Novinky: Změny funkcí aplikace Excel

Některé funkce byly aktualizovány, přejmenovány nebo přidány do knihovny funkcí aplikace Microsoft Excel 2010 s cílem zlepšit jejich přesnost, nabídnout jednotné funkce, které naplňují očekávání uživatelů, a zpřesnit názvy funkcí tak, aby co nejlépe vystihovaly jejich účel.

Z důvodů zpětné kompatibility jsou přejmenované funkce nadále k dispozici pod původním názvem.

V tomto článku:


Vylepšení algoritmů a přesnosti

U následujících funkcí byly provedeny změny v algoritmech, které zlepšují jejich přesnost a výkon. Byl například implementován nový algoritmus funkce BETADIST, který zvyšuje její přesnost. Funkce MOD nyní používá nové algoritmy pro dosažení vyšší přesnosti a rychlosti, a funkce NÁHČÍSLO nyní využívá nový algoritmus pro náhodná čísla.

Vylepšená funkce Kategorie funkce Účel
Funkce ARCSINH Matematické a trigonometrické funkce Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.
Funkce BETA.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.
Funkce BETADIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.
Funkce BETA.INV Statistické funkce Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.
Funkce BETAINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.
Funkce BINOM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
Funkce BINOMDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
Funkce BINOM.INV Statistické funkce Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
Funkce ZAOKR.NAHORU Matematické a trigonometrické funkce Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
Funkce CRITBINOM Funkce pro kompatibilitu Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
Funkce CHISQ.INV.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
Funkce CHIINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
Funkce CHISQ.TEST Statistické funkce Vrátí test nezávislosti.
Funkce CHITEST Funkce pro kompatibilitu Vrátí test nezávislosti.
Funkce CONVERT Inženýrské funkce Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.
Funkce CUMIPMT Finanční funkce Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.
Funkce CUMPRINC Finanční funkce Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.
Funkce ERF Inženýrské funkce Vrátí chybovou funkci.
Funkce ERFC Inženýrské funkce Vrátí doplňkovou chybovou funkci.
Funkce F.DIST.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
Funkce FDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
Funkce F.INV.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
Funkce FINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
Funkce FACTDOUBLE Matematické a trigonometrické funkce Vrátí dvojitý faktoriál čísla.
Funkce ZAOKR.DOLŮ Matematické a trigonometrické funkce Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
Funkce GAMMA.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu rozdělení gama.
Funkce GAMMADIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu rozdělení gama.
Funkce GAMMA.INV Statistické funkce Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.
Funkce GAMMAINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.
Funkce GAMMALN Statistické funkce Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
Funkce GEOMEAN Statistické funkce Vrátí geometrický průměr.
Funkce HYPGEOM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
Funkce HYPGEOMDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
Funkce IMLOG2 Inženýrské funkce Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.
Funkce IMPOWER Inženýrské funkce Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.
Funkce PLATBA.ÚROK Finanční funkce Vrátí výšku úroku investice za dané období.
Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI Finanční funkce Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.
Funkce LINREGRESE Statistické funkce Vrátí parametry lineárního trendu.
Funkce LOGNORM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.
Funkce LOGNORMDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.
Funkce LOGNORM.INV Statistické funkce Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
Funkce LOGINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
Funkce MOD Matematické a trigonometrické funkce Vrátí zbytek po dělení.
Funkce NEGBINOM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
Funkce NEGBINOMDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
Funkce NORM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.
Funkce NORMDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.
Funkce NORM.INV Statistické funkce Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.
Funkce NORMINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.
Funkce NORM.S.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.
Funkce NORMSDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.
Funkce NORM.S.INV Statistické funkce Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.
Funkce NORMSINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.
Funkce PLATBA Finanční funkce Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
Funkce PLATBA.ZÁKLAD Finanční funkce Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
Funkce POISSON.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
Funkce POISSON Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
Funkce NÁHČÍSLO Matematické a trigonometrické funkce Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
Funkce SMODCH.VÝBĚR.S Statistické funkce Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
Funkce SMODCH.VÝBĚR Funkce pro kompatibilitu Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
Funkce T.DIST.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
Funkce TDIST Funkce pro kompatibilitu Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
Funkce T.DIST.2T Statistické funkce Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
Funkce T.INV.2T Statistické funkce Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
Funkce TINV Funkce pro kompatibilitu Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
Funkce VAR.S Statistické funkce Vypočte rozptyl výběru.
Funkce VAR.VÝBĚR Funkce pro kompatibilitu Vypočte rozptyl výběru.
Funkce XIRR Finanční funkce Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

Začátek stránky Začátek stránky

Přesné a konzistentní názvy funkcí

Následující funkce byly přejmenovány, aby lépe odpovídaly definicím funkcí ve vědecké obci a názvům jiných funkcí v aplikaci Excel. Nové názvy funkcí navíc přesněji popisují jejich účel. Funkce CRITBINOM například vrací inverzní funkci binomického rozdělení, proto je pro ni vhodnější název BINOM.INV.

