Umístění grafiky a textu

Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitZměna okrajů kolem textu v automatickém tvaru nebo textovém poli

ZobrazitZarovnání textu v automatickém tvaru či textovém poli

Jestliže chcete změnit orientaci textu v automatickém tvaru (Automatické tvary: Skupina předdefinovaných tvarů obsahující základní tvary, jako jsou obdélníky a kruhy, a dále velké množství čar, spojnic, plných šipek, symbolů vývojových diagramů, hvězd, nápisů a popisků.) nebo v textovém poli (Textové pole: Kontejner pro text nebo grafiku umožňující přesunutí a změnu velikosti. Textové pole slouží k umístění několika bloků textu na stránce nebo k nastavení orientace části textu odlišné od zbývajícího textu v dokumentu.) na svislou (shora dolů), použijte příkaz Směr textu (v nabídce Formát).

 1. Klepněte na automatický tvar či textové pole obsahující text, který chcete zarovnat.

Je nutné, aby automatický tvar obsahoval text před provedením změny zarovnání textu.

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitZměna stylu zalamování u obrázku nebo obtékaného objektu

Toto nastavení můžete změnit u plovoucího kreslicího plátna (Kreslicí plátno: Oblast, na kterou lze nakreslit více tvarů. Protože jsou všechny tvary na jednom plátně, lze je přesunout a změnit jejich velikost, jako by se jednalo o jeden objekt.) nebo u nakresleného objektu (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou lze změnit a rozšířit. Mezi nakreslené objekty patří automatické tvary, křivky, čáry a objekty WordArt.), který není umístěn na kreslicím plátně. Nastavení nelze změnit u objektu umístěného na kreslicím plátně.

 1. Vyberte obrázek, nakreslený objekt nebo kreslicí plátno.
 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz, který se vztahuje na typ vybraného objektu, jako například Automatický tvar nebo Obrázek, a vyberte kartu Pozice.
 3. Klepněte na požadovaný styl obtékání.
 4. Další možnosti obtékání získáte, jestliže klepnete na tlačítko Upřesnit a potom na kartu Obtékání textu.

 Poznámka   Chcete-li určit, zda bude text zalomen uvnitř nakresleného objektu, klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a klepněte na příkaz podle typu vybraného objektu, například Formát automatického tvaru nebo Formát textového pole, a potom klepněte na kartu Textové pole. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru.

ZobrazitPřesunutí nakresleného objektu před nebo za text

 1. Toto nastavení můžete změnit u kreslicího plátna (Kreslicí plátno: Oblast, na kterou lze nakreslit více tvarů. Protože jsou všechny tvary na jednom plátně, lze je přesunout a změnit jejich velikost, jako by se jednalo o jeden objekt.) nebo u plovoucího objektu (Plovoucí objekt: Grafika nebo jiný objekt vložený do vrstvy kreslení tak, že ho můžete přesně umístit na stránku, před nebo za text či jiné objekty), který není umístěn na kreslicím plátně. Nastavení nelze změnit u vloženého (Vložený objekt: Grafika nebo jiný objekt umístěný přímo v textu dokumentu aplikace Microsoft Word v místě, kde se nachází kurzor) objektu umístěného na kreslicím plátně.
 2. Vyberte obrázek, nakreslený objekt nebo kreslicí plátno.
 3. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Kreslení, přejděte na příkaz Pořadí a potom klepněte na položku Přenést před text nebo Přenést za text.

ZobrazitUmístění nakresleného objektu vzhledem ke stránce, textu nebo jinému typu ukotvení

Toto nastavení můžete změnit u kreslicího plátna (Kreslicí plátno: Oblast, na kterou lze nakreslit více tvarů. Protože jsou všechny tvary na jednom plátně, lze je přesunout a změnit jejich velikost, jako by se jednalo o jeden objekt.) nebo u plovoucího objektu (Plovoucí objekt: Grafika nebo jiný objekt vložený do vrstvy kreslení tak, že ho můžete přesně umístit na stránku, před nebo za text či jiné objekty), který není umístěn na kreslicím plátně. Nastavení nelze změnit u vloženého (Vložený objekt: Grafika nebo jiný objekt umístěný přímo v textu dokumentu aplikace Microsoft Word v místě, kde se nachází kurzor) objektu umístěného na kreslicím plátně.

