Προστασία ενός έργου της Microsoft Access (ADP)

Αντίθετα από μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (βάση δεδομένων: Η συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή σκοπό. Σε μια βάση δεδομένων, οι πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη οντότητα, όπως ένας υπάλληλος ή μια παραγγελία, κατηγοριοποιούνται σε πίνακες, εγγραφές και πεδία.), δεν είναι δυνατή η προστασία φορμών, εκθέσεων ή μακροεντολών σε ένα έργο της Microsoft Access (έργο της Microsoft Access: Αρχείο της Access που συνδέεται με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε δεδομένα, όπως πίνακες και προβολές.) (.adp) με τη χρήση ασφάλειας επιπέδου χρήστη (ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη: Όταν χρησιμοποιείτε την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη σε μια βάση δεδομένων της Access, τότε είναι δυνατό ο διαχειριστής βάσης δεδομένων ή ο κάτοχος ενός αντικειμένου να παραχωρήσει σε μεμονωμένους χρήστες ή σε ομάδες χρηστών συγκεκριμένα δικαιώματα για πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές.). Για να προστατεύσετε τα αντικείμενα φόρμας και έκθεσης, μπορείτε να αποκρύψετε τα αντικείμενα στο παράθυρο "Βάση δεδομένων" ή να ορίσετε επιλογές εκκίνησης. Για να προστατεύσετε την πρόσβαση στη σχεδίαση φορμών και εκθέσεων σε ένα αρχείο έργου της Access, μπορείτε είτε να ορίσετε επιλογές εκκίνησης είτε να αποθηκεύσετε το αρχείο έργου της Access ως αρχείο .ade (αρχείο ADE: Ένα αρχείο έργου της Microsoft Αccess (ένα αρχείο .adp για Access 2003 ή παλαιότερη έκδοση, ένα αρχείο .accdp για Access 2007 ή νεότερη έκδοση) στο οποίο όλες οι λειτουργικές μονάδες έχουν μεταγλωττιστεί και όλοι οι πηγαίοι κώδικες με δυνατότητα επεξεργασίας έχουν καταργηθεί.). Για να προστατεύσετε την πρόσβαση σε μακροεντολές σε ένα αρχείο έργου της Access, χρησιμοποιήστε επιλογές εκκίνησης. Μπορείτε να προστατεύσετε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων χρησιμοποιώντας ασφάλεια αρχείου ή φακέλου για το λειτουργικό σας σύστημα. Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Η έκδοση γλώσσας μακροεντολών της Microsoft Visual Basic η οποία χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό εφαρμογών με βάση τα Microsoft Windows και συμπεριλαμβάνεται σε πολλά προγράμματα της Microsoft.) μετατρέποντας το αρχείο έργου της Access σε αρχείο .ade ή ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης. Τέλος, αν το έργο της Access είναι συνδεδεμένο σε μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server 6.5 (ή νεότερου) με υλοποιημένη ασφάλεια SQL Server, τότε μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης μέσα από την Access.

ΕμφάνισηΕμφάνιση ή απόκρυψη αντικειμένων βάσης δεδομένων στο παράθυρο "Βάση δεδομένων"

ΕμφάνισηΤρόπος καθορισμού ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων ως κρυφού ή ορατού

 1. Κάτω από την ενότητα Αντικείμενα του παραθύρου "Βάση δεδομένων" (παράθυρο βάσης δεδομένων: Το παράθυρο που εμφανίζεται στην Access 2003 ή παλαιότερη έκδοση όταν ανοίξετε μια βάση δεδομένων ή ένα έργο. Εμφανίζει συντομεύσεις για τη δημιουργία νέων αντικειμένων βάσης δεδομένων και για το άνοιγμα αντικειμένων που υπάρχουν ήδη. Σε νεότερες εκδόσεις, έχει αντικατασταθεί από το Παράθυρο περιήγησης.), κάντε κλικ στον τύπο του αντικειμένου βάσης δεδομένων του οποίου της ιδιότητες θέλετε να τροποποιήσετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού της γραμμής εργαλείων.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Σε ένα έργο της Microsoft Access (έργο της Microsoft Access: Αρχείο της Access που συνδέεται με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε δεδομένα, όπως πίνακες και προβολές.), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός πίνακα, ενός ερωτήματος ή ενός διαγράμματος βάσης δεδομένων (διάγραμμα βάσης δεδομένων: Μια γραφική αναπαράσταση οποιουδήποτε τμήματος ενός σχήματος βάσης δεδομένων. Μπορεί να είναι είτε ολόκληρη είτε μερική εικόνα της δομής της βάσης δεδομένων. Περιλαμβάνει πίνακες, τις στήλες που περιέχουν και τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων.) διότι τα παραπάνω αντικείμενα είναι αποθηκευμένα μέσα στη βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες μιας φόρμας, μιας έκθεσης, μιας μακροεντολής ή μιας λειτουργικής μονάδας διότι τα αντικείμενα αυτά είναι αποθηκευμένα μέσα στο ίδιο το έργο Access και όχι στη βάση δεδομένων της Microsoft SQL Server. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τις ιδιότητες μιας σελίδας πρόσβασης δεδομένων (σελίδα πρόσβασης δεδομένων: Η ιστοσελίδα η οποία έχει δημοσιευτεί από την Access και η οποία διαθέτει σύνδεση με μια βάση δεδομένων. Σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων μπορείτε να κάνετε προβολή, προσθήκη, επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Μια σελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δεδομένα από άλλη προέλευση, όπως το Excel.).

