SKEW.P (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) SKEW.P v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí koeficient šikmosti rozdělení na základě souboru hodnot: charakteristika stupně asymetričnosti rozdělení kolem střední hodnoty.

Syntaxe

SKEW.P(číslo 1; [číslo 2];…)

Syntaxe funkce SKEW.P obsahuje následující argumenty:

Číslo 1; číslo 2;...    Argument číslo1 je povinný argument, následující čísla jsou nepovinná. Číslo 1, číslo 2,... jsou čísla od 1 do 254 nebo názvy, pole či odkazy obsahující čísla, pro která chcete zjistit koeficient šikmosti souboru hodnot.

Funkce SKEW.P využívá následující vzorec:

Vzorec funkce SKEW.P

Poznámky

  • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.
  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.
  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou (0) hodnotou jsou však započítávány.
  • Funkce SKEW.P využívá standardní odchylku celého souboru hodnot, ne výběru.
  • Pokud jsou mezi argumenty neplatné hodnoty, funkce SKEW.P vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud jsou mezi argumenty neplatné datové typy, funkce SKEW.P vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.
  • Pokud existují méně než tři datové body nebo pokud je výběrová směrodatná odchylka rovna nule, vrátí funkce SKEW chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Množina dat základního souboru
3
4
5
2
3
4
5
6
4
7
Vzorec Popis Výsledek
=SKEW.P(A2:A11) Zešikmení rozdělení založené na základním souboru množiny dat v buňkách A2:A11 (0,303193) 0,303193

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online