Genvejs- og funktionstaster i Excel

De følgende lister indeholder genvejs- og funktionstaster med CTRL-kombinationer og nogle almindelige genvejstaster og beskrivelser af deres funktioner.

 Tip!    Det kan være praktisk at have denne reference ved hånden under arbejdet. Tryk på CTRL+P for at udskrive emnet.

 Bemærk!   Hvis en handling, du udfører ofte, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en genvejstast.

Denne artikel indeholder


CTRL-kombinationer for genvejstaster

Tast Beskrivelse
CTRL+SKIFT+( Viser skjulte rækker i markeringen.
CTRL+SKIFT+) Vise skjulte kolonner i markeringen.
CTRL+SKIFT+& Anvender konturkanten på de markerede celler.
CTRL+SKIFT_ Fjerner konturkanten fra de markerede celler.
CTRL+SKIFT+~ Anvender standardformatet for tal.
CTRL+SKIFT+$ Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).
CTRL+SKIFT+% Anvender procentformatet uden decimaler.
CTRL+SKIFT+^ Anvender eksponentialtalformatet med to decimaler.
CTRL+SKIFT+# Anvender datoformatet med dag, måned og år.
CTRL+½ Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.
CTRL+SKIFT+! Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.
CTRL+SKIFT+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabelrapporten i en pivottabel.

CTRL+SKIFT+: Indtaster det aktuelle klokkeslæt.
CTRL+SKIFT+" Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.
CTRL+SKIFT+Plus (+) Viser dialogboksen Sæt ind til indsætning af tomme celler.
CTRL+Minus (-) Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.
CTRL+; Indtaster den aktuelle dato.
CTRL+` Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.
CTRL+' Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.
CTRL+1 Viser dialogboksen Formater celler.
CTRL+2 Anvender eller fjerner fed skrift.
CTRL+3 Anvender eller fjerner kursiv.
CTRL+4 Anvender eller fjerner understregning.
CTRL+5 Anvender eller fjerner gennemstregning.
CTRL+6 Skifter mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter.
CTRL+8 Vise eller skjule dispositionssymboler.
CTRL+9 Skjuler de markerede rækker.
CTRL+0 Skjuler de markerede kolonner.
CTRL+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer CTRL+A det aktuelle område. Hvis der trykkes på CTRL+A anden gang, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis der trykkes på CTRL+A tredje gang, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

CTRL+F Anvender eller fjerner fed skrift.
CTRL+C

Kopierer markerede celler.

Hvis du trykker to gange på CTRL+C vises Udklipsholder.

CTRL+D Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.
CTRL+B

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

SKIFT+F5 viser også denne fane, mens SKIFT+F4 gentager sidste Søg-handling.

CTRL+SKIFT+F åbner dialogboksen Formater celler med fanen Skrifttype valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

CTRL+H Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.
CTRL+K Anvender eller fjerner kursiv.
CTRL+I Viser dialogboksen Indsæt hyperlink for nye hyperlinks eller dialogboksen Rediger hyperlink for markerede eksisterende hyperlinks.
CTRL+N Opretter en ny, tom projektmappe
CTRL+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

CTRL+SKIFT+O markerer alle celler, der indeholder kommentarer.

CTRL+P

Viser dialogboksen Udskriv.

CTRL+SKIFT+P åbner dialogboksen Formater celler med fanen Skrifttype valgt.

CTRL+R Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.
CTRL+S Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.
CTRL+T Viser dialogboksen Opret tabel.
CTRL+U

Anvender eller fjerner understregning.

CTRL+SKIFT+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

CTRL+ALT+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, tekst eller celleindhold i et regneark eller i et andet program.

CTRL+W Lukker det valgte projektmappevindue.
CTRL+X Kopierer markerede celler.
CTRL+Y Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.
CTRL+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste emne, du indtastede.

CTRL+SKIFT+Z bruger kommandoen Fortryd eller Annuller Fortryd til at annullere eller gendanne den sidste automatiske korrektion, når i-mærker for autokorrektur vises.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Funktionstaster

Tast Beskrivelse
F1

Viser opgaveruden Microsoft Office Excel Hjælp.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet, som er en Microsoft Office Fluent-brugergrænseflade-komponent.

ALT+F1 opretter et diagram af dataene i det aktuelle område.

ALT+SKIFT+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til formellinjen, når redigering i en celle er deaktiveret.

SKIFT+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

CTRL+F2 viser vinduet Vis udskrift.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn.

SKIFT+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

CTRL+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

SKIFT+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

CTRL+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

CTRL+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

SKIFT+F8 gør det muligt at føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

CTRL+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når et projektmappevindue ikke er maksimeret.

ALT+F8 viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

SKIFT+F9 beregner det aktive regneark.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til beregning.

CTRL+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip.

SKIFT+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

ALT+SKIFT+ F10 viser menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Hvis der findes mere end ét i-mærke, skifter kombinationen til næste i-mærke og viser dets menu eller meddelelse.

CTRL+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område.

SKIFT+F11 indsætter et nyt regneark.

ALT+F11 åbner Microsoft Visual Basic Editor, hvori du kan oprette en makro ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA).

F12 Viser dialogboksen Gem som.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Andre nyttige genvejstaster

Tast Beskrivelse
PILETASTER

Flytte en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

CTRL+PILETAST flytter til kanten af det aktuelle dataområde (dataområde: Et celleområde, som indeholder data og er omgivet af tomme celler eller regnearksrammer.) i et regneark.

SKIFT+PILETAST udvider markeringen af celler med én celle.

CTRL+SKIFT+PILETAST udvider markeringen af celler til sidste tomme celle i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller udvider markeringen til næste ikke-tomme celle, hvis næste celle er tom.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

PIL NED eller PIL OP markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger i en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

PIL NED eller ALT+PIL NED åbner en valgt rulleliste.

TILBAGE

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

DELETE

Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

END

Flytter til cellen i vinduets nederste højre hjørne, når SCROLL LOCK er aktiveret.

Markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

CTRL+END flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutningen af teksten.

CTRL+SKIFT+END udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer CTRL+SKIFT+END al tekst på formellinjen fra markørens position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).

ENTER

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

ALT+ENTER begynder på en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

SKIFT+ENTER fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

ESC

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

HOME

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når SCROLL LOCK er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

CTRL+HOME flytter til starten af et regneark.

CTRL+SKIFT+HOME udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

PGDN

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

ALT+PGDN flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.

CTRL+PGDN flytter til næste ark i en projektmappe.

CTRL+SKIFT+PGDN markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PGUP

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

ALT+PGUP flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP flytter til forrige ark i en projektmappe.

CTRL+SKIFT+PGUP markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

MELLEMRUM

I en dialogboks udfører det en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

CTRL+MELLEMRUM markerer en hel kolonne i regnearket.

SKIFT+MELLEMRUM markerer en hel række i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLEMRUM markerer hele regnearket.

  • Hvis regnearket indeholder data, markerer CTRL+SKIFT+MELLEMRUM det aktuelle område. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLEMRUM for anden gang, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLEMRUM for tredje gang, markeres hele regnearket.
  • Når et objekt er markeret, markerer CTRL+SKIFT+MELLEMRUM alle objekter i et regneark.

ALT+MELLEMRUM viser menuen Kontrolelement for vinduet Microsoft Office Excel.

TAB

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppeboks i en dialogboks.

SKIFT+TAB flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

CTRL+TAB skifter til næste fane i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB skifter til forrige fane i en dialogboks.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2007