Automatizace častých a opakovaných úkolů

Novou funkcí aplikace Microsoft Outlook 2010 jsou rychlé kroky, které u e-mailových zpráv umožňují najednou provést několik akcí, a tak urychlují a usnadňují správu položek v poštovních složkách. Pokud například často přesunujete zprávy do některé složky, můžete tuto akci pomocí uživatelských maker provádět jedním kliknutím. Pokud často předáváte zprávy svému vedoucímu nebo spolupracovníkům, zjednoduší také vám rychlé kroky práci.

Galerie rychlých kroků

Rychlé kroky aplikace Outlook 2010 lze snadno přizpůsobovat. Můžete také vytvářet vlastní rychlé kroky v galerii uživatelských maker pro akce, které u položek pošty používáte nejčastěji.

Výchozí rychlé kroky

Výchozí rychlé kroky je možné přizpůsobit. Při prvním použití uživatelských maker budete vyzváni ke konfiguraci této funkce. Pokud například chcete pomocí rychlého kroku přesouvat zprávy do určité složky, je třeba tuto složku před použitím rychlého kroku zadat.

Aplikace Outlook 2010 obsahuje následující výchozí rychlé kroky:

Rychlý krok Akce
Přesunout do Přesune vybranou zprávu do zadané poštovní složky a označí ji jako přečtenou.
Předat nadřízenému Předá zprávu nadřízenému. Jestliže organizace používá server Microsoft Exchange Server, bude jméno nadřízeného automaticky vyhledáno v globálním adresáři (Globální adresář: Adresář obsahující elektronické adresy všech uživatelů, skupin a distribučních seznamů v organizaci. Tento adresář vytváří a udržuje správce. Může obsahovat také e-mailové adresy veřejných složek.) a vloženo do pole Komu. Případně můžete příjemce zadat ručně.
Týmový e-mail Předá zprávu ostatním členům vašeho týmu. Jestliže organizace používá server Microsoft Exchange Server, budou jména členů týmu automaticky vyhledána v globálním adresáři (Globální adresář: Adresář obsahující elektronické adresy všech uživatelů, skupin a distribučních seznamů v organizaci. Tento adresář vytváří a udržuje správce. Může obsahovat také e-mailové adresy veřejných složek.) a vložena do pole Komu.
Hotovo Přesune zprávu do určené poštovní složky a označí ji za dokončenou a přečtenou.
Odpovědět a odstranit Otevře odpověď na vybranou zprávu a původní zprávu odstraní.
Vytvořit nové Můžete vytvořit vlastní rychlý krok, pomocí něhož provedete libovolné pořadí příkazů, pojmenujete je a přiřadíte k němu ikonu, podle níž jej snadno poznáte.

Konfiguraci nebo změnu stávajícího rychlého kroku provedete následujícím způsobem:

 1. Ve zobrazení Pošta klikněte na kartě Domů ve skupině Rychlé kroky na šipku Další vedle pole Rychlé kroky a potom na položku Spravovat rychlé kroky.
 2. V poli Rychlý krok klikněte na rychlý krok, které chcete změnit a potom na položku Upravit.
 3. V poli Akce změňte nebo přidejte akce, které chcete pomocí tohoto rychlého kroku provést.
 4. Pokud chcete, můžete v poli Klávesová zkratka kliknout na klávesovou zkratku, kterou chcete k tomuto rychlému kroku přiřadit.
 5. Chcete-li změnit ikonu rychlého kroku, klikněte na ikonu vedle pole Název, potom na požadovanou ikonu a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření rychlého kroku

 1. V zobrazení Pošta klikněte na kartě Domů ve skupině Rychlé kroky v galerii Rychlé kroky na možnost Vytvořit nový rychlý krok.
 2. V seznamu klikněte na požadovaný typ akce nebo klikněte na tlačítko Vlastní.
 3. V poli Název zadejte název nového rychlého kroku.
 4. Klikněte na tlačítko ikony vedle pole Název, potom na ikonu a na tlačítko OK.
 5. V části Akce vyberte akci, kterou chcete pomocí rychlého kroku provést. Pro přidání dalších akcí klikněte na tlačítko Přidat akci.
 6. Chcete-li vytvořit klávesovou zkratku, klikněte v poli Klávesová zkratka na klávesovou zkratku, kterou chcete přiřadit.

 Poznámka   Nové rychlé kroky se zobrazí v horní části galerie na kartě Domů ve skupině Rychlé kroky. Změněné rychlé kroky zůstanou v galerii ve stejném umístění, jejich pořadí však můžete změnit pomocí příkazu Spravovat rychlé kroky.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Outlook 2010