Klávesové zkratky pro použití při vytváření prezentace v aplikaci PowerPoint 2010

Kombinace kláves použité jako klávesové zkratky

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

 Poznámka   Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Nápověda online

ZobrazitKlávesové zkratky pro použití okna Nápověda

Z okna Nápověda lze přistupovat k veškerému obsahu nápovědy systému Office. Okno Nápověda zobrazuje témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení okna Nápověda F1
Zavření okna Nápověda ALT+F4
Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem ALT+TAB
Přechod zpět k obsahu nápovědy a postupů k aplikaci PowerPoint ALT+HOME
Výběr další položky v okně Nápověda TAB
Výběr předchozí položky v okně Nápověda SHIFT+TAB
Provedení akce u vybrané položky ENTER
V oddílu Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna Nápověda výběr další nebo předchozí položky TAB, SHIFT+TAB
V oddílu Procházet nápovědu aplikace PowerPointokna Nápověda rozbalení nebo sbalení vybrané položky ENTER
Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu (včetně odkazů Zobrazit vše nebo Skrýt vše na horním okraji tématu) TAB
Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu SHIFT+TAB
Provedení akce pro vybraný odkaz Zobrazit vše, odkaz Skrýt vše, pro skrytý text nebo hypertextový odkaz ENTER
Přechod zpět na předchozí téma nápovědy (tlačítko Zpět) ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE
Přechod vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed) ALT+ŠIPKA VPRAVO
Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ
Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy PAGE UP, PAGE DOWN
Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klikněte do okna Nápověda). SHIFT+F10
Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit) ESC
Obnovení okna (tlačítko Obnovit) F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

 Poznámka   Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P
Změna stavu připojení. Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně. F6 (dokud se fokus nepřenese do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat), TAB, ŠIPKA DOLŮ
Zadejte text do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat. Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně. F6
Přepnutí mezi oblastmi v okně Nápověda, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat. F6
Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ
Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy používání systému Office

ZobrazitZobrazení a použití oken

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod do dalšího okna ALT+TAB, TAB
Přechod do předchozího okna ALT+SHIFT+TAB, TAB
Zavření aktivního okna CTRL+W nebo CTRL+F4
Vysílání otevřené prezentace vzdáleným posluchačům pomocí webové aplikace PowerPoint CTRL+F5

Přesunutí do podokna úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) z jiného podokna v okně aplikace (po směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.

 Poznámka   Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na pás karet a poté stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do požadovaného podokna úloh.

F6
Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček) SHIFT+F6
Přechod do dalšího okna aplikace PowerPoint, pokud je jich otevřeno více CTRL+F6
Přechod do předchozího okna aplikace PowerPoint CTRL+SHIFT+F6
Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky PRINT SCREEN
Zkopírování vzhledu vybraného okna jako obrázku do schránky ALT+PRINT SCREEN

ZobrazitZměna písma nebo jeho velikosti

 Poznámka   Aby bylo možné používat tyto klávesové zkratky, musí být kurzor uvnitř textového pole.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Změna písma CTRL+SHIFT+F
Změna velikosti písma CTRL+SHIFT+P
Zvětšení velikosti písma u vybraného textu CTRL+SHIFT+>
Zmenšení velikosti písma u vybraného textu CTRL+SHIFT+<

ZobrazitPohyb v textu nebo buňkách

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru na konec řádku END
Přesunutí kurzoru na začátek řádku HOME
Přesunutí o jeden odstavec nahoru CTRL + ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru na konec textového pole CTRL+END
Přesunutí kurzoru na začátek textového pole CTRL+HOME
V aplikaci PowerPoint systému Microsoft Office přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením, které je shodné s původním rozložením snímku. CTRL+ENTER
Zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitNajít a nahradit

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevření dialogového okna Najít CTRL+F
Otevření dialogového okna Nahradit CTRL+H
Zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitPohyb a práce v tabulkách

