Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Word

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

 Poznámky 

 • Tento článek se nezabývá vlastním nastavením klávesových zkratek ani vytvářením klávesových zkratek pro makra či pro automatický text. Další informace zobrazíte kliknutím na odkaz v části Viz také.
 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Word Starter, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedené pro aplikaci Word jsou podporovány i v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.
V tomto článku


Vyhledání a použití klávesových zkratek

V případě klávesových zkratek vyžadujících současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Word 2010 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Použití klávesových zkratek k rozbalení oddílů

 • Chcete-li rozbalit všechny oddíly článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li všechny oddíly sbalit, stiskněte znovu klávesu ENTER.
 • Chcete-li rozbalit pouze jeden oddíl článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB nadpis příslušného oddílu a symbol plus a poté stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li oddíl sbalit, stiskněte znovu klávesu ENTER.

Vyhledávání v článku

 Důležité   Před zahájením vyhledávání vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu ENTER.

 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

Otevře se dialogové okno Hledat s kurzorem umístěným v poli, do kterého můžete zadat hledaný text.

 1. Zadejte do pole hledaný text.
 2. Stiskněte klávesu ENTER.

Tisk tohoto článku

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Začátek stránky Začátek stránky

Základy používání systému Microsoft Office

ZobrazitZobrazení a používání oken

Akce Klávesy
Přepnutí do dalšího okna ALT+TAB
Přepnutí do předchozího okna ALT+SHIFT+TAB
Zavření aktivního okna CTRL+W nebo CTRL+F4
Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci ALT+F5
Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát. F6
Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček). SHIFT+F6
Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více CTRL+F6
Přepnutí do předchozího okna CTRL+SHIFT+F6
Maximalizace nebo obnovení vybraného okna CTRL+F10
Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky PRINT SCREEN
Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky ALT+PRINT SCREEN

ZobrazitPoužití dialogových oken

Akce Klávesy
Přesunutí fokusu na další volbu nebo skupinu voleb TAB
Přesunutí fokusu na předchozí volbu nebo skupinu voleb SHIFT+TAB
Přepnutí na další kartu v dialogovém okně CTRL+TAB
Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně CTRL+SHIFT+TAB
Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb Klávesy se šipkami
Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka MEZERNÍK
Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka ALT+ podtržené písmeno možnosti
Otevření vybraného rozevíracího seznamu ALT+ŠIPKA DOLŮ
Výběr možnosti z rozevíracího seznamu První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu
Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna ESC
Spuštění vybraného příkazu ENTER

ZobrazitPoužití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce Klávesy
Přechod na začátek pole HOME
Přechod na konec pole END
Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky SHIFT+HOME
Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky SHIFT+END

ZobrazitPoužití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce Klávesy
Zobrazení dialogového okna Otevřít CTRL+F12 nebo CTRL+O
Zobrazení dialogového okna Uložit jako F12
Otevření vybrané složky nebo souboru ENTER
Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než vybraná složka BACKSPACE
Odstranění vybrané složky nebo souboru DELETE
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor SHIFT+F10
Přechod k další možnosti TAB
Přechod k předchozí možnosti SHIFT+TAB
Otevření seznamu Oblast hledání F4 nebo ALT+H

ZobrazitVrácení akce zpět nebo opakování akce

Akce Klávesy
Zrušení akce ESC
Vrácení akce zpět CTRL+Z
Zopakování akce CTRL+Y

ZobrazitPřístup k podoknům úloh a galeriím a jejich použití

Akce Klávesy
Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.) F6
Přesunutí do podokna úloh v případě, že je nabídka aktivní. (Kombinaci kláves CTRL+TAB bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.) CTRL+TAB
Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní TAB nebo SHIFT+TAB
Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh CTRL+MEZERNÍK
Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie SHIFT+F10
Výběr první nebo poslední položky v galerii HOME nebo END
Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a poté stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pomocí kláves se šipkami podokno úloh přesuňte a poté stiskněte klávesu ENTER.

Změna velikosti podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a poté stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a poté stiskněte klávesu ENTER.

