Klávesové zkratky pro aplikaci PowerPoint 2007

Kombinace kláves použité jako klávesové zkratky

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

 Poznámka   Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Nápověda online

ZobrazitKlávesové zkratky pro použití okna Nápověda

Z okna Nápověda lze přistupovat k veškerému obsahu nápovědy sady Office. Okno Nápověda zobrazuje témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení okna Nápověda F1
Zavření okna Nápověda ALT+F4
Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem ALT+TAB
Přechod zpět na domovskou stránku aplikace PowerPoint ALT+HOME
Výběr další položky v okně Nápověda TAB
Výběr předchozí položky v okně Nápověda SHIFT+TAB
Provedení akce u vybrané položky ENTER
V oddílu Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna Nápověda výběr další nebo předchozí položky TAB, SHIFT+TAB
V oddílu Procházet nápovědu aplikace PowerPointokna Nápověda rozbalení nebo sbalení vybrané položky ENTER.
Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu (včetně odkazů Zobrazit vše nebo Skrýt vše na horním okraji tématu) TAB
Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu SHIFT+TAB
Provedení akce pro vybraný odkaz Zobrazit vše, odkaz Skrýt vše, pro skrytý text nebo hypertextový odkaz ENTER
Přechod zpět na předchozí téma nápovědy (tlačítko Zpět). ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE
Přechod vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed) ALT+ŠIPKA VPRAVO
Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ
Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy PAGE UP, PAGE DOWN
Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klepněte do okna Nápověda). SHIFT+F10
Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit). ESC
Obnovení okna (tlačítko Obnovit) F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

 Poznámka   Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P
Změna stavu připojení. Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně. F6 (dokud se fokus nepřenese do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat), TAB, ŠIPKA DOLŮ
Zadejte text do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat. Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně. F6
Přepnutí mezi oblastmi v okně Nápověda, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat. F6
Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ
Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy používání sady Office

ZobrazitZobrazení a použití oken

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod do dalšího okna ALT+TAB
Přechod do předchozího okna ALT+SHIFT+TAB
Zavření aktivního okna CTRL+W nebo CTRL+F4
Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci CTRL+F5

Přechod do podokna úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.

 Poznámka   Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na pás karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office, a poté stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do požadovaného podokna úloh. Pás karet je součástí nového uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Namísto mnoha nabídek a panelů nástrojů jsou v něm všechny potřebné příkazy soustředěny na jediném místě.

F6
Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček) SHIFT+F6
Přechod do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více CTRL+F6
Přechod do předchozího okna CTRL+SHIFT+F6
Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Přesunout (v řídicí nabídce okna). K přesunu okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ESC. CTRL+F7
Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v řídicí nabídce okna). Ke změně velikosti okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ESC.  CTRL+F8
Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office.) CTRL+F9
Maximalizace nebo obnovení vybraného okna CTRL+F10
Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky PRINT SCREEN
Zkopírování vzhledu vybraného okna jako obrázku do schránky ALT+PRINT SCREEN

ZobrazitZměna písma nebo jeho velikosti

Požadovaná akce Kombinace kláves
Změna písma CTRL+SHIFT+F
Změna velikosti písma CTRL+SHIFT+P
Zvětšení velikosti písma u vybraného textu CTRL+SHIFT+>
Zmenšení velikosti písma u vybraného textu CTRL+SHIFT+<

ZobrazitPohyb v textu nebo buňkách

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru na konec řádku END
Přesunutí kurzoru na začátek řádku HOME
Přesunutí o jeden odstavec nahoru CTRL + ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru na konec textového pole CTRL+END
Přesunutí kurzoru na začátek textového pole CTRL+HOME
V aplikaci PowerPoint sady Microsoft Office přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením, které je shodné s původním rozložením snímku. CTRL+ENTER
Zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitNajít a nahradit

Požadovaná akce Kombinace kláves
Otevření dialogového okna Najít CTRL+F
Otevření dialogového okna Nahradit CTRL+H
Zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitPohyb a práce v tabulkách

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod na následující buňku TAB
Přechod na předchozí buňku SHIFT+TAB
Přechod na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Vložení znaku tabulátoru do buňky CTRL+TAB
Začátek nového odstavce ENTER
Přidání nového řádku na konec tabulky TAB na konci posledního řádku

