Genvejstaster til Access

Du kan benytte genvejstasterne til hurtigt at få adgang til ofte anvendte kommandoer eller handlinger. I afsnittene nedenfor vises de genvejstaster, der findes i Microsoft Office Access 2007. Du kan også benytte genvejstaster i stedet for musen, hvis du vil flytte fokus til en menu, en kommando eller et kontrolelement.

Generelle genvejstaster

VisGlobale Access-genvejstaster

VisÅbne databaser

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne en ny database CTRL+N
Åbne en eksisterende database CTRL+O
Afslutte Office Access 2007Access ALT+F4

VisUdskrive og gemme

Hvis du vil Skal du trykke på
Udskrive det aktuelle eller markerede objekt CTRL+P
Åbne dialogboksen Udskriv fra Vis udskrift D eller CTRL+P
Åbne dialogboksen Sideopsætning fra Vis udskrift S
Annullere Vis udskrift eller Vis layout L eller ESC
Gemme et databaseobjekt CTRL+S eller SKIFT+F12
Åbne dialogboksen Gem som F12

VisAnvende en kombinationsboks eller en liste

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne en kombinationsboks F4 eller ALT+PIL NED
Opdatere indholdet af en opslagsliste (Opslagsfelt: Et felt, der anvendes til en formular eller en rapport i en Access-database, der enten viser en liste over de værdier, der er hentet fra en tabel eller en forespørgsel, eller opbevarer et statisk værdisæt.) eller -kombinationsboks F9
Flytte en linje ned PIL NED
Flytte en side ned PGDN
Flytte en linje op PIL OP
Flytte en side op PGUP
Afslutte kombinationsboksen eller listen TAB

VisSøge efter og erstatte tekst eller data

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne fanen Søg i dialogboksen Søg og erstat (kun dataarkvisning og formularvisning) CTRL+B
Åbne fanen Erstat i dialogboksen Søg og erstat (kun dataarkvisning og formularvisning) CTRL+H
Finde den næste forekomst af den tekst, der er angivet i dialogboksen Søg og erstat, når dialogboksen lukkes (kun dataarkvisning og formularvisning). SKIFT+F4

VisArbejde i designvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigeringstilstand (navigationstilstand: Den tilstand i Microsoft Access, hvor et helt felt er markeret, og indsætningspunktet er usynligt. I navigationstilstand kan du flytte mellem felterne ved hjælp af piletasterne.) i et dataark. Når du arbejder i en formular eller rapport, skal du trykke på ESC, hvis du vil forlade navigeringstilstand. F2
Skifte til egenskabsarket (designvisning i formularer og rapporter i såvel Access-databaser som Access-projekter) F4
Skifte til formularvisning fra designvisning F5
Skifte mellem øverste og nederste dele af et vindue (designvisning af forespørgsler og vinduet Avanceret filter/Sorter) F6
Flytte gennem feltgitteret, feltegenskaber, navigationsrude, hurtigtaster i tastaturadgangssystemet, zoomkontrolelementer og sikkerhedslinje (designvisning af tabeller) F6
Åbne dialogboksen Vælg generator (vindue med formularer og rapporter i designvisning) F7
Åbne Visual Basic Editor fra en markeret egenskab i egenskabsarket til en formular eller en rapport F7
Skifte fra Visual Basic Editor tilbage til formularens eller rapportens designvisning SKIFT+F7 eller ALT+F11

VisRedigere kontrolelementer i designvisning for formularer- og rapporter

Hvis du vil Skal du trykke på
Kopiere det markerede kontrolelement til Udklipsholder CTRL+C
Klippe det valgte kontrolelement ud og kopiere det til Udklipsholder. CTRL+X
Sætte indholdet af Udklipsholder ind i det øverste venstre hjørne af det valgte afsnit. CTRL+V
Flytte det markerede kontrolelement mod højre (undtagen kontrolelementer, der er del af et layout) HØJRE PIL eller CTRL+HØJRE PIL
Flytte det markerede kontrolelement mod venstre (undtagen kontrolelementer, der er del af et layout) VENSTRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL
Flytte det markerede kontrolelement op PIL OP eller CTRL+PIL OP
Flytte det markerede kontrolelement ned PIL NED eller CTRL+PIL NED
Øge højden på det markerede kontrolelement SKIFT+PIL NED

Øge bredden af det markerede kontrolelement.

 Bemærk!   Hvis det anvendes sammen med kontrolelementer i et layout, tilpasses størrelsen på hele layoutet

SKIFT+HØJRE PIL
Reducere højden på det markerede kontrolelement SKIFT+PIL OP

Reducere bredden af det markerede kontrolelement

 Bemærk!   Hvis det anvendes sammen med kontrolelementer i et layout, tilpasses størrelsen på hele layoutet

SKIFT+VENSTRE PIL

VisUdføre vindueshandlinger

 Bemærk!   Microsoft Office Access 2007-databaser vises som standard som dokumenter med faner. Hvis du vil bruge dokumenter med vinduer, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Knapflade og derefter klikke på Access-indstillinger. Klik på Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger, og klik på Overlappende vinduer under Indstillinger for dokumentvindue.

Hvis du vil Skal du trykke på
Slå navigationsruden til og fra F11
Flytte mellem åbne vinduer CTRL+F6
Gendanne det valgte minimerede vindue, når alle vinduer er minimerede ENTER
Aktivere det aktive vindue, når det ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet CTRL+F8
Have vist kontrolmenuen ALT+MELLEMRUM
Have vist genvejsmenuen SKIFT+F10
Lukke det aktive vindue CTRL+W eller CTRL+F4
Skifte mellem Visual Basic Editor og det forrige aktive vindue ALT+F11

VisArbejde med guider

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte fokus fremad mellem kontrolelementer i guiden TAB
Flytte til næste side i guiden ALT+N
Flytte til forrige side i guiden ALT+T
Fuldføre guiden ALT+F

VisDiverse

Hvis du vil Skal du trykke på
Have vist hele hyperlinkadressen for et valgt hyperlink F2
Foretage stavekontrol F7
Åbne boksen Zoom for bedre at kunne indtaste udtryk og andre tekster i små inputområder SKIFT+F2
Have vist et egenskabsark i designvisning ALT+ENTER
Afslutte Access eller lukke en dialogboks ALT+F4
Starte en generator CTRL+F2
Skifte fremad mellem visninger i en tabel, forespørgsel, formular, rapport, side, pivottabelliste, pivotdiagramrapport, gemt procedure eller Access-projektfunktion (.adp). Hvis der er flere visninger tilgængelige, flytter efterfølgende tastetryk til den næste tilgængelige visning. CTRL+ HØJREPIL eller CRTL+ KOMMA (,)

Skifte tilbage mellem visninger i en tabel, forespørgsel, formular, rapport, side, pivottabelliste, pivotdiagramrapport, gemt procedure eller .adp-funktion. Hvis der er flere visninger tilgængelige, flytter efterfølgende tastetryk til den forrige visning.