ZobrazitPřístup k dostupným akcím a jejich použití

Akce Klávesy
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku SHIFT+F10
Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci nebo pro tlačítko Možnosti automatických opravObrázek tlačítka, případně pro tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítka. Existuje-li více než jedna akce, přechod na další akci a zobrazení příslušné nabídky nebo zprávy. ALT+SHIFT+F10
Přechod mezi možnostmi v nabídce dostupných akcí Klávesy se šipkami
Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce dostupných akcí ENTER
Zavření nabídky nebo zprávy dostupných akcí ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být pokaždé, když je dostupná nějaká akce, upozorněni zvukovým signálem (není k dispozici v aplikaci Word Starter). Využití zvukových pomůcek vyžaduje zvukovou kartu. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky systému Microsoft Office.
 • Máte-li přístup k Internetu, můžete stáhnout zvuky systému Microsoft Office z webu Office.com. Po instalaci zvukových souborů postupujte následovně:
  1. Stisknutím kombinace kláves ALT+S a poté tlačítka Y3 otevřete okno Možnosti aplikace Word.
  2. Dvojím stisknutím klávesy U vyberte možnost Upřesnit a potom pomocí klávesy TAB přejděte do části Upřesňující možnosti práce s aplikací Word .
  3. Pětkrát stiskněte kombinaci kláves ALT+P a přejděte tak k zaškrtávacímu políčku Povolit zvukovou signalizaci v části Obecné a stiskněte MEZERNÍK.
  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko OK a potom stiskněte klávesu ENTER.

 Poznámka   Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích systému Office, které podporují zvuk.

Začátek stránky Začátek stránky

Navigace na pásu karet

ZobrazitPřístup k libovolnému příkazu stisknutím několika kláves

Přístupové klávesy umožňují rychle použít příkaz stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části aplikace se právě nacházíte. Každý příkaz v aplikaci Word 2010 je přístupný pomocí přístupové klávesy. K většině příkazů se dostanete pomocí dvou až pěti úhozů. Postup použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu ALT.

Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny klávesové zkratky.

 1. Stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce nad funkcí, kterou chcete použít.
 2. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další klávesové zkratky. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu V, zobrazí se karta Vložení společně s klávesovými zkratkami pro skupiny na dané kartě.
 3. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující daný příkaz.

 Poznámka   Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

ZobrazitZměna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet systému Office je přesunování fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Akce Klávesy
Výběr aktivní karty na pásu karet a aktivace přístupových kláves ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.
Přesunutí na jinou kartu na pásu karet F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Rozbalení nebo sbalení pásu karet CTRL+F1
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet
 • Libovolná otevřená podokna úloh
 • Stavový řádek v dolní části okna
 • Dokument
F6
Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí) TAB nebo SHIFT+TAB
Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí) ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu ENTER
Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu ENTER
Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.) F1

Začátek stránky Začátek stránky

Stručný přehled aplikace Microsoft Word

ZobrazitBěžné úkoly v aplikaci Microsoft Word

Akce Klávesy
Vytvoření pevné mezery CTRL+SHIFT+MEZERNÍK
Vytvoření pevné pomlčky CTRL+SHIFT+POMLČKA
Nastavení tučného písma CTRL+B
Nastavení kurzívy CTRL+I
Nastavení podtrženého písma CTRL+U
Zmenšení velikosti písma o jednu hodnotu CTRL+;
Zvětšení velikosti písma o jednu hodnotu CTRL+SHIFT+,
Zmenšení velikosti písma o jeden bod CTRL+SHIFT+)
Zvětšení velikosti písma o jeden bod CTRL+)
Odstranění formátování odstavce nebo znaků CTRL+MEZERNÍK
Zkopírování vybraného textu nebo objektu CTRL+C
Vyjmutí vybraného textu nebo objektu CTRL+X
Vložení textu nebo objektu CTRL+V
Provedení příkazu Vložit jinak CTRL+ALT+V
Vložení pouze formátování CTRL+SHIFT+V
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Zopakování poslední akce CTRL+Y
Otevření dialogového okna Počet slov CTRL+SHIFT+G

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

ZobrazitVytvoření, zobrazení a uložení dokumentu

Akce Klávesy
Vytvoření nového dokumentu CTRL+N
Otevření dokumentu CTRL+O
Zavření dokumentu CTRL+W
Rozdělení okna dokumentu ALT+CTRL+S
Zrušení rozdělení okna dokumentu ALT+SHIFT+C nebo ALT+CTRL+S
Uložení dokumentu CTRL+S

