Použití webové části Editor obsahu

Pomocí webové části Editor obsahu můžete na webovou stránku přidat formátovaný text, tabulky, hypertextové odkazy a obrázky.

 Důležité   Webová část Editor obsahu je určena k přidávání obsahu na stránku, která může obsahovat hypertextové odkazy. Tato webová část však není určena k připojování k webu. Potřebujete-li připojit webovou část k webu, zvažte možnost použití webové části Prohlížeč stránky.

V tomto článku


Možnosti použití webové části Editor obsahu

Pomocí webové části Editor obsahu můžete přidat následující položky:

 • Úvodní formátovaný odstavec na stránce
 • Tabulka s pokyny vysvětlujícími graf na stránce, data použitá v grafu a způsob vytvoření grafu
 • Sada hypertextových odkazů, které umožní zobrazení dalších informací

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání webové části na stránku

K úpravám stránky musí mít uživatel alespoň Oprávnění získaná přidáním daného uživatele do výchozí skupiny Členové webu <název webu> služby SharePoint pro daný web.

 1. Na pásu karet na stránce klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na možnost Upravit.

Obrázek: Příkaz Upravit na kartě Úpravy

 Poznámka    Pokud je příkaz Upravit zakázán, je možné, že nemáte oprávnění k úpravám stránky. Obraťte se na správce.

 1. Klikněte na stránku, na kterou chcete přidat webovou část, klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na položku Webová část.

Příkaz Webová část

 1. V části Kategorie vyberte kategorii, například Seznamy a knihovny, vyberte webovou část, kterou chcete přidat na stránku, například Oznámení, a potom klikněte na tlačítko Přidat.

Výběr webové části

 1. Pokud vyberete webovou část, zobrazí se v části Informace o webové části informace o této webové části.
 2. Po dokončení úprav stránky klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na příkaz Uložit.

 Poznámka    Webová část Editor obsahu se nachází v kategorii Média a obsah.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání obsahu do webové části Editor obsahu

Existují dva způsoby přidání obsahu do webové části Editor obsahu. Máte tyto možnosti:

 • Zadání obsahu přímo do webové části:    Budete postupovat tak, že umístíte ukazatel myši na webovou část Editor obsahu, kliknete na šipku dolů a potom na volbu Upravit webovou část. V režimu úprav potom můžete zadat text přímo do webové části Editor obsahu.
 • Propojení stávajícího obsahu zadáním hypertextového odkazu na textový soubor, který obsahuje zdrojový kód HTML:    Budete postupovat tak, že umístíte ukazatel myši na webovou část Editor obsahu, kliknete na šipku dolů a potom na volbu Upravit webovou část. V podokně nástrojů zadáte adresu URL do textového pole Odkaz na obsah. Dva platné protokoly hypertextových odkazů, které můžete použít, jsou:
 1. Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (http://)
 2. Zabezpečený protokol HTTP, který používá šifrování SSL (Secure Sockets Layer) (https://)

Lze použít absolutní adresu URL nebo relativní adresu URL, nikoli však cestu k souboru.

 Poznámka    Jestliže zadáte adresu URL do webové části Editor obsahu jako relativní odkaz, bude tento odkaz po uložení záznamu převeden na absolutní adresu URL. Tento automatický převod může být problém, pokud nasazujete obsah z přípravného prostředí do výroby, kde absolutní adresy URL odkazují na název původního serveru. Budete-li chtít vyřešit tento problém s automatickým převodem, bude nutné upravit webovou část Editor obsahu na výrobním serveru a adresy URL ručně aktualizovat.

 Důležité    Jestliže vlastnost Odkaz na obsah odkazuje na soubor umístěný mimo web a na tomto webu není povolen anonymní uživatelský přístup, nebude možné k danému souboru získat přístup. O pomoc požádejte správce webu.

Začátek stránky Začátek stránky

Kombinace upraveného a odkazovaného obsahu

Kombinaci upraveného a odkazovaného obsahu můžete použít při poskytování primárních i sekundárních informací. V případě, kdy například nebudou odkazovaný obsah nebo primární informace k dispozici, můžete poskytovat chybovou zprávu ve formě sekundárních informací v upraveném obsahu. Zkombinujete-li upravený i odkazovaný obsah, bude vždy jako první používán odkazovaný obsah. Jestliže nebude možné k odkazovanému obsahu získat přístup, bude použit upravený obsah.

