Zobrazení čísel jako čísel kreditních karet

Pokud zadáte do buňky listu číslo, které obsahuje více než 15 číslic, aplikace Microsoft Office Excel změní všechny číslice za patnáctým místem na nuly. Kromě toho aplikace Excel zobrazí číslo ve formě exponenciálního zápisu, tzn. nahradí část čísla hodnotou E+n, kde E (zkratka pro exponent) násobí předchozí číslo hodnotou 10 na ntou.

I v případě, že pro 16místné číslo kreditní karty vytvoříte vlastní číselný formát (například ################ nebo ####-####-####-####), změní aplikace Excel poslední číslici na nulu. Aby se 16místné číslo kreditní karty úspěšně zobrazilo celé, je nutné je naformátovat jako text.

Z bezpečnostních důvodů můžete všechny číslice v čísle kreditní karty kromě několika posledních utajit pomocí vzorce obsahujícího funkce CONCATENATE, ZPRAVA a OPAKOVAT.

Co chcete udělat?


Zobrazení čísel kreditních karet v úplné podobě

 1. Vyberte buňku nebo oblast (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.) buněk, které chcete formátovat.

ZobrazitJak vybrat buňku nebo oblast buněk

Požadovaný výběr Akce
Jedna buňka Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.
Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.
Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

 Poznámka   Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

 Poznámka   Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

 Záhlaví řádku
 Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

 Poznámka   Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.
Nesousedící řádky nebo sloupce Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.
První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).
První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh) Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).
Buňky na začátku listu Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.
Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi aktivní buňkou (Aktivní buňka: Vybraná buňka, do které jsou zadávána data. Najednou může být aktivní pouze jedna buňka. Aktivní buňka je ohraničena tučným ohraničením.) a buňkou, na kterou jste klikli.

 Tip   Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 Tip   Můžete také vybrat prázdné buňky a potom čísla zadat po naformátování buněk jako textu. Tato čísla budou formátována jako text.

 1. Na kartě Domů klepněte na spouštěč dialogového oknaVzhled tlačítka vedle položky Číslo.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. V poli Druh klepněte na položku Text.

 Poznámka   Pokud položku Text nevidíte, přejděte pomocí posuvníku na konec seznamu.

 Tip   Pokud chcete do čísel uložených jako text vložit jiné znaky (například pomlčky), můžete je zahrnout při zadávání čísel kreditních karet.

Začátek stránky Začátek stránky

Zobrazení pouze několika posledních číslic v číslech kreditních karet

Z běžných bezpečnostních důvodů může být vhodné zobrazit jen několik posledních číslic čísla kreditní karty a ostatní nahradit hvězdičkami nebo jinými znaky. Lze toho dosáhnout použitím vzorce obsahujícího funkce CONCATENATE, ZPRAVA a OPAKOVAT.

V následujícím postupu je znázorněno na ukázkových datech, jak lze zobrazit pouze poslední čtyři číslice čísla kreditní karty. Po zkopírování do sešitu můžete vzorec upravit tak, aby podobným způsobem zobrazoval vaše vlastní čísla kreditních karet.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.
 2. V tomto článku nápovědy vyberte následující ukázková data bez záhlaví řádků a sloupců.
 
1
2
3
4
A B
Typ Data
Číslo kreditní karty 5555-5555-5555-5555
Vzorec Popis (výsledek)
=CONCATENATE(OPAKOVAT("****-",3), ZPRAVA(B2,4)) Zopakuje třikrát textový řetězec ****- a výsledek spojí s posledními čtyřmi číslicemi čísla kreditní karty (****-****-****-5555).
 1. ZobrazitJak vybrat ukázková data

 1. Klepněte před text v buňce A1 a potom vyberte veškerý text přetažením ukazatele myši přes buňky.
 2. Výběr příkladu z nápovědy
 1. Vybraná data zkopírujte stisknutím kombinace kláves CTRL+C.
 2. V listu vyberte buňku A1.
 3. Vložte zkopírovaná data stisknutím kombinace kláves CTRL+V.
 4. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí výsledky, klepněte na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

Klávesová zkratka  Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo).

 Poznámky 

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2007