Vytvoření jednoduchého vzorce

 Důležité   Vypočtené výsledky vzorců a některé funkce na listech Excelu se mohou u stolních počítačů s Windows, které používají architekturu x86 nebo x86-64, mírně lišit od počítačů s Windows RT s architekturou ARM. Přečtěte si další informace o těchto rozdílech.

V sešitu můžete vytvářet jednoduché vzorce pro sčítání, odčítání, násobení nebo dělení hodnot. Jednoduché vzorce vždy začínají znakem rovná se (=), za kterým následují konstanty (Konstanta: Hodnota, která se nepočítá. Konstanta je například číslo 210 a text Čtvrtletní příjmy. Výraz nebo výsledná hodnota výrazu není konstanta.), což jsou číselné hodnoty a operátory (Operátor: Znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který se má provést ve výrazu. Existují matematické, relační, logické a odkazovací operátory.) výpočtu, jako jsou symboly plus (+), mínus (-), hvězdička (*) nebo zpětné lomítko (/).

Když například zadáte vzorec =5+2*3, Excel vynásobí poslední dvě čísla a k výsledku přičte první číslo. Podle standardního pořadí provádění matematických operací násobení předchází sčítání.

  1. Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.
  2. Zadejte = (symbol rovná se) následovaný konstantami a operátory, které chcete použít ve výpočtu.

Podle potřeby můžete do vzorce zadat libovolný počet konstant a operátorů, celkový počet znaků však nesmí být vyšší než 8 192 znaků.

 Tip:    Namísto zadávání konstant do vzorců můžete vybrat buňky obsahující hodnoty, které chcete použít, a operátory zadat mezi odkazy na vybrané buňky.

  1. Stiskněte klávesu ENTER.


 Poznámky 

Příklady

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Data
2
5
Vzorec Popis Výsledek
'=A2+A3 Sečte hodnoty v buňkách A1 a A2 =A2+A3
'=A2-A3 Odečte hodnotu buňky A2 od hodnoty buňky A1 =A2-A3
'=A2/A3 Vydělí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2 =A2/A3
'=A2*A3 Vynásobí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2. =A2*A3
'=A2^A3 Umocní hodnotu v buňce A1 na mocninu uvedenou v buňce A2. =A2^A3
Vzorec Popis Výsledek
'=5+2 Sečte číslo 5 a číslo 2 =5+2
'=5-2 Odečte číslo 2 od čísla 5 =5-2
'=5/2 Vydělí číslo 5 číslem 2 =5/2
'=5*2 Vynásobí číslo 5 číslem 2 =5*2
'=5^2 Vypočte druhou mocninu čísla 5. =5^2

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013