ZobrazitVyhledání, nahrazení a procházení textu

Akce Klávesy
Otevření podokna úloh Navigace (za účelem prohledání dokumentu) CTRL+F
Zopakování hledání (po zavření okna Najít a nahradit) ALT+CTRL+Y
Nahrazení textu, formátování a speciálních položek CTRL+H
Přechod na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo CTRL+G
Přepínání mezi posledními čtyřmi upravovanými místy ALT+CTRL+Z
Otevření seznamu možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER. ALT+CTRL+HOME
Přechod na předchozí prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení) CTRL+PAGE UP
Přechod na další prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení) CTRL+PAGE DOWN

ZobrazitPřepnutí na jiné zobrazení

Akce Klávesy
Přepnutí na zobrazení Rozložení při tisku ALT+CTRL+P
Přepnutí na zobrazení Osnova ALT+CTRL+O
Přepnutí na zobrazení Koncept ALT+CTRL+N

ZobrazitZobrazení Osnova

Akce Klávesy
Zvýšení úrovně odstavce ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Snížení úrovně odstavce ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Snížení úrovně na základní text CTRL+SHIFT+N
Přesunutí vybraných odstavců nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí vybraných odstavců dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozbalení textu pod nadpisem ALT+SHIFT+PLUS
Sbalení textu pod nadpisem ALT+SHIFT+MINUS
Rozbalení nebo sbalení celého textu nebo všech nadpisů ALT+SHIFT+A
Skrytí nebo zobrazení formátování znaků Lomítko (/) na numerické části klávesnice
Zobrazení prvního řádku základního textu nebo celého základního textu ALT+SHIFT+L
Zobrazení všech nadpisů stylu Nadpis 1 ALT+SHIFT+1
Zobrazení všech nadpisů až po Nadpis n ALT+SHIFT+n
Vložení znaku tabulátoru CTRL+TAB

ZobrazitTisk a náhled dokumentů

Akce Klávesy
Vytištění dokumentu CTRL+P
Přepnutí do náhledu ALT+CTRL+I
Přechod po stránce náhledu při zvětšení Klávesy se šipkami
Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přechod na první stránku náhledu při zmenšení CTRL+HOME
Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení CTRL+END

ZobrazitRevize dokumentů

Akce Klávesy
Vložení komentáře ALT+CTRL+M
Zapnutí nebo vypnutí sledování změn CTRL+SHIFT+E
Zavření podokna revizí (pokud je otevřeno) ALT+SHIFT+C

ZobrazitZobrazení pro čtení na celé obrazovce

 Poznámka   Některé programy pro čtení obrazovky nebudou pravděpodobně se zobrazením pro čtení na celé obrazovce kompatibilní.

Akce Klávesy
Přechod na začátek dokumentu HOME
Přechod na konec dokumentu END
Přechod na stránku n n, ENTER
Ukončení zobrazení rozložení pro čtení ESC

ZobrazitOdkazy, poznámky pod čarou a vysvětlivky

Akce Klávesy
Označení položky obsahu ALT+SHIFT+O
Označení položky seznamu citací ALT+SHIFT+I
Označení položky rejstříku ALT+SHIFT+X
Vložení poznámky pod čarou ALT+CTRL+F
Vložení vysvětlivky ALT+CTRL+D

ZobrazitPráce s webovými stránkami

Akce Klávesy
Vložení hypertextového odkazu CTRL+K
Přechod na předchozí stránku ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod na následující stránku ALT+ŠIPKA VPRAVO
Aktualizace zobrazení stránky F9

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

ZobrazitOdstranění textu a grafiky

Akce Klávesy
Odstranění jednoho znaku vlevo BACKSPACE
Odstranění jednoho slova vlevo CTRL+BACKSPACE
Odstranění jednoho znaku vpravo DELETE
Odstranění jednoho slova vpravo CTRL+DELETE
Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky systému Office CTRL+X
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Vyjmutí do zásobníku CTRL+F3

