Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office Word

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na klávesnici USA. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nebudou pravděpodobně přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek vyžadujících současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Office Word 2007 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud chcete toto téma nápovědy vytisknout, stiskněte klávesu TAB, tím vyberete odkaz Zobrazit vše, potom stiskněte klávesu ENTER a kombinaci kláves CTRL+P.

V tomto článku


Základy používání sady Microsoft Office

ZobrazitZobrazení a používání oken

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přepnutí do dalšího okna ALT+TAB
Přepnutí do předchozího okna ALT+SHIFT+TAB
Zavření aktivního okna CTRL+W nebo CTRL+F4
Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci ALT+F5
Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát. F6
Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček). SHIFT+F6
Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více CTRL+F6
Přepnutí do předchozího okna CTRL+SHIFT+F6
Maximalizace nebo obnovení vybraného okna CTRL+F10
Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky PRINT SCREEN
Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky ALT+PRINT SCREEN

ZobrazitPoužití dialogových oken

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přejde z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, jako je Najít a nahradit, která toto chování podporují. ALT+F6
Přejde k další možnosti nebo skupině možností. TAB
Přejde k předchozí možnosti nebo skupině možností. SHIFT+TAB
Přejde na další kartu v dialogovém okně. CTRL+TAB
Přejde na předchozí kartu v dialogovém okně. CTRL+SHIFT+TAB
Přejde mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností. Klávesy se šipkami
Provede akci přiřazenou k vybranému tlačítku; zaškrtne nebo zruší zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka MEZERNÍK
Vybere možnost nebo zaškrtne či zruší zaškrtnutí políčka. ALT+podtržené písmeno možnosti
Otevře vybraný rozevírací seznam. ALT+ŠIPKA DOLŮ
Vybere možnost z rozevíracího seznamu. Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu
Zavře vybraný rozevírací seznam nebo zruší příkaz a zavře dialogové okno. ESC
Spustí vybraný příkaz. ENTER

ZobrazitPoužití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesune kurzor na začátek položky. HOME
Přesune kurzor na konec položky. END
Přesune kurzor o jeden znak doleva nebo doprava. ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesune kurzor o jedno slovo doleva. CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesune kurzor o jedno slovo doprava. CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Vybere jeden znak vlevo nebo zruší jeho výběr. SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Vybere jeden znak vpravo nebo zruší jeho výběr. SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Vybere jedno slovo vlevo nebo zruší jeho výběr. CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Vybere jedno slovo vpravo nebo zruší jeho výběr. CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Vybere znaky od stávající pozice kurzoru do začátku položky. SHIFT+HOME
Vybere znaky od stávající pozice kurzoru do konce položky. SHIFT+END

ZobrazitPoužití dialogových oken OtevřítUložit jako

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazí dialogové okno Otevřít. CTRL+F12 nebo CTRL+O
Zobrazí dialogové okno Uložit jako. F12
Přechod do předchozí složky Vzhled tlačítka ALT+SHIFT+1
Tlačítko O úroveň výš Vzhled tlačítka : otevření složky o jednu úroveň výše než otevřená složka ALT+SHIFT+2
Tlačítko OdstranitVzhled tlačítka : odstranění vybrané složky nebo souboru DELETE
Tlačítko Vytvořit novou složkuVzhled tlačítka : vytvoření nové složky ALT+SHIFT+4
Tlačítko ZobrazeníVzhled tlačítka : přepínání mezi zobrazeními složky, která jsou k dispozici ALT+SHIFT+5
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor SHIFT+F10
Přechází mezi možnostmi nebo oblastmi dialogového okna. TAB
Otevření seznamu Oblast hledání F4 nebo ALT+H
Aktualizace seznamu souborů F5

ZobrazitVrácení akce zpět nebo opakování akce

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zruší akci. ESC
Vrátí akci zpět. CTRL+Z
Zopakuje akci. CTRL+Y

ZobrazitPřístup k podoknům úloh a galeriím a jejich použití

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.) F6
Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka (pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou) CTRL+TAB
Je-li aktivní podokno úloh, umožňuje výběr další nebo předchozí možnosti v tomto podokně. TAB nebo SHIFT+TAB
Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh CTRL+MEZERNÍK
Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie SHIFT+F10
Výběr první nebo poslední položky v galerii HOME nebo END
Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie. PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zavření podokna úloh

 1. V případě potřeby přejděte stisknutím klávesy F6 do podokna úloh.
 2. Stiskněte CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a poté stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pomocí kláves se šipkami podokno úloh přesuňte a poté stiskněte klávesu ENTER.

