Webová část Obrázek

Pomocí webové části Obrázek můžete na stránku webové části přidat obrázek nebo grafiku. Změnou vlastních vlastností webové části Obrázek ve sdíleném zobrazení můžete určit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části a snadněji tak koordinovat umístění obrázku vzhledem k dalším webovým částem na stránce.Možnosti použití webové části Obrázek

Pomocí webové části Obrázek můžete:

 • přidat na stránku logo společnosti nebo projektu,
 • zobrazit fotografie zaměstnanců nebo produktů,
 • vylepšit celkový vzhled stránky.

Začátek stránky Začátek stránky

Možnosti zobrazení obrázku

Obrázek můžete zobrazit dvěma způsoby:

 • Do textového pole vlastnosti Odkaz na obrázek zadejte cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na soubor s obrázkem. V takovém případě bude obrázek statický a nebude se měnit (pokud neupravíte vlastnost).
 • Připojte webovou část Obrázek k jiné webové části, která obsahuje cestu k souboru nebo hypertextový odkaz. V tomto případě bude obrázek dynamický a může se měnit v důsledku akce provedené v jiné webové části, například výběru řádku uživatelem ve webové části Seznam.

K webové části Obrázek můžete připojit například webovou část Seznam s kontakty. Při každém výběru řádku ve webové části Kontakty, která obsahuje sloupec s hypertextovým odkazem na soubor obsahující fotografii daného kontaktu, se tato fotografie zobrazí ve webové části Obrázek.

Začátek stránky Začátek stránky

Připojení webové části Obrázek k jiné webové části

 1. V nabídce Akce webuNabídka Akce webu klepněte na příkaz Upravit stránku.
 2. Klepněte na nabídku Webová část Nabídka úprav webové části a přejděte na položku Připojení.
 3. Umístěte ukazatel myši na položku Získat obrázek z a potom klepněte na název webové části, ke které se chcete připojit.

 Poznámka   Jestliže vlastnost Odkaz na obrázek již hodnotu obsahuje a připojíte webovou část Obrázek k jiné webové části, bude vlastnost Odkaz na obrázek ignorována. Pokud je webová část Obrázek již připojena k jiné webové části a chcete pro vlastnost Odkaz na obrázek nastavit hodnotu, bude nejdříve nutné připojení odebrat.

Začátek stránky Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek

Vlastní vlastnosti webové části Obrázek jsou uvedeny níže.

 Poznámka   Vlastní vlastnosti nelze v osobním zobrazení zobrazit ani upravit.

Vlastnost Popis
Odkaz na obrázek

Určuje cestu k souboru nebo hypertextový odkaz na obrázek, který chcete zobrazit ve webové části Obrázek.

V závislosti na použitém prohlížeči budou podporovány následující formáty grafických souborů:

Formát grafického souboru Typ souboru
BMP (Windows Bitmap) BMP
EMF (Windows Enhanced Metafile) EMF
GIF (Graphics Interchange Format) GIF
JPEG (Joint Photographic Experts Group) JPG, JPEG
PNG (Portable Network Graphics) PNG

Jestliže je webová část Obrázek připojena k jiné webové části poskytující obrázek, nebude pravděpodobně vlastnost Odkaz na obrázek k dispozici.

Alternativní text Určuje text, který se zobrazí, jestliže uživatel umístí ukazatel myši nad obrázkem. Tento text se zobrazí, jestliže obrázek není k dispozici.
Svislé zarovnání obrázku Umožňuje umístit obrázek svisle v rámci webové části Obrázek. Vyberte jednu z položek Nahoru, Na střed a Dolů. Výchozí hodnota je Na střed.
Vodorovné zarovnání obrázku Umožňuje umístit obrázek vodorovně v rámci webové části Obrázek. Vyberte jednu z položek Doleva, Na střed nebo Doprava. Výchozí hodnota je Na střed.
Barva pozadí webové části

Určuje barvu okna webové části Obrázek za zobrazovaným obrázkem. Výchozí barva je barva pozadí aktuálního motivu služby .

Chcete-li barvu zadat, klepněte na tlačítko Vzhled tlačítka napravo od textového pole a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte barvu v mřížce barev.
 • Zadejte název barvy HTML.
 • Zadejte hodnotu barvy RGB.

Chcete-li, aby byla barva pozadí stejná jako motiv webu, klepněte v dialogovém okně Barva pozadí webové části na položku Průhledná.

Začátek stránky Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí společnou sadu vlastností, která řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

 Poznámka   Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, a to z několika důvodů:

 • Jestliže chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné mít příslušná oprávnění.
 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.
 • Některá oprávnění a nastavení vlastností mohou zakázat nebo skrýt vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost Popis
Název Určuje nadpis webové části, který je zobrazen v záhlaví webové části.
Výška Určuje výšku webové části.
Šířka Určuje šířku webové části.
Stav stylu okolí Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu okolí nastavena možnost Normální a je zobrazena celá webová část. Pokud je nastavena možnost Minimalizovaný, je zobrazeno pouze záhlaví.
Typ stylu okolí Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části

Rozložení

Vlastnost Popis
Skrytý

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky webové části. Je-li toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skrytý).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.
Zóna

Určuje zónu na stránce webové části, ve které je webová část umístěna.

 Poznámka   V seznamu se zóny na stránce webové části nezobrazí, pokud nemáte oprávnění ke změnám zóny.

Index zóny

Určuje umístění webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud například přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, index zóny má hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Chcete-li druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a poté hodnotu 1 pro první webovou část.

 Poznámka   Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Upřesnit

Vlastnost Popis
Povolit minimalizaci Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.
Povolit zavření Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky webové části.
Povolit skrytí Určuje, zda je možné webovou část skrýt.
Povolit změnu zóny Určuje, zda je možné webovou část přesunout do jiné zóny.
Povolit připojení Určuje, zda může být webová část připojena k jiným webovým částem.
Povolit úpravy v osobním zobrazení Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.
Režim exportu Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.
Adresa URL názvu Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud kliknete na název webové části.
Popis Určuje popis, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.
Adresa URL nápovědy Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.
Režim nápovědy

Určuje, jak prohlížeč zobrazí obsah nápovědy k webové části.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Modální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.
 • Nemodální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.
 • Navigace Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

 Poznámka   Přestože běžné webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, výchozí témata nápovědy služby Windows SharePoint Services 3.0 se otevřou pouze v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.
Adresa URL obrázku ikony názvu Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.
Chybová zpráva chyby importu Určuje zprávu, která se zobrazí při potížích s importem webové části.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0