ZobrazitKopírování a přesunutí textu a grafiky

Akce Klávesy
Otevření schránky systému Office Stisknutím kombinace kláves ALT+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy F,O.
Zkopírování vybraného textu do schránky systému Office CTRL+C
Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky a jejich vložení do schránky systému Office CTRL+X
Vložení naposledy přidaného obsahu nebo vložené položky ze schránky systému Office CTRL+V
Jednorázové přesunutí textu nebo grafiky F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)
Jednorázové zkopírování textu nebo grafiky SHIFT+F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)
Otevření dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, je-li vybrán text nebo objekt ALT+F3
Zobrazení příslušné místní nabídky, je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt  SHIFT+F10
Vyjmutí do zásobníku CTRL+F3
Vložení obsahu zásobníku CTRL+SHIFT+F3
Zkopírování záhlaví nebo zápatí použitého v předchozím oddíle dokumentu ALT+SHIFT+R

ZobrazitVložení speciálních znaků

Vkládaný znak Klávesy
Pole CTRL+F9
Konec řádku SHIFT+ENTER
Konec stránky CTRL+ENTER
Konec sloupce CTRL+SHIFT+ENTER
Dlouhá pomlčka ALT+CTRL+ZNAMÉNKO MINUS
Krátká pomlčka CTRL+ZNAMÉNKO MINUS
Volitelná pomlčka CTRL+POMLČKA
Pevná pomlčka CTRL+SHIFT+POMLČKA
Pevná mezera CTRL+SHIFT+MEZERNÍK
Symbol autorských práv ALT+CTRL+C
Symbol registrované ochranné známky ALT+CTRL+R
Symbol ochranné známky ALT+CTRL+T
Tři tečky ALT+CTRL+TEČKA
Počáteční uvozovka jednoduchá CTRL+`(jednoduchá uvozovka), `(jednoduchá uvozovka)
Koncová uvozovka jednoduchá CTRL+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)
Počáteční dvojité uvozovky CTRL+` (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)
Koncové dvojité uvozovky CTRL+' (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)
Položka automatického textu ENTER (jakmile se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

ZobrazitVkládání znaků pomocí kódů znaků

Akce Klávesy
Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku kódování Unicode (šestnáctkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro (Symbol měny euro ), zadejte 20AC, podržte klávesu ALT a stiskněte písmeno X. Kód znaku, ALT+X
Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak ALT+X
Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro, podržte klávesu ALT a stiskněte čísla 0128 na numerické klávesnici. ALT+kód znaku (na numerické klávesnici)

ZobrazitVýběr textu a obrázků

Text vyberete tak, že podržíte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami přesunete kurzor.

ZobrazitRozšíření výběru

Akce Klávesy
Zapnutí režimu rozšíření F8
Výběr nejbližšího znaku F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA
Rozšíření výběru F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)
Zúžení výběru SHIFT+F8
Vypnutí režimu rozšíření ESC
Rozšíření výběru o jeden znak vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Rozšíření výběru o jeden znak vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Rozšíření výběru na konec slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Rozšíření výběru na začátek slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Rozšíření výběru na konec řádku SHIFT+END
Rozšíření výběru na začátek řádku SHIFT+HOME
Rozšíření výběru o jeden řádek dolů SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru na konec odstavce CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru na začátek odstavce CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů SHIFT+PAGE DOWN
Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru SHIFT+PAGE UP
Rozšíření výběru na začátek dokumentu CTRL+SHIFT+HOME
Rozšíření výběru na konec dokumentu CTRL+SHIFT+END
Rozšíření výběru na konec okna ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Rozšíření výběru na celý dokument CTRL+A
Výběr svislého bloku textu CTRL+SHIFT+F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC.
Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu F8+klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC.

