναι 8,9%, πόσο πρέπει να πληρώσετε για το φόρο πωλήσεων; Στο παράδειγμα αυτό θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας όπως το ακόλουθο ή αντιγράψτε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.
 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας. Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής. 

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.
 2. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.
 3. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Έλεγχος τύπου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Λειτουργία ελέγχου τύπων.
 
1
2
A B
Τιμή αγοράς Φόρος πωλήσεων (σε δεκαδική μορφή)
800 0,089
Τύπος Περιγραφή (Αποτέλεσμα)
=A2*B2 Πολλαπλασιάζει το 800 με το 0,089 για τον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού του φόρου πωλήσεων (€71,20)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να μετατρέψετε τη μορφή ενός αριθμού από ποσοστιαία σε δεκαδική, διαιρέστε τον με το 100. Για παράδειγμα, ο φόρος πωλήσεων αυτού του παραδείγματος (8,9), όταν διαιρεθεί με το 100, είναι 0,089.

ΕμφάνισηΥπολογισμός του ποσοστού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσό

Για παράδειγμα, εάν βαθμολογηθείτε με 42 σωστές απαντήσεις από τις 50, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας όπως το ακόλουθο ή αντιγράψτε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.
 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας. Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής. 

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.
 2. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.
 3. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Έλεγχος τύπου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Λειτουργία ελέγχου τύπων.
 
1
2
A B
Σωστές απαντήσεις Πιθανές συνολικές απαντήσεις
42 50
Τύπος Περιγραφή (Αποτέλεσμα)
=A2/B2 Διαιρεί το 42 με το 50 για τον υπολογισμό του ποσοστού των σωστών απαντήσεων (0,84 ή 84%)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να εμφανίσετε τον αριθμό ως ποσοστό, επιλέξτε το κελί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

ΕμφάνισηΥπολογισμός του συνόλου, εάν γνωρίζετε το ποσό και το ποσοστό

Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι €15, δηλαδή 25% λιγότερο από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% ισούται με 15.

Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας όπως το ακόλουθο ή αντιγράψτε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.
 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας. Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής. 

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.
 2. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.
 3. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Έλεγχος τύπου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Λειτουργία ελέγχου τύπων.
 
1
2
A B
Τιμή πώλησης 100% μείον της έκπτωσης (σε δεκαδική μορφή)
15 0,75
Τύπος Περιγραφή (Αποτέλεσμα)
=A2/B2 Διαιρεί το 15 με το 0,75 για τον υπολογισμό της αρχικής τιμής (20)

ΕμφάνισηΥπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών με τη μορφή ποσοστού

Για παράδειγμα, τα κέρδη σας είναι €2.342 το Νοέμβριο και €2.500 το Δεκέμβριο. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών σας τους δύο αυτούς μήνες; Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ABS και τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/).

Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας όπως το ακόλουθο ή αντιγράψτε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.
 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας. Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής. 

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.
 2. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.
 3. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Έλεγχος τύπου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Λειτουργία ελέγχου τύπων.
 
1
2
A B
Κέρδη Νοεμβρίου Κέρδη Δεκεμβρίου
2342 2500
Τύπος Περιγραφή (Αποτέλεσμα)
=(B2-A2)/ABS(A2) Διαιρεί τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του πρώτου αριθμού με την απόλυτη τιμή του πρώτου αριθμού για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής (0,06746 ή 6,75%)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να εμφανίσετε τον αριθμό ως ποσοστό, επιλέξτε το κελί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

Στοιχεία συνάρτησης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση ABS.

ΕμφάνισηΑύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Για παράδειγμα, κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο €25 για φαγητό και θέλετε να μειώσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%. Πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Ή, εάν θέλετε να αυξήσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο επίδομα διατροφής των €25, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο σας επίδομα;

Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας όπως το ακόλουθο ή αντιγράψτε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.
 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας. Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.
 2. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.
 3. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Έλεγχος τύπου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Λειτουργία ελέγχου τύπων.
 
1
2
A B
Αριθμός Ποσοστό
25 25%
Τύπος Περιγραφή (Αποτέλεσμα)
=A2*(1-B2) Μειώνει το 25 κατά 25% (18,75)
=A2*(1+B2) Αυξάνει το 25 κατά 25% (31,75)
=A2*(1+35%) Αυξάνει το 25 κατά 35% (33,75)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό που ακολουθείται από σύμβολο ποσοστού (%), ο αριθμός ερμηνεύεται ως ένα εκατοστό της τιμής του. Για παράδειγμα, το 5% ερμηνεύεται ως 0,05.

 
 
Ισχύει για:
Excel 2003