Změna velikosti podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a poté stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a poté stiskněte klávesu ENTER.

ZobrazitPoužívání inteligentních značek a přístup k nim

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku SHIFT+F10
Zobrazení nabídky nebo zprávy inteligentní značky nebo tlačítka Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka nebo tlačítka Možnosti vložení Obrázek tlačítka. Je-li vybráno více inteligentních značek, přechod na další a zobrazení její nabídky nebo zprávy. ALT+SHIFT+F10
Výběr následující položky v nabídce inteligentní značky ŠIPKA DOLŮ
Výběr předchozí položky v nabídce inteligentní značky ŠIPKA NAHORU
Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce inteligentní značky ENTER
Uzavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových návodů vyžaduje instalaci zvukové karty v počítači. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.
 • Pokud jste připojeni k webu, můžete zvuky sady Microsoft Office stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů proveďte v aplikacích Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007 následující kroky:
  1. Stisknutím kombinace kláves ALT+S1 otevřete nabídku tlačítka Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom stisknutím klávesy M otevřete Možnosti aplikace Aplikace.
  2. Stisknutím klávesy U dvakrát vyberte možnost Upřesnit a potom pomocí klávesy TAB přejděte do části Upřesnit možnosti práce s aplikací Aplikace .
  3. Stisknutím kombinace kláves ALT+P pětkrát přejděte k zaškrtávacímu políčku Povolit zvukovou zpětnou vazbu v části Obecné a stiskněte MEZERNÍK.
  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko OK a potom stiskněte klávesu ENTER.

 Poznámka   Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

Začátek stránky Začátek stránky

Procházení pásu karet v uživatelském rozhraní Office Fluent

ZobrazitPřístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

 Poznámka   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Přístupové klávesy poskytují způsob rychlého použití příkazu stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části aplikace se právě nacházíte. Každý příkaz v aplikaci Office Word 2007 je přístupný pomocí přístupové klávesy. K většině příkazů se dostanete pomocí dvou až pěti klávesových úhozů. Postup použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu ALT.

Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek.

Pás karet se zobrazenými popisy tlačítek

Výše uvedený obrázek byl převzat z webových stránek Školení ve službě Microsoft Office Online.

 1. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.
 2. V závislosti na stisknutém písmenu se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu Y, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.
 3. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující příkaz.

 Poznámka   Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte klávesu ALT.

ZobrazitZměna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet uživatelského rozhraní Office Fluent je přesunování fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.
Přesunutí na jinou kartu pásu karet F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Zobrazení nebo skrytí pásu karet CTRL+F1
Zobrazení místní nabídky vybraného příkazu SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet
 • Libovolná otevřená podokna úloh
 • Stavový řádek v dolní části okna
 • Dokument
F6
Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí) TAB nebo SHIFT+TAB
Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí) ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu ENTER
Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu ENTER
Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.) F1

Začátek stránky Začátek stránky

Stručný přehled aplikace Microsoft Office Word

ZobrazitBěžné úkoly v aplikaci Microsoft Office Word

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vytvoří pevnou mezeru. CTRL+SHIFT+MEZERNÍK
Vytvoří pevnou pomlčku. CTRL+POMLČKA
Nastaví tučné písmo. CTRL+B
Nastaví kurzívu. CTRL+I
Nastaví podtržené písmo. CTRL+U
Zmenší velikost písma o jednu hodnotu. CTRL+SHIFT+<
Zvětší velikost písma o jednu hodnotu. CTRL+SHIFT+>
Zmenší velikost písma o jeden bod. CTRL+[
Zvětší velikost písma o jeden bod. CTRL+]
Odstraní formátování odstavce nebo znaků. CTRL+MEZERNÍK
Zkopíruje vybraný text nebo objekt. CTRL+C
Vyjme vybraný text nebo objekt. CTRL+X
Vloží text nebo objekt. CTRL+V
Provede příkaz Vložit jinak. CTRL+ALT+V
Vloží pouze formát. CTRL+SHIFT+V
Vrátí zpět poslední akci. CTRL+Z
Zopakuje poslední akci. CTRL+Y
Otevře dialogové okno Počet slov. CTRL+SHIFT+G