ZobrazitVýběr textu a grafiky v tabulce

Akce Klávesy
Výběr obsahu následující buňky TAB
Výběr obsahu předcházející buňky SHIFT+TAB
Rozšíření výběru o sousední buňky Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou.
Výběr sloupce

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE DOWN vyberte sloupec ve směru shora dolů.
 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE UP vyberte sloupec ve směru zdola nahoru.
Rozšíření výběru (nebo bloku) CTRL+SHIFT+F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC
Výběr celé tabulky ALT+5 na numerické části klávesnice (s vypnutým režimem NUM LOCK)

ZobrazitPřesunutí v rámci dokumentu

Akce Klávesy
O jeden znak vlevo ŠIPKA VLEVO
O jeden znak vpravo ŠIPKA VPRAVO
O jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA VLEVO
O jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA VPRAVO
O jeden odstavec nahoru CTRL+ŠIPKA NAHORU
O jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
O jednu buňku vlevo (v tabulce) SHIFT+TAB
O jednu buňku vpravo (v tabulce) TAB
O jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
O jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Na konec řádku END
Na začátek řádku HOME
Na začátek okna ALT+CTRL+PAGE UP
Na konec okna ALT+CTRL+PAGE DOWN
O jednu obrazovku nahoru (posuv) PAGE UP
O jednu obrazovku dolů (posuv) PAGE DOWN
Na začátek následující stránky CTRL+PAGE DOWN
Na začátek předchozí stránky CTRL+PAGE UP
Na konec dokumentu CTRL+END
Na začátek dokumentu CTRL+HOME
Na předchozí revizi SHIFT+F5
Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu SHIFT+F5

ZobrazitPohyb v tabulce

Akce Klávesy
Na následující buňku na řádku TAB
Na předchozí buňku na řádku SHIFT+TAB
Na první buňku na řádku ALT+HOME
Na poslední buňku na řádku ALT+END
Na první buňku ve sloupci ALT+PAGE UP
Na poslední buňku ve sloupci ALT+PAGE DOWN
Na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
O řádek nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
O řádek dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

ZobrazitVložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka Klávesy
Nový odstavec v buňce ENTER
Znak tabulátoru v buňce CTRL+TAB

ZobrazitPoužití režimu přepisování

Chcete-li změnit nastavení tak, aby bylo možné přejít do režimu přepisování stisknutím klávesy INSERT, postupujte takto:

 1. Stisknutím kombinace kláves ALT+S a poté tlačítka Y3 otevřete okno Možnosti aplikace Word.
 2. Dvojím stisknutím klávesy U vyberte možnost Upřesnit a potom stiskněte klávesu TAB.
 3. Stisknutím kombinace kláves ALT+O se přesuňte do zaškrtávacího políčka Ovládat režim přepisování klávesou INS.
 4. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko a potom stiskněte klávesu ENTER.

Nyní můžete režim přepisování zapínat a vypínat stisknutím klávesy INSERT.

Formátování znaků a odstavců

ZobrazitKopírování formátování

Akce Klávesy
Zkopírování formátu textu CTRL+SHIFT+C
Použití zkopírovaného formátu na text CTRL+SHIFT+V

ZobrazitZměna písma nebo jeho velikosti

 Poznámka   Následující klávesové zkratky nejsou funkční v režimu Čtení na celé obrazovce.

Akce Klávesy
Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny písma CTRL+SHIFT+F
Zvětšení velikosti písma CTRL+SHIFT+,
Zmenšení velikosti písma CTRL+;
Zvětšení velikost písma o 1 bod CTRL+)
Zmenšení velikosti písma o 1 bod CTRL+SHIFT+)

ZobrazitPoužití řezu písma

Akce Klávesy
Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků CTRL+D
Změna velikosti písmen SHIFT+F3
Nastavení všech písmen velkých CTRL+SHIFT+A
Nastavení tučného písma CTRL+B
Nastavení podtrženého písma CTRL+U
Podtržení slov, avšak nikoli mezer CTRL+SHIFT+W
Nastavení dvojitého podtržení textu CTRL+SHIFT+D
Nastavení skrytého písma CTRL+SHIFT+H
Nastavení kurzívy CTRL+I
Nastavení kapitálek CTRL+SHIFT+K
Nastavení dolního indexu (automatické mezery) CTRL+ROVNÁ SE
Nastavení horního indexu (automatické mezery) CTRL+SHIFT+PLUS
Odstranění ručního formátování znaků CTRL+MEZERNÍK
Změna textu výběru na písmo Symbol CTRL+SHIFT+Q