Některé přejmenované funkce, například funkce BETA.DIST, disponují dalším parametrem, který umožňuje zadat typ rozdělení (levostranný úhrn nebo hustota pravděpodobnosti).

Z důvodů zpětné kompatibility s předchozími verzemi aplikace Excel jsou tyto funkce stále dostupné pod původním názvem v rámci kategorie Funkce pro kompatibilitu. Pokud však zpětná kompatibilita není vyžadována, doporučujeme namísto nich začít používat přejmenované funkce.

Přejmenovaná funkce Kategorie funkce Účel
Funkce BETA.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.
Funkce BETA.INV Statistické funkce Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.
Funkce BINOM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
Funkce BINOM.INV Statistické funkce Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
Funkce CEILING.PRECISE Matematické a trigonometrické funkce Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.
Funkce CHISQ.DIST Statistické funkce Vrátí kumulativní funkci hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.
Funkce CHISQ.DIST.RT Statistické funkce Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
Funkce CHISQ.INV Statistické funkce Vrátí kumulativní funkci hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.
Funkce CHISQ.INV.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
Funkce CHISQ.TEST Statistické funkce Vrátí test nezávislosti.
Funkce CONFIDENCE.NORM Statistické funkce Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
Funkce CONFIDENCE.T Statistické funkce Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.
Funkce COVARIANCE.P Statistické funkce Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
Funkce COVARIANCE.S Statistické funkce Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici bodů dat.
Funkce ERF.PRECISE Inženýrské funkce Vrátí chybovou funkci.
Funkce ERFC.PRECISE Inženýrské funkce Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.
Funkce EXPON.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
Funkce F.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
Funkce F.DIST.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
Funkce F.INV Statistické funkce Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
Funkce F.INV.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
Funkce F.TEST Statistické funkce Vrátí výsledek F-testu.
Funkce FLOOR.PRECISE Matematické a trigonometrické funkce Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.
Funkce GAMMA.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu rozdělení gama.
Funkce GAMMA.INV Statistické funkce Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.
Funkce GAMMALN.PRECISE Statistické funkce Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
Funkce HYPGEOM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
Funkce LOGNORM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.
Funkce LOGNORM.INV Statistické funkce Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
Funkce MODE.MULT Statistické funkce Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.
Funkce MODE.SNGL Statistické funkce Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
Funkce NEGBINOM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
Funkce NETWORKDAYS.INTL Funkce data a času Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
Funkce NORM.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.
Funkce NORM.INV Statistické funkce Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.
Funkce NORM.S.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.
Funkce NORM.S.INV Statistické funkce Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.
Funkce PERCENTIL.EXC Statistické funkce Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.
Funkce PERCENTIL.INC Statistické funkce Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
Funkce PERCENTRANK.EXC Statistické funkce Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.
Funkce PERCENTRANK.INC Statistické funkce Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
Funkce POISSON.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
Funkce QUARTIL.EXC Statistické funkce Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1.
Funkce QUARTIL.INC Statistické funkce Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
Funkce RANK.AVG Statistické funkce Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
Funkce RANK.EQ Statistické funkce Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
Funkce SMODCH.P Statistické funkce Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
Funkce SMODCH.VÝBĚR.S Statistické funkce Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
Funkce T.DIST Statistické funkce Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
Funkce T.DIST.2T Statistické funkce Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
Funkce T.DIST.RT Statistické funkce Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
Funkce T.INV Statistické funkce Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.
Funkce T.INV.2T Statistické funkce Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
Funkce T.TEST Statistické funkce Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
Funkce VAR.P Statistické funkce Vypočte rozptyl základního souboru.
Funkce VAR.S Statistické funkce Vypočte rozptyl výběru.
Funkce WEIBULL.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
Funkce WORKDAY.INTL Funkce data a času Vrátí pořadové číslo kalendářního data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
Funkce Z.TEST Statistické funkce Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu.