 Bemærk!   CTRL+PUNKTUM (.) fungerer ikke under alle omstændigheder med alle objekter.

CTRL+ VENSTREPIL eller CRTL + PUNKTUM (.)

VisGenvejstaster i navigationsruden

VisHvis du vil redigere og flytte objektlisten

Hvis du vil Skal du trykke på
Omdøbe et markeret objekt F2
Flytte en linje ned PIL NED
Flytte et vindue ned PGDN
Flytte til sidste objekt END
Flytte en linje op PIL OP
Flytte et vindue op PGUP
Flytte til første objekt HOME

VisHvis du vil flytte og åbne objekter

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne den markerede tabel eller forespørgsel i dataarkvisning ENTER
Åbne den markerede formular eller rapport ENTER
Afspille den markerede makro ENTER
Åbne den markerede tabel, forespørgsel, formular, rapport, dataadgangsside, makro eller det markerede modul i designvisning CTRL+ENTER
Have vist vinduet Immediate i Visual Basic Editor CTRL+G

VisArbejde med menuer

Hvis du vil Skal du trykke på
Have vist genvejsmenuen SKIFT+F10
Have vist hurtigtasterne ALT eller F10
Have vist programikonmenuen (på programtitellinjen) ALT+MELLEMRUM
Vælge næste eller forrige kommando med menuen eller undermenuen synlig PIL OP eller PIL NED
Vælge menuen til venstre eller højre eller skifte mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er synlig. VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen HOME eller END 
Lukke den synlige menu og undermenu på samme tid ALT
Lukke den synlige menu eller lukke en undermenu, hvis undermenuen er synlig ESC

VisArbejde i vinduer og dialogbokse

VisBrug af et programvindue

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte til det næste program ALT+TAB
Skifte til det forrige program ALT+SKIFT+TAB
Have vist menuen Start i Windows CTRL+ESC
Lukke det aktive databasevindue CTRL+W
Skifte til det næste databasevindue CTRL+F6
Skifte til det forrige databasevindue CTRL+SKIFT+F6
Gendanne det valgte minimerede vindue, når alle vinduer er minimerede ENTER

VisHvis du vil anvende en dialogboks

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte til den næste fane i en dialogboks CTRL+TAB
Skifte til den forrige fane i en dialogboks CTRL+SKIFT+TAB
Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks TAB
Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks SKIFT+TAB
Flytte mellem indstillinger på den valgte rulleliste eller mellem flere indstillinger i en gruppeboks Piletaster
Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt. MELLEMRUM
Flytte til indstillingen ved hjælp af det første bogstav i navnet på indstillingen på rullelisten. Bogstavtasten for det første bogstav i navnet på den ønskede indstilling (når en rulleliste er valgt)
Vælge indstillingen eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt ved hjælp af det bogstav, som er understreget i indstillingens navn ALT+bogstavtast
Åbne den valgte rulleliste ALT+PIL NED
Lukke den valgte rulleliste ESC
Udføre den handling, som er tildelt til standardknappen i dialogboksen ENTER
Annullere kommandoen og lukke dialogboksen ESC
Lukke en dialogboks ALT+F4

VisHvis du vil redigere i en tekstboks

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til begyndelsen af indtastningen HOME
Flytte til slutningen af indtastningen END
Flytte et tegn til venstre eller højre VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Flytte et ord til venstre eller højre CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL
Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af indtastningen SKIFT+HOME
Markere fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen SKIFT+END
Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod venstre SKIFT+VENSTRE PIL
Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod højre SKIFT+HØJRE PIL
Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod venstre CTRL+SKIFT+HØJRE PIL
Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod højre CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

VisArbejde med dialogboksene Åbn, Ny database og Gem som

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til den forrige mappe (Knapflade ) ALT+1
Åbne mappen et niveau over den åbne mappe (knappen Et niveau op Knapflade ) ALT+2
Slette den markerede mappe eller fil (knappen Delete Knapflade ) DEL
Oprette en ny undermappe i den åbne mappe (knappen Opret ny mappe Knapflade ) ALT+4
Skifte mellem miniaturer, ikoner med filoplysninger, ikoner, oplysninger, egenskaber og eksempelvisninger ALT+5
Have vist menuen Funktioner (knappen Funktioner) ALT+K

VisArbejde med egenskabsark

VisBruge et egenskabsark sammen med en formular eller en rapport

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte fane for egenskabsarket F4
Flytte mellem valgmuligheder på kontrolelementets rulleliste, ét element ad gangen PIL OP eller PIL NED
Flytte mellem valgmuligheder på kontrolelementets rulleliste, fem elementer ad gangen PAGE DOWN eller PAGE UP
Flytte til egenskabsarkets faner fra kontrolelementets rulleliste TAB
Flytte mellem egenskabsarkets faner, hvor der er valgt en fane, men ingen egenskab VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Flytte én egenskab ned på en fane, hvor der allerede er valgt en egenskab TAB
Flytte én egenskab op på en fane eller, hvis der allerede er flyttet til toppen, flytte til kontrolelementets rulleliste, hvor der er valgt en egenskab SKIFT+TAB
Skifte frem mellem faner, når en egenskab er markeret CTRL+TAB
Skifte tilbage mellem faner, når en egenskab er markeret CTRL+SKIFT+TAB

VisBruge et egenskabsark med en tabel eller en forespørgsel

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte fane for egenskabsarket F4
Flytte mellem egenskabsarkets faner, hvor der er valgt en fane, men ingen egenskab VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Flytte til egenskabsarkets faner, når der ikke er valgt en egenskab CTRL+TAB
Flytte til første egenskab under en fane, når der ikke er valgt en egenskab TAB
Flytte én egenskab ned under en fane TAB
Flytte én egenskab op under en fane eller markere selve fanen, hvis du allerede er placeret øverst SKIFT+TAB
Skifte frem mellem faner, når en egenskab er markeret CTRL+TAB
Skifte tilbage mellem faner, når en egenskab er markeret CTRL+SKIFT+TAB

VisArbejde med ruden Feltliste

Hvis du vil Skal du trykke på
Slå ruden Feltliste til og fra ALT+F8
Føje det markerede felt til formularens eller rapportens detaljesektion ENTER
Flytte op eller ned i ruden Feltliste PIL OP eller PIL NED
Flytte til øverste Feltliste-rude fra den nederste rude SKIFT+TAB
Flytte til nederste Feltliste-rude den øverste rude TAB

VisGenvejstaster til brug af vinduet Hjælp

Hvis du vil Skal du trykke på
Markere den næste skjulte tekst eller det næste hyperlink eller Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne TAB
Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink eller knappen Browservisning i toppen af en artikel på et websted for Microsoft Office SKIFT+TAB
Udføre handlingen for markeringen: Vis alt, Skjul alt eller den skjulte tekst eller et hyperlink ENTER
Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp ALT+VENSTRE PIL
Flytte frem til det næste emne i Hjælp ALT+HØJRE PIL
Åbne dialogboksen Udskriv CTRL+P
Rulle små mængder op og henholdsvis ned inden for det emne, der aktuelt vises i Hjælp PIL OP og PIL NED
Rulle store mængder op og henholdsvis ned inden for det emne, der aktuelt vises i Hjælp PGUP og PGDN
Viser en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Funktionen forudsætter, at vinduet Hjælp er det aktive vindue (klik på et element i vinduet). SKIFT+F10

