Klávesové zkratky v aplikaci OneNote 2010

V tomto článku nápovědy jsou uvedeny klávesové zkratky pro běžné úkoly v aplikaci Microsoft OneNote 2010. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, při kterých je nutné současně stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy odděleny čárkou ( , ).

 Poznámka   Je možné, že nemáte zobrazenou poslední verzi tohoto článku. Pokud je na stavovém řádku v dolní části tohoto okna uveden text Offline, připojte počítač k Internetu, klikněte na tlačítko Offline v Prohlížeči nápovědy a klikněte na příkaz Zobrazit obsah z webu Office.com v místní nabídce. Můžete také přejít na web Office.com a vyhledat poslední verzi dokumentace na stránce Nápověda a postupy pro aplikaci Microsoft OneNote 2010.

Odkazy


Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Akce Klávesa
Otevření nového okna aplikace OneNote CTRL+M
Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj CTRL+SHIFT+M
Ukotvení okna aplikace OneNote CTRL+ALT+D
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Zopakování poslední akce CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

 Poznámka   Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A
Vyjmutí vybraného textu nebo položky CTRL+X
Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky CTRL+C
Vložení obsahu ze schránky CTRL+V
Přesunutí na začátek řádku HOME
Přesunutí na konec řádku END
Přesunutí o jeden znak vlevo ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jeden znak vpravo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Odstranění jednoho znaku vlevo BACKSPACE
Odstranění jednoho znaku vpravo DELETE
Odstranění jednoho slova vlevo CTRL+BACKSPACE
Odstranění jednoho slova vpravo CTRL+DELETE
Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce SHIFT+ENTER
Kontrola pravopisu F7
Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo SHIFT+F7
Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt SHIFT+F10
Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky. CTRL+SHIFT+W

Formátování poznámek

Akce Klávesa
Zvýraznění vybraného textu žlutě CTRL+SHIFT+H
nebo CTRL+ALT+H
Vložení hypertextového odkazu CTRL+K
Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát) CTRL+SHIFT+C
Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát) CTRL+SHIFT+V

Otevření hypertextového odkazu

 Poznámka   Kurzor musí být umístěn v libovolném místě formátovaného textu hypertextového odkazu.

ENTER
Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu CTRL+B
Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu CTRL+I
Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu CTRL+U
Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu CTRL+POMLČKA
Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu CTRL+SHIFT+=
Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu CTRL+=
Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce CTRL+TEČKA
Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce CTRL+LOMÍTKO
Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku CTRL+ALT+1
Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku CTRL+ALT+2
Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku CTRL+ALT+3
Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku CTRL+ALT+4
Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku CTRL+ALT+5
Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku CTRL+ALT+6
Použití stylu Normální pro aktuální poznámku CTRL+SHIFT+N
Odsazení odstavce zleva ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Odebrání odsazení odstavce zleva ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Zarovnání vybraného odstavce doprava CTRL+R
Zarovnání vybraného odstavce doleva CTRL+L
Zvětšení velikosti písma u vybraného textu CTRL+SHIFT+>
Zmenšení velikosti písma u vybraného textu CTRL+SHIFT+<
Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text CTRL+SHIFT+N
Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce CTRL+SHIFT+R

Přidání položek na stránku

Akce Klávesa
Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku ALT+N, F
Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku ALT+N, O
Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu) ALT+SHIFT+P
Vložení obrázku ze souboru ALT+N, P
Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu ALT+N, S

Vložení výřezu obrazovky

 Poznámka   V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

WINDOWS+S
Vložení aktuálního data ALT+SHIFT+D
Vložení aktuálního data a času ALT+SHIFT+F
Vložení aktuálního času ALT+SHIFT+T
Vložení konce řádku SHIFT+ENTER
Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec ALT+=
Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu TAB
Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem TAB

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

 Poznámka   Dalším stisknutím klávesy ENTER tabulku dokončíte.

ENTER
Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce CTRL+ENTER
Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce ALT+ENTER
Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce CTRL+ALT+R
Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce CTRL+ALT+E
Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku) ENTER
Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku) DEL (stiskněte dvakrát)

Výběr poznámek a objektů

Akce Klávesa

Výběr všech položek na aktuální stránce

 Poznámka   Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A
Přechod na konec řádku SHIFT+END
Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku) SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na název stránky a výběr názvu CTRL+SHIFT+T
Zrušení vybrané osnovy nebo stránky ESC
Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení) ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení) ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců CTRL+SHIFT+POMLČKA
Odstranění vybrané poznámky nebo objektu DELETE
Přesunutí na začátek řádku HOME
Přesunutí na konec řádku END
Přesunutí o jeden znak vlevo ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jeden znak vpravo ŠIPKA VPRAVO
Návrat na poslední navštívenou stránku ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod na další navštívenou stránku ALT+ŠIPKA VPRAVO
Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu CTRL+ALT+P
Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu CTRL+ALT+S
Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund CTRL+ALT+Y
Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund CTRL+ALT+U

Použití značek u poznámek

Akce Klávesa
Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol CTRL+1
Použití nebo zrušení značky Důležité CTRL+2
Použití nebo zrušení značky Otázka CTRL+3
Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později CTRL+4
Použití nebo zrušení značky Definice CTRL+5
Použití nebo zrušení vlastní značky CTRL+6
Použití nebo zrušení vlastní značky CTRL+7
Použití nebo zrušení vlastní značky CTRL+8
Použití nebo zrušení vlastní značky CTRL+9
Odebrání všech značek z vybraných poznámek CTRL+0

