Vælge SmartArt-grafik

Denne artikel indeholder


Hvad skal du tænke på, når du vælger et layout til din SmartArt-grafik?

Før du vælger et layout til din SmartArt-grafik, skal du spørge dig selv, hvad du gerne vil udtrykke, og om du ønsker dine oplysninger vist på en bestemt måde. Da du hurtigt og nemt kan skifte layout, kan du prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. En type er meget lig en kategori, som kan hjælpe dig til hurtigt at vælge det relevante layout til dine oplysninger. Prøv dig frem med forskellige typer ved at tage udgangspunkt i tabellen nedenfor.

 Bemærk!   Tabellen er ment som en hjælp til at komme i gang og er ikke en komplet liste.

Hvis du vil Skal du bruge denne type
Vise ikke-sekventielle oplysninger Liste
Vise trinnene i en proces eller på en tidslinje Proces
Vise en gentaget proces Cyklus
Oprette et organisationsdiagram Hierarki
Vise et beslutningstræ Hierarki
Illustrere forbindelser Relation
Vise, hvordan delene er relateret til helheden Matrix
Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst Pyramide
Brug billeder på en fremtrædende plads for at formidle eller fremhæve indhold. Billede

Overvej også den mængde tekst, du har. Mængden af tekst påvirker udseendet og det antal figurer, du skal bruge i et layout. Er der mange hovedpunkter med underpunkter? Betyder detaljerne mere end oversigtspunkterne eller omvendt? SmartArt-grafik virker generelt mest effektivt, når antallet af figurer og mængden af tekst er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. layoutet Trapezliste i typen Liste, fungerer dog udmærket sammen med større tekstmængder.

Der er mange specielle layout til rådighed til hver type SmartArt-grafik. Nogle har pladsholdere til billeder. Nogle layout består af separate figurer til hver oplysning inklusive underpunkter. Andre layout kombinerer underpunkter med oversigtspunkter. Hvis du ser på placeringen af oversigtsoplysningerne i forhold til detaljerne, kan du få en fornemmelse af, hvilke oplysninger modtagerne vil lægge mest mærke til. Sørg for, at de vigtigste data er placeret sådan, at de får mest opmærksomhed.

Nogle layout til SmartArt-grafik indeholder et begrænset antal figurer. Layoutet Modvægtspile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter. Hvis du vælger et begrænset antal figurer, ved du, hvilket indhold der ikke vil blive vist i SmartArt-grafikken, fordi der vises et rødt X (og ikke et punkttegn) ud for disse elementer i tekstruden.

Tekstrude med røde X'er

Modsatrettede pile med to figurer til tekst

Hvis du skal formidle mere end to ideer, skal du skifte til et andet SmartArt-grafiklayout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundpyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundproces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Når du skifter til et andet SmartArt-grafiklayout, overføres det meste af din tekst og andet indhold, farver, effekter og tekstformatering automatisk til det nye layout.

Du kan også overveje indholdet igen for at finde ud af, om nogle af oplysningerne er mindre vigtige for budskabet. SmartArt-grafik med færre koncepter og færre ord er ofte de mest effektive.

Hvis du ikke kan finde præcis det layout, du ønsker, kan du tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere strukturen i layoutet. Layoutet Grundlæggende proces i typen Proces vises f.eks. med tre figurer, men det kan være, at der i din proces kun er brug for to figurer, eller der kan være brug for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk,   og det oprindelige design og den oprindelige kant på layoutet af SmartArt-grafikken bevares.

Når du vælger et nyt layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]). Pladsholdertekst udskrives ikke og vises ikke under en PowerPoint-præsentation. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold. Hvis du skifter layout med vist pladsholdertekst, kan du se pladsholderteksten i det nye layout. Bemærk, at figurerne altid vises og udskrives, medmindre du sletter dem.

Overveje også, hvor meget plads der er det sted, hvor du vil placere SmartArt-grafikken. Hvis du f.eks. har et højt tyndt område til rådighed, skal du vælge et lodret layout, f.eks. Forskudt proces i typen Proces og ikke et vandret layout som Procespile i typen Proces.

