Vyhledání a nahrazení textu nebo dalších položek

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

V aplikaci Microsoft Word je možné vyhledat a nahradit text, formátování, znaky konce odstavců, konce stránek (Konec stránky: Místo, kde jedna stránka končí a další začíná. Aplikace Microsoft Word vloží automatický (neboli měkký) konec stránky automaticky, nebo můžete stránku ukončit v určitém místě vložením ručně zadaného (neboli tvrdého) konce stránky.) a další položky. Možnosti vyhledávání můžete rozšířit pomocí zástupných znaků a kódů.

ZobrazitHledání textu

Je možné rychle najít všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení.

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
 2. V poli Najít zadejte text, který chcete nahrazovat.
 3. Vyberte ostatní požadované možnosti.

Pokud chcete vybrat všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení současně, zaškrtněte políčko Zvýraznit všechny položky nalezené v části a v rozevíracím seznamu umístěném pod tímto políčkem vyberte tu část dokumentu, ve které chcete vyhledávat.

 1. Klepněte na tlačítko Najít další nebo Najít všechny.

Chcete-li zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitNahrazení textu

Nahrazení textu je možné provést automaticky, například můžete nahradit jméno Josef jménem Jan.

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Nahradit.
 2. V poli Najít zadejte text, který chcete nahrazovat.
 3. V poli Nahradit za zadejte text, kterým budete nahrazovat.
 4. Vyberte ostatní požadované možnosti.
 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.

Chcete-li zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitVyhledání a nahrazení zadaného formátování

Je možné vyhledat a nahradit nebo odstranit formátování znaků. Můžete například vyhledat zadané slovo nebo slovní spojení a změnit barvu písma nebo lze vyhledat konkrétní styl formátování, například tučné písmo, a odstranit jej nebo změnit.

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
 2. Není-li vidět tlačítko Formát, klepněte na tlačítko Více.
 3. V rozevíracím poli Najít proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vyhledat pouze text bez ohledu na jeho formátování, zadejte jej.
  • Pokud chcete najít text s určitým formátováním, zadejte požadovaný text a v nabídce tlačítka Formát vyberte příslušný formát.
  • Jestliže potřebujete vyhledat pouze určité formátování, odstraňte zadaný text, klepněte na tlačítko Formát a vyberte požadovaný formát.
 4. V případě, že chcete vyhledat všechny výskyty zadaného slova nebo slovního spojení, zaškrtněte políčko Zvýraznit všechny položky nalezené v části a v rozevíracím seznamu umístěném pod tímto políčkem vyberte část dokumentu, ve které chcete vyhledávat.
 5. Klepněte na tlačítko Najít všechny.

Všechny výskyty slova nebo slovního spojení budou zvýrazněny.

 1. Klepněte na tlačítko Zavřít.
 2. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Formátování proveďte požadované změny klepnutím na odpovídající tlačítka. Například vyberte jinou barvu písma, klepněte na tlačítko Tučné vzhled tlačítka a na tlačítko Kurzíva vzhled tlačítka.

Provedené změny budou použity ve všech zvýrazněných položkách.

 1. Zvýraznění textu odstraníte klepnutím na libovolné místo v dokumentu.

ZobrazitVyhledání a nahrazení znaků konce odstavce, konce stránek a dalších položek

Vyhledání a nahrazení speciálních znaků a jiných prvků dokumentu, například konců stránek a tabulátorů, je možné provést velice jednoduše.

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít nebo Nahradit.
 2. Není-li vidět tlačítko Speciální, klepněte na tlačítko Více.
 3. V rozevíracím poli Najít proveďte jeden z následujících kroků:
  • Pokud chcete zvolit položku ze seznamu, klepněte na tlačítko Speciální a potom na požadovanou položku.
  • Zadejte kód položky přímo do pole Najít.
 4. Chcete-li hledanou položku nahradit, zadejte do rozevíracího pole Nahradit za text, kterým ji chcete nahradit.
 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.

Chcete-li zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitTip

Pokud chcete urychlit hledání položek, jako jsou obrázky nebo komentáře (Komentář: Poznámka nebo komentář, který autor nebo recenzent přidá do dokumentu. V aplikaci Microsoft Word se komentář zobrazí v bublině na okraji dokumentu nebo v podokně revizí.), klepněte na svislém posuvníku na tlačítko Vybrat objekt pro procházení vzhled tlačítka a potom klepněte na požadovanou položku. Chcete-li hledat další nebo předchozí položku stejného typu, klepněte na tlačítko Další vzhled tlačítka nebo Předchozí vzhled tlačítka.

ZobrazitVyhledání a nahrazení tvarů podstatného nebo přídavného jména nebo slovesných časů

Možnosti vyhledávání:

ZobrazitTvary podstatných jmen v jednotném a množném čísle

Například při nahrazení slova „apple“ slovem „orange“ můžete současně nahradit také tvary množného čísla těchto výrazů, tedy slovo „apples“ nahradit slovem „oranges“.

