Rovnoměrné rozdělení projektové práce mezi dostupné zdroje

Mají některé vaše pracovní zdroje (Pracovní zdroj: Pracovníci a zařízení vykonávající práci potřebnou ke splnění úkolu. Při plnění úkolů spotřebovávají pracovní zdroje čas (hodiny nebo dny).) přiřazeno příliš mnoho práce? Konflikty nebo přetížení zdrojů lze vyřešit pomocí funkce vyrovnávání zdrojů v aplikaci Microsoft Office Project. Vyrovnávání se provádí pomocí rozdělení úkolů (Rozdělený úkol: Úkol, jehož časový plán je přerušen. Například úkol s dobou trvání 2 dny, který nevyžaduje nepřetržitou práci, může být rozdělen tak, že první den práce je naplánován na pondělí a druhý den na čtvrtek.) nebo přidáním zpoždění (Zpoždění: Doba mezi plánovaným zahájením úkolu a skutečným zahájením práce na úkolu. Zpoždění se často používá k vyřešení přetíženosti zdrojů. Existují dva typy zpoždění: zpoždění přiřazení a zpoždění vyrovnání.) k úkolům, dokud zdroje přiřazené k těmto úkolům nepřestanou být přetížené. Z důvodu těchto změn úkolů může vyrovnání posunout datum dokončení některých úkolů a následně datum dokončení (Datum dokončení: Datum, na které je plánováno dokončení úkolu. Toto datum je založeno na datu zahájení úkolu, době trvání, kalendářích, datech předchůdce, závislostech mezi úkoly a omezeních.) projektu.

Při vyrovnávání nemění aplikace Project přiřazení osob jednotlivým úkolům. Pouze pracovní zdroje (Pracovní zdroj: Pracovníci a zařízení vykonávající práci potřebnou ke splnění úkolu. Při plnění úkolů spotřebovávají pracovní zdroje čas (hodiny nebo dny).), materiálové zdroje (Materiálový zdroj: Zásoby nebo jiné spotřební položky použité ke splnění úkolů v projektu) a nákladové zdroje jsou vyrovnány. Lze rovněž zadat, zda mají být vyrovnány obecné zdroje (Obecné zdroje: Zástupné zdroje používané při určení kvalifikací požadovaných pro určitý úkol.), navržené zdroje (Navržený zdroj: Zdroj, jehož přidělení čeká na autorizaci přiřazení k úkolu. Toto přiřazení zdroje se neodečítá z dostupnosti zdroje pro práci na jiných projektech.) a potvrzené zdroje (Pověřený prostředek: Prostředek formálně přidělený libovolným přiřazením úkolů uvnitř projektu. Výchozí rezervační typ.).

 Tip   Přetížený zdroj lze rychle vyhledat v libovolném zobrazení zdrojů (Zobrazení zdrojů: Zobrazení obsahující informace o zdrojích. Mezi zobrazení zdrojů patří zobrazení Seznam zdrojů, Diagram zdrojů, Používání zdrojů a formulářová zobrazení zdrojů.), kde jsou názvy přetížených zdrojů červeně zvýrazněny.

Před vyrovnáním může být vhodné nastavit priority (Priorita: Označení důležitosti úkolu a jeho dostupnosti pro vyrovnání (řešení konfliktů nebo přetížení zdrojů zpožděním nebo rozdělením určitých úkolů). Úkoly s nejnižší prioritou jsou zpožděny nebo rozděleny nejdříve.) úkolu, které označují důležitost úkolu a jeho dostupnost pro vyrovnání. Hodnota priority, kterou zadáte je subjektivní hodnotou mezi 1 a 1000, která umožní určit míru kontroly, kterou máte nad procesem vyrovnání. Pokud například nechcete, aby aplikace Project vyrovnala určitý úkol, nastavte jeho prioritu na hodnotu 1000. Ve výchozím nastavení jsou hodnoty priority nastaveny na 500 nebo na střední úroveň kontroly. Úkoly, které mají nižší prioritu, jsou zpožděny nebo rozděleny dříve než ty s vyšší prioritou.

Je rovněž možné nastavit dostupnost celého projektu pro vyrovnání pomocí nastavení priority projektu. Sdílíte-li například zdroje s jiným projektem, který slouží jako fond zdrojů, a nechcete-li vyrovnat úkoly v jednom ze sdílených souborů (Soubor sdílejícího: Soubor používající zdroje z jiného souboru, kterým může být soubor jiného projektu nebo soubor obsahující pouze informace o zdrojích označovaný jako fond zdrojů), pak nastavte hodnotu priority tohoto sdíleného souboru na 1000.

Co chcete udělat?


Nastavení priorit úkolů

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.
 2. V poli Název úkolu vyberte úkol, jehož prioritu chcete změnit a klepněte na tlačítko Informace o úkoluvzhled tlačítka .
 3. Klepněte na kartu Obecné a potom zadejte nebo vyberte prioritu v číselníku Priorita.