VisSende e-mails

Hvis du vil Skal du trykke på
Sende det aktive databaseobjekt (det objekt, der er markeret i navigationsruden) som en e-mailmeddelelse  ALT+F+E
Åbne adressekartoteket fra Outlook CTRL+SKIFT+A
Kontrollere navnene i boksene Til, Cc og Bcc i forhold til adressekartoteket  ALT+K eller CTRL+K
Markere den næste boks i e-mailhovedet eller meddelelsens brødtekst, når den sidste boks i e-mailhovedet er aktiv  TAB
Markere det forrige felt eller den forrige knap i e-mail-brevhovedet SKIFT+TAB

Taster til arbejde med tekst og data

VisVælge tekst og data

VisHvis du vil markere tekst i et felt

Hvis du vil Skal du trykke på
Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod højre SKIFT+HØJRE PIL
Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod højre CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL
Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod venstre SKIFT+VENSTRE PIL
Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod venstre CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

VisHvis du vil markere et felt eller post

 Bemærk!   Hvis du vil annullere en markering, skal du anvende den modsatte piletast

Hvis du vil Skal du trykke på
Markere næste felt TAB
Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand (navigationstilstand: Den tilstand i Microsoft Access, hvor et helt felt er markeret, og indsætningspunktet er usynligt. I navigationstilstand kan du flytte mellem felterne ved hjælp af piletasterne.) i et dataark. Når du arbejder i en formular eller rapport, skal du trykke på ESC, hvis du vil forlade navigationstilstand. F2
Skifte mellem at markere den aktuelle post og det første felt i den aktuelle post i navigationstilstand SKIFT+MELLEMRUM
Udvide markeringen til den forrige post, hvis den aktuelle post markeres SKIFT+PIL OP
Udvide markeringen til den næste post, hvis den aktuelle post markeres SKIFT+PIL NED
Markere alle poster CTRL+A eller CTRL+SKIFT+MELLEMRUM

VisHvis du vil udvide en markering

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til udvidelsestilstand (i dataarkvisning, Udvidet markering vises i nederste højre hjørne i vinduet). Hvis du trykker flere gange på F8, udvides markeringen til at omfatte ordet, feltet, posten og alle poster F8
Udvide en markering til tilgrænsende felter i den samme række i dataarkvisning VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Udvide en markering til tilgrænsende rækker i dataarkvisning PIL OP eller PIL NED
Fortryde den forrige udvidelse SKIFT+F8
Annullere udvidelsestilstand ESC

VisHvis du vil markere og flytte en kolonne i dataarkvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Nøjes med at markere den aktuelle kolonne eller kun annullere kolonnevalget i navigationstilstand (navigationstilstand: Den tilstand i Microsoft Access, hvor et helt felt er markeret, og indsætningspunktet er usynligt. I navigationstilstand kan du flytte mellem felterne ved hjælp af piletasterne.) CTRL+MELLEMRUM
Markere kolonnen til højre, hvis den aktuelle kolonne markeres SKIFT+HØJRE PIL
Markere kolonnen til venstre, hvis den aktuelle kolonne markeres SKIFT+VENSTRE PIL
Gå til flyttetilstand (flyttetilstand: Den tilstand, hvor du kan flytte en kolonne i Dataarksvisning med højre og venstre piletaster.). Tryk på HØJRE PIL eller VENSTRE PIL for at flytte den eller de markerede kolonner til højre eller venstre. CTRL+SKIFT+F8

VisRedigere tekst og data

 Bemærk!   Hvis indsætningspunktet ikke er synligt, kan du trykke på F2 for at få det vist

VisHvis du vil flytte indsætningspunktet i et felt

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte indsætningspunktet ét tegn mod højre HØJRE PIL
Flytte indsætningspunktet ét ord mod højre CTRL+HØJRE PIL
Flytte indsætningspunktet ét tegn mod venstre VENSTRE PIL
Flytte indsætningspunktet ét ord mod venstre CTRL+VENSTRE PIL
Flytte indsætningspunktet til slutningen af feltet, i felter med enkeltlinjer; eller flytte det til slutningen af linjen i felter med flere linjer END
Flytte indsætningspunktet til slutningen af feltet, i felter med flere linjer CTRL+END
Flytte indsætningspunktet til starten af feltet, i felter med enkeltlinjer; eller flytte det til starten af linjen i felter med flere linjer HOME
Flytte indsætningspunktet til starten af feltet, i felter med flere linjer CTRL+HOME

VisHvis du vil kopiere, flytte eller slette tekst

Hvis du vil Skal du trykke på
Kopiere det markerede til Udklipsholder CTRL+C
Klippe det markerede ud og kopiere det til Udklipsholder CTRL+X
Indsætte indholdet af Udklipsholderen ved indsætningspunktet CTRL+V
Slette det markerede eller tegnet til venstre for indsætningspunktet TILBAGE
Slette det markerede eller tegnet til højre for indsætningspunktet DELETE
Slette alle tegn til højre for indsætningspunktet CTRL+DELETE

VisHvis du vil fortryde ændringer

Hvis du vil Skal du trykke på
Fortryde en indtastning CTRL+Z eller ALT+TILBAGE
Fortryde ændringer i det aktuelle felt eller den aktuelle post. Hvis begge er ændret, skal du trykke på ESC to gange for at fortryde ændringerne, først i det aktuelle felt derefter i den aktuelle post. ESC

VisHvis du vil indtaste data i dataark- eller formularvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Indsætte dags dato CTRL+SKIFT+KOMMA (,)
Indsætte klokkeslæt CTRL+SKIFT+PUNKTUM (.)
Indsætte standardværdien for et felt CTRL+ALT+MELLEMRUM
Indsætte værdien fra samme felt i den forrige post CTRL+APOSTROF (')
Tilføje en ny post CTRL+PLUSTEGN (+)
Slette den aktuelle post i et dataark CTRL+MINUSTEGN (-)
Gemme ændringer i den aktuelle post SKIFT+ENTER
Skifte mellem værdierne i et afkrydsningsfelt eller i en alternativknap MELLEMRUM
Indsætte en ny linje CTRL+ENTER

VisHvis du vil opdatere felter med aktuelle data

Hvis du vil Skal du trykke på
Beregne felterne i vinduet igen F9
Forespørge om de underliggende tabeller igen. I en underformular genforespørges kun om den underliggende tabel om underformularen. SKIFT+F9
Opdatere indholdet af en opslagsliste (Opslagsfelt: Et felt, der anvendes til en formular eller en rapport i en Access-database, der enten viser en liste over de værdier, der er hentet fra en tabel eller en forespørgsel, eller opbevarer et statisk værdisæt.) eller -kombinationsboks F9

