Změna velikosti nebo obsahu panelu úkolů

Panel úkolů lze přizpůsobit, aby zabíral menší nebo větší část obrazovky, nebo můžete změnit množství informací, které se na něm zobrazí.

 Tip    Panel úkolů můžete také vypnout. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Rozložení na položku Panel úkolů a pak klikněte na možnost Normální nebo Vypnutý.

V tomto článku


Změna velikosti panelu úkolů

 • Přejděte na okraj panelu úkolů. Jakmile se ukazatel změní na tvar Ikona úchytu pro nastavení šířky, přetažením změňte velikost.
 • Chcete-li panel úkolů minimalizovat, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na možnost Minimalizovaný.
 • Pokud chcete panel úkolů obnovit na velikost, ve které byl naposledy vypnut nebo minimalizován, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na možnost Normální.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna informací zobrazených na panelu úkolů

Panel úkolů se skládá ze čtyř částí – tabulky dat, části událostí, seznamu úkolů a rychlých kontaktů. Můžete změnit velikost jednotlivých částí nebo je skrýt.

 Poznámka   Aby bylo možné používat funkci Rychlé kontakty, je nutné využívat Microsoft Office Communications Server 2007R2 s aplikací Microsoft Office Communicator 2007 nebo Microsoft Communicator 2010.

Chcete-li skrýt některou část panelu úkolů, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Tabulka dat, Události, Seznam úkolů nebo Rychlé kontakty. Značka zaškrtnutí označuje, která část je zapnuta. Kliknutím odeberete značku zaškrtnutí a danou část skryjete, opakovaným kliknutím obnovíte značku zaškrtnutí a část znovu zapnete.
 • V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Možnosti. V dialogovém okně Možnosti panelu úkolů zaškrtněte políčka u částí, které chcete zobrazit, nebo zrušte zaškrtnutí políčka u těch částí, které chcete skrýt.

Tabulka dat

Zvětšením šířky panelu úkolů lze uspořádat více kalendářů vodorovně vedle sebe. Chcete-li zobrazit více kalendářů uspořádaných svisle, změňte počet řádků kalendáře zobrazených na panelu úkolů.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazení více kalendářů uspořádaných vodorovně    

Ve výchozím nastavení je v tabulce dat zobrazen jeden kalendář. Počet zobrazených kalendářů můžete změnit úpravou velikosti okna panelu úkolů:

 • Přejděte na okraj panelu úkolů. Jakmile se ukazatel změní na tvar Ikona úchytu pro nastavení šířky, zvětšete nebo zmenšete šířku panelu nástrojů přetažením ukazatele doleva nebo doprava.

Po uvolnění ukazatele myši se zvětší nebo zmenší počet kalendářů tak, aby byl vyplněn dostupný prostor.

 • Zobrazení více kalendářů uspořádaných svisle    

Ve výchozím nastavení je v tabulce dat zobrazen pouze jeden řádek měsíce kalendáře. V dialogovém okně Obsah panelu úkolů můžete zadat počet kalendářů zobrazených svisle:

 1. V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Možnosti.
 2. V částiZobrazit tabulku dat zadejte do pole Počet řádků měsíce číslo od 0 do 9.

Větší počet řádků měsíce zobrazený v tabulce dat zvětší velikost oblasti tabulky dat.

Události

Chcete-li zobrazit více událostí v části Události, skryjte ostatní části panelu úkolů nebo zmenšete jejich velikost. Chcete-li změnit počet událostí zobrazených na panelu úkolů, postupujte takto:

 • Nastavte ukazatel myši na příčku mezi částí událostí a seznamem úkolů. Jakmile se ukazatel změní Ukazatel změny velikosti ve svislém směru, přetažením nahoru nebo dolů zvětšete nebo zmenšete velikost části událostí.

Po uvolnění tlačítka myši se počet zobrazených událostí zvýší nebo sníží tak, aby zaplnily dostupný prostor.

Chcete-li změnit informace zobrazené v části Události, postupujte takto:

 1. V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Možnosti.
 2. V části Zobrazit události zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u požadovaných možností.

Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit události skryjete část Události.

Seznam úkolů

Chcete-li zobrazit více úkolů v Seznamu úkolů, vypněte ostatní části panelu úkolů nebo zmenšete jejich velikost. Chcete-li přímo změnit počet zobrazených úkolů, postupujte takto:

 • Nastavte ukazatel myši na příčku mezi částí událostí a seznamem úkolů. Jakmile se ukazatel změní Ukazatel změny velikosti ve svislém směru, přetažením nahoru nebo dolů zvětšete nebo zmenšete velikost části seznamu úkolů.

Po uvolnění tlačítka myši se počet zobrazených událostí zvýší nebo sníží tak, aby zaplnily dostupný prostor.

Rychlé kontakty

Další informace o rychlých kontaktech naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí rychlých kontaktů na panelu úkolů.

Vizuální průvodce k panelu úkolů

Panel úkolů

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010