Oprette en simpel formel

 Vigtigt!   De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Du kan oprette en simpel formel for at addere, subtrahere, gange eller dividere værdier i et regneark. Simple formler begynder altid med et lighedstegn (=) efterfulgt af konstanter (konstant: En værdi, der ikke er beregnet. Tallet 210 og teksten "Fortjeneste pr. kvartal" er eksempler på konstanter. Et udtryk eller en værdi, der fremkommer som resultatet af et udtryk, er ikke konstanter.), som er numeriske værdier og beregningsoperatorer (operator: Et tegn eller symbol, der angiver den type beregning, der skal udføres inden for et udtryk. Der findes matematiske, logiske samt sammenlignings- og referenceoperatorer.) som plus (+), minus (-), stjerne (*) eller skråstreg (/).

Når du f.eks. angiver formlen =5+2*3, ganges de sidste to tal, og det første tal lægges til resultatet. Rækkefølgen for matematiske operatorer følges, så multiplikation udføres før addition.

  1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.
  2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer, du vil bruge i beregningen.

Du kan angive så mange konstanter og operatorer i en formel, som du har brug for, op til 8192 tegn.

 Tip!    I stedet for at skrive konstanterne i formlen, kan du markere de celler, der indeholder de værdier, som du vil bruge, og angive operatorerne mellem det, at du markerer cellerne.

  1. Tryk på Enter.


 Bemærk! 

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data
2
5
Formel Beskrivelse Resultat
'=A2+A3 Adderer værdierne i cellerne A1 og A2 =A2+A3
'=A2-A3 Trækker værdien i celle A2 fra værdien i A1 =A2-A3
'=A2/A3 Dividerer værdien i celle A1 med værdien i A2 =A2/A3
'=A2*A3 Multiplicerer værdien i celle A1 med værdien i A2 =A2*A3
'=A2^A3 Hæver værdien i celle A1 til eksponentialværdien, som er angivet i A2 =A2^A3
Formel Beskrivelse Resultat
'=5+2 Lægger 5 og 2 sammen =5+2
'=5-2 Trækker 2 fra 5 =5-2
'=5/2 Dividerer 5 med 2 =5/2
'=5*2 Multiplicerer 5 med 2 =5*2
'=5^2 Hæver 5 til 2. potens =5^2

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2013