ZobrazitZobrazení a použití podoken úloh

Požadovaná akce Klávesová zkratka
Přesunutí do podokna úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.) F6
Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh TAB, SHIFT+TAB
Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie SHIFT+F10
Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce HOME, END
Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie PAGE UP, PAGE DOWN
Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie HOME, END
Zavření podokna úloh CTRL+MEZERNÍK, C
Otevření schránky ALT+H, F, O

ZobrazitZobrazení a použití inteligentních značek

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky. V případě přítomnosti více inteligentních značek přepne na další inteligentní značku a zobrazí její nabídku či zprávu. ALT+SHIFT+F10
Výběr další položky v nabídce Inteligentní značky ŠIPKA DOLŮ
Výběr předchozí položky v nabídce Inteligentní značky ŠIPKA NAHORU
Provedení akce související s vybranou položkou v nabídce Inteligentní značky ENTER
Uzavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky ESC
Tipy
 • Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových návodů vyžaduje instalaci zvukové karty v počítači. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.
 • Pokud jste připojeni k webu, můžete zvuky sady Microsoft Office stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů proveďte v aplikaci Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007 následující kroky:
  1. Stisknutím kláves ALT+F zobrazte tlačítko Microsoft Office Vzhled tlačítka a pak stisknutím písmene I vyberte příkaz Možnosti aplikace Program.
  2. Stisknutím klávesy A přejděte k tlačítku Upřesnit nebo je vyhledejte pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ.
  3. V tématu Obecné v kategorii Upřesnit zaškrtněte stisknutím kláves ALT+F políčko Zvuková zpětná kontrola, opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte k tlačítko OK a pak stiskněte klávesu ENTER.

 Poznámka   Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

ZobrazitZměna velikosti podokna úloh

 1. V podokně úloh (Podokno úloh: Okno v aplikaci systému Office, které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky. Jeho umístění a malá velikost umožňují použití těchto příkazů a ovládacích prvků v průběhu práce se soubory.) stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.
 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

 Poznámka   Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitPoužití dialogových oken

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb TAB
Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb SHIFT+TAB
Přechod na další kartu v dialogovém okně CTRL+TAB
Přechod na předchozí kartu v dialogovém okně CTRL+SHIFT+TAB
Otevření vybraného rozevíracího seznamu ALT+ŠIPKA DOLŮ
Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu
Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb Klávesy se šipkami
Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna ESC
Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka MEZERNÍK
Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka ALT+podtržené písmeno možnosti
Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna ENTER

ZobrazitPoužití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí kurzoru na začátek položky HOME
Přesunutí kurzoru na konec položky END
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky SHIFT+HOME
Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky SHIFT+END

ZobrazitPoužití dialogových oken OtevřítUložit jako

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod na předchozí složku Vzhled tlačítka ALT+SHIFT+1
Tlačítko O úroveň výše Vzhled tlačítka : Otevření složky o úroveň výše, než je otevřená složka ALT+SHIFT+2
Tlačítko Odstranit Vzhled tlačítka : Odstranění vybrané složky nebo souboru ALT+3 nebo DELETE
Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka : Vytvoření nové složky ALT+SHIFT+4
Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka : Přepnutí mezi různými zobrazeními složky, která jsou k dispozici ALT+SHIFT+5
Tlačítko Nástroje: Zobrazení nabídky Nástroje ALT+L
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor SHIFT+F10
Přepnutí mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně. TAB
Otevření seznamu Oblast hledání F4 nebo ALT+H
Aktualizace seznamu souborů F5

Navigace na pásu karet, což je součást nového uživatelského rozhraní Fluent systému Office

ZobrazitPřístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

 1. Stiskněte klávesu ALT.

Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek. Následující příklad se týká aplikace Microsoft Office Word.

Pás karet se zobrazenými popisy tlačítek

Výše uvedený obrázek byl převzat z webových stránek Školení ve službě Microsoft Office Online.

 1. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.
 2. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.
 3. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je nutné nejprve stisknout písmeno skupiny, která obsahuje daný příkaz. Například pomocí zkratek ALT+H, F, S přejdete k seznamu Velikost ve skupinovém rámečku Písmo.

