Přidání spojnice trendu nebo průměru do grafu

Pokud chcete zobrazit trendy dat nebo klouzavé průměry ve vytvořeném grafu, můžete přidat spojnici trendu. Spojnici trendu taky můžete rozšířit až za současná data, abyste usnadnili předpovídání budoucích hodnot. Třeba následující lineární spojnice trendu předpovídá dvě čtvrtletí dopředu a jasně ukazuje vzestupný trend, který vypadá slibně pro budoucí prodeje.

Graf se spojnicí trendu

Spojnici trendu (Spojnice trendu: Grafické znázornění trendů v datové řadě, například vzhůru stoupající křivka představující zvýšený prodej v průběhu měsíců. Spojnice trendu se používají při studiu problémů předpovědi, které se také nazývá regresní analýza.) můžete přidat do dvourozměrného grafu, který není skládaný (plošný, pruhový, sloupcový, čárový, burzovní, bodový nebo bublinový). Nejde ji přidat do skládaného nebo prostorového grafu. Paprskové, výsečové, plošné a prstencové grafy spojnice trendů taky nepodporují.

  1. Klikněte v grafu na datovou řadu (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.), do které chcete přidat spojnici trendu nebo klouzavý průměr.

Spojnice trendu začne v prvním datovém bodě zvolené datové řady.

  1. Klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu vedle pravého horního rohu grafu.
  2. Zaškrtněte políčko Spojnice trendu.
  3. Pokud chcete zvolit jiný typ spojnice trendu, klikněte na šipku vedle Spojnice trendu a potom klikněte na Exponenciální, Lineární prognóza nebo Klouzavý průměr pro dvě období. Pro další spojnice trendu klikněte na Další možnosti.
  4. Pokud zvolíte Další možnosti, klikněte na požadovanou možnost v podokně Formát spojnice trendu v části Možnosti spojnice trendu.

Podokno Formát spojnice trendu

  • Pokud vyberete typ Polynomický, zadejte do číselníku Pořadí nejvyšší mocninu nezávislé proměnné.
  • Pokud vyberete typ Klouzavý průměr, zadejte do číselníku Období počet období, která chcete použít pro výpočet klouzavého průměru.

 Tip:    Spojnice trendu je nejpřesnější, když její hodnota spolehlivosti R (číslo od 0 do 1, které udává, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům) se blíží nebo rovná 1. Když ke svým datům přidáte spojnici trendu, aplikace Excel vypočítá hodnotu spolehlivosti R automaticky. Tuto hodnotu v grafu zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit hodnotu spolehlivosti R (podokno Formát spojnice trendu, Možnosti spojnice trendu).

Další informace o všech možnostech spojnice trendu

Lineární spojnice trendu

Tento typ spojnice trendu vytvoří co nejvíce odpovídající přímku pro jednoduché lineární množiny dat. Data jsou lineární, pokud průběh jejich datových bodů připomíná přímku. Lineární spojnice trendu obvykle zobrazuje, že něco rovnoměrně roste nebo klesá.

Lineární spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce tuto lineární rovnici:

Rovnice

kde m je směrnice a b je průsečík s osou Y.

Následující lineární spojnice trendu ukazuje trvale se zvyšující prodej ledniček za období 8 let. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R (číslo od 0 do 1, které udává, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům) je 0,9792, což značí dobré přizpůsobení přímky výchozím datům.

Bodový graf s lineární spojnicí trendu

Logaritmická spojnice trendu

S přizpůsobenou křivkou je tato spojnice trendu vhodná u dat, která rychle stoupají nebo klesají a postupně se vyrovnávají. U logaritmické spojnice trendu je možné použít kladné i záporné hodnoty.

Logaritmická spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty a In je přirozený logaritmus.

Následující logaritmická spojnice trendu zobrazuje předpokládaný růst počtu živočichů v omezeném životním prostoru. Při zmenšování prostoru se růst populace stabilizuje. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,933, což znamená relativně dobré přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s logaritmickou spojnicí trendu

Polynomická spojnice trendu

Tato spojnice trendu je užitečná u kolísajících dat. Třeba když analyzujete zisky a ztráty u velkých množin dat. Stupeň polynomu může být určen počtem kolísání v datech nebo počtem zakřivení (maxim a minim) v křivce. Polynomická spojnice trendu 2. stupně má obvykle jenom jedno maximum nebo minimum. Stupeň 3 má obvykle jedno nebo dvě maxima nebo minima a stupeň 4 má až tři maxima nebo minima.

Polynomická nebo křivočará spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde b a Proměnná jsou konstanty.

V následujícím příkladu znázorňuje polynomická spojnice trendu 2. stupně (jedno maximum) závislost mezi rychlostí jízdy a spotřebou paliva. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,979, bylo teda dosaženo dobrého přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s polynomickou spojnicí trendu

Mocninná spojnice trendu

Tato zakřivená spojnice trendu je užitečná pro množiny dat, které porovnávají naměřené hodnoty zvyšující se stálou rychlostí. Například akcelerace závodního auta v 1sekundových intervalech. Mocninnou spojnici trendu nejde vytvořit pro data obsahující nulové nebo záporné hodnoty.

Mocninný typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty.

 Poznámka   Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Následující graf měření vzdálenosti zobrazuje vzdálenost v metrech po sekundách. Mocninná spojnice trendu názorně představuje zvyšující se zrychlení. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,986, jedná se teda o téměř dokonalé přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s mocninnou spojnicí trendu

Exponenciální spojnice trendu

Tato zakřivená spojnice trendu je užitečná v případě, kdy se datové hodnoty zvyšují nebo snižují konstantně se zvyšujícími rychlostmi. Tuto spojnici trendu nejde vytvořit, jestliže data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Exponenciální spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

Rovnice

kde c a b jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

Následující exponenciální spojnice trendu zobrazuje snižující se množství uhlíku 14 v objektech během jejich stárnutí. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,990, bylo teda dosaženo téměř dokonalého přizpůsobení křivky datům.

Graf s exponenciální spojnicí trendu

Spojnice trendu klouzavého průměru

Tato spojnice trendu vyrovnává kolísání dat ke srozumitelnějšímu zobrazení průběhu nebo trendu. Při vytvoření klouzavého průměru je vypočítán průměr z určitého počtu datových bodů (nastaveného v číselníku Období) a hodnota průměru je použita jako bod ve spojnici. Pokud je třeba v číselníku Období nastavená hodnota 2, je jako první bod ve spojnici trendu klouzavého průměru použit průměr z prvních dvou datových bodů. Jako druhý bod ve spojnici trendu je použitý průměr z druhého a třetího datového bodu atd.

Spojnice trendu klouzavého průměru využívá tuto rovnici:

Rovnice

Počet bodů ve spojnici trendu klouzavého průměru (Klouzavý průměr: Řada průměrů vypočtených z částí datové řady. V grafu klouzavý průměr vyhladí kolísání dat a zobrazí vzorek nebo trend zřetelněji.) se rovná celkovému počtu bodů v řadě zmenšenému o číslo zadané pro toto období.

U bodového grafu je spojnice trendu založená na pořadí hodnot x v grafu. Pro lepší výsledky hodnoty x před přidáním klouzavého průměru seřaďte.

V následujícím příkladu zobrazuje spojnice trendu klouzavého průměru trend prodeje nemovitostí za období 26 týdnů.

Bodový graf se spojnicí trendu klouzavého průměru

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013