ZobrazitVšechny tvary přídavného jména

Například při nahrazení přídavného jména „worse“ přídavným jménem „better“ můžete současně nahradit tvary třetího stupně těchto přídavných jmen, tedy slovo „worst“ nahradit slovem „best“.

ZobrazitVšechny slovesné časy základního slovesa

Například při nahrazení slovesa „síť“ slovesem „stand“ můžete současně nahradit tvary minulého času těchto sloves, tedy sloveso „sat“ slovesem „stood“.

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít nebo Nahradit.
 2. Není-li zobrazeno políčko Najít všechny tvary slova, klepněte na tlačítko Více.
 3. Zaškrtněte políčko Najít všechny tvary slova.
 4. Do rozevíracího pole Najít zadejte hledaný text.
 5. Chcete-li text nahradit, zadejte požadovaný text do pole Nahradit za.
 6. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.
 7. Pokud je náhradní text víceznačný, klepněte na slovo, které nejlépe odpovídá požadovanému významu.

Například anglické slovo „saw“ může být jak podstatné jméno (pila), tak sloveso (řezat pilou). Chcete-li nahradit podstatná jména, klepněte na položku „saws“ (množné číslo - „pily“), chcete-li naopak nahradit slovesa, klepněte na položku „sawing“ („řezání pilou", podstatné jméno slovesné).

Chcete-li zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

 Poznámky 

 • Nahrazování textu je vhodnější provádět pomocí tlačítka Nahradit, nikoli pomocí tlačítka Nahradit vše. Tímto způsobem můžete jednotlivá nahrazení potvrdit a přesvědčit se, zda jsou správná.
 • Jako hledaný text a text, kterým ho nahrazujete, zadejte slova, která jsou stejného slovního druhu a stejného slovesného času. Můžete například hledat slovo „see“ (vidět) a nahradit ho slovem „observe“ (pozorovat), protože obě slova jsou slovesa a v angličtině jsou v přítomném čase.

Vyhledávání pomocí zástupných znaků

ZobrazitVyhledání a nahrazení pomocí zástupných znaků

Například k vyhledání řetězce znaků můžete použít zástupný znak hvězdička (*). Zadáním znaků „m*t“ vyhledáte slova „mít“ a „měnit“.

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít nebo Nahradit.
 2. Není-li zobrazeno zaškrtávací políčko Použít zástupné znaky, klepněte na tlačítko Více.
 3. Zaškrtněte políčko Použít zástupné znaky.
 4. Do rozevíracího pole Najít zadejte zástupný znak. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vybrat zástupný znak za seznamu, klepněte v nabídce tlačítka Speciální na požadovaný zástupný znak a do rozevíracího pole Najít zadejte hledaný text.
  • Zadejte zástupný znak přímo do rozevíracího seznamu Najít.
 5. Chcete-li hledanou položku nahradit, zadejte do rozevíracího pole Nahradit za text, kterým ji chcete nahradit.
 6. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.

Chcete-li zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

 Poznámky 

 • Pokud zaškrtnete políčko Použít zástupné znaky, vyhledá aplikace Word pouze text, který přesně odpovídá zadaným znakům. (Zaškrtávací políčka Malá a velká písmenaHledat pouze celá slova nejsou k dispozici (jsou nepřístupná), což označuje, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté a nelze je vypnout.)
 • Chcete-li hledat znak, který je definován jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Pokud chcete například najít otazník, zadejte \?.

ZobrazitZástupné znaky položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

Hledaný text:

Libovolný znak

Zadejte ?

Například zadáním znaků m?t vyhledáte slova „mít“ i „mýt“.

Libovolný řetězec znaků

Zadejte *

Například zadáním znaků m*t vyhledáte slova „mít“ i „měnit“.

Začátek slova

Zadejte <

Například zadáním <(inter) vyhledáte slova „internacionální“ a „interní“, nikoli však slovo „zainteresovaný“.

Konec slova

Zadejte >

Například zadáním (ín)> vyhledáte slova „splín“ a „komín“, nikoli však slovo „zaklíněný“.

Jeden ze zadaných znaků

Zadejte [ ]

Například zadáním m[áo]k vyhledáte slova „mák“ a „mok“.

Libovolný znak v zadaném rozsahu

Zadejte [-]

Například zadáním [h-l]uk vyhledáte slova „hluk“ a „kluk“. Rozsah je nutné zadat ve vzestupném pořadí.