 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz související s typem vybraného objektu, například Automatický tvar, Textové pole, Obrázek nebo Kreslicí plátno, klepněte na kartu Pozice a potom na tlačítko Upřesnit.
 2. V dialogovém okně Upřesnit rozvržení klepněte na kartu Umístění obrázku a vyberte požadované možnosti vodorovného a svislého ukotvení, například okraj, stránka a odstavec. Objekt můžete zarovnat vzhledem ke kotvě nebo můžete zadat jeho přesné umístění vzhledem ke kotvě vyjádřené číslem.

ZobrazitTip

Objekt je možné připojit k odstavci tak, aby se oba přemísťovaly současně:

 • Chcete-li, aby se objekt přesouval nahoru a dolů zároveň s odstavcem, k němuž je ukotven, zaškrtněte políčko Přesunovat objekt s textem.
 • Pokud chcete, aby objekt zůstal ukotven ke stejnému odstavci i po přesunutí objektu, zaškrtněte políčko Uzamknout ukotvení.
 • Jestliže chcete povolit překrytí objektů se stejným stylem zalamování, zaškrtněte políčko Povolit překrytí.

ZobrazitUmístění rámečku

Rámeček (Rámeček: Kontejner, jehož velikost můžete měnit a který můžete umístit kdekoli na stránce. Rámeček je místo textového pole nutné použít v případě, že chcete umístit text nebo grafiku obsahující komentáře, poznámky pod čarou, vysvětlivky nebo určitá pole.) můžete umístit přetažením nebo jej zarovnat vzhledem k referenčnímu bodu, kterým může být například odstavec, stránka, okraj nebo novinový sloupec. Rámeček odsune okolní text stranou. Rámeček je vždy ukotven k nejbližšímu odstavci a zobrazí se na stejné stránce jako tento odstavec.

 1. Vyberte rámeček, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkazFormát rámečku.
 2. Ve skupinových rámečcích VodorovněSvisle zadejte požadované možnosti.

 Poznámky 

 • Pokud chcete zajistit, aby se rámeček přesouval nahoru a dolů s odstavcem, ke kterému je ukotven, zaškrtněte políčko Přesouvat s textem. Jestliže chcete zajistit, aby rámeček při přesunutí zůstal spojen s určitým odstavcem, zaškrtněte políčko Uzamknout ukotvení.
 • Rámeček lze také umístit přetažením. Vyberte rámeček umístěním ukazatele myši na ohraničení rámečku tak, aby se tvar ukazatele změnil na čtyřstrannou šipku. Potom rámeček přetáhněte na nové místo.

ZobrazitPřizpůsobení velikosti textového pole délce textu

Velikost textového pole (Textové pole: Kontejner pro text nebo grafiku umožňující přesunutí a změnu velikosti. Textové pole slouží k umístění několika bloků textu na stránce nebo k nastavení orientace části textu odlišné od zbývajícího textu v dokumentu.) nebo automatického tvaru (Automatické tvary: Skupina předdefinovaných tvarů obsahující základní tvary, jako jsou obdélníky a kruhy, a dále velké množství čar, spojnic, plných šipek, symbolů vývojových diagramů, hvězd, nápisů a popisků.) obsahujícího text lze přizpůsobit délce tohoto textu. Toto nastavení se netýká propojených textových polí.

 1. Vyberte textové pole. Výběr provedete přesunutím ukazatele myši nad ohraničení textového pole. Po změně tvaru ukazatele na čtyřstrannou šipku klepněte na ohraničení.
 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz, který se vztahuje k typu vybraného objektu, například Automatický tvar nebo Textové pole, a potom na kartu Textové pole.
 3. Zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu.
 
 
Platí pro:
Word 2003