Nogle layout har et fast højde-bredde-forhold, så de ikke optager al pladsen. Højde-bredde-forhold henviser til forholdet mellem bredden og højden. Hvis du f.eks. placerer layoutet Gittermatrix i typen Matrix på en plads, der er bredere, end den er høj, vil SmartArt-grafikken ikke bruge al den tomme plads til bredden. Hvis du vil ændre højde-bredde-forholdet, kan du ændre layoutet af diaset eller dokumentet, ændre størrelsen på den plads, hvor du placerer SmartArt-grafikken (hvorved du ændrer udseendet af SmartArt-grafikken), eller du kan skifte til et andet SmartArt-grafiklayout med et andet højde-bredde-forhold.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Layouttyper

Med hvert layout kan du give indholdet et anderledes udtryk og forbedre budskabet. Nogle layout giver blot visuelle forbedringer af en opstilling med punkttegn og andre layout (f.eks. organisationsdiagrammer og Venn-diagrammer) er designet til at skildre bestemte typer oplysninger.

Galleriet Vælg SmartArt-grafik viser alle tilgængelige layout opdelt i ti forskellige typer –Alle, Liste, Proces, Cyklus, Hierarki, Relation, Matrix, Pyramide, Billede og Andet. (typen Andet vises kun, hvis du tilføjer brugerdefineret SmartArt-grafik og ikke føjer den til en af de andre typer). Beskrivelser, der antyder, hvilke type oplysninger der er korrekte til et bestemt layout, vises under det større billede til en af siderne for galleriet Vælg SmartArt-grafik. Du kan få vist en liste over layoutnavne og -beskrivelser i Beskrivelser af SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Alle

Alle tilgængelige layout til SmartArt-grafik vises i typen Alle.

Når du vælger et layout, skal du huske på følgende:

  • Layout, der indeholder pile, indikerer forløb eller udvikling i en bestemt retning.
  • Layout, der indeholder forbindelseslinjer i stedet for pile, angiver forbindelser men ikke nødvendigvis forløb eller udvikling.
  • Layout, der ikke indeholder forbindelseslinjer eller pile, viser en samling objekter eller ideer uden stærke relationer til hinanden.

Du kan få vist en liste over layoutnavne og -beskrivelser i Beskrivelser af SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Liste

Hvis du vil have, at en opstilling med punkttegn skal fremtræde markant, kan du let overføre tekst til figurer, som du kan farvelægge, give dimension og understrege med visuelle effekter og animation. Når du bruger et layout i typen Liste, bliver hovedpunkterne mere synlige og får effekt med farverige figurer, der understreger vigtigheden af dem. Liste-layout grupperer oplysninger, der ikke følger en trinvis eller fortløbende proces. I modsætning til Proces-layout, er der som regel ikke pile eller et retningsbestemt forløb i Liste-layout.

Som eksemplet nedenfor viser, kan en opstilling med punkttegn være meget mere dramatisk, når den konverteres til SmartArt-grafik.

Punktopstilling og tilsvarende SmartArt-grafik

Nogle List-layout omfatter billedfigurer, så du kan markere teksten med et lille billede eller en lille tegning. Selvom figurer med pladsholdere til billeder er designet til at vise billeder, kan du føje et billede som fyld til en hvilken som helst figur.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste med pladsholdere til billeder (de små cirkler til venstre)

 Tip!    I stedet for at placere store mængder tekst i SmartArt-grafik kan du nøjes med at indsætte hovedpunkterne i SmartArt-grafikken og derefter uddybe hovedpunkterne i et andet dias eller dokument.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Proces

I modsætning til layout i typen Liste har layout i typen Proces som regel et retningsbestemt forløb og bruges til at illustrere trin eller faser i en proces eller en arbejdsproces, f.eks. fortløbende trin til færdiggørelse af en opgave, generelle faser i udviklingen af et produkt, eller en tidslinje eller plan. Du kan bruge Proces-layout, når du vil vise, hvordan trin eller faser følger hinanden, så der frembringes et resultat. Der findes Proces-layout, der viser en proces i lodrette trin, vandrette trin eller en bøjelig kombination.

Layoutet Lodret proces

Et Lodret proces-layout

Layoutet Grundlæggende proces

Et Grundlæggende proces-layout (vandret)

Billede af layoutet Rund, bøjelig proces

Et Rund, bøjelig proces-layout (både lodret og vandret)

Du kan også bruge Proces-layout til at vise vigtige datoer i en produktionsplan eller en tidslinje med milepælsmærker.