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

ZobrazitVytvoření, zobrazení a uložení dokumentu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vytvoří nový dokument, jehož typ je shodný s aktuálním nebo předchozím dokumentem. CTRL+N
Otevře dokument. CTRL+O
Zavře dokument. CTRL+W
Rozdělí okno dokumentu. ALT+CTRL+S
Zruší rozdělení okna dokumentu. ALT+SHIFT+C
Uloží dokument. CTRL+S

ZobrazitVyhledání, nahrazení a procházení textu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vyhledá text, formátování a speciální položky. CTRL+F
Zopakuje hledání (po zavření okna Najít a nahradit). ALT+CTRL+Y
Nahradí text, formátování a speciální položky. CTRL+H
Přejde na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo. CTRL+G
Přepne mezi posledními čtyřmi upravovanými místy. ALT+CTRL+Z
Otevře seznam možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER. ALT+CTRL+HOME
Přejde na předchozí místo úprav. CTRL+PAGE UP
Přejde na následující místo úprav. CTRL+PAGE DOWN

ZobrazitPřepnutí na jiné zobrazení

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přepne na zobrazení Rozložení při tisku. ALT+CTRL+P
Přepne na zobrazení Osnova. ALT+CTRL+O
Přepne na zobrazení konceptu. ALT+CTRL+N

ZobrazitZobrazení osnovy

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zvýší úroveň odstavce. ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Sníží úroveň odstavce. ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Sníží úroveň na základní text. CTRL+SHIFT+N
Přesune vybrané odstavce nahoru. ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesune vybrané odstavce dolů. ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozbalí text pod nadpisem. ALT+SHIFT+PLUS
Sbalí text pod nadpisem. ALT+SHIFT+MÍNUS
Rozbalí nebo sbalí celý text nebo všechny nadpisy. ALT+SHIFT+A
Skryje nebo zobrazí formátování znaků. Lomítko (/) na numerické části klávesnice
Zobrazí první řádek základního textu nebo celý základní text. ALT+SHIFT+L
Zobrazí všechny nadpisy stylu Nadpis 1. ALT+SHIFT+1
Zobrazí všechny nadpisy až po Nadpis n. ALT+SHIFT+n
Vloží znak tabulátoru. CTRL+TAB

ZobrazitTisk a náhled dokumentů

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vytiskne dokument. CTRL+P
Přepne do náhledu tisku a zpět. ALT+CTRL+I
Přechází po stránce náhledu při zvětšení. Klávesy se šipkami
Přejde o jednu stránku náhledu při zmenšení. PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přejde na první stránku náhledu při zmenšení. CTRL+HOME
Přejde na poslední stránku náhledu při zmenšení. CTRL+END

ZobrazitRevize dokumentů

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vloží komentář. ALT+CTRL+M
Zapne nebo vypne sledování změn. CTRL+SHIFT+E
Zavře podokno revizí (pokud je otevřeno). ALT+SHIFT+C

ZobrazitZobrazení pro čtení na celé obrazovce

 Poznámka   Některé programy pro čtení obrazovky nebudou pravděpodobně se zobrazením pro čtení na celé obrazovce kompatibilní.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přejde na začátek dokumentu. HOME
Přejde na konec dokumentu. END
Přejde na stránku n. n, ENTER
Ukončí zobrazení rozložení pro čtení. ESC

ZobrazitOdkazy, poznámky pod čarou a vysvětlivky

Požadovaná akce Kombinace kláves
Označí položku obsahu. ALT+SHIFT+O
Označí položku seznamu citací. ALT+SHIFT+I
Označí položku rejstříku. ALT+SHIFT+X
Vloží poznámku pod čarou. ALT+CTRL+F
Vloží vysvětlivku. ALT+CTRL+D