Začátek stránky Začátek stránky

Konzistence s doporučenými postupy

Následující funkce byly přidány, protože jsou konzistentnější s doporučenými postupy než stávající funkce. Například funkce RANK.AVG lépe splňuje očekávání statistiků na to, jak by měla fungovat, v porovnání se stávající funkcí RANK.

Přejmenovaná funkce Kategorie funkce Účel
Funkce CHISQ.DIST Statistické funkce Vrátí funkci hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta.
Funkce CHISQ.INV Statistické funkce Vrátí funkci hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta.
Funkce CONFIDENCE.T Statistické funkce Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.
Funkce COVARIANCE.S Statistické funkce Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.
Funkce EXPON.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
Funkce F.DIST Statistické funkce Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
Funkce F.INV Statistické funkce Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
Funkce MODE.MULT Statistické funkce Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat
Funkce NETWORKDAYS.INTL Funkce data a času Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.
Funkce PERCENTIL.EXC Statistické funkce Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.
Funkce PERCENTRANK.EXC Statistické funkce Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.
Funkce QUARTIL.EXC Statistické funkce Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1.
Funkce RANK.AVG Statistické funkce Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
Funkce T.DIST Statistické funkce Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
Funkce T.INV Statistické funkce Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.
Funkce WORKDAY.INTL Funkce data a času Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

Začátek stránky Začátek stránky

Nové funkce

Následující funkce byla přidána do knihovny funkcí aplikace Excel. Tuto funkci lze využívat v aktuální verzi aplikace Excel, je však nekompatibilní s aplikací Excel 2007 a Excel 97–2003. Je-li vyžadována zpětná kompatibilita, spusťte kontrolu kompatibility, která vám umožní provést v listu potřebné změny a vyhnout se chybám.

Nová funkce Kategorie funkce Účel
Funkce AGGREGATE Matematické a trigonometrické funkce Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

Začátek stránky Začátek stránky

Zpětná kompatibilita

Potřebujete-li sdílet list s uživateli, kteří nemají nainstalovánu aplikaci Excel 2010, můžete namísto přejmenovaných funkcí použít funkce pro kompatibilitu. Předchozí verze aplikace Excel rozpoznají původní názvy a poskytnou očekávané výsledky.

Vyhledání funkcí pro kompatibilitu

Chcete-li vyhledat veškeré funkce pro kompatibilitu, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na kartě Vzorce ve skupině Knihovna funkcí klikněte na tlačítko Vložit funkci.
  2. V rozevíracím seznamu Vybrat kategorii klikněte na položku Kompatibilita.

Dialogové okno Vložit funkci

Tip:    Funkce pro kompatibilitu můžete také zpřístupnit ve skupině Knihovna funkcí (karta Vzorce, skupina Knihovna funkcí, Další funkce, Kompatibilita).

Výběr správné funkce v listu

Když začnete do listu zadávat funkci, automatické dokončování vzorce nabídne v seznamu přejmenované funkce i funkce pro kompatibilitu. Rozlišující ikony vám usnadní výběr funkce, kterou chcete použít. U původních funkcí se zobrazuje žlutý trojúhelník, jehož účelem je upozornit vás, že jsou tyto funkce k dispozici z důvodu zajištění kompatibility s aplikací Excel 2007 a dřívějšími verzemi.

Příklad automatického dokončování vzorce

Kontrola problémů s kompatibilitou

Jak je zmíněno dříve v tomto článku, nové funkce (například AGGREGATE) nebo funkce s vylepšeními algoritmu a přesnosti (například BETA.DIST) nejsou kompatibilní se staršími verzemi aplikace Excel. Předchozí verze aplikace Excel nové funkce nerozpoznají a namísto očekávaných výsledků zobrazí chybu #NÁZEV?. Před uložením sešitu můžete spustit nástroj Kontrola kompatibility a určit, zda byly použity nové funkce. Tak můžete provést potřebné změny a vyhnout se chybám při otevření sešitu v některé z předchozích verzí aplikace Excel (Excel 97–2003 nebo Excel 2007).

Nástroj Kontrola kompatibility spustíte následujícím postupem:

  1. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace.
  2. V části Připravit na sdílení klikněte na příkaz Zkontrolovat problémy a poté na položku Kontrola kompatibility.

Dialogové okno Kontrola kompatibility

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2010