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod na následující buňku TAB
Přechod na předchozí buňku SHIFT+TAB
Přechod na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Vložení znaku tabulátoru do buňky CTRL+TAB
Začátek nového odstavce ENTER
Přidání nového řádku na konec tabulky TAB na konci posledního řádku

ZobrazitZobrazení a použití podoken úloh

Požadovaná akce Klávesová zkratka
Přesunutí do podokna úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.) F6
Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh TAB, SHIFT+TAB
Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie SHIFT+F10
Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce HOME, END
Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie PAGE UP, PAGE DOWN
Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie HOME, END
Zavření podokna úloh CTRL+MEZERNÍK, C
Otevření schránky ALT+H, F, O

ZobrazitZměna velikosti podokna úloh

 1. V podokně úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.
 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

 Poznámka   Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitPoužití dialogových oken

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb TAB
Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb SHIFT+TAB
Přepnutí na další kartu v dialogovém okně (karta již musí být v otevřeném dialogovém okně vybrána) ŠIPKA DOLŮ
Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně (karta již musí být v otevřeném dialogovém okně vybrána) ŠIPKA NAHORU
Otevření vybraného rozevíracího seznamu ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA DOLŮ
Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu
Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ
Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka MEZERNÍK
Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka Podtržené písmeno možnosti
Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna ENTER
Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna ESC

ZobrazitPoužití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné pole, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí kurzoru na začátek položky HOME
Přesunutí kurzoru na konec položky END
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky SHIFT+HOME
Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky SHIFT+END

ZobrazitPoužití dialogových oken OtevřítUložit jako

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevření dialogového okna Otevřít ALT+F a pak O
Otevření dialogového okna Uložit jako ALT+F a pak A
Přesun mezi možnostmi v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností Klávesy se šipkami
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor SHIFT+F10
Přepnutí mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně TAB
Otevření rozevíracího seznamu s cestou k souboru F4 nebo ALT+H
Aktualizace seznamu souborů F5

Navigace na pásu karet

ZobrazitPřístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

 1. Stiskněte klávesu ALT.

Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení je zobrazen znak klávesové zkratky dané funkce.

Klávesy sloužící jako zkratky na kartě Soubor

 1. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.
 2. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.
 3. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je nutné nejprve stisknout písmeno skupiny, která obsahuje daný příkaz. Například pokud je aktivní karta Domů, přejdete pomocí zkratek ALT+H, F, S k seznamu Velikost ve skupině Písmo.

 Poznámka   Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte klávesu ALT.

ZobrazitZměna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci s pásem karet je přepínání fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves (Přístupová klávesa: Kombinace kláves, například ALT+F, která bez použití myši přesouvá výběr na nabídku, příkaz nebo ovládací prvek.). ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.
Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Skrytí nebo zobrazení pásu karet CTRL+F1
Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

F6
Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad TAB, SHIFT+TAB
Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu ENTER
Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu ENTER
Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.) F1

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

ZobrazitPřesunutí mezi podokny

Požadovaná akce Kombinace kláves
Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček F6
Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček SHIFT+F6
Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení CTRL+SHIFT+TAB

ZobrazitPráce v osnově

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zvýšení úrovně odstavce ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Snížení úrovně odstavce ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí vybraného odstavce nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí vybraného odstavce dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Zobrazení úrovně nadpisu 1 ALT+SHIFT+1
Rozbalení textu pod nadpisem ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS
Sbalení textu pod nadpisem ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

ZobrazitPráce s obrazci, obrázky, poli, objekty a textem WordArt

ZobrazitVložení obrazce

 1. Chcete-li vybrat příkaz Obrazce, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.
 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích obrazců požadovaný obrazec.
 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný obrazec.

ZobrazitVložení textového pole

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, potom stiskněte klávesu N a pak klávesu X.
 2. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

ZobrazitVložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.
 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.
 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

ZobrazitVložení objektu WordArt

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.
 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte požadovaný text.

ZobrazitVýběr obrazce

 Poznámka   Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy TAB po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TAB můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.
 • Chcete-li vybrat několik položek, použijte podokno výběru.

ZobrazitSeskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Chcete-li seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte položky, které chcete zařadit do skupiny, a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+G.
 • Chcete-li skupinu oddělit, vyberte ji a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+G.

ZobrazitZobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení nebo skrytí mřížky SHIFT+F9
Zobrazení nebo skrytí vodítek ALT+F9

ZobrazitKopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete zkopírovat.

 Poznámka   Pokud vyberete obrazec s textem, můžete kromě atributů obrazce zkopírovat také vzhled a styl textu.

 1. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.
 2. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.
 3. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

ZobrazitVýběr textu a objektů

Požadovaná akce Kombinace kláves
Výběr jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr textu do konce slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu do začátku slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr o jeden řádek nahoru (s kurzorem na začátku řádku) SHIFT + ŠIPKA NAHORU
Výběr o jeden řádek dolů (s kurzorem na začátku řádku) SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu) ESC
Výběr dalšího objektu (je-li vybrán objekt) Stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.
Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt) ENTER
Výběr všech objektů CTRL+A (na kartě Snímky)
Výběr všech snímků CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)
Výběr veškerého textu CTRL+A (na kartě Osnova)

ZobrazitOdstranění nebo kopírování textu a objektů

Požadovaná akce Kombinace kláves
Odstranění jednoho znaku vlevo BACKSPACE
Odstranění jednoho slova vlevo CTRL+BACKSPACE
Odstranění jednoho znaku vpravo DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

 Poznámka   Pro provedení této akce musí být kurzor mezi slovy.

CTRL+DELETE
Vyjmutí vybraného objektu nebo textu CTRL+X
Zkopírování vybraného objektu nebo textu CTRL+C
Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu CTRL+V
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Zopakování poslední akce CTRL+Y
Zkopírování pouze formátování CTRL+SHIFT+C
Vložení pouze formátování CTRL+SHIFT+V
Zobrazení dialogového okna Vložit jinak CTRL+ALT+V

ZobrazitPohyb v textu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru na konec řádku END
Přesunutí kurzoru na začátek řádku HOME
Přesunutí o jeden odstavec nahoru CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru na konec textového pole CTRL+END
Přesunutí kurzoru na začátek textového pole CTRL+HOME
Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku. CTRL+ENTER
Přesunutí a zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitPohyb a práce v tabulkách

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod na následující buňku TAB
Přechod na předchozí buňku SHIFT+TAB
Přechod na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Vložení tabulátoru do buňky CTRL+TAB
Začátek nového odstavce ENTER
Přidání nového řádku na konec tabulky TAB na konci posledního řádku

ZobrazitÚpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.
 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.
 3. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Objekt pracovní sešit, stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberte příkaz Úpravy a potom stiskněte klávesu ENTER.

 Poznámka   Název příkazu v místní nabídce závisí na typu vloženého nebo propojeného objektu. Například pro vložený pracovní sešit aplikace Microsoft Office Excel to bude příkaz Objekt pracovní sešit, zatímco pro vložený výkres aplikace Microsoft Office Visio to bude příkaz Objekt aplikace Visio.

ZobrazitFormátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

 Poznámka   Před použitím těchto klávesových zkratek nejdříve musíte vybrat text, který chcete změnit.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma CTRL+SHIFT+F
Zvětšení velikosti písma CTRL+SHIFT+>
Zmenšení velikosti písma CTRL+SHIFT+<

Použití řezu písma

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků CTRL+T
Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena SHIFT+F3
Použití tučného písma CTRL+B
Použití podtrženého písma CTRL+U
Použití kurzívy CTRL+I
Použití dolního indexu (automatické mezery) CTRL + ROVNÁ SE
Použití horního indexu (automatické mezery) CTRL+SHIFT+ROVNÁ SE
Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu CTRL+MEZERNÍK
Vložení hypertextového odkazu CTRL+K

Kopírování formátu textu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Kopírování formátu CTRL+SHIFT+C
Vložení formátu CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zarovnání odstavce na střed CTRL+E
Zarovnání odstavce do bloku CTRL+J
Zarovnání odstavce doleva CTRL+L
Zarovnání odstavce doprava CTRL+R

