NUMBERVALUE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) NUMBERVALUE v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

Syntaxe

NUMBERVALUE(text, [oddělovač_desetinných_míst], [oddělovač_tisíců ])

Syntaxe funkce NUMBERVALUE má následující argumenty:

 • Text:    Povinný argument. Text, který se má převést na číslo.
 • Oddělovač_desetinných_míst:    Nepovinný argument. Znak použitý k oddělení celočíselné a zlomkové části výsledku.
 • Oddělovač_tisíců:    Nepovinný argument. Znak použitý k oddělení seskupení čísel, jako například tisíců od stovek a milionů od tisíců.

Poznámky:

 • Nejsou-li určeny argumenty oddělovač_desetinných_míst a oddělovač_tisíců, použijí se oddělovače místního národního prostředí.
 • Je-li v  argumentech oddělovač_desetinných_míst a oddělovač_tisíců použito více znaků, použije se pouze první z nich.
 • Pokud je jako argument text zadán prázdný řetězec (""), výsledkem je 0.
 • Prázdná místa v argumentu text se ignorují, i uprostřed argumentu. Například " 3 000 " je vráceno jako 3000.
 • Použije-li se oddělovač desetinných míst v argumentu více než jednou, funkce NUMBERVALUE vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.
 • Pokud se v argumentu text vyskytne oddělovač tisíců před oddělovačem desetinných míst, oddělovač tisíců je ignorován.
 • Pokud se oddělovač tisíců vyskytne po oddělovači desetinných míst, funkce NUMBERVALUE vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.
 • Je-li některý z argumentů neplatný, funkce NUMBERVALUE vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.
 • Pokud argument text končí na jeden nebo více znaků procent (%), použijí se ve výpočtu výsledky. Více znaků procent je aditivní, pokud se v argumentu text použijí jako ve vzorci. Například =NUMBERVALUE("9%%") vrátí stejný výsledek (0.0009) jako vzorec =9%%.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=NUMBERVALUE("2.500,27";",";".") Vrátí hodnotu 2500,27. Pro text v příkladu je jako oddělovač desetinných míst ve druhém argumentu zadána čárka a jako oddělovač tisíců je ve třetím argumentu zadána tečka. 2500,27
=NUMBERVALUE("3,5%") Vrátí hodnotu 0,035. Vzhledem k tomu, že nejsou zadané žádné volitelné argumenty, použije se oddělovač desetinných míst a oddělovač tisíců podle aktuálního národního prostředí. Symbol % se nezobrazí, ale je vypočítána procentuální hodnota. 0,035

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online