Taster til navigation mellem poster

VisNavigere i designvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand F2
Skifte egenskabsark F4
Skifte til formularvisning fra designvisning F5
Skifte mellem øverste og nederste dele af et vindue (designvisning af makroer, forespørgsler og vinduet Avanceret filter/sortering). Brug F6, hvis TAB ikke fører dig til den del af skærmen, du ønsker. F6
Skifte frem mellem designvindue, egenskaber navigationsrude, hurtigtaster og zoomkontrolelementer (designvisning af tabeller, formularer og rapporter) F6
Åbne Visual Basic Editor fra en markeret egenskab i egenskabsarket til en formular eller en rapport F7
Åbne ruden Feltliste i en formular, rapport eller dataadgangsside. Hvis ruden Feltliste allerede er åben, flyttes fokus til ruden Feltliste. ALT+F8
Skifte fra Visual Basic Editor til formularens eller rapportens designvisning, når et kodemodul er åbent SKIFT+F7
Skifte fra et kontrolelements egenskabsark i en formular eller rapport i designvisning til designoverfladen uden at ændre kontrolelementets fokus SKIFT+F7
Få vist egenskabsarket ALT+ENTER
Kopiere det markerede kontrolelement til Udklipsholder CTRL+C
Klippe det valgte kontrolelement ud og kopiere det til Udklipsholder CTRL+X
Sætte indholdet af Udklipsholder ind i det øverste venstre hjørne af det valgte afsnit CTRL+V
Flytte det markerede kontrolelement til højre med en pixel langs sidens gitter HØJRE PIL
Flytte det markerede kontrolelement til venstre med en pixel langs sidens gitter VENSTRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement op med en pixel langs sidens gitter

 Bemærk!   Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart oven over det, medmindre kontrolelementet allerede ligger øverst i layoutet.

PIL OP

Flytte det markerede kontrolelement ned med en pixel langs sidens gitter

 Bemærk!   Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart under det, medmindre kontrolelementet allerede ligger nederst i layoutet.

PIL NED
Flytte det markerede kontrolelement til højre med en pixel (uanset sidens gitter) CTRL+HØJRE PIL
Flytte det markerede kontrolelement til venstre med en pixel (uanset sidens gitter) CTRL+VENSTRE PIL

Flytte det markerede kontrolelement op med en pixel (uanset sidens gitter)

 Bemærk!   Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart oven over det, medmindre kontrolelementet allerede ligger øverst i layoutet.

CTRL+PIL OP

Flytte det markerede kontrolelement ned med en pixel (uanset sidens gitter)

 Bemærk!   Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart under det, medmindre kontrolelementet allerede ligger nederst i layoutet.

CTRL+PIL NED

Øge bredden på det markerede kontrolelement (til højre) med en pixel

 Bemærk!   Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, øges bredden af hele layoutet

SKIFT+HØJRE PIL

Mindske bredden på det markerede kontrolelement (til venstre) med en pixel

 Bemærk!   Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, mindskes bredden af hele layoutet

SKIFT+VENSTRE PIL
Mindske højden på det markerede kontrolelement (fra bunden) med en pixel SKIFT+PIL OP
Øge højden på det markerede kontrolelement (fra bunden) med en pixel SKIFT+PIL NED

VisFlytte rundt i dataarkvisning

VisGå til en bestemt post

VisHvis du vil flytte mellem felter og poster

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til næste felt TAB eller HØJRE PIL
Flytte til det sidste felt i den aktuelle post i navigationstilstand END
Flytte til forrige felt SKIFT+TAB, eller VENSTRE PIL
Flytte til det første felt i den aktuelle post i navigationstilstand HOME
Flytte til det aktuelle felt i den næste post PIL NED
Flytte til det aktuelle felt i den sidste post i navigationstilstand CTRL+PIL NED
Flytte til det sidste felt i den sidste post i navigationstilstand CTRL+END
Flytte til det aktuelle felt i den forrige post PIL OP
Flytte til det aktuelle felt i den første post i navigationstilstand CTRL+PIL OP
Flytte til det første felt i den første post i navigationstilstand CTRL+HOME

VisHvis du vil flytte til en anden dataskærm

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte et skærmbillede ned PGDN
Flytte et skærmbillede op PGUP
Flytte et skærmbillede til højre CTRL+PGDN
Flytte et skærmbillede til venstre CTRL+PGUP

VisFlytte rundt i underdataark

VisGå til en bestemt post

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte fra underdataarket til postnummerboksen. Skriv derefter postnummeret, og tryk på ENTER. ALT+F5

VisUdvide og skjule underdataark

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte fra dataarket for at udvide postens underdataark CTRL+SKIFT+PIL NED
Skjule underdataarket CTRL+SKIFT+PIL OP

VisFlytte mellem dataarket og underdataarket

Hvis du vil Skal du trykke på
Indsætte underdataarket fra det sidste felt i den forrige post i dataarket TAB
Indsætte underdataarket fra det første felt i den følgende post i dataarket SKIFT+TAB
Afslutte underdataarket og flytte til det første felt i den næste post i dataarket CTRL+TAB
Afslutte underdataarket og flytte til det sidste felt i den forrige post i dataarket CTRL+SKIFT+TAB
Indsætte det næste felt i dataarket fra det sidste felt i underdataarket TAB
Ignorere underdataarket og flytte fra dataarket til den næste post i dataarket PIL NED
Ignorere underdataarket og flytte fra dataarket til den forrige post i dataarket PIL OP

 Bemærk!   Du kan flytte mellem felter og poster i et underdataark med de samme genvejstaster, der bruges i dataarkvisning

VisFlytte rundt i formularvisning

VisGå til en bestemt post

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til en postnummerboks. Skriv derefter postnummeret, og tryk på ENTER. F5

VisHvis du vil flytte mellem felter og poster

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til næste felt TAB
Flytte til forrige felt SKIFT+TAB
Flytte til sidste kontrolelement i formularen og forblive i den aktuelle post, i navigationstilstand END
Flytte til sidste kontrolelement i formularen og indstille fokus på den sidste post, i navigationstilstand CTRL+END
Flytte til første kontrolelement i formularen og forblive i den aktuelle post, i navigationstilstand HOME
Flytte til første kontrolelement i formularen og indstille fokus på den første post i navigationstilstand CTRL+HOME
Flytte til det aktuelle felt i den næste post CTRL+PGDN
Flytte til det aktuelle felt i den forrige post CTRL+PGUP

VisHvis du vil flytte rundt i formularer med mere end én side

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte en side ned. Flytter i slutningen af posten til den tilsvarende side i den næste post. PGDN
Flytte en side op. Flytter i slutningen af posten til den tilsvarende side i den forrige post. PGUP

VisHvis du vil flytte mellem hovedformularen og underformularen

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til underformularen fra det foregående felt i hovedformularen TAB
Gå til underformularen fra det følgende felt i hovedformularen SKIFT+TAB
Afslutte underformularen og flytte til det næste felt i hovedformularen eller den næste post CTRL+TAB
Afslutte underformularen og flytte til det forrige felt i hovedformularen eller den forrige post CTRL+SKIFT+TAB