ZobrazitZobrazení a kopírování formátu textu

Akce Klávesy
Zobrazení netisknutelných znaků CTRL+SHIFT+* (hvězdička na numerické klávesnici není funkční)
Kontrola formátování textu SHIFT+F1 (a pak klikněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)
Zkopírování formátování CTRL+SHIFT+C
Vložení formátování CTRL+SHIFT+V

ZobrazitNastavení řádkování

Akce Klávesy
Jednoduché CTRL+SHIFT+1
Dvojité CTRL+SHIFT+2
Nastavení řádkování 1,5 CTRL+SHIFT+5
Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavcem CTRL+0 (nula)

ZobrazitZarovnání odstavců

Akce Klávesy
Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed CTRL+E
Přepnutí mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva CTRL+J
Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva CTRL+R
Zarovnání odstavce doleva CTRL+L
Odsazení odstavce zleva CTRL+M
Odebrání odsazení odstavce zleva CTRL+SHIFT+M
Předsazení prvního řádku CTRL+T
Zmenšení předsazení prvního řádku CTRL+SHIFT+T
Odstranění formátování odstavce CTRL+Q

ZobrazitPoužití stylů odstavce

Akce Klávesy
Otevření podokna úloh Použít styl CTRL+SHIFT+S
Otevření podokna úloh Styly ALT+CTRL+SHIFT+S
Spuštění příkazu Automatický formát ALT+CTRL+K
Použití stylu Normální CTRL+SHIFT+N
Použití stylu Nadpis 1 ALT+CTRL+1
Použití stylu Nadpis 2 ALT+CTRL+2
Použití stylu Nadpis 3 ALT+CTRL+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Není-li podokno úloh Styly vybráno, vyberte je stisknutím klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení a úpravy objektů

ZobrazitVložení objektu

 1. Stisknutím kláves ALT, Y, J, a potom J otevřete dialogové okno Objekt.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.
  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru, stiskněte klávesu TAB a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

ZobrazitÚpravy objektů

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.
 2. Stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.
 3. Pomocí klávesy TAB přejděte na objekt název objektu, stiskněte klávesu ENTER a poté ještě jednou klávesu ENTER.

ZobrazitVložení obrázků SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.
 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.
 3. Stisknutím klávesy TAB a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.
 4. Stiskněte klávesu ENTER.

ZobrazitVložení objektu WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W vyberte tlačítko WordArt.
 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte požadovaný text.
 4. Stisknutím klávesy ESC vyberte objekt WordArt a potom jej pomocí kláves se šipkami můžete přesunout na požadované místo.
 5. Chcete-li se vrátit do dokumentu, stiskněte znovu klávesu ESC.

Hromadná korespondence a pole

ZobrazitVytvoření hromadné korespondence

 Poznámka   Před použitím klávesových zkratek je třeba přejít na kartu Korespondence.

Akce Klávesy
Zobrazení náhledu pro hromadnou korespondenci ALT+SHIFT+K
Sloučení dokumentu ALT+SHIFT+N
Vytištění sloučeného dokumentu ALT+SHIFT+M
Úpravy datového souboru hromadné korespondence ALT+SHIFT+E
Vložení slučovacího pole ALT+SHIFT+F

ZobrazitPráce s poli

Akce Klávesy
Vložení pole DATE ALT+SHIFT+D
Vložení pole LISTNUM ALT+CTRL+L
Vložení pole PAGE ALT+SHIFT+P
Vložení pole TIME ALT+SHIFT+T
Vložení prázdného pole CTRL+F9
Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7
Aktualizace vybraných polí F9
Zrušení propojení pole CTRL+SHIFT+F9
Přepnutí mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku SHIFT+F9
Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole ALT+F9
Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole ALT+SHIFT+F9
Přechod na další pole F11
Přechod na předchozí pole SHIFT+F11
Zamknutí pole CTRL+F11
Odemknutí pole CTRL+SHIFT+F11

Panel jazyků

ZobrazitRozpoznání rukopisu

Akce Klávesy
Přepnutí mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice LEVÝ ALT+SHIFT
Zobrazení seznamu možností oprav Klávesa s logem Windows +C
Zapnutí nebo vypnutí rukopisu Klávesa s logem Windows +H
Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami ALT+~
Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro korejštinu na klávesnici se 101 klávesami PRAVÝ ALT
Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu na klávesnici se 101 klávesami CTRL+MEZERNÍK

Tipy

 • V dialogovém okně Změnit kombinaci kláves je možné zvolit kombinace kláves pro přepínání mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. Chcete-li otevřít dialogové okno Změnit kombinaci kláves, klikněte pravým tlačítkem myši na panel Jazyk a klikněte na příkaz Nastavení. Ve skupinovém rámečku Předvolby klikněte na tlačítko Nastavení kláves.
 • Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows se na většině klávesnic nachází v dolní řadě kláves.