Layoutet Grundlæggende tidslinje

Et Grundlæggende tidslinje-layout

Et andet layout, der er godt til at vise datoer eller nummererede trin i Procespile-layoutet. Du kan placere tal eller datoer i de primære figurer (cirkler) og tekst til trinnene i de piletyper, der følger med.

Layoutet Procespile

Et Procespile-layout

 Tip!    Hvis du vil oprette et rutediagram, skal du bruge et layout som f.eks. Lodret, bøjelig proces og derefter bruge forskellige figurer som erstatninger for figurer til rutediagrammer.

Layoutet Lodret, bøjelig proces

Et Lodret, bøjelig proces-layout

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Cyklus

Selvom du kan bruge et Proces-layout til at formidle trinvise oplysninger, vil et layout i typen Cyklus som regel illustrere en cirkulær eller gentaget proces. Du kan bruge Cyklus-layout til at vise livscyklusser inden for produkter eller dyr, undervisningscyklusser, gentagne eller igangværende processer (f.eks. en fortløbende skrive- og udgivelsescyklus til et websted), eller en medarbejders årlige cyklus for målsætning og evaluering.

Layoutet Grundlæggende cyklus

Et Grundlæggende cyklus-layout

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Hierarki

Den mest almindelige brug af layout i typen Hierarki er sandsynligvis et firmas organisationsdiagram. Men Hierarki-layoutet kan også bruges til at vise beslutningstræer eller en produktfamilie.

Layoutet Vandret mærket hierarki

Et Vandret mærket hierarki-layout

 Tip!    Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, bruge layoutet Organisationsdiagram eller Organisationsdiagram med billede. Når du bruger disse layouttyper, bliver ekstra funktionalitet, f.eks. hjælpefigur og hængende layout, tilgængelig.

Layoutet Organisationsdiagram

Layoutet Organisationsdiagram

SmartArt-grafik med Organisationsdiagram med billede

Layoutet Organisationsdiagram med billede

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Relation

Layout i typen Relation viser ikke-progressive, ikke-hierarkiske relationer mellem dele (f.eks. sammenknyttede eller overlappende koncepter) og viser typisk grundlæggende relationer eller forbindelser mellem to eller flere sæt af ting. Venn-diagrammer er et godt eksempel på layout i typen Relation, som viser, hvor områder eller koncepter overlapper og mødes i en central skæring; mållayout, der viser beholdning, og radiallayout, der viser relationer i forhold til en central kerne eller et centralt begreb.

Layoutet Grundlæggende Venn

Et Grundlæggende Venn-layout

Layoutet Grundlæggende mål

Et Grundlæggende mål-layout

Layoutet Grundlæggende radial

Et Grundlæggende radial-layout

Radial-layout kan også bruges til at vise dele, der går sammen om at danne en hovedide eller en central ide.

Layoutet Konvergerende radial

Et Konvergerende radial-layout

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Matrix

Layout i typen Matrix klassificerer som regel oplysninger og er todimensionelle. De bruges til at vise relationen mellem dele til en helhed eller til et centralt koncept. Matrix-layout er velvalgte, hvis du har fire nøglepunkter eller færre og store mængder tekst.

Layoutet Grundlæggende matrix

Et Grundlæggende matrix-layout

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Pyramide

Layout i typen Pyramide viser forholdsmæssige eller hierarkiske relationer, der typisk opbygges opad. De fungerer bedst med oplysninger, der skal vises fra toppen og nedad eller fra bunden og opad. Hvis du vil have vist et vandret hierarki, skal du vælge et Hierarki-layout.

Layoutet Grundlæggende pyramide

Et Grundlæggende pyramide-layout

Du kan også bruge Pyramide-layout til at formidle grundlæggende oplysninger, f.eks. layoutet Pyramideliste, hvor du kan skrive tekst i figurer uden for pyramiden.

Layoutet Pyramideliste

Et Pyramideliste-layout

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Billede

Layout af typen Billede bruges, når du ønsker, at et billede skal formidle din besked med eller uden forklarende tekst, eller hvis du ønsker at bruge billeder som et supplement til en liste eller proces.

Layoutet Billede med indrammet tekst

Billede af layoutet Billedtekstliste

Layoutet Billedtekstliste

Layoutet Stigende billedaccentueringsproces

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Andet

Denne type kan bruges til brugerdefineret SmartArt-grafik, der ikke falder inden for nogen af de typer, der er beskrevet ovenfor.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010