VisFlytte rundt i Vis udskrift og Vis layout

VisHvis du vil udføre dialogboks- og vindueshandlinger

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Udskriv P (for formularer og rapporter) eller CTRL+P (for dataark, formularer og rapporter)
Åbne dialogboksen Sideopsætning (kun formularer og rapporter) S
Zoome ind og ud på en del af en side Z
Annullere Vis udskrift eller Vis layout L eller ESC

VisHvis du vil have vist forskellige sider

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til sidetalsboksen. Skriv derefter sidetallet, og tryk på ENTER. ALT+F5
Have vist den næste side (når Tilpas til vindue markeres) PGDN eller PIL NED
Have vist den forrige side (når Tilpas til vindue markeres) PGUP eller PIL OP

VisHvis du vil flytte rundt i Vis Udskrift og Vis Layout

Hvis du vil Skal du trykke på
Rulle ned i mindre ryk PIL NED
Rulle en fuld skærm ned PGDN
Flytte til bunden af siden CTRL+PIL NED
Rulle op i mindre ryk PIL OP
Rulle en fuld skærm op PGUP
Flytte til toppen af siden CTRL+PIL OP
Rulle til højre i små ryk HØJRE PIL
Flytte til højre sidekant END
Flytte til det nederste højre hjørne af siden CTRL+END
Rulle til venstre i små ryk VENSTRE PIL
Flytte til venstre sidekant HOME
Flytte til øverste venstre hjørne af siden CTRL+HOME

VisFlytte rundt i vinduet Databasediagram i et Access-projekt

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte fra en tabelcelle til tabellens titellinje ESC
Flytte fra en tabels titellinje til den celle, du sidst har redigeret ENTER
Flytte fra titellinje til titellinje i en tabel eller
fra celle til celle inde i en tabel
TAB
Udvide en liste i en tabel ALT + PIL NED
Rulle gennem elementerne i en rullelisten fra øverst til nederst PIL NED
Flytte til det forrige element på en liste PIL OP
Vælge et element på en liste og flytte til den næste celle ENTER
Ændre indstillingen i et afkrydsningsfelt MELLEMRUM
Gå til den første celle i rækken eller
til starten af den aktuelle celle
HOME
Gå til den sidste celle i rækken eller
til slutningen af den aktuelle celle
END
Rulle til den næste "side" i en tabel eller
til den næste "side" i diagrammet
PGDN
Rulle til den forrige "side" i en tabel eller
til den forrige "side" i diagrammet
PGUP

VisFlytte rundt i Forespørgselsdesigner i et Access-projekt

VisAlle ruder

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte mellem ruderne i forespørgselsdesign F6, SKIFT+F6

VisDiagramrude

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte mellem tabeller, visninger og funktioner (og til joinlinjer, hvis de findes) TAB eller SKIFT+TAB
Flytte mellem kolonnerne i en tabel, visning eller funktion Piletaster
Vælge den markerede datakolonne til output MELLEMRUM eller "+"
Fjerne den markerede datakolonne fra forespørgselsresultatet MELLEMRUM eller "-"
Fjerne den markerede tabel, visning, funktion eller joinlinje fra forespørgslen DELETE

 Bemærk!   Hvis du markerer flere elementer, påvirkes alle de markerede elementer, hvis du trykker på MELLEMRUM. Marker flere elementer ved at holde SKIFT nede, mens du klikker på dem. Skift mellem markeret og ikke-markeret for et enkelt element ved at holde CTRL nede og klikke på det.

VisGitterrude

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte mellem celler Piletaster, tabulatorstop eller SKIFT+tabulatorstop
Flytte til den sidste række i den aktuelle kolonne CTRL+PIL NED
Flytte til den første række i den aktuelle kolonne CTRL+PIL OP
Flytte til cellen øverst til venstre i den synlige del af gitteret CTRL+HOME
Flytte til den nederste højre celle CTRL+END
Flytte ind på en rulleliste PIL OP eller PIL NED
Vælge en hel gitterkolonne CTRL+MELLEMRUM
Skifte mellem redigeringstilstand og cellemarkeringstilstand F2
Kopiere den markerede tekst i cellen til Udklipsholder (i redigeringstilstand) CTRL+C
Klippe den markerede tekst i cellen og placere den i Udklipsholder (i redigeringstilstand) CTRL+X
Indsætte tekst fra Udklipsholder (i redigeringstilstand) CTRL+V
Skifte mellem at indsætte og overskrive, når du redigerer i en celle INS
Slå afkrydsningsfeltet til og fra i outputkolonnenBemærk!    Hvis der er markeret flere elementer, påvirker det alle de markerede elementer, når du trykker på denne test MELLEMRUM
Slette det markerede indhold af en celle DELETE
Fjerne en række, der indeholder den markerede datakolonne, fra forespørgslen Bemærk!    Hvis der er markeret flere elementer, påvirker det alle de markerede elementer, når du trykker på denne tast. DELETE
Slette alle værdierne for en markeret gitterkolonne DELETE
Indsætte en række mellem eksisterende rækker INS (når du har markeret gitterrækken)
Tilføje en kolonne af typen Or… INS (når du har markeret en kolonne af typen Or ...)

VisSQL-rude

Du kan bruge standardtasterne til redigering i Windows, når du arbejder i SQL-ruden, f.eks. CTRL+ piletaster til at flytte mellem ord, og kommandoerne Klip, Kopier og Sæt ind i menuen Rediger.

 Bemærk!    Du kan kun indsætte tekst. Det er ikke muligt at overskrive.