ZobrazitPráce s webovými stránkami

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vloží hypertextový odkaz. CTRL+K
Přejde na předchozí stránku. ALT + ŠIPKA VLEVO
Přejde na následující stránku. ALT + ŠIPKA VPRAVO
Aktualizuje zobrazení stránky. F9

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

ZobrazitOdstranění textu a grafiky

Požadovaná akce Kombinace kláves
Odstraní jeden znak vlevo. BACKSPACE
Odstraní jedno slovo vlevo. CTRL+BACKSPACE
Odstraní jeden znak vpravo. DELETE
Odstraní jedno slovo vpravo. CTRL+DELETE
Vyjme vybraný text a vloží ho do schránky sady Office. CTRL+X
Vrátí zpět poslední akci. CTRL+Z
Vyjme do zásobníku. CTRL+F3

ZobrazitKopírování a přesunutí textu a grafiky

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevře schránku sady Office. Stisknutím kombinace kláves ALT+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy F,O.
Zkopíruje vybraný text do schránky sady Office. CTRL+C
Vyjme vybraný text nebo grafiku a vloží do schránky sady Office. CTRL+X
Vloží naposledy přidaný obsah schránky sady Office. CTRL+V
Přesune text nebo grafiku jednou. F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)
Zkopíruje text nebo grafiku jednou. SHIFT+F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)
Při vybraném textu nebo objektu otevře dialogové okno Vytvořit nový stavební blok. ALT+F3
Je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt – zobrazí příslušnou místní nabídku. SHIFT+F10
Vyjme do zásobníku. CTRL+F3
Vloží obsah zásobníku. CTRL+SHIFT+F3
Zkopíruje záhlaví nebo zápatí použité v předchozím oddíle dokumentu. ALT+SHIFT+R

ZobrazitVložení speciálních znaků

Vkládaný znak Kombinace kláves
Pole CTRL+F9
Konec řádku SHIFT+ENTER
Konec stránky CTRL+ENTER
Konec sloupce CTRL+SHIFT+ENTER
Dlouhá pomlčka ALT+CTRL+KLÁVESA MINUS
Krátká pomlčka CTRL+KLÁVESA MINUS
Volitelná pomlčka CTRL+POMLČKA
Pevná pomlčka CTRL+SHIFT+POMLČKA
Pevná mezera CTRL+SHIFT+MEZERNÍK
Symbol copyrightu ALT+CTRL+C
Symbol registrované ochranné známky ALT+CTRL+R
Symbol ochranné známky ALT+CTRL+T
Výpustek ALT+CTRL+TEČKA
Počáteční uvozovka jednoduchá CTRL+`(jednoduchá uvozovka), `(jednoduchá uvozovka)
Koncová uvozovka jednoduchá CTRL+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)
Počáteční dvojité uvozovky CTRL+` (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)
Koncové dvojité uvozovky CTRL+' (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)
Položka automatického textu ENTER (pokud se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

ZobrazitVkládání znaků pomocí kódů znaků

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku (šestnáctkový) kódování Unicode. Chcete-li například vložit symbol měny euro (symbol měny euro ), zadejte 20AC, podržte klávesu ALT a stiskněte písmeno X. Kód znaku, ALT+X
Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak ALT+X
Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro, podržte klávesu ALT a stiskněte čísla 0128 na numerické klávesnici. ALT+kód znaku (na numerické klávesnici)

ZobrazitVýběr textu a grafiky

Text vyberete tak, že podržíte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami přesunete kurzor.

ZobrazitRozšíření výběru

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zapnutí režimu rozšíření F8
Výběr nejbližšího znaku F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA
Rozšíření výběru F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)
Zúžení výběru SHIFT+F8
Vypnutí režimu rozšíření ESC
Rozšíření výběru o jeden znak vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Rozšíření výběru o jeden znak vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Rozšíření výběru na konec slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Rozšíření výběru na začátek slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Rozšíření výběru na konec řádku SHIFT+END
Rozšíření výběru na začátek řádku SHIFT+HOME
Rozšíření výběru o jeden řádek dolů SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru na konec odstavce CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru na začátek odstavce CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů SHIFT+PAGE DOWN
Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru SHIFT+PAGE UP
Rozšíření výběru na začátek dokumentu CTRL+SHIFT+HOME
Rozšíření výběru na konec dokumentu CTRL+SHIFT+END
Rozšíření výběru na konec okna ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Rozšíření výběru na celý dokument CTRL+A
Výběr svislého bloku textu CTRL+SHIFT+F8 a použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC
Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu F8+klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

ZobrazitVýběr textu a grafiky v tabulce

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vybere obsah následující buňky. TAB
Vybere obsah předcházející buňky. SHIFT+TAB
Rozšíří výběr na přilehlé buňky. Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakované klávesu se šipkou
Vybere sloupec.

