Změna velikosti tvaru nebo celého obrázku SmartArt

Máte možnost změnit velikost celého obrázku SmartArt nebo pouze jednotlivých tvarů v rámci tohoto obrázku.

V tomto článku:


Základní informace o změně velikosti obrázků SmartArt, tvarů a textu

Při změně velikosti jednoho tvaru obrázku SmartArt může dojít k tomu, že bude podle aktuálního rozložení obrázku SmartArt přizpůsobena velikost a poloha ostatních tvarů obrázku. V některých případech se změní pouze tvar obrázku, u kterého změníte velikost. V jiných případech dojde také ke změně velikosti souvisejících tvarů.

Pokud změníte velikost tvaru obsahujícího text, dojde automaticky také k přizpůsobení velikosti daného textu. Pokud však jiný tvar na stejné úrovni obrázku SmartArt není dostatečně velký, aby zobrazoval větší text, zůstane velikost textu u všech tvarů na této úrovni nezměněna. Pokud jste v některém tvaru dříve upravili velikost textu, velikost textu v tomto tvaru se nezmění.

Následující obrázek SmartArt například obsahuje tři tvary podobné velikosti.

Obrázek SmartArt Vodorovný proces 1 se třemi identickými tvary

Pokud přidáte další text do prvního tvaru z těchto tří tvarů a poté tento tvar zmenšíte, zmenší se i zbývající dva tvary. Text se tedy zmenší ve všech třech tvarech.

Obrázek SmartArt Vodorovný proces 1 s menším prvním tvarem

Pokud nyní zvětšíte třetí tvar, velikost textu se nezmění v žádném z tvarů, protože první tvar již obsahuje text, který není možné zvětšit, aniž by nepřesahoval vymezený prostor.

Obrázek SmartArt Vodorovný proces 1 se změněnou velikostí třetího tvaru

Pokud však zvětšíte první z tvarů, vznikne prostor pro zvětšení textu. Text se v důsledku toho zvětší i ve zbývajících dvou tvarech.

Obecně platí, že pokud se po zadání textu zvětší rozměry tvaru, bude mít zvětšení textu za následek také zvětšení tvaru. Pokud se naopak tvar automaticky zmenší odstraněním textu, zmenší se i v případě zmenšení textu. Zmenšením nebo zvětšením textu se však automaticky nemění velikost všech tvarů. Závisí to na zvoleném rozložení obrázku SmartArt.

V závislosti na zvoleném rozložení obrázku SmartArt se při změně jeho velikosti celého obrázku tvary buď poměrově změní nebo přizpůsobí, aby byla zachována optimalizace mezer a toku textu.

Změna velikosti přidružených tvarů

Přidružené tvary jsou tvary, které společně tvoří větší složený tvar. Obrázky SmartArt zpravidla obsahují několik větších složených tvarů. Pokud v obrázku SmartArt vyberete všechny přidružené tvary (například tvary v rozložení Seznam zdůraznění obrázku – ohyb v typu Seznam) a následně změníte jejich velikost, může se zdát, že je obrázek SmartArt deformovaný. V níže uvedeném příkladu jsou vybrány všechny přidružené tvary většího složeného tvaru. Chcete-li změnit velikost pouze jednoho přidruženého tvaru, například malého kruhového tvaru (se zástupným obrázkem slunce nebo hory), je nutné vybrat pouze tento tvar. Chcete-li změnit velikost celého většího tvaru, vyberte všechny přidružené tvary dle níže uvedeného příkladu.

Rozložení Seznam zdůraznění obrázku – ohyb s vybranými přidruženými tvary

Začátek stránky Začátek stránky

Změna velikosti jednoho tvaru

  1. Klepněte na tvar, jehož velikost chcete změnit.

Chcete-li změnit velikost více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a podržte ji stisknutou. Přitom klepejte na ostatní tvary.

  1. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt proveďte ve skupině Tvary na kartě Formát jednu z následujících akcí:

Obrázek skupiny Tvary

  • Chcete-li tvar zvětšit, klepněte na tlačítko Zvětšit.
  • Chcete-li tvar zmenšit, klepněte na tlačítko Zmenšit.

 Poznámky 

Obrázek karty Nástroje pro obrázky SmartArt

 Důležité   Všechny dřívější změny geometrie, barvy, stylu, velikosti, polohy a efektů provedené u tohoto tvaru a u všech ostatních tvarů v daném obrázku SmartArt budou ztraceny.

  • Pokud přepnete na jiné rozložení obrázku SmartArt, není zaručen přenos dříve provedených změn velikosti, polohy, otočení, zrcadlení, směru (zleva doprava nebo opačně) a geometrie tvaru do nového rozložení. Pokud však před uložením a zavřením rozpracovaného dokumentu sady Microsoft Office 2007 přepnete zpět do původního rozložení, zobrazí se všechny uživatelské úpravy znovu. Některé úpravy se nepřenesou, protože jejich vzhled v novém rozložení není vyhovující.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna velikosti celého obrázku SmartArt

  1. Klepněte na obrázek SmartArt, jehož velikost chcete změnit.
  2. Umístěte ukazatel myši na úchyt pro změnu velikosti na okraji obrázku SmartArt. Jakmile se ukazatel změní na obousměrnou šipku  , můžete přetažením změnit velikost obrázku SmartArt.

 Tip   Je také možné přesunout celý obrázek SmartArt.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007