ΕμφάνισηΕμφάνιση ή απόκρυψη αντικειμένων που έχουν οριστεί ως κρυφά από προεπιλογή

Αν πρέπει να εργαστείτε με αντικείμενα που είναι ορισμένα ως κρυφά χωρίς να αλλάξετε την κατάστασή τους αυτή, μπορείτε να τα εμφανίσετε στο παράθυρο "Βάση δεδομένων" (παράθυρο βάσης δεδομένων: Το παράθυρο που εμφανίζεται στην Access 2003 ή παλαιότερη έκδοση όταν ανοίξετε μια βάση δεδομένων ή ένα έργο. Εμφανίζει συντομεύσεις για τη δημιουργία νέων αντικειμένων βάσης δεδομένων και για το άνοιγμα αντικειμένων που υπάρχουν ήδη. Σε νεότερες εκδόσεις, έχει αντικατασταθεί από το Παράθυρο περιήγησης.).

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.
 3. Κάτω από τον τίτλο Εμφάνιση, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφά αντικείμενα. Η Microsoft Access εμφανίζει τα κρυφά αντικείμενα με αμυδρά εικονίδια για να μπορείτε να τα διακρίνετε από τα αντικείμενα που δεν έχουν οριστεί ως κρυφά.

ΕμφάνισηΕμφάνιση ή απόκρυψη αντικειμένων συστήματος από προεπιλογή

Όταν δημιουργείτε μία νέα βάση δεδομένων, η Microsoft Access δημιουργεί αυτόματα αντικείμενα συστήματος (αντικείμενο συστήματος: Αντικείμενα βάσης δεδομένων που ορίζονται από το σύστημα, όπως ο πίνακας MSysIndexes, ή από τον χρήστη. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντικείμενο συστήματος δίνοντας στο αντικείμενο όνομα όπου οι πρώτοι τέσσερις χαρακτήρες του ονόματος αντικειμένου είναι Usys.).

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.
 3. Κάτω από τον τίτλο Εμφάνιση, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αντικείμενα συστήματος.

ΕμφάνισηΧρήση επιλογών εκκίνησης

Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε επιλογές εκκίνησης για να καθορίσετε ποιες φόρμες θα εμφανιστούν, αν μπορεί να γίνει προσαρμογή των γραμμών εργαλείων και αν θα υπάρχουν διαθέσιμα μενού συντόμευσης (μενού συντόμευσης: Μενού που δείχνει μια λίστα εντολών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Για να εμφανίσετε ένα μενού συντόμευσης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα στοιχείο ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F10.) στο αρχείο της Microsoft Access (αρχείο της Microsoft Access: Μια βάση δεδομένων ή το αρχείο έργου. Στην Access 2007, τα αντικείμενα βάσης δεδομένων αποθηκεύονται σε αρχεία .accdb. Οι παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν αρχεία .mdb. Ένα αρχείο έργου Access δεν περιέχει δεδομένα και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με μια βάση δεδομένων του SQL Server.). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ειδική μακροεντολή (μακροεντολή: Ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση εργασιών.) με το όνομα AutoExec, για να εκτελέσετε μια ενέργεια (ενέργεια: Το βασικό μπλοκ δημιουργίας μιας μακροεντολής. Μια ανεξάρτητη οδηγία η οποία μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ενέργειες για την αυτοματοποίηση εργασιών. Σε άλλες γλώσσες μακροεντολών μερικές φορές ονομάζεται και εντολή.) ή μια σειρά ενεργειών, την πρώτη φορά που ανοίγει η βάση δεδομένων σας. Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, η Microsoft Access αναζητά μια μακροεντολή με αυτό το όνομα και, αν τη βρει, την εκτελεί αυτόματα.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Εκκίνηση.
 2. Επιλέξτε τα στοιχεία ή εισαγάγετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιείτε.