VisArbejde med pivottabelvisninger

VisPivottabelvisning

VisTaster til markering af elementer i pivottabelvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte markeringen fra venstre mod højre og derefter ned TAB
Flytte markeringen fra øverst til nederst og derefter mod højre ENTER
Markere cellen til venstre. Hvis den aktuelle celle er cellen yderst til venstre, markeres den sidste cellen i den foregående række med SKIFT+TAB. SKIFT+TAB
Markere cellen oven over den aktuelle celle. Hvis den aktuelle celle er den øverste celle, markeres den sidste celle i den foregående kolonne med SKIFT+ENTER. SKIFT+ENTER
Markere detaljecellerne for det næste element i rækkeområdet CTRL+ENTER
Markere detaljecellerne for det foregående element i rækkeområdet SKIFT+CTRL+ENTER
Flytte markeringen i pilens retning. Hvis du har markeret et række- eller kolonnefelt, skal du trykke på PIL NED for at flytte det første dataelement i feltet og derefter trykke på en piletast for at flytte det næste eller foregående element eller tilbage til feltet. Hvis du har markeret et detaljefelt, skal du trykke på PIL NED eller HØJRE PIL for at flytte den første celle i detaljeområdet. Piletaster
Udvide eller reducere markeringen i pilens retning SKIFT+piletaster
Flytte markeringen til den sidste celle i pilens retning CTRL+piletaster
Flytte det markerede element i pilens retning SKIFT+ALT+piletaster
Markere cellen yderst til venstre i den aktuelle række HOME
Markere cellen yderst til højre i den aktuelle række END
Markere cellen yderst til venstre i den første række CTRL+HOME
Markere den sidste celle i den sidste række CTRL+END
Udvide markeringen til cellen yderst til venstre i den første række SKIFT+CTRL+HOME
Udvide markeringen til den sidste celle i den sidste række SKIFT+CTRL+END
Markere feltet for det aktuelt markerede data-, total- eller detaljeelement CTRL+MELLEMRUM
Markere hele den række, der indeholder den aktuelt markerede celle SKIFT+MELLEMRUM
Markere hele pivottabelvisningen (Pivottabelvisning: Visning, der opsummerer og analyserer dataene i et regneark eller en formular. Du kan få vist forskellige detaljeniveauer eller organisere dataene ved at trække felter og elementer eller ved at få vist og skjule elementer i rullelisterne til felterne.) CTRL+A
Have vist det næste skærmbillede PGDN
Have vist det foregående skærmbillede PGUP
Udvide markeringen med et skærmbillede ned SKIFT+PGDN
Reducere markeringen med et skærmbillede SKIFT+PGUP
Have vist det næste skærmbillede til højre ALT+PGDN
Have vist det næste skærmbillede til venstre ALT+PGUP
Udvide markeringen til siden til højre SKIFT+ALT+PGDN
Udvide markeringen til siden til venstre SKIFT+ALT+PGUP

VisTaster til udførelse af kommandoer

Hvis du vil Skal du trykke på
Have vist Hjælp-emner F1
Have vist genvejsmenuen for det markerede element i pivottabelvisning. Brug genvejsmenuerne til at udføre kommandoer i pivottabelvisningen. SKIFT+F10
Udføre en kommando i genvejsmenuen Understreget bogstav
Lukke genvejsmenuen uden at udføre en kommando ESC
Have vist dialogboksen Egenskaber ALT+ENTER
Lukke dialogboksen Egenskaber ALT+F4
Annullere en igangværende opdatering ESC
Kopiere de markerede data fra pivottabelvisning til Udklipsholder CTRL+C
Eksportere indholdet af pivottabelvisningen til Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

VisTaster til at få vist, skjule, filtrere eller sortere data

Hvis du vil Skal du trykke på
Have vist eller skjule udvidelsessymbolerne (boksene Plusboks og Minusboks ) ud for elementerne CTRL+8
Udvide det aktuelt markerede element CTRL+PLUSTEGN (på det numeriske tastatur)
Skjule det aktuelt markerede element CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastatur)
Åbne listen for det aktuelt markerede felt ALT+PIL NED
Flytte skiftevis til det senest markerede element, knappen OK og knappen Annuller på rullelisten for et felt TAB
Flytte til det næste element på rullelisten for et felt Piletaster
Markere eller fjerne markeringen for det aktuelle element på rullelisten for et felt MELLEMRUM
Lukke rullelisten for et felt og gemme eventuelle foretagne ændringer ENTER
Lukke rullelisten for et felt uden at gemme ændringerne ESC
Slå Autofilter til eller fra CTRL+T
Sortere data i det markerede felt eller den markerede total i stigende rækkefølge (A – Å 0 – 9) CTRL+SKIFT+A
Sortere i det markerede felt eller den markerede total i faldende rækkefølge (Å – A 9 – 0) CTRL+SKIFT+Z
Flytte det markerede medlem op eller til venstre ALT+SKIFT+PIL OP eller ALT+SKIFT+VENSTRE PIL
Flytte det markerede medlem ned eller til højre ALT+SKIFT+PIL NED eller ALT+SKIFT+HØJRE PIL

VisTaster til tilføjelse af felter og totaler og ændring af layoutet af en pivottabelvisning

VisTaster til arbejde med ruden Feltliste

Hvis du vil Skal du trykke på
Se ruden Feltliste eller aktivere den, hvis den allerede er synlig CTRL+L
Flytte til det næste element i ruden Feltliste Piletaster
Flytte til det foregående element og medtage det i markeringen SKIFT+PIL OP
Flytte til det næste element og medtage det i markeringen SKIFT+PIL NED
Flytte til det foregående element, men ikke medtage det i markeringen CTRL+PIL OP
Flytte til det næste element, men ikke medtage det i markeringen CTRL+PIL NED
Fjerne elementet fra markeringen, hvis det element, der har fokus, er omfattet af markeringen og omvendt CTRL+MELLEMRUM
Udvide det aktuelle element i ruden Feltliste for at se dets indhold eller udvide totaler for at få vist de tilgængelige totalfelter. PLUSTEGN  (numerisk tastatur)
Skjule det aktuelle element i ruden Feltliste for at skjule dets indhold eller skjule totaler for at skjule de tilgængelige totalfelter. MINUSTEGN (numerisk tastatur)
Flytte skiftevis mellem det senest markerede element, knappen Føj til og listen ud for knappen Føj til i ruden Feltliste. TAB
Åbne rullelisten ud for knappen Føj til i ruden Feltliste. Du skal bruge piletasterne til at flytte til det næste element på listen og derefter trykke på ENTER for at markere et element. ALT+PIL NED
Føje det felt, der er fremhævet i ruden Feltliste, til det område i pivottabelvisningen, som vises på listen Føj til ENTER
Lukke ruden Feltliste ALT+F4

VisTaster til tilføjelse af felter og totaler

Hvis du vil Skal du trykke på
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Sum CTRL+SKIFT+S
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Antal CTRL+SKIFT+C
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Min CTRL+SKIFT+M
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Maks CTRL+SKIFT+X
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Middel CTRL+SKIFT+E
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Standardafvigelse CTRL+SKIFT+D
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Standardafvigelsespopulation CTRL+SKIFT+T
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Varians CTRL+SKIFT+V
Tilføje et nyt totalfelt for det markerede felt i pivottabelvisning ved hjælp af sumfunktionen Varianspopulation CTRL+SKIFT+R
Slå subtotaler og hovedtotaler til eller fra for det markerede felt i pivottabelvisning CTRL+SKIFT+A
Tilføje et beregnet detaljefelt CTRL+B

VisTaster til ændring af layoutet

 Bemærk!   Følgende fire genveje fungerer ikke, hvis du benytter tasterne 1, 2, 3 eller 4 på det numeriske tastatur.

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte det markerede felt i pivottabelvisning til rækkeområdet CTRL+1
Flytte det markerede felt i pivottabelvisningen til kolonneområdet CTRL+2
Flytte det markerede felt i pivottabelvisningen til filterområdet CTRL+3
Flytte det markerede felt i pivottabelvisningen til detaljeområdet CTRL+4
Flytte det markerede række- eller kolonnefelt i pivottabelvisning til et højere niveau CTRL+VENSTRE PIL
Flytte det markerede række- eller kolonnefelt i pivottabelvisning til et lavere niveau CTRL+HØJRE PIL

VisTaster til formatering af elementer i pivottabelvisning

Hvis du skal bruge følgende genveje, skal du først markere et detaljefelt eller en datacelle for et totalfelt.