ZobrazitSpuštění prezentace

Při spuštění prezentace v režimu předvádění jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Klávesové zkratky v průběhu prezentace

Požadovaná akce Kombinace kláves
Spuštění prezentace od začátku F5
Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK
Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE
Přechod na snímek číslo číslo+ENTER
Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku B nebo TEČKA
Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku W nebo ČÁRKA
Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace S
Ukončení prezentace ESC nebo POMLČKA
Smazání poznámek na obrazovce E
Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý H
Nastavení nového časování při zkoušce T
Použití původního časování při zkoušce O
Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce M
Znovu zaznamenat mluvený komentář a časování snímku R
Návrat k prvnímu snímku Stisknutí a podržení pravého a levého tlačítka myši po dobu 2 sekund
Zobrazení nebo skrytí ukazatele A nebo =
Změna ukazatele na pero CTRL+P
Změna ukazatele na šipku CTRL+A
Změna ukazatele na gumu CTRL+E
Zobrazení nebo skrytí rukopisných revizí CTRL+M
Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka CTRL+H
Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund CTRL+U
Zobrazení dialogového okna Všechny snímky CTRL+S
Zobrazení hlavního panelu počítače CTRL+T
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku TAB
Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku SHIFT+TAB
Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší) ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Klávesové zkratky médií v průběhu prezentace

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zastavení přehrávání média ALT+Q
Přepínání mezi přehráváním a pozastavením ALT+P
Přechod na následující záložku ALT+END
Přechod na předcházející záložku ALT+HOME
Zvýšení hlasitosti zvuku ALT+ŠIPKA NAHORU
Snížení hlasitosti zvuku ALT+ŠIPKA DOLŮ
Hledání dopředu ALT+SHIFT+PAGE DOWN
Hledání dozadu ALT+SHIFT+PAGE UP
Ztlumení zvuku ALT+U

 Tip:   Stisknutím klávesy F1 během prezentace můžete zobrazit seznam ovládacích prvků.

ZobrazitProcházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy TAB
Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy SHIFT+TAB
Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší) ENTER
Přechod na další snímek MEZERNÍK

ZobrazitPoužití funkce podokna výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Podokno výběru spustíte postupným stisknutím kláves ALT, H, S, L a potom P.

Akce Klávesa
Přepínání fokusu mezi různými podokny F6
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu ŠIPKA VLEVO
Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině ŠIPKA VPRAVO
Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin * (pouze na numerické klávesnici)
Rozbalení skupiny s fokusem + (pouze na numerické klávesnici)
Sbalení skupiny s fokusem - (pouze na numerické klávesnici)
Přesunutí fokusu na položku a její výběr SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Výběr položky s fokusem MEZERNÍK nebo ENTER
Zrušení výběru položky s fokusem SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER
Přesunutí vybrané položky vpřed CTRL+SHIFT+F
Přesunutí vybrané položky vzad CTRL+SHIFT+B
Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem CTRL+SHIFT+S
Přejmenování položky s fokusem F2
Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše TAB nebo SHIFT+TAB 

Sbalení všech skupin

 Poznámka   Před použitím těchto zkratek musí být v podokně výběru fokus ve stromovém zobrazení.

ALT+SHIFT+1
Rozbalení všech skupin ALT+SHIFT+9

Chcete-li v aplikaci Office PowerPoint 2007 přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Verze jazyka Microsoft Visual Basic podporující jazyk maker, která slouží k programování aplikací pro systém Microsoft Windows a je součástí několika programů společnosti Microsoft) vlastní klávesové zkratky, je třeba použít doplněk od jiného dodavatele, jako je například doplněk Shortcut Manager pro aplikaci PowerPoint. Tento doplněk je k dispozici na adrese OfficeOne Add-Ins for PowerPoint (v angličtině) (Doplňky systému OfficeOne pro aplikaci PowerPoint).

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2010