ΕμφάνισηΔημιουργία μιας μακροεντολής που εκτελείται όταν ανοίγει για πρώτη φορά ένα αρχείο της Access

 1. Δημιουργήστε μια μακροεντολή (μακροεντολή: Ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση εργασιών.) που να περιέχει τις ενέργειες οι οποίες θέλετε να εκτελούνται όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων.
 2. Αποθηκεύστε τη μακροεντολή με το όνομα AutoExec.

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη βάση δεδομένων, η Microsoft Access εκτελεί αυτόματα αυτήν τη μακροεντολή.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν δεν θέλετε να εκτελείται η μακροεντολή AutoExec όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο SHIFT ενώ ανοίγει η βάση δεδομένων.

ΕμφάνισηΠροστασία σελίδων πρόσβασης δεδομένων

Οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων είναι αρχεία Hypertext Markup Language (HTML) (HTML: Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web. Η HTML χρησιμοποιεί ετικέτες για να δείξει τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων σελίδας, όπως κείμενο και γραφικά, από προγράμματα περιήγησης στο Web και τον τρόπο αντίδρασης σε ενέργειες χρηστών.) που παραπέμπουν στα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων. Στην πραγματικότητα, οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων δεν αποθηκεύονται στο αρχείο της Microsoft Access (αρχείο της Microsoft Access: Μια βάση δεδομένων ή το αρχείο έργου. Στην Access 2007, τα αντικείμενα βάσης δεδομένων αποθηκεύονται σε αρχεία .accdb. Οι παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν αρχεία .mdb. Ένα αρχείο έργου Access δεν περιέχει δεδομένα και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με μια βάση δεδομένων του SQL Server.). Για αυτόν το λόγο, η Access δεν έχει κανέναν έλεγχο όσον αφορά την ασφάλεια των αρχείων της σελίδας πρόσβασης δεδομένων. Για να προστατεύσετε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων που είναι αποθηκευμένη σε ένα τοπικό σύστημα αρχείων ή σε ένα σύστημα αρχείων δικτύου, υποθέτοντας ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα (δικαιώματα: Το σύνολο χαρακτηριστικών που καθορίζουν το είδος πρόσβασης που έχει ο χρήστης σε δεδομένα ή αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων.), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να προστατεύσετε τα αρχεία της σελίδας πρόσβασης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή HTTP (HTTP: Πρωτόκολλο Internet που μεταφέρει πληροφορίες στο World Wide Web. Επιτρέπει σε ένα χρήστη με πρόγραμμα-πελάτη να εισαγάγει μια διεύθυνση URL (ή να κάνει κλικ σε μια υπερ-σύνδεση) για την ανάκτηση κειμένου, γραφικών, ήχου και άλλων ψηφιακών δεδομένων από ένα διακομιστή Web.), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ασφαλείας που είναι διαθέσιμες στον ίδιο το διακομιστή.

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows Κουμπί 'Αρχείο' ή το φάκελο Ο Υπολογιστής μου.
 2. Εντοπίστε το φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο HTML της σελίδας πρόσβασης δεδομένων. Από προεπιλογή, το αρχείο θα βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με τη βάση δεδομένων της Access.
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο της σελίδας πρόσβασης δεδομένων (.htm) ή στο φάκελο που περιέχει το αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες του μενού συντόμευσης και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση.

ΕμφάνισηΠροστασία κώδικα Visual Basic for Applications (VBA)

Μπορείτε να προστατέψετε τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Η έκδοση γλώσσας μακροεντολών της Microsoft Visual Basic η οποία χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό εφαρμογών με βάση τα Microsoft Windows και συμπεριλαμβάνεται σε πολλά προγράμματα της Microsoft.) ενός έργου Microsoft Access (.adp) (έργο της Microsoft Access: Αρχείο της Access που συνδέεται με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε δεδομένα, όπως πίνακες και προβολές.), χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης ή αποθηκεύοντας ένα αντίγραφο του αρχείου ως αρχείο .ade (αρχείο ADE: Ένα αρχείο έργου της Microsoft Αccess (ένα αρχείο .adp για Access 2003 ή παλαιότερη έκδοση, ένα αρχείο .accdp για Access 2007 ή νεότερη έκδοση) στο οποίο όλες οι λειτουργικές μονάδες έχουν μεταγλωττιστεί και όλοι οι πηγαίοι κώδικες με δυνατότητα επεξεργασίας έχουν καταργηθεί.). Η αποθήκευση του αρχείου .adp ως αρχείου .ade παρέχει περισσότερη ασφάλεια από αυτήν που παρέχει ο καθορισμός κωδικός πρόσβασης στον κώδικα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση ενός αρχείου .ade.