De første syv genvejstaster ændrer talformatet for det markerede felt.

Hvis du vil Skal du trykke på
Anvende standardtalformatet på værdier i det markerede total- eller detaljefelt CTRL+SKIFT+SEMIKOLON (;)
Anvende valutaformatet med to decimaler og negative tal i parenteser på værdier i det markerede total- eller detaljefelt CTRL+SKIFT+$
Anvende procentformatet uden decimaler på værdier i det markerede total- eller detaljefelt CTRL+SKIFT+%
Anvende eksponentielt talformat med to decimaler på værdier i det markerede total- eller detaljefelt CTRL+SKIFT+^
Anvende datoformatet med dagen, måneden og året på værdier i det markerede total- eller detaljefelt CTRL+SKIFT+3
Anvende klokkeslætsformatet med timer, minutter og AM eller PM på værdier i det markerede total- eller detaljefelt CTRL+SKIFT+@
Anvende det numeriske format med to decimaler, tusindtalsseparator og et minustegn for negative værdier på værdier i det markerede total- eller detaljefelt. CTRL+SKIFT+!
Gøre teksten fed i det markerede felt i pivottabelvisning CTRL+B
Understrege teksten i det markerede felt i pivottabelvisning CTRL+U
Gøre teksten med kursiv i det markerede felt i pivottabelvisning CTRL+I

VisPivotdiagramvisning

VisTaster til markering af elementer i et diagram

Hvis du vil Skal du trykke på
Markere det næste element i diagrammet HØJRE PIL
Markere det foregående element i diagrammet VENSTRE PIL
Markere den næste gruppe elementer PIL NED
Markere den foregående gruppe elementer PIL OP

VisTaster til arbejde med egenskaber og indstillinger

Hvis du vil Skal du trykke på
Have vist dialogboksen Egenskaber ALT+ENTER
Lukke dialogboksen Egenskaber ALT+F4
Når dialogboksen Egenskaber er aktiv, markeres det næste element under den aktive fane TAB
Markere den næste fane, når en fane i dialogboksen Egenskaber er aktiv HØJRE PIL
Markere den foregående fane, når en fane i dialogboksen Egenskaber er aktiv VENSTRE PIL
Have vist en liste eller palet, når der markeres en knap, som indeholder en liste eller palet PIL NED
Have vist genvejsmenuen SKIFT+F10
Udføre en kommando i genvejsmenuen Understreget bogstav
Lukke genvejsmenuen uden at udføre en kommando ESC

VisTaster til arbejde med felter

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne listen for det aktuelt markerede felt ALT+PIL NED
På rullelisten for et felt skiftevis flyttes til det seneste markerede element, knappen OK og knappen Annuller TAB
Flytte til det næste element på rullelisten for et felt Piletaster
Markere eller fjerne markeringen for det aktuelle element på rullelisten for et felt MELLEMRUM
Lukke rullelisten for et felt og gemme eventuelle foretagne ændringer ENTER
Lukke rullelisten for et felt uden at gemme ændringerne ESC

VisTaster til arbejde med ruden Feltliste

Hvis du vil Skal du trykke på
Se ruden Feltliste eller aktivere den, hvis den allerede er synlig CTRL+L
Flytte til det næste element i ruden Feltliste Piletaster
Flytte til det foregående element og medtage det i markeringen SKIFT+PIL OP
Flytte til det næste element og medtage det i markeringen SKIFT+PIL NED
Flytte til det foregående element, men ikke medtage det i markeringen CTRL+PIL OP
Flytte til det næste element, men ikke medtage det i markeringen CTRL+PIL NED
Fjerne elementet fra markeringen, hvis det element, der har fokus, er medtaget i markeringen og omvendt CTRL+MELLEMRUM
Udvide det aktuelle element i ruden Feltliste for at se dets indhold eller udvide totaler for at få vist de tilgængelige totalfelter PLUSTEGN  (numerisk tastatur)
Skjule det aktuelle element i ruden Feltliste for at skjule dets indhold eller skjule totaler for at skjule de tilgængelige totalfelter MINUSTEGN (numerisk tastatur)
Flytte skiftevis til det senest valgte element i ruden Feltliste, knappen Føj til og listen ud for knappen Føj til TAB
Åbne rullelisten ud for knappen Føj til i ruden Feltliste. Du skal bruge piletasterne til at flytte til det næste element på listen og derefter trykke på ENTER for at markere et element ALT+PIL NED
Føje det felt, der er fremhævet i ruden Feltliste, til det placeringsområde, der vises på listen Føj til ENTER
Lukke ruden Feltliste ALT+F4

Microsoft Office Fluent-bånd

VisOffice Fluent-bånd

 1. Tryk på ALT.

Der vises et tastetip over hver af de funktioner, der er tilgængelige i den aktuelle visning. Følgende eksempel er fra Office Word 2007.

 1. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.
 2. Afhængigt af det bogstav, du trykkede på, vises der evt. yderligere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på I, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.
 3. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder kommandoen.

 Bemærk!   Hvis du vil annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene, skal du trykke på og slippe ALT-tasten.

Online Hjælp

VisGenvejstaster til brug af vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til hele indholdet i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet Hjælp-indhold.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne vinduet Hjælp F1
Lukke vinduet Hjælp ALT+F4
Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program ALT+TAB
Gå tilbage til startsiden for Programnavn ALT+HOME
Markere det næste element i vinduet Hjælp TAB
Markere det forrige element i vinduet Hjælp SKIFT+TAB
Udføre handlingen for det valgte element ENTER
Markere det næste eller forrige element i afsnittet Søg i Programnavn Hjælp i vinduet Hjælp TAB eller SKIFT+TAB
Udvide eller skjule det næste eller forrige element i afsnittet Søg i Programnavn Hjælp i vinduet Hjælp ENTER
Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne TAB
Markere den forrige skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink SKIFT+TAB
Udføre handlingen for markeringen: Vis alt, Skjul alt eller den skjulte tekst eller et hyperlink ENTER
Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage) ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE
Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad) ALT+HØJRE PIL
Rulle små mængder op eller ned inden for det emne, der aktuelt vises i Hjælp PIL OP eller PIL NED
Rulle store mængder op eller ned inden for det emne, der aktuelt vises i Hjælp PGUP eller PGDN
Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Funktionen forudsætter, at vinduet Hjælp er det aktive vindue (klik i vinduet) SKIFT+F10
Stoppe den seneste handling (knappen Stop) ESC
Opdatere vinduet (knappen Opdater). F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp

 Bemærk!   Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, skal du trykke på F6 og derefter på CTRL+P.

