ÚROKOVÁ.MÍRA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) ÚROKOVÁ.MÍRA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí úrokovou sazbu vztaženou k úročenému období anuity. Funkce ÚROKOVÁ.MÍRA je počítána pomocí iterací a může mít žádné nebo několik řešení. Jestliže úspěšné výsledky funkce ÚROKOVÁ.MÍRA nekonvergují do meze 0,0000001 po 20 iteracích, vrátí funkce ÚROKOVÁ.MÍRA chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Syntaxe

RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

 Poznámka   Podrobný popis argumentů pper, splátka, souč_hod, bud_hod a typ získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Funkce ÚROKOVÁ.MÍRA má následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):

 • Pper:    Povinný argument. Jedná se o celkový počet úročených období anuity.
 • Splátka:    Povinný argument. Jedná se o platbu prováděnou v každém období. Nemůže být měněna v průběhu životnosti investice. Platba obvykle zahrnuje pouze základní částku a úrok, nikoli jiné poplatky a daně. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument bud_hod.
 • Souč_hod:    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu, tj. celkovou aktuální hodnotu, kterou má nyní série budoucích plateb.
 • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, kterého chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky, například 0).
 • Typ:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo 0 nebo 1, které určuje způsob placení.
Typ Splátka
0 nebo neuveden Na konci období
1 Na začátku období
 • Odhad:    Nepovinný argument. Jedná se o váš odhad úrokové míry.
  • Jestliže vynecháte argument odhad, je mu přiřazena hodnota 10%.
  • Pokud funkce ÚROKOVÁ.MÍRA nekonverguje, zkuste přiřadit nějakou jinou hodnotu argumentu odhad. ÚROKOVÁ.MÍRA obvykle konverguje, pokud je odhad mezi 0 a 1.

Poznámky

Přesvědčte se, že používáte správné nástroje pro specifikaci argumentů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na čtyřletou půjčku s 12procentní roční úrokovou sazbou, použijte 12%/12 pro specifikaci sazby a 4*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 12% pro sazbu a 4 pro pper.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

ZobrazitJak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad ve webové aplikaci Excel Web App, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.

 Důležité   Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

Výběr příkladu z nápovědy
Výběr příkladu z nápovědy
 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.
 2. Vytvořte prázdný sešit nebo list.
 3. V listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete ve webové aplikaci Excel Web App, opakujte akci kopírování a vložení pro každou buňku v příkladu.

 Důležité   Chcete-li, aby příklad fungoval správně, je nutné jej zkopírovat do buňky A1 listu.

 1. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.
Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle vlastních potřeb.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Data Popis
4 Doba půjčky v letech
-200 Měsíční splátka
8 000 Částka půjčky
Vzorec Popis (výsledek)
=ÚROKOVÁ.MÍRA(A2*12;A3;A4) Měsíční úroková míra za výše uvedených podmínek (1 %)
=ÚROKOVÁ.MÍRA(A2*12;A3;A4)*12 Roční úroková míra za výše uvedených podmínek (0,09241767 neboli 9,24 %)

 Poznámka   Dobu půjčky je třeba zadat v měsících, proto je počet let půjčky vynásoben 12.

 
 
Platí pro:
Excel 2010, Excel Web App