ΕμφάνισηΠροστασία κώδικα Visual Basic for Applications με χρήση κωδικού πρόσβασης

Για να αποτρέψετε την προβολή ή την πραγματοποίηση αλλαγών στον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Η έκδοση γλώσσας μακροεντολών της Microsoft Visual Basic η οποία χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό εφαρμογών των Windows και συμπεριλαμβάνεται σε πολλές εφαρμογές της Microsoft.) από άλλους χρήστες, μπορείτε να προστατέψετε τον κώδικα απαιτώντας την καταχώρηση κωδικού πρόσβασης.

 1. Ανοίξτε το αρχείο του έργου της Microsoft Access (.adp) (έργο της Microsoft Access: Αρχείο της Access που συνδέεται με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε δεδομένα, όπως πίνακες και προβολές.) ή της βάσης δεδομένων Microsoft Access (.mdb) (βάση δεδομένων: Η συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή σκοπό. Σε μια βάση δεδομένων, οι πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη οντότητα, όπως ένας υπάλληλος ή μια παραγγελία, κατηγοριοποιούνται σε πίνακες, εγγραφές και πεδία.) που περιέχει τον κώδικα VBA, τον οποίο θέλετε να προστατεύσετε.
 2. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μακροεντολές και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Visual Basic Editor.

ΕμφάνισηΣυμβουλή

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11.

 1. Στο πρόγραμμα Microsoft Visual Basic Editor, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες έργου <όνομα βάσης δεδομένων Access ή έργου της Access>.
 2. Στην καρτέλα Ιδιότητες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα έργου για προβολή. Αν καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, αλλά δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα έργου για προβολή, ο κώδικας θα είναι δυνατό να προβληθεί και να υποστεί επεξεργασία από άλλους χρήστες, τα μέτρα ασφάλειας θα προστατεύουν ακόμα το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες έργου.
 3. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης.

ΕμφάνισηΟδηγίες για κωδικούς πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Είναι καλύτερο ένα σύνθημα ασφαλείας με 14 τουλάχιστον χαρακτήρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προστατέψτε τις προσωπικές σας πληροφορίες με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (Στα Αγγλικά).

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε καταγράφοντάς τους σε ασφαλές μέρος, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

Τα ονόματα των χρηστών είναι δυνατό να έχουν μήκος από 1 έως και 20 χαρακτήρες και να περιλαμβάνουν αλφαβητικούς χαρακτήρες, τονισμένους χαρακτήρες, αριθμούς, διαστήματα και σύμβολα, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • Τους χαρακτήρες " \ [ ] : | < > + = ; , . ? *
 • Διαστήματα στην αρχή του κωδικού
 • Τους χαρακτήρες ελέγχου (ASCII 10 έως και ASCII 31)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   διάκριση κεφαλαίων-πεζών (διάκριση πεζών-κεφαλαίων: Έχει τη δυνατότητα να κάνει τη διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Μια αναζήτηση που κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων εντοπίζει μόνο κείμενο που ταιριάζει απόλυτα με τα πεζά και κεφαλαία γράμματα.).

 1. Στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον εκ νέου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει πλέον καθοριστεί. Την επόμενη φορά που εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης θα ανοίξει τη βάση δεδομένων, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο θα ζητάει έναν κωδικό πρόσβασης.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ   Αν ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να τον ανακτήσετε και δεν θα μπορείτε να προβάλλετε ή να επεξεργαστείτε τον κώδικα VBA.

ΕμφάνισηΔημιουργία αρχείου ΑDE

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του αρχικού αρχείου έργου της Microsoft Access.

 • Δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τη σχεδίαση των φορμών, των εκθέσεων ή των λειτουργικών μονάδων ενός έργου της Access, το οποίο έχει αποθηκευτεί ως αρχείο .ade. Αν χρειαστεί να αλλάξετε τη σχεδίαση αυτών των αντικειμένων, θα πρέπει να το κάνετε στο αρχικό αρχείο του έργου της Access και μετά να αποθηκεύσετε εκ νέου το αρχείο έργου της Access ως αρχείο .ade.
 • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο .ade στην Access 2002 ή νεότερη έκδοση από ένα αρχείο έργου της Access που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο .ade μόνο ένα αρχείο έργου της Access από την ίδια έκδοση Access.
 • Επίσης, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε ένα αρχείο έργου της Access που έχει αποθηκευτεί ως αρχείο .ade σε μελλοντικές εκδόσεις της Microsoft Access. Θα έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε το αρχείο .ade σε μεταγενέστερες εκδόσεις της Access.
 1. Κλείστε το αρχείο έργου της Access. Αν εργάζεστε σε περιβάλλον πολλών χρηστών (βάση δεδομένων πολλών χρηστών (κοινόχρηστη): Η βάση δεδομένων που επιτρέπει σε περισσότερους από έναν χρήστες να έχουν πρόσβαση και να τροποποιούν ταυτόχρονα το ίδιο σύνολο δεδομένων.), βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι χρήστες έχουν κλείσει τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων Access.
 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα για βάσεις δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία αρχείου ΑDE.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Βάση δεδομένων προς αποθήκευση ως ΑDE, καθορίστε το αρχείο έργου της Access που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αρχείο .ade και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ADE.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ΑDE ως, καθορίστε το όνομα, τη μονάδα δίσκου και το φάκελο του έργου της Access.

ΕμφάνισηΑλλαγή κωδικού πρόσβασης έργου της Access

Εάν το έργο της Microsoft Access (.adp) (έργο της Microsoft Access: Αρχείο της Access που συνδέεται με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε δεδομένα, όπως πίνακες και προβολές.) είναι συνδεδεμένο με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server 6.5 (ή νεότερου) με υλοποιημένη την ασφάλεια του SQL Server, τότε μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης μέσα από την Access.

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο έργου της Access ή μεταβείτε στο παράθυρο "Βάση δεδομένων" (παράθυρο βάσης δεδομένων: Το παράθυρο που εμφανίζεται στην Access 2003 ή παλαιότερη έκδοση όταν ανοίξετε μια βάση δεδομένων ή ένα έργο. Εμφανίζει συντομεύσεις για τη δημιουργία νέων αντικειμένων βάσης δεδομένων και για το άνοιγμα αντικειμένων που υπάρχουν ήδη. Σε νεότερες εκδόσεις, έχει αντικατασταθεί από το Παράθυρο περιήγησης.) για το ανοικτό έργο.
 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη επιλογή Ασφάλεια και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός κωδικού πρόσβασης σύνδεσης.
 3. Στο πλαίσιο Παλιόςκωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
 4. Στο πλαίσιο Νέος κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης.

ΕμφάνισηΚατευθυντήριες οδηγίες για τους κωδικούς πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Είναι καλύτερο ένα σύνθημα ασφαλείας με 14 τουλάχιστον χαρακτήρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προστατέψτε τις προσωπικές σας πληροφορίες με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (Στα Αγγλικά).

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε καταγράφοντάς τους σε ασφαλές μέρος, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

Τα ονόματα των χρηστών είναι δυνατό να έχουν μήκος από 1 έως και 20 χαρακτήρες και να περιλαμβάνουν αλφαβητικούς χαρακτήρες, τονισμένους χαρακτήρες, αριθμούς, διαστήματα και σύμβολα, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • Τους χαρακτήρες " \ [ ] : | < > + = ; , . ? *
 • Διαστήματα στην αρχή
 • Τους χαρακτήρες ελέγχου (ASCII 10 έως και ASCII 31)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση κεφαλαίων-πεζών (διάκριση πεζών-κεφαλαίων: Έχει τη δυνατότητα να κάνει τη διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Μια αναζήτηση που κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων εντοπίζει μόνο κείμενο που ταιριάζει απόλυτα με τα πεζά και κεφαλαία γράμματα.).

 1. Στο πλαίσιο Επαλήθευση, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον για μία ακόμη φορά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τώρα έχετε πλέον αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και η Access ρυθμίζει εκ νέου τη σύνδεση .adp με τις νέες πληροφορίες κωδικούς πρόσβασης. Την επόμενη φορά που εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης θα ανοίξει τη βάση δεδομένων, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητά το νέο κωδικό πρόσβασης.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ   Εάν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, δεν θα είναι δυνατή η ανάκτησή του και δεν θα μπορείτε να ανοίξετε το έργο σας.

 
 
Ισχύει για:
Access 2003