Použití osnov

Akce Klávesa
Zobrazení od úrovně 1 ALT+SHIFT+1
Rozbalení na úrovni 2 ALT+SHIFT+2
Rozbalení na úrovni 3 ALT+SHIFT+3
Rozbalení na úrovni 4 ALT+SHIFT+4
Rozbalení na úrovni 5 ALT+SHIFT+5
Rozbalení na úrovni 6 ALT+SHIFT+6
Rozbalení na úrovni 7 ALT+SHIFT+7
Rozbalení na úrovni 8 ALT+SHIFT+8
Rozbalení na úrovni 9 ALT+SHIFT+9
Rozbalení všech úrovní ALT+SHIFT+0
Zvětšení odsazení o jednu úroveň TAB
Zmenšení odsazení o jednu úroveň SHIFT+TAB
Rozbalení sbalené osnovy ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS
Sbalení rozbalené osnovy ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

Určení jazykového nastavení

 Poznámka   Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte nejdříve povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office 2010.

Akce Klávesa
Nastavení směru psaní zleva doprava CTRL+LEVÝ SHIFT
Nastavení směru psaní zprava doleva CTRL+PRAVÝ SHIFT
Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva TAB
Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva SHIFT+TAB

Začátek stránky Začátek stránky

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Akce Klávesa
Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky F11
Otevření nového okna aplikace OneNote CTRL+M
Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj CTRL+SHIFT+M
Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek CTRL+SHIFT+*
Tisk aktuální stránky CTRL+P
Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu CTRL+N
Zvětšení šířky panelu karet stránky CTRL+SHIFT+[
Snížení šířky panelu karet stránky CTRL+SHIFT+]
Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky CTRL+ALT+N
Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky CTRL+ALT+[
Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky CTRL+ALT+]
Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou CTRL+SHIFT+ALT+N

Výběr všech položek

 Poznámka   Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A
Výběr aktuální stránky CTRL+SHIFT+A
Je-li vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.
Posun karty vybrané stránky nahoru ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Posun karty vybrané stránky dolů ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přesun kurzoru na název stránky CTRL+SHIFT+T
Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek ALT+PAGE UP
Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek ALT+PAGE DOWN
Posun nahoru v rámci aktuální stránky PAGE UP
Posun dolů v rámci aktuální stránky PAGE DOWN
Posun na horní okraj aktuální stránky CTRL+HOME
Posun na dolní okraj aktuální stránky CTRL+END
Přechod na další odstavec CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předchozí odstavec CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Přechod na kontejner další poznámky ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na začátek řádku HOME
Přechod na konec řádku END
Přesunutí o jeden znak vlevo ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jeden znak vpravo ŠIPKA VPRAVO
Návrat na poslední navštívenou stránku ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod na další navštívenou stránku ALT+ŠIPKA VPRAVO
Zvětšení ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+PLUS
Zmenšení ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

 Poznámka   Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce Klávesa
Vytvoření nového oddílu CTRL+T
Otevření poznámkového bloku CTRL+O
Otevření oddílu CTRL+ALT+SHIFT+O
Přechod na další oddíl CTRL+TAB
Přechod na předchozí oddíl CTRL+SHIFT+TAB
Přechod na další stránku v oddílu CTRL+PAGE DOWN
Přechod na předchozí stránku v oddílu CTRL+PAGE UP
Přechod na první stránku v oddílu ALT+HOME
Přechod na poslední stránku v oddílu ALT+END
Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek ALT+PAGE UP
Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek ALT+PAGE DOWN
Přesun nebo kopírování aktuální stránky CTRL+ALT+M
Zvýraznění aktuální karty stránky CTRL+ALT+G
Výběr aktuální karty stránky CTRL+SHFT+A
Zvýraznění aktuální karty oddílu CTRL+SHIFT+G
Přechod na aktuální oddíl CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu CTRL+G, potom stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu ENTER.

Hledání poznámek

Akce Klávesa
Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích CTRL+E
Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích ŠIPKA DOLŮ
Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání ENTER
Změna oboru vyhledávání CTRL+E, TAB, SPACE
Otevření podokna výsledků vyhledávání ALT+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

 Poznámka   Stisknutím kláves CRTL+E nebo CTRL+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce

CTRL+F
Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce ENTER nebo F3
Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce SHFT+F3
Ukončení vyhledávání a návrat na stránku ESC

Začátek stránky Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Akce Klávesa
Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě CTRL+SHIFT+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Akce Klávesa
Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě CTRL+SHIFT+E
Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky CTRL+SHIFT+1
Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky CTRL+SHIFT+2
Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky CTRL+SHIFT+3
Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky CTRL+SHIFT+4
Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky CTRL+SHIFT+5
Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook CTRL+SHIFT+K
Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného CTRL+SHIFT+9
Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook CTRL+SHIFT+0
Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku SHIFT+F9
Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích F9
Označení aktuální stránky jako nepřečtené CTRL+Q

Začátek stránky Začátek stránky

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Akce Klávesa
Uzamčení všech oddílů chráněných heslem CTRL+ALT+L

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
OneNote 2010