Začátek stránky Začátek stránky

Formátování obsahu ve webové části Editor obsahu

Ve službě Microsoft SharePoint Foundation 2010 můžete zadat obsah přímo do webové části Editor obsahu a formátovat ho pomocí nástrojů pro úpravy, které jsou k dispozici na pásu karet. Přístup k těmto nástrojům pro úpravy získáte kliknutím na volbu Upravit na kartě Stránka na pásu karet.

Na pásu karet se nachází šest skupin možností formátování, které jsou popsány v následující tabulce.

Skupina Popis
Písmo. Tyto nástroje slouží k formátování vybraného textu ve webové části. Můžete mimo jiné upravit typ písma, velikost a barvu, nastavit písmo jako tučné nebo kurzívu, zvýraznit vybraný text a přeškrtnout ho.
Odstavec Tyto nástroje slouží k formátování vybraných odstavců ve webové části. Můžete upravit zarovnání textu, odsadit ho, vytvořit číslovaný seznam nebo seznam s odrážkami a změnit pořadí zobrazení informací v odstavci.
Styly U vybraného textu bude použit předem formátovaný styl. Náhled stylu zobrazíte tak, že vyberete text, který chcete formátovat, a přetáhnete kurzor přes možnost stylu, jehož náhled chcete zobrazit.
Pravopis Slouží ke kontrole pravopisu u textu na stránce. Tato možnost je k dispozici jen tehdy, když je nainstalovaná funkce kontroly pravopisu.
Rozložení. Vytvoří na stránce sloupce, záhlaví nebo zápatí nebo je odebere.

 Poznámka    Tato možnost má vliv na celou stránku, nikoli jen na obsah ve webové části Editor obsahu.

Revize Tyto nástroje slouží k vkládání specifických prvků jazyka HTML do obsahu. Můžete vybrat předem formátovaný styl z nabídky rozevíracího seznamu Styly kódu nebo vytvořit vlastní po otevření Editoru HTML z nabídky rozevíracího seznamu HTML. Text také můžete označit jako určitý jazyk.

Začátek stránky Začátek stránky

Konfigurace společných vlastností webové části

Webové části sdílejí společnou sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti. Vlastnosti webové části lze změnit v podokně nástrojů.

 Poznámka   Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se však může lišit od informací uvedených v této části,

a to z několika důvodů.
 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.
 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny dále v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit podokna nástrojů.
 • Na základě některých nastavení vlastností a oprávnění mohou být vlastnosti webových částí zakázány nebo skryty.

Vzhled

Vlastnost Popis
Název Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.
Výška Určuje výšku webové části.
Šířka Určuje šířku webové části.
Stav stylu webové části Určuje, zda se po otevření stránky uživatelem zobrazí na stránce celá webová část. Ve výchozím nastavení je stav stylu webové části nastaven na možnost Normální a zobrazí se celá webová část. Pokud je nastaven stav Minimalizovaný, zobrazí se pouze záhlaví okna.
Typ stylu webové části Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost Popis
Skryté

Určuje, zda se při otevření stránky uživatelem zobrazí webová část. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, zobrazí se webová část pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojen text (Skryté).

Jestliže chcete webovou část použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete ji zobrazit, můžete ji skrýt.

Směr Určuje směr textu obsahu webové části. Například arabština je jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.
Zóna

Určuje na stránce zónu, ve které je webová část umístěna.

 Poznámka   Zóny na stránce nejsou v seznamu zobrazeny, pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním kladného celého čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Když například přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Jestliže chcete druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a poté hodnotu 1 pro první webovou část.

 Poznámka    Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Upřesnit

Vlastnost Popis
Povolit minimalizaci Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.
Povolit zavření Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky.
Povolit skrytí Určuje, zda je možné webovou část skrýt.
Povolit změnu zóny Určuje, zda je možné webovou část přesunout do jiné zóny.
Povolit připojení Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.
Povolit úpravy v osobním zobrazení Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.
Režim exportu Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.
Adresa URL názvu Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, když kliknete na název webové části.
Popis Určuje popis, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů.
Adresa URL nápovědy Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.
Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z následujících položek:

Modální:    Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

Nemodální:    Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

Navigace:    Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

 Poznámka   Přestože vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy služby SharePoint pouze v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.
Adresa URL obrázku ikony názvu Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.
Chybová zpráva chyby importu Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010