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE DOWN vyberte sloupec odshora dolů.
 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE UP vyberte sloupec odzdola nahoru.
Rozšíří výběr (nebo blok). CTRL+SHIFT+F8 a použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC
Vybere celou tabulku. ALT+5 na numerické části klávesnice (s vypnutým NUM LOCK)

ZobrazitPřesunutí v rámci dokumentu

Akce Kombinace kláves
O jeden znak vlevo ŠIPKA VLEVO
O jeden znak vpravo ŠIPKA VPRAVO
O jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA DOLEVA
O jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA DOPRAVA
O jeden odstavec nahoru CTRL+ŠIPKA NAHORU
O jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
O jednu buňku vlevo (v tabulce) SHIFT+TAB
O jednu buňku vpravo (v tabulce) TAB
O jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
O jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Na konec řádku END
Na začátek řádku HOME
Na začátek okna ALT+CTRL+PAGE UP
Na konec okna ALT+CTRL+PAGE DOWN
O jednu obrazovku nahoru (posuv) PAGE UP
O jednu obrazovku dolů (posuv) PAGE DOWN
Na začátek následující stránky CTRL+PAGE DOWN
Na začátek předcházející stránky CTRL+PAGE UP
Na konec dokumentu CTRL+END
Na začátek dokumentu CTRL+HOME
Na předchozí revizi SHIFT+F5
Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu SHIFT+F5

ZobrazitPohyb v tabulce

Akce Kombinace kláves
Na následující buňku na řádku TAB
Na předchozí buňku na řádku SHIFT+TAB
Na první buňku na řádku ALT+HOME
Na poslední buňku na řádku ALT+END
Na první buňku ve sloupci ALT+PAGE UP
Na poslední buňku ve sloupci ALT+PAGE DOWN
Na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
O řádek nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
O řádek dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

ZobrazitVložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka Kombinace kláves
Nový odstavec v buňce ENTER
Znak tabulátoru v buňce CTRL+TAB

Formátování znaků a odstavců

ZobrazitKopírování formátování

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zkopíruje formát textu. CTRL+SHIFT+C
Použije pro text zkopírovaný formát. CTRL+SHIFT+V

ZobrazitZměna písma nebo jeho velikosti

 Poznámka   Následující klávesové zkratky nejsou funkční v režimu Čtení na celé obrazovce.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny písma. CTRL+SHIFT+F
Zvětší velikost písma. CTRL+SHIFT+>
Zmenší velikost písma. CTRL+SHIFT+<
Zvětší velikost písma o 1 bod. CTRL+]
Zmenší velikost písma o 1 bod. CTRL+[

ZobrazitPoužití řezu písma

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny formátování znaků. CTRL+D
Změní velikost písmen. SHIFT+F3
Nastaví velká písmena. CTRL+SHIFT+A
Nastaví tučné písmo. CTRL+B
Nastaví podtržené písmo. CTRL+U
Podtrhne slova, ale ne mezery. CTRL+SHIFT+W
Nastaví dvojité podtržení textu. CTRL+SHIFT+D
Nastaví skryté písmo. CTRL+SHIFT+H
Nastaví kurzívu. CTRL+I
Nastaví kapitálky. CTRL+SHIFT+K
Nastaví dolní index (automatické mezery). CTRL+ROVNÁ SE
Nastaví horní index (automatické mezery). CTRL+SHIFT+PLUS
Odstraní ruční formátování znaků. CTRL+MEZERNÍK
Změní text výběru na písmo Symbol. CTRL+SHIFT+Q