Libovolný znak kromě znaků z rozsahu v závorkách

Zadejte  [!x-z]

Například zadáním t[!a-m]k vyhledáte slova „tok“ a „tuk“, nikoli však slova „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

Zadejte {n}

Například zadáním ran{2}í vyhledáte slovo „ranní“, nikoli však „raní“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

Zadejte {n,}

Například zadáním ran{1,}í vyhledáte slovo „ranní“ i „raní“.

Od n do m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

Zadejte {n,m}

Například zadáním 10{1,3} vyhledáte „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů předchozího znaku nebo výrazu

Zadejte @

Například zadáním rac@i vyhledáte slova „raci“ i „racci“.

 Poznámky 

 • Zástupné znaky a text můžete také seskupit pomocí závorek a určit tak pořadí vyhodnocování výrazů. Chcete-li například najít slova „přehlížet“ a „přihlížet“, zadejte výraz <(př)*(žet)>.
 • Pokud chcete vyhledat určitý výraz a nahradit ho upraveným výrazem, můžete použít zástupný znak \n. Jestliže například zadáte do rozevíracího pole Najít výraz (Petr) (Marek) a do rozevíracího pole Nahradit výraz \2 \1, budou v aplikaci Word vyhledány všechny řetězce „Petr Marek“ a nahrazeny výrazem „Marek Petr“.

Vyhledávání pomocí kódů

ZobrazitVyhledání a nahrazení pomocí kódů

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít nebo Nahradit.
 2. Není-li vidět tlačítko Speciální, klepněte na tlačítko Více.
 3. Do rozevíracího pole Najít zadejte kód. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vybrat kód ze seznamu, klepněte v nabídce tlačítka Speciální na požadovaný znak a do rozevíracího pole Najít zadejte hledaný text.
  • Zadejte kód přímo do rozevíracího seznamu Najít.

Pokud chcete například najít znak konce odstavce, zadejte ^p.

 1. Chcete-li hledanou položku nahradit, zadejte do rozevíracího pole Nahradit za text, kterým ji chcete nahradit.
 2. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.

Chcete-li zastavit právě probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitKódy položek, které chcete vyhledat nebo nahradit

Jak je uvedeno dále, některé kódy fungují, pouze pokud je zapnutá nebo vypnutá možnost Použít zástupné znaky.

Kódy, které je možné zadat do polí Najít a Nahradit za

Položka:

Znak konce odstavce (Znak konce odstavce

Zadejte ^p (nepracuje v rozevíracím seznamu Najít, je-li zapnutá možnost Použít zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru (Znak tabulátoru )

Zadejte ^t nebo ^9

Znak ASCII

Zadejte ^nnn, kde nnn je kód znaku.

Znak ANSI

Zadejte ^0nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku.

Dlouhá pomlčka ( — )

Zadejte ^+

Krátká pomlčka ( – )

Zadejte ^=

Stříška

Zadejte ^^

Ručně zalomený řádek (Ručně zalomený řádek )

Zadejte ^l nebo ^11

Zalomení sloupce

Zadejte ^n nebo ^14

Konec stránky nebo konec oddílu

Zadejte ^12 (při nahrazení vloží konec stránky).

Ručně zadaný konec stránky 

Zadejte ^m (pokud je zapnuta možnost Použít zástupné znaky, vyhledá a nahradí také konce oddílů).

Pevná mezera (Pevná mezera )

Zadejte ^s 

Pevná pomlčka (Pevná pomlčka )

Zadejte ^~

Volitelné rozdělení (Volitelné rozdělení )

Zadejte ^-

Kód, který lze zadat pouze do rozevíracího pole Najít (při zapnuté možnosti Použít zástupné znaky)

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

Zadejte ^g

Kódy, které lze zadat pouze do pole Najít (při vypnutých zástupných znacích)

Libovolný znak

Zadejte ^?

Libovolná číslice

Zadejte ^#

Libovolné písmeno 

Zadejte ^$

Znak Unicode

Zadejte ^Unnnn, kde nnnn je kód znaku.

Obrázek nebo grafika (pouze vložené)

Zadejte ^1

Značka poznámky pod čarou

Zadejte ^f nebo ^2

Značka vysvětlivky 

Zadejte ^e

Pole 

Zadejte ^d

Otevírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

Zadejte ^19

Uzavírací složená závorka pole (jsou-li kódy polí viditelné)

Zadejte ^21

Komentář

Zadejte ^a nebo ^5

Konec oddílu

Zadejte ^b

Dlouhá mezera (Unicode)

Zadejte ^u8195

Krátká mezera (Unicode)

Zadejte ^u8194

Prázdné znaky 

Zadejte ^w (libovolná kombinace běžných a pevných mezer a znaků tabulátoru).

Kódy, které lze zadat pouze do pole Nahradit za

Obsah schránky systému Windows

Zadejte ^c

Obsah rozevíracího pole Najít

Zadejte ^&

 Poznámky 

 
 
Platí pro:
Word 2003