Začátek stránky Začátek stránky

Přehled funkčních kláves

ZobrazitFunkční klávesy

Akce Klávesy
Zobrazení nápovědy nebo přechod na web služby Microsoft Office.com F1
Přesunutí textu nebo grafiky F2
Zopakování poslední akce F4
Volba příkazu Přejít na (karta Domů) F5
Přechod na další podokno nebo rámec F6
Výběr příkazu Pravopis (karta Revize) F7
Rozšíření výběru F8
Aktualizace vybraných polí F9
Zobrazení klávesových zkratek F10
Přechod na další pole F11
Výběr příkazu Uložit jako F12

ZobrazitSHIFT+funkční klávesa

Akce Klávesy
Spuštění kontextové nápovědy nebo zobrazení formátování SHIFT+F1
Zkopírování textu SHIFT+F2
Změna velikosti písmen SHIFT+F3
Zopakování příkazu Najít nebo Přejít na SHIFT+F4
Přechod na poslední změnu SHIFT+F5
Přechod na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6) SHIFT+F6
Výběr příkazu Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu) SHIFT+F7
Zúžení výběru SHIFT+F8
Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole SHIFT+F9
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Přechod na předchozí pole SHIFT+F11
Výběr příkazu Uložit SHIFT+F12

ZobrazitCTRL+funkční klávesa

Akce Klávesy
Rozbalení nebo sbalení pásu karet CTRL+F1
Výběr příkazu Náhled CTRL+F2
Vyjmutí do zásobníku CTRL+F3
Zavření okna CTRL+F4
Přechod do dalšího okna CTRL+F6
Vložení prázdného pole CTRL+F9
Maximalizace okna dokumentu CTRL+F10
Zamknutí pole CTRL+F11
Výběr příkazu Otevřít CTRL+F12

ZobrazitCTRL+SHIFT+funkční klávesa

Akce Klávesy
Vložení obsahu zásobníku CTRL+SHIFT+F3
Úprava záložky CTRL+SHIFT+F5
Přechod do předchozího okna CTRL+SHIFT+F6
Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Word 2010 CTRL+SHIFT+F7
Rozšíření výběru nebo bloku Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.
Zrušení propojení pole CTRL+SHIFT+F9
Odemknutí pole CTRL+SHIFT+F11
Výběr příkazu Tisk CTRL+SHIFT+F12

ZobrazitALT+funkční klávesa

Akce Klávesy
Přechod na další pole ALT+F1
Vytvoření nového stavebního bloku ALT+F3
Ukončení aplikace Word 2010 ALT+F4
Obnovení velikosti okna aplikace ALT+F5
Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují. ALT+F6
Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby ALT+F7
Spuštění makra ALT+F8
Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole ALT+F9
Zobrazení podokna úloh Výběr a viditelnost ALT+F10
Zobrazení kódu jazyka Microsoft Visual Basic ALT+F11

ZobrazitALT+SHIFT+funkční klávesa

Akce Klávesy
Přechod na předchozí pole ALT+SHIFT+F1
Výběr příkazu Uložit ALT+SHIFT+F2
Zobrazení podokna úloh Zdroje informací ALT+SHIFT+F7
Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole ALT+SHIFT+F9
Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci ALT+SHIFT+F10
Volba tlačítka Obsah v kontejneru Obsah, pokud je kontejner aktivní ALT+SHIFT+F12

ZobrazitCTRL+ALT+funkční klávesa

Akce Klávesy
Spuštění programu Systémové informace společnosti Microsoft CTRL+ALT+F1
Výběr příkazu Otevřít CTRL+ALT+F2

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2010