 Poznámka   Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte klávesu ALT.

ZobrazitZměna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci s pásem karet je přepínání fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves (Přístupová klávesa: Kombinace kláves, například ALT+F, která bez použití myši přesouvá výběr na nabídku, příkaz nebo ovládací prvek.). ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.
Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Skrytí nebo zobrazení pásu karet CTRL+F1
Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

F6
Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad TAB, SHIFT+TAB
Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet MEZERNÍK nebo ENTER
Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu ENTER
Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu ENTER
Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.) F1

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

ZobrazitPřesunutí mezi podokny

Požadovaná akce Kombinace kláves
Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček F6
Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček SHIFT+F6
Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení CTRL+SHIFT+TAB

ZobrazitPráce v osnově

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zvýšení úrovně odstavce ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Snížení úrovně odstavce ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí vybraného odstavce nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí vybraného odstavce dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Zobrazení úrovně nadpisu 1 ALT+SHIFT+1
Rozbalení textu pod nadpisem ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS
Sbalení textu pod nadpisem ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

ZobrazitPráce s tvary, obrázky, poli, objekty a textem WordArt

ZobrazitVložení tvaru

 1. Chcete-li vybrat příkaz Tvary, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.
 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích tvarů požadovaný tvar.
 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný tvar.

ZobrazitVložení pole

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT a pak stiskněte klávesu N.
 2. Stisknutím klávesy TAB přejděte k příkazu Textové pole na kartě Vložení ve skupinovém rámečku Text.
 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

ZobrazitVložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.
 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.
 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

ZobrazitVložení objektu WordArt

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.
 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte požadovaný text.

ZobrazitVýběr tvaru

 Poznámka   Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho tvaru přecházejte stisknutím klávesy TAB po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TAB můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.
 • Chcete-li vybrat několik položek, použijte podokno výběru.

ZobrazitSeskupování a oddělování tvarů, obrázků a objektů WordArt

 • Chcete-li seskupit tvary, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte položky, které chcete zařadit do skupiny, a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+G.
 • Chcete-li skupinu oddělit, vyberte ji a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+G.

ZobrazitZobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení nebo skrytí mřížky SHIFT+F9
Zobrazení nebo skrytí vodítek ALT+F9

ZobrazitKopírování atributů tvaru

 1. Vyberte tvar s atributy, které chcete zkopírovat.

Pokud vyberete tvar s přidruženým textem, můžete kromě atributů tvaru zkopírovat také vzhled a styl textu.

 1. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.
 2. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.
 3. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

ZobrazitVýběr textu a objektů

Požadovaná akce Kombinace kláves
Výběr jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr textu do konce slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu do začátku slova CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr o jeden řádek nahoru SHIFT + ŠIPKA NAHORU
Výběr o jeden řádek dolů SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu) ESC
Výběr objektu (je-li vybrán objekt) Opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.
Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt) ENTER
Výběr všech objektů CTRL+A (na kartě Snímky)
Výběr všech snímků CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)
Výběr veškerého textu CTRL+A (na kartě Osnova)

ZobrazitOdstranění nebo kopírování textu a objektů

Požadovaná akce Kombinace kláves
Odstranění jednoho znaku vlevo BACKSPACE
Odstranění jednoho slova vlevo CTRL+BACKSPACE
Odstranění jednoho znaku vpravo DELETE
Odstranění jednoho slova vpravo CTRL+DELETE
Vyjmutí vybraného objektu CTRL+X
Zkopírování vybraného objektu CTRL+C
Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu CTRL+V
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Zopakování poslední akce CTRL+Y
Zkopírování pouze formátování CTRL+SHIFT+C
Vložení pouze formátování CTRL+SHIFT+V
Provedení příkazu Vložit jinak CTRL+ALT+V

ZobrazitPohyb v textu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru na konec řádku END
Přesunutí kurzoru na začátek řádku HOME
Přesunutí o jeden odstavec nahoru CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru na konec textového pole CTRL+END
Přesunutí kurzoru na začátek textového pole CTRL+HOME
Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku. CTRL+ENTER
Přesunutí a zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitPohyb a práce v tabulkách

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod na následující buňku TAB
Přechod na předchozí buňku SHIFT+TAB
Přechod na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Vložení tabulátoru do buňky CTRL+TAB
Začátek nového odstavce ENTER
Přidání nového řádku na konec tabulky TAB na konci posledního řádku

ZobrazitÚpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.
 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.
 3. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Objekt pracovní sešit a pak vyberte příkaz Úpravy.

ZobrazitFormátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma CTRL+SHIFT+F
Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu velikosti písma CTRL+SHIFT+P
Zvětšení velikosti písma CTRL+SHIFT+>
Zmenšení velikosti písma CTRL+SHIFT+<

Použití řezu písma

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků CTRL+T
Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena SHIFT+F3
Použití tučného písma CTRL+B
Použití podtrženého písma CTRL+U
Použití kurzívy CTRL+I
Použití dolního indexu (automatické mezery) CTRL + ROVNÁ SE
Použití horního indexu (automatické mezery) CTRL+SHIFT+KLÁVESA PLUS
Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu CTRL+MEZERNÍK
Vložení hypertextového odkazu CTRL+K

Kopírování formátu textu

Požadovaná akce Kombinace kláves
Kopírování formátu CTRL+SHIFT+C
Vložení formátu CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zarovnání odstavce na střed CTRL+E
Zarovnání odstavce do bloku CTRL+J
Zarovnání odstavce doleva CTRL+L
Zarovnání odstavce doprava CTRL+R

ZobrazitSpuštění prezentace

Při spuštění prezentace v režimu na celou obrazovku jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Spuštění prezentace od začátku F5
Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK
Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE
Přechod na snímek číslo číslo+ENTER
Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku B nebo TEČKA
Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku W nebo ČÁRKA
Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace S
Ukončení prezentace ESC nebo POMLČKA
Smazání poznámek na obrazovce E
Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý H
Nastavení nového časování při zkoušce T
Použití původního časování při zkoušce O
Pokračování klepnutím tlačítkem myši při zkoušce M
Návrat k prvnímu snímku 1+ENTER
Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero CTRL+P
Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku CTRL+A
Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka CTRL+H
Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund CTRL+U
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku TAB
Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku SHIFT+TAB
Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent klepnutí myší) ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

 Tip   Stisknutím klávesy F1 při prezentaci zobrazíte seznam ovládacích prvků.

ZobrazitProcházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy TAB
Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy SHIFT+TAB
Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent klepnutí myší) ENTER
Přechod na další snímek MEZERNÍK
Přechod na předcházející snímek BACKSPACE

ZobrazitPoužití funkce podokna výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Požadovaná akce Kombinace kláves
Zobrazení podokna výběru ALT, J, T, S a pak P
Přepínání fokusu mezi různými podokny F6
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu ŠIPKA VLEVO
Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině ŠIPKA VPRAVO
Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin * (pouze na numerické klávesnici)
Rozbalení skupiny s fokusem + (pouze na numerické klávesnici)
Sbalení skupiny s fokusem - (pouze na numerické klávesnici)
Přesunutí fokusu na položku a její výběr SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Výběr položky s fokusem MEZERNÍK nebo ENTER
Zrušení výběru položky s fokusem SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER
Přesunutí vybrané položky vpřed CTRL+SHIFT+F
Přesunutí vybrané položky vzad CTRL+SHIFT+B
Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem CTRL+SHIFT+S
Přejmenování položky s fokusem F2
Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše TAB nebo SHIFT+TAB 
Sbalení všech skupin ALT+SHIFT+1
Rozbalení všech skupin ALT+SHIFT+9

Chcete-li v aplikaci Office PowerPoint 2007 přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Verze jazyka Microsoft Visual Basic podporující jazyk maker, která slouží k programování aplikací pro systém Microsoft Windows a je součástí několika programů společnosti Microsoft) vlastní klávesové zkratky, je třeba použít doplněk od jiného dodavatele, jako je například doplněk Shortcut Manager pro aplikaci PowerPoint. Tento doplněk je k dispozici na adrese OfficeOne Add-Ins for PowerPoint (v angličtině) (Doplňky sady OfficeOne pro aplikaci PowerPoint).

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2007