ZobrazitZobrazení a kopírování formátu textu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazí netisknutelné znaky. CTRL+SHIFT+* (hvězdička na numerické klávesnici není funkční)
Zobrazí formátování textu. SHIFT+F1 (a pak klepněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)
Zkopíruje formát. CTRL+SHIFT+C
Vloží formát. CTRL+SHIFT+V

ZobrazitNastavení řádkování

Požadovaná akce Kombinace kláves
Jednoduché CTRL+1
Dvojité CTRL+2
Mezery 1,5 CTRL+5
Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavec CTRL+0 (nula)

ZobrazitZarovnání odstavců

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přepne mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed. CTRL+E
Přepne mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva. CTRL+J
Přepne mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva. CTRL+R
Zarovná odstavec doleva. CTRL+L
Odsadí odstavec zleva. CTRL+M
Odstraní odsazení odstavce zleva. CTRL+SHIFT+M
Předsadí první řádek. CTRL+T
Zmenší předsazení prvního řádku. CTRL+SHIFT+T
Odstraní formátování odstavce. CTRL+Q

ZobrazitPoužití stylů odstavce

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevře podokno úloh Použít styl. CTRL+SHIFT+S
Otevře podokno úloh Styly. ALT+CTRL+SHIFT+S
Spustí příkaz Automatický formát. ALT+CTRL+K
Použije styl Normální. CTRL+SHIFT+N
Použije styl Nadpis 1. ALT+CTRL+1
Použije styl Nadpis 2. ALT+CTRL+2
Použije styl Nadpis 3. ALT+CTRL+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Není-li podokno úloh Styly vybráno, vyberte je stisknutím klávesy F6.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení a úpravy objektů

ZobrazitVložení objektu

 1. Stisknutím kláves ALT, Y, J, a potom J otevřete dialogové okno Objekt.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.
  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

ZobrazitÚpravy objektů

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.
 2. Stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.
 3. Přejděte pomocí klávesy TAB na Objekt jméno objektu, stiskněte klávesu ENTER a poté ještě jednou klávesu ENTER.

ZobrazitVložení obrázků SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.
 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.
 3. Stisknutím klávesy TAB a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.
 4. Stiskněte klávesu ENTER.

ZobrazitVložit WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W tlačítko WordArt.
 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte požadovaný text.
 4. Stiskněte klávesu TAB a potom ENTER.

Hromadná korespondence a pole

ZobrazitVytvoření hromadné korespondence

 Poznámka   Před použitím klávesových zkratek je třeba přejít na kartu Korespondence.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazí náhled pro hromadnou korespondenci. ALT+SHIFT+K
Provede sloučení dokumentu. ALT+SHIFT+N
Vytiskne sloučený dokument. ALT+SHIFT+M
Upraví datový soubor hromadné korespondence. ALT+SHIFT+E
Vloží slučovací pole. ALT+SHIFT+F

ZobrazitPráce s poli

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vloží pole DATE. ALT+SHIFT+D
Vloží pole LISTNUM. ALT+CTRL+L
Vloží pole PAGE. ALT+SHIFT+P
Vloží pole TIME. ALT+SHIFT+T
Vloží prázdné pole. CTRL+F9
Aktualizuje propojené informace ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Office Word. CTRL+SHIFT+F7
Aktualizuje vybraná pole. F9
Zruší propojení pole. CTRL+SHIFT+F9
Přepne mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku. SHIFT+F9
Přepne mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole. ALT+F9
Spustí akci GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole. ALT+SHIFT+F9
Přejde na další pole. F11
Přejde na předchozí pole. SHIFT+F11
Zamkne pole. CTRL+F11
Odemkne pole. CTRL+SHIFT+F11

Panel Language (Jazyk)

ZobrazitRozpoznání rukopisu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přepne mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. LEVÝ ALT+SHIFT
Zobrazí seznam možností oprav. klávesa s logem Windows +C
Zapne nebo vypne rukopis. klávesa s logem Windows +H
Zapne nebo vypne editor IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami. ALT+~
Zapne nebo vypne funkci korejský editor IME na klávesnici 101. PRAVÝ ALT
Zapne nebo vypne funkci čínský editor IME na klávesnici 101. CTRL+MEZERNÍK

Tipy

 • V dialogovém okně Změnit kombinaci kláves je možné zvolit kombinace kláves pro přepínání mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. Chcete-li otevřít dialogové okno Změnit kombinaci kláves, klepněte pravým tlačítkem myši na panel Jazyk a klepněte na příkaz Nastavení. Ve skupinovém rámečku Předvolby klepněte na tlačítko Nastavení kláves.
 • Klávesa s logem Windows klávesa s logem Windows se na většině klávesnic nachází v dolní řadě kláves.