Začátek stránky Začátek stránky

Nastavení priorit projektů

 1. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Informace o projektu.
 2. Zadejte nebo vyberte prioritu v číselníku Priorita.

Začátek stránky Začátek stránky

Rozdělení práce v projektu pomocí vyrovnání

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vyrovnat zdroje.
 2. Ve skupinovém rámečku Přepočítávat vyrovnání klepněte na přepínač Automaticky nebo Ručně.

Ruční vyrovnání (výchozí hodnota) nastane pouze po klepnutí na tlačítko Vyrovnat. Automatické vyrovnání nastane okamžitě po změně úkolu nebo zdroje. Automatické vyrovnání použijte v případě, že chcete změnit plán úkolů, kdykoli je zdrojům přiřazeno více práce, než jim jejich kapacita dovolí vykonat.

 1. Zvolíte-li automatické vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání. Po zrušení zaškrtnutí políčka vyrovná aplikace Project pouze nová a nevyrovnaná přiřazení. Toto políčko je zaškrtnuto ve výchozím nastavení, ale při automatickém vyrovnání může jeho zaškrtnutí významně zpomalit práci v plánování, protože všechny úkoly budou vyrovnány. V seznamu Přetížení hledat klepněte na časové období (nebo-li nastavení citlivosti), se kterou vyrovnání rozpozná přetížení. Den po dni je výchozí hodnota. Toto nastavení určuje bod, ve kterém má vyrovnání působit: pokud existuje přetížení v intervalu jedné minuty, jednoho dne, jednoho týdne nebo jednoho měsíce.
 2. Ve skupinovém rámečku Rozsah vyrovnání pro zvolte vyrovnání celého projektu nebo pouze úkolů spadajících do určitého časového rozmezí.
 3. V seznamu Pořadí vyrovnání vyberte požadované pořadí vyrovnání:
 4. Chcete-li předejít zpoždění data ukončení projektu, zaškrtněte políčko Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy.

 Poznámka   Pokud zaškrtnete toto políčko, pravděpodobně se zobrazí hlášení o chybách, která budou oznamovat, že aplikace Project nemůže vyrovnat celý plán. Aplikace Project nebude schopna vyrovnat plán, protože v plánu není dostatek časových rezerv pro změnu plánu přiřazení bez překročení doby časových rezerv.

 1. Chcete-li vyrovnání umožnit provedení úprav v době, kdy zdroj pracuje na úkolu nezávisle na ostatních zdrojích, které pracují na stejném úkolu, zaškrtněte políčko Vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu.
 2. Pokud má vyrovnání přerušit úkoly vytvářením rozdělení ve zbývající práci na úkolech nebo přiřazeních zdrojů, zaškrtněte políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci. Je-li zdroj přiřazen souběžně k úkolům mimo oblast, kterou je plán zdroje schopen zvládnout, pak úkol, kterému zbývá práce, může být rozdělen, a bude se na něm pracovat, jakmile to plán zdroje dovolí.
 3. Chcete-li zahrnout navržené zdroje (Navržený zdroj: Zdroj, jehož přidělení čeká na autorizaci přiřazení k úkolu. Toto přiřazení zdroje se neodečítá z dostupnosti zdroje pro práci na jiných projektech.), klepněte na zaškrtávací políčko Vyrovnat zdroje s navrhovaným typem rezervace.
 4. Pokud chcete vymazat předchozí výsledky vyrovnání před opakovaným vyrovnáním, klepněte na tlačítko Zrušit vyrovnání.
 5. Jestliže vyrovnáváte ručně, klepněte na tlačítko Vyrovnat. Jestliže vyrovnáváte automaticky, klepněte na tlačítko OK.

Dialogové okno Vyrovnat se zobrazí v případě, že zobrazení zdroje, které zdroje vybralo, bylo zobrazeno po otevření dialogového okna Vyrovnání zdroje. Klepněte na možnost Vybrané zdroje, pokud chcete vyrovnat pouze vybrané zdroje. V opačném případě klepněte na tlačítko Celý fond.

 Poznámky 

 • Chcete-li vymazat vyrovnání bezprostředně před provedením nějaké jiné akce, klepněte na tlačítko Zrušit vyrovnání. Pokud nezrušíte vyrovnání, můžete rovněž klepnout na tlačítko Zrušit vyrovnání a tím vymazat výsledky předchozího vyrovnání.
 • Vyrovnáte-li úkoly v projektech, které jsou naplánovány od data ukončení, pak se záporné hodnoty zpoždění aplikují od konce úkolu nebo přiřazení a způsobují, že se datum ukončení úkolu nebo přiřazení zdroje objeví dříve.
 • Chcete-li zobrazit změny provedené v úkolu vyrovnáním, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Další zobrazení, potom na příkaz Ganttův diagram a na tlačítko Použít.
 • Vyrovnáváte-li úkoly v projektech, které jsou plánovány od data ukončení, záporné hodnoty zpoždění se použijí od konce úkolu nebo přiřazení a způsobí, že se datum ukončení úkolu nebo přiřazení objeví dříve.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Project 2007