CTRL+P
Skifte forbindelsestilstand F6, og tryk derefter på ENTER for at åbne listen over valgmuligheder
Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen og listen Søg. F6
Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning PIL OP eller PIL NED
Udvide eller skjule det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

VisFå vist og bruge vinduer

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte til det næste vindue ALT+TAB
Skifte til det forrige vindue ALT+SKIFT+TAB
Lukke det aktive vindue CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Du skal måske trykke på F6 flere gange.

 Bemærk!   Hvis ikke du får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at aktivere menulinjen eller Microsoft Office Fluent-båndet og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6
Skifte til det næste vindue, når mere end ét vindue er åbent CTRL+F6
Skifte til det forrige vindue CTRL+SKIFT+F6
Udføre kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement for vinduet), når et dokumentvindue ikke er aktiveret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet, og tryk på ENTER, når du er færdig. CTRL+F8
Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer) CTRL+F9
Maksimere eller gendanne et aktivt vindue CTRL+F10
Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder PRINTSCRN
Kopiere et billede af det aktive vindue til Udklipsholder ALT+PRINTSCRN

VisFlytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte et tegn til venstre VENSTRE PIL
Flytte et tegn til højre HØJRE PIL
Flytte en linje op PIL OP
Flytte en linje ned PIL NED
Flytte et ord til venstre CTRL+VENSTRE PIL
Flytte et ord til højre CTRL+HØJRE PIL
Flytte til slutningen af en linje END
Flytte til begyndelsen af en linje HOME
Flytte et afsnit op CTRL+PIL OP
Flytte et afsnit ned CTRL+PIL NED
Flytte til slutningen af en tekstboks CTRL+END
Flytte til begyndelsen af en tekstboks CTRL+HOME
Flytte til den næste titel eller pladsholder til brødtekst i Microsoft Office PowerPoint 2007. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes der et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias. CTRL+ENTER
Gentage den seneste Søgning SKIFT+F4

VisFlytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til den næste celle TAB
Flytte til den foregående celle SKIFT+TAB
Flytte til den næste række PIL NED
Flytte til den foregående foregående PIL OP
Indsætte en tabulator i en celle CTRL+TAB
Starte et nyt afsnit ENTER
Tilføje en ny række nederst i en tabel TAB i slutningen af den sidste række

VisFå adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang)

 Bemærk!   Hvis du trykker på F6, og den ønskede opgaverude ikke vises, skal du trykke på ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6
Flytte til en opgaverude, når en menu- eller værktøjslinje er aktiv (Du skal muligvis trykke på CTRL+TAB mere end én gang) CTRL+TAB
Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret TAB eller SKIFT+TAB
Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu CTRL+PIL NED
Flytte mellem valgmuligheder i en valgt undermenu. Flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks PIL OP eller PIL NED
Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap Mellemrumstast eller ENTER
Åbne en genvejsmenu, åbne en rullemenu for det markerede gallerielement SKIFT+F10
Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig HOME eller END 
Rulle op eller ned på den markerede galleriliste PGUP eller PGDN
Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste CTRL+HOME eller CTRL+END

VisÅbne og bruge i-mærker

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Skifte til næste i-mærke og vise menuen eller meddelelsen for det, hvis der er flere i-mærker ALT+SKIFT+F10
Vælge det næste element i en i-mærkemenu PIL NED
Vælge det forrige element i en i-mærkemenu PIL OP
Udføre handlingen for det element, der er valgt i en i-mærkemenu ENTER
Lukke i-mærkemenuen eller -meddelelsen ESC
Tip!
 • Du kan angive, at du vil have besked i form af en lyd, når der vises et i-mærke. Du skal have et lydkort for at kunne høre lyde. Desuden skal Microsoft Office-lyde være installeret på computeren.
 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office-lyde fra webstedet Microsoft Office Online. Når du har installeret lydfilerne, skal du gøre følgende i Access, Office Excel 2007 og Office Word 2007:
  1. Klik på Microsoft Office-knappen Knapflade, og klik derefter på Program-indstillinger.
  2. Klik på Avanceret.
  3. Marker afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

 Bemærk!   Når du markerer dette afkrydsningsfelt, påvirker indstillingen alle Office-programmer, der understøtter lyd.

VisÆndre størrelse på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at aktivere menulinjen.
 2. Tryk på CTRL+TAB flere gange for at aktivere den værktøjslinje eller opgaverude, du ønsker.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisTilpasse størrelsen på en værktøjslinje

 1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.
 2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.
 3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen med en pixel ad gangen.

VisFlytte en værktøjslinje

 1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.
 2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.
 3. Brug piltasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piltasterne for at flytte en pixel ad gangen. Hvis du vil fjerne forankringen af værktøjslinjen, skal du trykke på PIL NED flere gange. Hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, skal du trykke på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er helt ovre i venstre eller højre side.

VisTilpasse størrelsen på en opgaverude

 1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.
 2. Brug VENSTRE PIL til at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.
 3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

VisFlytte en opgaverude

 1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.
 2. Brug VENSTRE PIL til at markere kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.
 3. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen.
 1. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte eller tilpasse størrelsen.

VisBruge dialogbokse

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks TAB
Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks SKIFT+TAB
Skifte til den næste fane i en dialogboks CTRL+TAB
Skifte til den forrige fane i en dialogboks CTRL+SKIFT+TAB
Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger Piletaster
Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt MELLEMRUM
Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til det ønskede punkt på listen Første bogstav i et punkt på en rulleliste
Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt. ALT+ det understregede bogstav i et punkt
Åbne en markeret rulleliste ALT+PIL NED
Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks ESC
Udføre den handling, som er tildelt til en standardknap i en dialogboks ENTER

VisBruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til begyndelsen af indtastningen HOME
Flytte til slutningen af indtastningen END
Flytte et tegn til venstre eller højre VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Flytte et ord til venstre CTRL+VENSTRE PIL
Flytte et ord til højre CTRL+HØJRE PIL
Markere eller annullere markeringen af et tegn til venstre SKIFT+VENSTRE PIL
Markere eller annullere markeringen af et tegn til højre SKIFT+HØJRE PIL
Markere eller annullere markeringen af et ord til venstre CTRL+SKIFT+HØJRE PIL
Markere eller annullere markeringen af et ord til højre CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL
Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af indtastningen SKIFT+HOME
Markere fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen SKIFT+END

VisBruge dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til den forrige mappe (Knapflade ) ALT+1
Knappen Et niveau op Knapflade : åbne mappen et niveau over den åbne mappe ALT+2
Knappen Søg på World Wide Web Knapflade : lukke dialogboksen og åbne websøgesiden ALT+3
Knappen Delete Knapflade : slette den markerede mappe eller fil ALT+3
Knappen Opret ny mappe Knapflade : oprette en ny mappe ALT+4
Knappen Visninger Knapflade : skifte mellem de tilgængelige mappevisninger ALT+5
Knappen Funktioner: vise menuen Funktioner ALT+K
Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil SKIFT+F10
Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks TAB
Åbne listen Søg i F4 eller ALT+I
Opdatere fillisten F5
 
 
Gælder for:
Access 2007