Začátek stránky Začátek stránky

Přehled funkčních kláves

ZobrazitFunkční klávesy

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazí nápovědu nebo přejde na službu Microsoft Office Online. F1
Přesune text nebo grafiku. F2
Zopakuje poslední akci. F4
Zvolí příkaz Přejít na (karta Domů). F5
Přejde na další podokno nebo rámec. F6
Vybere příkaz Pravopis (karta Revize). F7
Rozšíří výběr. F8
Aktualizuje vybraná pole. F9
Zobrazí popisy tlačítek. F10
Přejde na další pole. F11
Vybere příkaz Uložit jako (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). F12

ZobrazitSHIFT+funkční klávesa

Požadovaná akce Kombinace kláves
Spustí kontextově závislou nápovědu nebo odhalí formátování. SHIFT+F1
Zkopíruje text. SHIFT+F2
Změní velikost písmen. SHIFT+F3
Zopakuje příkaz Najít nebo Přejít na. SHIFT+F4
Přejde na poslední změnu. SHIFT+F5
Přejde na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6). SHIFT+F6
Vybere příkaz Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu). SHIFT+F7
Zúží výběr. SHIFT+F8
Přepne mezi zobrazením kódu a výsledku pole. SHIFT+F9
Zobrazí místní nabídku. SHIFT+F10
Přejde na předchozí pole. SHIFT+F11
Vybere příkaz Uložit (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). SHIFT+F12

ZobrazitCTRL+funkční klávesa

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vybere příkaz Náhled (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). CTRL+F2
Vyjme do zásobníku. CTRL+F3
Zavře okno. CTRL+F4
Přejde do dalšího okna. CTRL+F6
Vloží prázdné pole. CTRL+F9
Maximalizuje okno dokumentu. CTRL+F10
Zamkne pole. CTRL+F11
Vybere příkaz Otevřít (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). CTRL+F12

ZobrazitCTRL+SHIFT+funkční klávesa

Požadovaná akce Kombinace kláves
Vloží obsah zásobníku. CTRL+SHIFT+F3
Upraví záložku. CTRL+SHIFT+F5
Přejde do předchozího okna. CTRL+SHIFT+F6
Aktualizuje propojené informace ve zdrojovém dokumentu aplikace Office Word 2007. CTRL+SHIFT+F7
Rozšíří výběr nebo blok. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.
Zruší propojení pole. CTRL+SHIFT+F9
Odemkne pole. CTRL+SHIFT+F11
Vybere příkaz Tisk (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). CTRL+SHIFT+F12

ZobrazitALT+funkční klávesa

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přejde na další pole. ALT+F1
Vytvoří nový stavební blok. ALT+F3
Ukončí aplikaci Office Word 2007. ALT+F4
Obnoví velikost okna programu. ALT+F5
Přejde z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, jako je Najít a nahradit, která toto chování podporují. ALT+F6
Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby. ALT+F7
Spustí makro. ALT+F8
Přepne mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole. ALT+F9
Maximalizuje okno programu. ALT+F10
Zobrazí kód jazyka Microsoft Visual Basic. ALT+F11

ZobrazitALT+SHIFT+funkční klávesa

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přejde na předchozí pole. ALT+SHIFT+F1
Vybere příkaz Uložit (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). ALT+SHIFT+F2
Zobrazí podokno úloh Zdroje informací. ALT+SHIFT+F7
Spustí akci GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole. ALT+SHIFT+F9
Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky. ALT+SHIFT+F10

ZobrazitCTRL+ALT+funkční klávesa

Požadovaná akce Kombinace kláves
Spustí program Systémové informace společnosti Microsoft. CTRL+ALT+F1
Vybere příkaz Otevřít (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka ). CTRL+ALT+F2

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2007